Anda di halaman 1dari 6

If Only

(Ke Xi Mei Ru Guo)


JJ Lin Jun Jie
acoustic fingerstyle guitar solo arranged by Hoc Weng

no qr
p s

Music by Hoc Weng

Standard Tuning
=E
=D
=B
=A
=G
=E

h = 80

Moderate

Intro
1

4
:4

B BBB B B BBB B
B
B

let ring

"

"

(
)
(

"
!

BB B B B B

let ring
"

"

"

"

"

"

"

let ring

"

"!

B BBB B
B

B BBB B B BBB B
B
B

let ring
!

let ring

let ring

let ring

"!

let ring

"!

let ring

"
#

"

BB BBB BB
BB B B B B BB B B B B
B
B
B B B
B
B
B
B B

let ring

"

Verse 1

let ring

"

BB B B BB B BB B B BB
B
B
!

let ring

let ring

11

"

B BBB B B BBB B
B
B

let ring let ring let ring

let ring

HocWeng
!

BBBBB B
B
!

"

B BBB B B BBB B
B
B

B BBB B B BBB B
B
B

"
#

"

!
#

"

"
#

"

let ring

"

B BBB B B B
B

let ring
!
$

$
$

$
!

"
!

"

Verse 2

BB B B B B BB B B B B
B
B

let ring

let ring

"

"

"
#

"
!

!
#

"

Page 1/6

14

B B B B B B B BB
B

BB BBB BB
BB B B BBB B
B
B
B
B B B
B
B
B
B B

let ring

let ring

$
!

"

"

let ring

"

Pre-Chorus 1
17

B
B B B B BB BB
B
B
B
B
B B B GB B B B B
B
B
B
B
B B B
B
B B
B
B

let ring

let ring

"

"

"

"

"
#

HocWeng
#

! #

"

"

Chorus 1A

20

B B BB
B B B BB B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B B B
B
B
B
L
B

let ring

23

B
B

let ring

&

HGB

"

"

B BB B B B
L
B B

let ring
$

B B B BB

$ &

let ring

" "

!
"

!
!
!

$ "

let ring

"

B B B B BB
BB BB
B
B
B
B
B BB
B
B

let ring

&

$
!

B
B

let ring

"

"

" $

"

" $

Chorus 1B

27

B B B B B B BB B B B BDBBB B B B B B F B B B B
B B B B BB B B B
B
B
B
B
B B

let ring

let ring

"
#

let ring

"
!

"
"
"
$

let ring

"

"

"

"

$
$

let ring

let ring

"

!
$

let ring

$
!

"

Page 2/6

30

B B

let ring
$

34

let ring
$

GB B B B B B B
B

B B BB B

let ring

let ring

$ &

&

"

"

!
"

$
!
!

let ring

"

let ring

"

let ring

&
&
&

"

"

let ring

let ring

" !

"

BB
B

"
!
#
$

BB
B

"
!
#
$

BB
B

? ?
"
!
#
$

BB BB
BB

let ring

,!"
# +
+
+

BB BB BB
BB BB BB

"
!
#
$

"
!
#
$

"
!

"
"
"
$

$
!

"
!
#
$

,$!
!
!
#
$

,$!
!
!
#
$

,$!
!
!
#
$

!
#
#
!

,$"
!
!
#
$

,$$
!
!
#
$

+
+
+
+
+

,!"
#
#
!
+

,!"
# +
+
+

,!"
#
#
!
+

,!"
# +
#
+
+
+

BB BB BB CC GGBB
BB CC B B B C G
B
CC
B B
B

" $

"

"

"

"

"

"

"

!
$

?@
#
$

,$!
! +
! +
#
$

let ring

!
!
!
!
#
$

$
!

+ $ &
+ $ &
+ $ &
+
+
+

BB
B B
!

BB B B BBCC B BB B B BBCC B
BC
BC
x

BB B BC BB B BC
BB B CC B BB B CC B
C
C C

let ring

+
+
+
+
+
+

let ring

BB BB P C
BB BB C
CC
B B.

? ? ? ?
@ @
,$!
!
!
#
$

$
#

x (percussive bass)

CC
CC
C

AA
A

BB B B BCC B BBB B GBB


B
C B C

BB
BB

let ring

HocWeng
BB
B

Instrumental Solo

"
#
#
!

let ring

Break 2

BB
B B
"
!
#
$

"
#

Break 1

44

let ring

BB BB
B B BB B BB B B BB BDBBB B B B B B B B B
B
B
B
B
B
B
B B
B
B
L
B
B
!

41

"

let ring

let ring

37

B BB B B B B BB B B B B B
B B
B
B

,$!
! +
!
+

!
!
!
+
$

!
!
!
+
$

,$!
! +
+

BB BB BB B B B
CC
BBBB
C
C

? ?
"#
"$
"%
+

"# "# +
"$ "$ +
"% "% +

&

&

Pre-Chorus 2

BB BB BB BB BB B B B B
BB BB BB BB BB B B B B
B B B BBCC
CC B B B BBCC
CC

? ? ? ?
(
(
&

(
(
&

(
(
&

(
(
&

(
(
&

&

&

? ? ? ?
&
&
$

&
&
$

&
&
$

&
&
$

&
&
$

&

&

Page 3/6

47

BB BB BB BB BB C
B B B BBC

? ? ? ?
$
$
"

51

$
$
"

$
#

BB
C C BB

??

$ $
& (
$ $
+ & (
+
" " +
+

B BB BB
B CCC B

let ring

54

$
$
"

BBBB

?@
$
$
+
+
+

let ring

$
$
#

+
+
+

$ &

"

"
"
"
$

"

CC
CC
C

$
$
%
&
&
$

+
+
+
+
+
+

AA
AA
A

BB BB BB
BB BB CC
BBC

? ? ?
@

$
$
!
!
#
$

$
$
!
!
#
$

$
$
!
!
#
$

BB B B BC B B B B CC BB B
B C B
C

let ring

$
$
+
+
+
+

!
"
!
#
$

let ring

!
" "
+
+
+

let ring

&
&
&

let ring

$
!

"

+
+
+

"

"

!
"
!

!
"
+
+
+
+

let ring

!
"
!
#

! +
+ "
+ !

BB BB B B B C B B
BB BC BB
B
C
CC B
C
B CCC B
&
&
&
+
+

let ring

BB B BB B
B CCC
$
!
!
!

"

!
!
+
+
+

+
+
+

+
+
+

let ring let ring

+
+
+

$
!
!

"

!
!
+
+

"

"
"
+
+

let ring

"
"
"
$

+
+
+
+

"

$
&
%

let ring

@ @
$
&
%

!
+
+
+

$ &
% &

$
&
%
+
+
+

let ring

$
&
%

+
+
+
+
+

"
#

"

let ring

&
!
&

"
#

!
!

+
+
+
+

"
#

let ring

!
"
+
+
+

"
#

let ring

!
+
+
+

$
#

B BB BB
BB B B BC B B B B CC BB B
B
B CCC B
C B
C
"
!
#
$

"

let ring

!
"
+
+
+

"

!
"
!

#
$

!
"
+
+
+

+
+
+

let ring

!
"
!
#

let ring

"
!

$
!
!
!

"

!
!
+
+
+

BB B BB B
B CCC
!

?@ ?
let ring

$
$
+
+
+

$
$

BB
CC CC
B
B B
let ring

#
$
"

&
&

"

+
+
+

"
!

Chorus 2B

let ring

BB B B CC B B B B B B
CC B B B C B B BB B CCC B B
&
!
&
+
+

BB BB BB BB C B B B B B B
B B CCB BB B B BB B CCB BB
C
C
CC C B
CC
B
C
C
B B C

GBB BB BB
G BB

let ring

$
$
%
&
&
$

BB
BB

HocWeng
? ?

let ring

60

+
+
+
+
+
+

$ &

BB B BB BB CC B
B B
BDB B CC BDB C F B CC B
B B

57

??

let ring

!
!
!
#

B
B CC CC CC B B BBCC B
B B
B B
"

$
$
%
&
&
$

BB
BB

CC
CC
C

GB
BB B B CC B B
B
C
B

GB

#
$

$
$
%
&
&
$

BB
BB

Chorus 2A

+
+
+

!
+
+
+

$
!

BB B B CC B B
B
C

let ring

!
!
!
#

+
+
+

BB GB BB B BB
GB CC B
B

let ring

$ " !
!
# !
$

!
!
+
+

"
#

$
%

Page 4/6

63

BB
BBC B B B BC B B
B CCB BB B BB B CCB BB BDBBB B B BBC BDBBB CC B B B CC B
B
B
B CC B B
B
CC
B
C
C
C C B
CB
B
C
C

let ring

let ring

!
!
+
+
+
+

"
#

"

Bridge

66

GBC DBB

BB
CC DBB L

BB
B

BB
B

"
!
#
$

$ $ &
!
+
#
+
$
+

69

BB
BB
B

BB

"
$
+
+

"
$
$

72

CC C GBB
BB
C
B B
+
+
+
+

"
"

" #

BB
BB
B

"
"
#
$
$
"

"
"
#
$
$
"

$
$
"

let ring

!
+
+
+

$
#

B C BB
CC GB
C
"
#

"
!

!
+
"
+
!
+ ! #
+
$
+

let ring

!
+
+
+

"
"
"
$

$
!

BB CC B F B B BBBB
B
L C
!
"
!

+
+
+
+
+

BB
BB
B

)
)
*
"!
"!
)

"# "!

"

"

)
)
*
"!
"!
)

BB
BB
B

CC
CC
C

"
"
#
$
$
"

AAAAA
A

BBBBB
B

"
"
+
+

let ring

"
"
"
$

+
+
+
+

"
$

CCC DBBB
CC DB

"

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

BB

'
'
(
)
)
'

!
!
!

B
C
L
'
'
(

'
'
+
+

BB C
CC C
'
'
(

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

B BBB BBB BBB BB B BBB BBB BBB BB


B
B
B
B
B
B

!
)
*
"!
"!
)

"

Chorus 3A

let ring
!

let ring

"

"

"

!
$

"

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B BB B B B B B B
B
B
B B B
B
B
B
B

let ring
!
!

75

"
#

HocWeng

BB
BB
B

? ?
@ @
"
"
#
$
$
"

"
$
$

!
"
+
+
+

BC

? ? ? ? @ ?@
"
$
$
$
"

let ring

let ring

"

"

!
!

"

!
!

"

!
!

let ring

"
!

"

let ring

B BBB B B BB
B
B
B
B

let ring

!
!

"

$
#

"

let ring

"

"

"

let ring

B BBB B B BBB B
B
B

let ring

"

DB

B FB B B
B
B FB
B
B DB
B

let ring
%
$

let ring

"

"

"

"

Page 5/6

Chorus 3B

78

BB B B BC B CC
B
C CC

let ring

81

!
"
!
#
$

"

!
"
!

!
"

!
"
+
+
+

Outro

let ring

!
"
!
#

!
"
!
#
$

+
+
+
+

"
!

"

!
!
+
+
+

let ring

$
$
+
+
+

$
$

BB
CC CC
B
B B

BB B BB B
B CCC
$
!
!
!

?@ ?

let ring

&

#
$

&

+
+
+

"

"
#

let ring

!
+
+
+

$
#

"
!

"

!
+
+
+

? ?
"
"
"
$

$
!

"

let ring

"

"

"

B B B B B B AA
AA
B
L
A

let ring
!

$ " !
# !

$ &

% &

&
!
&
+
+

let ring

&
!
&

"

+
+
+

"

"

BBC BB BB BB B BBC B B B BC B B
B CC B B
C
CC
B
C
let ring

!
!
+
+

"

let ring

"!

,(-

&
(
(
&

BB CC BB BB
B DB B
CC BBB CCC BBB BBB

let ring

!
!
+
+
+
+

"
#

"
"
"
$

+
%

+
+

let ring
!

+
+

"
"
"
$
$
"

+
+
+
+
+
+

"
"
"
$
$
"

BB BB BB
BBB BBB BBB
BBB

"
"
"
$
$
"

let ring

? ? ? ?
@?
@ @ @ @ @

let ring

"
"
"
$

B BBB B B BB B
L
B
B

B BBB B B BBB B
B
B

+
+
+
+

let ring
!

BB GB
GB
B

+
+
+

let ring

!
!
!
#

BB BB B B B C B B
BC B B B B C B B
C B
C

"

let ring

!
"
+
+
+

HocWeng
$

let ring

90

let ring

+
+
+
+
+

BB B B CC B B GGBB
B
C
B

B B CCB BB B B BB B CCB BB BDBBB BBBB BBBB


B
C
C
DBC CC

let ring

87

!
"
+
+
+

BB B B B
B CC B
B C B

let ring

84

?@ ?

B BB BB
BB B B CC BB B
CC B
B
B
C
C

"
$

"
"
"
$
$
"

"
"
"
$
$
"

"
"
"
$
$
"

AA
AA
A

B BB B

$
$
!
!
#
$

"

"

B B B B BB BB B B B B
B

let ring
)

let ring

"!

U U
B
B
B
B
U
B
B
B
U
B
B
B
U
B
B
B
B
U
U
U
U
U
U
U L
B BU U U U
U

"!

"#

U
M

P.H. P.H. P.H. P.H. P.H. P.H. P.H. P.H. P.H. P.H. P.H. P.H. P.H. P.H. P.H. P.H.

,(-

,&&

,&(

,&(

&

,&-

&

,&-

&

,&- & ,&-

&

,&-

&

,&- & ,&-

&

,&-

&

,&- & ,&-

&

,&-

&

,&- )

Harm.
"*

Page 6/6