Anda di halaman 1dari 19

DEWA RUCI

MENCERMATI CERITA WAYANG DEWA


RUCI
DAN MAKNA AJARAN KEBAJIKAN
Oleh : Suyono Darnoatmojo, S. Pd.
PENDAHULUAN
Berbagai kebijakan tentang pendidikan, telah menimbulkan pro-kontra. Begitu
banyak permasalahan di dalam dunia pendidikan, dan telah berimbas pada berbagai
bidang kehidupan. Termasuk pembelajaran bahasa Jawa yang didalamnya sarat dengan
tuntunan kebajikan, termasuk macapat, wayang dll.
Dewa Ruci sebenaranya merupakan sastra daerah mengandung nilai-nilai
adiluhung, yang dapat dipakai sebagai bahan pembelajaran, namun mulai ditinggalkan
oleh generasi muda. Di sana terdapat unsur-unsur penting bagi kehidupan (kemanusiaan,
keindahan, pendidikan, kereligiusan dll.). Maka sastra daerah kiranya perlu diajarkan di
sekolah.
Pada kesempatan ini penulis mencoba menyampaikan materi sastra berupa Cerita
Wayang dengan lakon Dewa Ruci beserta makna ajaran yang terkandung di dalamnya,
setidaknya dapat dipakai sebagai referensi dalam pembelajaran bahasa Jawa di SMA.
PAPARAN CERITA
Wosipun cariyos, bala Kurawa (Ngastina) hanggadhahi pepenginan badhe
hanjlomprongaken Pandawa (Ngamarta), sanajan sejatosipun tasih kadang piyambak.
Kurawa kepengin supados Pandhawa nandhang sangsara, kanthi lantaran Guru Druna.
Sena (ugi muridipun Guru Druna) kaparingan piwulang kangge ngudi kasampurnanipun
gesang, supados ngupadi toya suci ingkang mapan wonten wana Tibrasara. Sena namung
manut dhawuhipun Guru lan yaqin boten badhe kapusan lan pejah amargi dhawuhipun
guru sarta tetep bidhal ngestokaken dhawuh, sanajan wonten niyat badhe damel cilaka
dhateng piyambakipun.
Wekdal negari Ngastina wonten pasewakan, ingkang rawuh Prabu Suyudana,
Prabu Salya, Resi Druna, Jayajatra, Patih Sengkuni, Bisma, Dursasana lan sanessanesipun klebet para sentana, pengageng agul-agul sanesipun. Nembe ngrembag kados
pundi caranipun supados Padhawa saged kapusan kanthi alus lan saged sirna
saderengipun perang Baratayuda.
Druna nunten paring pitedah dhateng Sena manawi kepengin kaleksanan pikantuk
kasampurnan gesang, pinunjul ing sapepadane, tansah winengku ing rama ibu, mulya lan
badhe gesang langgeng, kedah angsal toya suci ingkang dipunkersakaken kalawau.
Dipunbeberaken manawi toya suci kalawau mapanipun wonten guwa salebetipun wana
Tibrasara ing redi Candramuka. Sasampunipun pamit kaliyan Resi Druna lan Druyudana,
lajeng medal saking Karaton.

Bala Kurawa sami mesem ngguyu awit panganggepipun Sena saged dipunapusi
lan badhe lebur amargi dipunmengsah dening denawa kalih salebetipun guwa, mila lajeng
sami suka parisuka.
Sasampunipun dumugi guwa, jebul toya ingkang dipunpadosi boten wonten,
lajeng punapa ingkang wonten ing sakiwa-tengenipun guwa dipunobrak-abrik. Denawa
kalih ingkang manggen ing guwa nyaketi Sena. Gampilipun cariyos, Sena lajeng perang
lumawan denawa kalih kalawau, denawa kalih kawon. Dereng marem, Sena tetep
ngamuk wusananipun lemes amargi kekeselen lajeng kendel ing ngadhap wit ringin.
Boten dangu anggenipun kendel, lajeng mireng swanten tanpa rupa :He putuku
kang lagi sedhih, kowe ngupadi barang kang ora bisa ketemu, awit ora entuk pituduh
nyata, ngenani papan panggonane barang kang kok upadi iku handadekake sengasarane
awakmu.
Sasampunipun Sena pasrah, lajeng dipunngendikani bilih denawa kalih kalawau
sejatosipun Sang Hyang Endra lan Bathara Bayu ingkang nembe nglampahi paukuman
saking Sang Hyang Guru. Dipunjlentrehaken ugi babagan dhawuhipun Druna,
prayoginipun wangsul mawon dhateng Ngatina.
Sasampunipun dumugi Ngastina, kleresan bala Kurawa sami nglempak, ing
ngirku wonten Resi Druna, Suyudana, Sengkuni lan Bisma. Sedaya sami cingak (kaget)
dene Sena dhateng. Sena hambeberaken sedaya lelampahanipun lan dipuntanggapi Druna
bilih Sena dipunuji lan sejatosipun toya suci kalawau mapan wonten tengahipun samodra.
Sena inggih pitados lajeng bidhal dhateng samodra nanging mampir dhateng Ngamarta
badhe pamitan kaliyan ibunipun (Kunthi) lan kadang-kadangipun. Sejatosipun
kulawarganipun Sena mangertos bilih namung dipunbidung Kurawa lumantar Druna,
ingkang ancasipun badhe nyirnakaken Pandhawa, nanging Sena tetep nekat. Kulawarga
lajeng ngaturi kabar dhateng Prabu Kresna bilih Kurawa ngrekadaya supados Padhawa
sirna. Prabu Kresna lajeng rawuh ing Ngamarta lajeng ngendika bilih Pandhawa boten
perlu sedhih, awit tumindakipun Kurawa badhe angsal piwales.
Sena boten tidha-tidha, tanpa raos ajrih nyemplung samodra kanthi ngecakaken
ngelmu Jalasengara supados toya sumilak. Kacarita wonten naga sagunung anakan,
wujud ingkang damel giris, cangkemipun mangap, siyungipun lancip lan naga kalawau
hanggubed badanipun Sena. Kanthi namakaken kuku pancanaka dhateng naga,Sena
saged nyuwek cangkemipun naga lan njalari pejahipun naga kalawau.
Sasirnanipun naga kalawau, Sena kepanggih Dewa Ruci, ingkang wujudipun
bajang kados lare alit dolanan ing sanginggilipun samodra. Dewa kalawau lajeng
ngendika : Seno, apa karepmu dene mapan ana segara, kabeh kang ana kene ora bisa
dipangan. Mung ana godhong garing kang katut angin lan tiba ing ngarepku yaiku kang
dak pangan. Kowe kuwi anak turune Sang Hyang Pramesthi, Sang Hyang Girinata, kowe
keturunan saka Sang Hyang Brama. Bapakmu uga keturunan Brama, ibumu Dewi Kunthi
trahing Sang Hyang Wisnu Murti. Karo bapakmu mung peputra telu yaiku : Yudistira,
kowe lan adhimu Dananjaya. Dene kang loro anak saka Madrim, yaiku Nakula lan

Sadewa. Tekamu mrene antuk pituduhe Druna supaya ngupadi banyu suci kanggo
panguripan. Amarga gurumu kang menehi pituduh ya lakonana, senajan wong tapa iku
ora bisa ngrasakake nikmate urip. Mula aja mangkat yen durung cetha, aja mangan yen
durung ngerti sing dipangan, aka klamben yen durung tau ngerti jenenge klambimu.
Kowe bisa ngerti yen takon, wong meguru mono yen durung mudheng bakal kleru
panampane.
Lajeng Dewa Ruci ngendika malih, namung sinamun ing sekar Dhandhanggula,
kados ngandhap punika :
Lah ta mara Wrekudara aglis
lumebuwa guwa garbaningwang
kagyat miyarsa wuwuse
Wrekudara gumuyu
sarwi ngguguk aturira ris
dene paduka bajang
kawula geng luhur
inggih pangawak prabata
saking pundi margane kawula manjing
jenthik mangsa sedhenga

Angandika malih Dewa-ruci


gedhe endi sira lawan jagad
kabeh iki saisine
kalawan gunungipun
samodrane alase sami
tan sesak lumebuwa
guwa garbaningsun
Wrekudara duk miyarsa
esmu ajrih kumel sandika tur-neki
mengleng sang Ruci-dewa

Iki dalan talingan-ngong kering


Wrekudara manjing sigra
wus prapta ing jro garbane
andulu samodra gung
tanpa tepi nglangut lumarib
leyeb adoh katingal
Dewa ruci nguwuh
heh apa kang katon sira
dyan sumaur sang Sena inggih atebih
tan wonten katingalan

Awang-awang kang kula lampahi


uwung-uwung tebih tan kantenan
ulun saparan-parane
tan mulat ing lor kidul
wetan kilen datan udani
ing ngandhap nginggil ngarsa
kalawan ing pungkur
kawula boten uninga
langkung bingung ngandika sang Dewa-ruci
haywa maras tyasira

Byar katingal ngadhep Dewa-ruci


Wrekudara sang wiku kawangwang
umancur katon cahyane
nulya wruh ing lor kidul
wetan kilen sampun kaeksi
nginggil miwah ing andhap
pan sampun kadulu
apan andulu baskara
eca tyase miwah wiku kaeksi
aneng jagad walikan

Dewa-ruci suksma angling malih


payo lumaku andeluluwa
apa katon ing dheweke
Wrekudara umatur
wonten warni kawan prekawis
katingal ing kawula
sadya kang wau sampun
datan ana katingalan
amung kawan prekawis ingkang kaeksi
ireng bang kuning pethak

Dewa suksma ruci ngandika ris


ingkang dingin sira anon cahya
gumawang tan wruh arane
panca maya puniku

sajatine ing tyas sayekti


pangareping sarira
tegese tyas iku
ingaranan Mukasipat
kang anuntun marang kang linuwih
kang sejatining sipat

Mangka tinulak haywa lumaris


awasena rupa aja samar
kawasane tyas empane
wit tingal ing tyas iku
anengeri marang sajati
eca sang Wrekudara
amiyarsa wuwus
lagya medem tyas sumringah
dene ingkang abang ireng kuning putih
iku durgamaning tyas

Pan isining jagad amepaki


iya ati kang telung prakara
pamurunge laku dene
kang bisa pisah iku
mesthi bisa amor ing gaib
iku mungsuhe tapa
ati kang tetelu
abang ireng kuning samya
ingkang nyegah cipta karya kang lestari
pamoring Suksma mulya

Lamun nora kawileting katri


yekti sida pamoring kawula
lestari ing panunggale
poma den awas emut
durgama kang mungging ing ati
pangwasane weruha
siji sijinipun
kang ireng luwih prakosa
panggawene asrengen sabarang runtik
andadra ngombra ombra

Iya iku ati kang ngadhangi


ambuntoni marang kabecikan
kang ireng iku gawene
dene kang abang iku
iya tuduh napsu tan becik
sakehing pepenginan
metu saking iku
panas-ten panas-baranan
ambuntoni marang ati ingkang eling
marang ing kawaspadhan

Apa dene kang arupa kuning


kawasane nanggulang sabarang
cipta kang becik dadine
panggawe amrih tulus
ati kuning ngadhang ngadhangi
mung panggawe pangrusak
binanjur jinurung
mung kang putih iku nyata
ati anteng mung suci tan ika iki
prawira ing karaharjan

Amung iku kang bisa nampani


ing sasmita sajatining rupa
nampani nugraha nggone
ingkang bisa tumanduk
kalestaren pamoring gaib
iku mungsuhe tiga
ttur samya gung agung
balane ingkang titiga
kang aputih tanpa rowang amung siji
marma anggung kasoran

Wejangan Dewa Ruci dhateng Sena, kapethik saking sumber sanes,


ingkang awujud gancaran (pacelathon).
BIMA

Aku gumun tanpa upama, rumangsaku kaya wis ngancik jaman pati, babar pisan aku ora
ngrasa urip, jebul dakgegisik saranduning badanku, nganti tekan dlamakan sikil, isih
krasa yen ngambah bumi. Sirna pepalanging samodra wujuding naga ingkang anyaut
pupuku, ora kanthi daknyana-nyana aku ketangsang ana pulo cilik, kang rerenggane
sarwa endah, kabeh thethukulan ing kene kang pating bendhoyot, kabeh dumadi sarana
cahya, parandene pepadhang mau isih kalah kekuwunge kalawan pepadhang kang
angiringi lakune bocah bajang. Mara gage bocah bajang kowe ngakua, kowe ijen dolan
ing kene, sapa kang ngeterake lan geneya kowe ora kasangsaya polahe para mina
samodra kang padha ngelak ngagak-agak kepengin ngombe getihe manungsa.
DEWA RUCI
Werkudara, Werkudara. Sira aja gumampang lunga yen durung ngawruhi papan kang
bakal kok jujug. Aja gampang memangan yen dhatan ngawruhi rasa paedahe kang
dipangan, aja pisan nganggo yen dhatan ngawruhi carane ngrasuk busana. Ngibarate ing
nguni, jejugul saka wukir, nggone lunga menyang praja kepengin tuku kencana, njujug
ing kemasan, mung diwenehi dluwang kuning, dianggep sawijining kencana mulya.
Mula kulinakna mahas ing asamun, nggatekna marang ilmu rewes kang sarta tuwajua
(khusyuk) marang panembah. Kawruhana Werkudara, hulun iki dewaning kabagyan,
dene bebisik ulun Sang Hyang Bathara Dewaruci ya Sang Marbudengrat.
Werkudara, luwih dhisik satataa.
BIMA
Inggih ngestokaken dhawuh.
Sadereng lan sasampunipun, titah pujangkara pun Werkudara, ngaturaken sungkeming
pangabekti kula, mawantu-wantu kunjuka paduka Sang Bathara, inggih Sang
Marbudengrat.
DEWA RUCI
Iya, iya, wus hulun tampa kita atur pangabekti, kajaba saka iku Werkudara, apa ta sababe
dene jeneng kita lila tilar kamukten praja, hamilulu mahas ing asamun tekan kene, apa
ingkang sira upadi. Ing kene sayekti dudu papane kamulyan, ing kene dudu papane
kamukten, ing kene sepi ing kanikmatan. Ingkang ana amung pirang-pirang kang sejatine
iku dudu pirantine manungsa, apa ora jeneng kecelik lekasmu kang mangkono
Werkudara.
BIMA
Pukulun, awrat ngemban dhawuhipun Sang Guru, anggen kula kepengin angregem
andharan sampurnaning dumadi, parikedah kula angulari wujudipun rerupan ingkang
winastan tirta pawitra mahening suci. Dene sanget kaluhuran, dene kula pinanggih

paduka pukulun, kaparenga paduka anedahaken pundi ingkang winastan tirta pawitra
mahening suci.
DEWA RUCI
Werkudara, mapan kudu sira ingkang wajib mirengake, pira-pira kehing wewangson
hulun, kang magepokan kalawan kang sira upadi.
Sepisan, Banget-banget sumengkaning atimu parikudu sira kepengin angregem ngelmu
sampurnaning dumadi, iku apa bener. Amarga, sampurnaning dumadi iku mau, ora
mbutuhake piranti-piranti ingkang gumelar ing jagad iki.
Yen uripe manungsa isih nggunakake daya panasing surya, daya siliring angin, daya
segering warih, lan isih ngambah bumi, kasongan ing akasa, manungsa durung bisa
sinebut sampurna. Jalaran, mapan iya kang anyipta jagad kang winenang sinebut
sampurna. Nadyan ana manungsa kang bisa ngukur jembaring langit, ngetung cacahe
lintang, manungsa mau yen ditlusur ana kuciwane. Dadi, kang ora cacat lan ora kuciwa
amung purbaning kawasa.
Banjur ganep ingkang angka loro, sira angulari tirta pawitra mahening suci, kene ora ana.
Ewadene tembung sanepan, ingkang pinaringake dening gurumu marang sira kulup,
mangkene mungguh njlentrehe sarta werdine, piyarsakna ya ngger !.
BIMA
Kawula nuwun, ngestokaken dhawuh.
DEWA RUCI
Kang sinebut tirta kuwi banyu, gumelare dadi panguripan. Ing ngendi wae ana tirta,
mesthi ana panguripan.
Pawitra, tegese bening. Dadi banyu bening ora mung disawang saka weninge banyu,
nanging uga dijupuk daya gunane, kanggo nguripi sadhengah titah, ora ngemungake
ingkang asipat manungsa, sanadyan kutu-kutu walang ataga uripe ora bisa dipisahake
kalawan kang sinebut tirta.
Mahening saka tembung lingga maha lan hening. Mangkono, gumelare mujudake
sawijining katentreman lair lan batin.
Dene suci tegese kinalisake ing saliring dedosan, dene munguh cethane, jroning urip sira
ngudia marang panguripan kang sampurna, kang bisa andayani katentremaning lahir lan
batin, sarta bisa ngipatake pirang-pirang dedosan, mangkono kang sinebut suci.
Naging, apa kang dak andharake mau, satemene durung sinandhang dening
sadhengah makhluk. Seprana nganti seprene amung tetep dadi pocapan sarta
gegayuhan .............

Orang Jawa menganggap cerita wayang merupakan cermin dari pada


kehidupannya. Dewa Ruci yang merupakan cerita asli wayang Jawa memberikan
gambaran yang jelas mengenai hubungan harmonis antara Kawula (manusia) dan Gusti
(Tuhan), yang diperagakan oleh Bima atau Aria Werkudara dan Dewa Ruci. Dalam
bentuk kakawin (tembang) oleh Pujangga Surakarta, Yosodipuro berjudul : "Serat
Dewaruci Kidung" yang disampaikan dalam bentuk macapat, berbahasa halus dan
sesuai rumus-rumus tembang, dengan bahasa Kawi, Sanskerta dan Jawa Kuna.
Intisari cerita tersebut bahwa pada pertemuan di negeri Ngastina (Prabu
Suyudana/raja Mandaraka/prabu Salya sedang rapat membahas bagaimana caranya
Pandawa dapat ditipu secara halus agar musnah, sebelum terjadinya perang Baratayuda,
bersama dengan Resi Druna, Adipati Karna, Raden Suwirya, Raden Jayasusena, Raden
Rikadurjaya, Adipati dari Sindusena, Jayajatra, Patih Sengkuni, Bisma, Dursasana, dan
lain-lainnya termasuk para sentana/pembesar andalan lainnya).
Kemudian Durna memberi petunjuk kepada Sena, bahwa jika ia telah menemukan
air suci (tirta pawitra mahening suci), berarti dirinya telah mencapai kesempurnaan,
menonjol diantara sesama makhluk, dilindungi ayah-ibu, mulia, akan hidup kekal adanya.
Selanjutnya dikatakan, bahwa letak air suci itu ada di hutan Tibrasara, dibawah
Gandawedana, di gunung Candramuka, berada di dalam gua.
Kemudian Sena mohon pamit kepada Druna dan prabu Suyudana, lalu keluar dari
istana. Orang-orang Ngastina semua tersenyum dan membayangkan Sena berhasil ditipu
dan akan hancur lebur melawan dua raksasa yang tinggal di gua itu. Sebagai rasa
optimisnya, untuk sementara mereka merayakan dengan bersuka-ria, pesta makan minum
sepuas-puasnya.
Setelah sampai di gua gunung Candramuka, air yang dicari ternyata tidak ada, lalu
gua dan sekitarnya diobrak-abrik. Raksasa Rukmuka dan Rukmakala yang berada di gua
terkejut, marah dan mendatangi Sena. Namun walau telah dijelaskan niat kedatangannya,
kedua raksasa itu tetap marah karena merasa terganggu akibat ulah Sena. Terjadi
perkelahian ....... Namun dalam perkelahian tersebut, dua Raksaksa tersebut kalah,
ditendang, dibanting ke atas batu dan meledak hancur lebur. Sena tetap mengamuk dan
mengobrak-abrik lagi apa yang ada di dekatnya sampai kelelahan, dalam hatinya ia sedih
dan berfikir bagaimana caranya mendapatkan air suci tersebut.
Akhirnya ia kembali menemui gurunya. Setibanya di serambi Astina, saat lengkap
dihadiri Resi Druna, Bisma, Suyudana, Patih Sangkuni, Sindukala, Surangkala, Kuwirya
Rikadurjaya, Jayasusena, lengkap bala Kurawa, dan lain-lainnya, terkejut....! atas
kedatangan Sena. Ia memberi laporan tentang perjalannya dan dijawab oleh Sang
Druna :bahwa ia sebenarnya hanya diuji, sebab tempat air yang dicari, sebenarnya ada di
tengah samudera. Suyudana juga membantu bicara untuk meyakinkan Sena. Karena tekad
yang kuat maka Sena nekat untuk pergi lagi. Namun sebelumnya ia mampir dahulu ke
Ngamarta.(tempat para kerabatnya berada).
Sementara itu di Ngamarta, keluarga Sena yang mengetahui tipudaya Kurawa
mengirim surat kepada Prabu Harimurti/Kresna di Dwarawati, yang kemudian dengan
tergesa-gesa bersama bala pasukan datang ke Ngamarta.
Setelah menerima penjelasan dari Darmaputra, Kresna mengatakan bahwa
janganlah Pandawa bersedih, sebab tipu daya para Kurawa akan mendapat balasan

dengan jatuhnya bencana dari dewata yang agung. Ketika sedang asyik berbincangbincang, datanglah Sena, yang membuat para Pandawa termasuk Pancawala, Sumbadra,
Retna Drupadi dan Srikandi, dan lain-lainnya, senang dan akan mengadakan pesta.
Namun tidak disangka, karena Sena ternyata melaporkan bahwa ia akan meneruskan
pencarian air suci itu, yaitu ke tengah samudera. Nasehat dan tangisan, termasuk tangisan
semua sentana laki-laki dan perempuan, tidak membuatnya mundur.
Sena berangkat pergi, tanpa rasa takut keluar masuk hutan, naik turun gunung,
yang akhirnya tiba di tepi laut. Sang ombak bergulung-gulung menggempur batu karang
bagaikan menyambut dan tampak kasihan kepada yang baru datang, bahwa ia di tipu agar
masuk ke dalam samudera, topan datang juga riuh menggelegar, seakan mengatakan
bahwa Druna memberi petunjuk sesat dan tidak benar.
Bagi Sena, lebih baik mati dari pada pulang menentang sang Maharesi, walaupun
ia tidak mampu masuk ke dalam air, ke dasar samudera. Maka akhirnya ia berpasrah diri,
tidak merasa takut, sakit dan mati memang sudah kehendak dewata yang agung, karena
sudah menyatakan kesanggupan kepada Druna dan prabu Kurupati, dalam mencari Tirta
Kamandanu, masuk ke dalam samudera.
Dengan suka cita ia lama memandang laut dan keindahan isi laut, kesedihan
sudah terkikis, menerawang tanpa batas, lalu ia memusatkan perhatian tanpa memikirkan
marabahaya, dengan semangat yang menyala-nyala mencebur ke laut, tampak
kegembiraannya, dan tak lupa digunakannya ilmu Jalasengara, agar air menyibak.
Alkisah ada naga sebesar gunung anakan, pemangsa ikan di laut, wajah liar dan
ganas, berbisa sangat mematikan, mulut bagai gua, taring tajam bercahaya, melilit Sena
sampai hanya tertinggal lehernya, menyemburkan bisa bagai air hujan. Sena bingung dan
mengira cepat mati, tapi saat lelah tak kuasa meronta, ia teringat segera menikamkan
kukunya, kuku Pancanaka menancap di badan naga, darah memancar deras, naga besar
itu mati, seisi laut bergembira.
Sementara itu Pandawa bersedih hati dan menangis memohon penuh iba, kepada
prabu Kresna. Lalu dikatakan oleh Kresna, bahwa Sena tidak akan meninggal dunia,
bahkan mendapatkan pahala dari dewata yang nanti akan datang dengan kesucian,
memperoleh cinta kemuliaan dari Hyang Suksma Kawekas, diijinkan berganti diri
menjadi batara yang berhasil menatap dengan hening. Para saudaranya tidak perlu sedih
dan cemas.
Kembali dikisahkan Sang Wrekudara yang masih di samudera, ia bertemu dengan
dewa berambut panjang, seperti anak kecil bermain-main di atas laut, bernama Dewa
Ruci. Lalu ia berbicara :"Sena apa kerjamu, apa tujuanmu, tinggal di laut, semua serba
tidak ada tak ada yang dapat di makan, tidak ada makanan, dan tidak ada pakaian. Hanya
ada daun kering yang tertiup angin, jatuh didepanku, itu yang saya makan". Dikatakan
pula :"Wahai Wrekudara, segera datang ke sini, banyak rintangannya, jika tidak matimatian tentu tak akan dapat sampai di tempat ini, segalanya serba sepi. Tidak terang dan
pikiranmu memaksa, dirimu tidak sayang untuk mati, memang benar, disini tidak
mungkin
ditemukan".
"Kau pun keturunan Sang Hyang Pramesthi, Hyang Girinata, kau keturunan dari Sang
Hyang Brama asal dari para raja, ayahmu pun keturunan dari Brama, menyebarkan para
raja, ibumu Dewi Kunthi, yang memiliki keturunan, yaitu sang Hyang Wisnu Murti.
Hanya berputra tiga dengan ayahmu, Yudistira sebagai anak sulung, yang kedua dirimu,
sebagai penengah adalah Dananjaya, yang dua anak lain dari keturunan dengan Madrim,

genaplah Pandawa, kedatanganmu disini pun juga atas petunjuk Dhang Hyang Druna
untuk mencari air Penghidupan berupa air jernih, karena gurumu yang memberi petunjuk,
itulah yang kau laksanakan, maka orang yang bertapa sulit menikmati hidupnya", lanjut
Dewa Ruci.
Kemudian dikatakan :"Jangan pergi bila belum jelas maksudnya, jangan makan
bila belum tahu rasa yang dimakan, janganlah berpakaian bila belum tahu nama
pakaianmu. Kau bisa tahu dari bertanya, dan dengan meniru juga, jadi dengan
dilaksanakan, demikian dalam hidup, ada orang bodoh dari gunung akan membeli emas,
oleh tukang emas diberi kertas kuning dikira emas mulia. Demikian pula orang berguru,
bila belum paham, akan tempat yang harus disembah".
Wrekudara masuk tubuh Dewa Ruci menerima ajaran tentang Kenyataan
"Segeralah kemari Wrekudara, masuklah ke dalam tubuhku", kata Dewa Ruci. Sambil
tertawa sena bertanya :"Tuan ini bertubuh kecil, saya bertubuh besar, dari mana jalanku
masuk, kelingking pun tidak mungkin masuk".Dewa Ruci tersenyum dan berkata
lirih:"besar mana dirimu dengan dunia ini, semua isi dunia, hutan dengan gunung,
samudera dengan semua isinya, tak sarat masuk ke dalam tubuhku".
Atas petunjuk Dewa Ruci, Sena masuk ke dalam tubuhnya melalui telinga kiri.
Dan tampaklah laut luas tanpa tepi, langit luas, tak tahu mana utara dan selatan, tidak
tahu timur dan barat, bawah dan atas, depan dan belakang. Kemudian, terang, tampaklah
Dewa Ruci, memancarkan sinar, dan diketahui lah arah, lalu matahari, nyaman rasa hati.
Ada empat macam benda yang tampak oleh Sena, yaitu hitam, merah kuning dan putih.
Lalu berkatalah Dewa Ruci: "Yang pertama kau lihat cahaya, menyala tidak tahu
namanya, Pancamaya itu, sesungguhnya ada di dalam hatimu, yang memimpin dirimu,
maksudnya hati, disebut muka sifat, yang menuntun kepada sifat lebih, merupakan
hakikat sifat itu sendiri. Lekas pulang jangan berjalan, selidikilah rupa itu jangan ragu,
untuk hati tinggal, mata hati itulah, menandai pada hakikatmu, sedangkan yang berwarna
merah, hitam, kuning dan putih, itu adalah penghalang hati.
Yang hitam kerjanya marah terhadap segala hal, murka, yang menghalangi dan
menutupi tindakan yang baik. Yang merah menunjukkan nafsu yang baik, segala
keinginan keluar dari situ, panas hati, menutupi hati yang sadar kepada kewaspadaan.
Yang kuning hanya suka merusak. Sedangkan yang putih berarti nyata, hati yang tenang
suci tanpa berpikiran ini dan itu, perwira dalam kedamaian. Sehingga hitam, merah dan
kuning adalah penghalang pikiran dan kehendak yang abadi, persatuan Suksma Mulia.
Lalu Wrekudara melihat, cahaya memancar berkilat, berpelangi melengkung,
bentuk zat yang dicari, apakah gerangan itu ?! Menurut Dewa Ruci, itu bukan yang dicari
(air suci), yang dilihat itu yang tampak berkilat cahayanya, memancar bernyala-nyala,
yang menguasai segala hal, tanpa bentuk dan tanpa warna, tidak berwujud dan tidak
tampak, tanpa tempat tinggal, hanya terdapat pada orang-orang yang awas, hanya berupa
firasat di dunia ini, dipegang tidak dapat, adalah Pramana, yang menyatu dengan diri
tetapi tidak ikut merasakan gembira dan prihatin, bertempat tinggal di tubuh, tidak ikut
makan dan minum, tidak ikut merasakan sakit dan menderita, jika berpisah dari
tempatnya, raga yang tinggal, badan tanpa daya. Itulah yang mampu merasakan
penderitaannya, dihidupi oleh suksma, ialah yang berhak menikmati hidup, mengakui
rahasia zat.
Kehidupan Pramana dihidupi oleh suksma yang menguasai segalanya, Pramana
bila mati ikut lesu, namun bila hilang, kehidupan suksma ada. Sirna itulah yang ditemui,

kehidupan suksma yang sesungguhnya, Pramana Anresandani. Jika ingin mempelajari


dan sudah didapatkan, jangan punya kegemaran, bersungguh-sungguh dan waspada
dalam segala tingkah laku, jangan bicara gaduh, jangan bicarakan hal ini secara
sembunyi-sembunyi, tapi lekaslah mengalah jika berselisih, jangan memanjakan diri,
jangan lekat dengan nafsu kehidupan tapi kuasailah.
Tentang keinginan untuk mati agar tidak mengantuk dan tidak lapar, tidak
mengalami hambatan dan kesulitan, tidak sakit, hanya enak dan bermanfaat, peganglah
dalam pemusatan pikiran, disimpan dalam buana, keberadaannya melekat pada diri,
menyatu padu dan sudah menjadi kawan akrab. Sedangkan Suksma Sejati, ada pada diri
manusia, tak dapat dipisahkan, tak berbeda dengan kedatangannya waktu dahulu,
menyatu dengan kesejahteraan dunia, mendapat anugerah yang benar, persatuan
manusia/kawula dan pencipta/Gusti. Manusia bagaikan wayang, Dalang yang memainkan
segala gerak gerik dan berkuasa antara perpaduan kehendak, dunia merupakan
panggungnya, layar yang digunakan untuk memainkan panggungnya.
Penerima ajaran dan nasehat ini tidak boleh menyombongkan diri, hayati dengan
sungguh-sungguh, karena nasehat merupakan benih. Namun jika ditemui ajaran misalnya
kacang kedelai disebar di bebatuan tanpa tanah tentu tidak akan dapat tumbuh, maka jika
manusia bijaksana, tinggalkan dan hilangkan, agar menjadi jelas penglihatan sukma, rupa
dan suara. Hyang Luhur menjadi badan Sukma Jernih, segala tingkah laku akan menjadi
satu, sudah menjadi diri sendiri, dimana setiap gerak tentu juga merupakan kehendak
manusia, terkabul itu namanya, akan segala keinginan, semua sudah ada pada manusia,
semua jagad ini karena diri manusia, dalam segala janji janganlah ingkar.
Jika sudah paham akan segala tanggung jawab, rahasiakan dan tutupilah. Yang
terbaik, untuk disini dan untuk disana juga, bagaikan mati di dalam hidup, bagaikan
hidup dalam mati, hidup abadi selamanya, yang mati itu juga. Badan hanya sekedar
melaksanakan secara lahir, yaitu yang menuju pada nafsu.
Wrekudara setelah mendengar perkataan Dewa Ruci, hatinya terang benderang,
menerima dengan suka hati, dalam hati mengharap mendapatkan anugerah wahyu
sesungguhnya. Dan kemudian dikatakan oleh Dewa Ruci :"Sena ketahuilah olehmu, yang
kau kerjakan, tidak ada ilmu yang didatangkan, semua sudah kau kuasai, tak ada lagi
yang dicari, kesaktian, kepandaian dan keperkasaan, karena kesungguhan hati ialah
dalam cara melaksanakan.
Dewa Ruci selesai menyampaikan ajarannya, Wrekudara tidak bingung dan
semua sudah dipahami, lalu kembali ke alam kemanusiaan, gembira hatinya, hilanglah
kekalutan hatinya, dan Dewa Ruci telah sirna dari mata, Wrekudara lalu mengingat,
banyak yang didengarnya tentang tingkah para Pertapa yang berpikiran salah, mengira
sudah benar, akhirnya tak berdaya, dililit oleh penerapannya, seperti mengharapkan
kemuliaan, namun akhirnya tersesat dan terjerumus.
Bertapa tanpa ilmu, tentu tidak akan berhasil, kematian seolah dipaksakan,
melalui kepertapaannya, mengira dapat mencapai kesempurnaan dengan cara bertapa
tanpa petunjuk, tanpa pedoman berguru, mengosongkanan pikiran, belum tentu akan
mendapatkan petunjuk yang nyata. Tingkah seenaknya, bertapa dengan merusak tubuh
dalam mencapai kamuksan, bahkan gagallah bertapanya itu.
Guru yang benar, mengangkat murid/cantrik, jika memberi ajaran tidak jauh
tempat duduknya, cantrik sebagai sahabatnya, lepas dari pemikiran batinnya,
mengajarkan wahyu yang diperoleh. Inilah keutamaan bagi keduanya. Tingkah manusia

hidup usahakan dapat seperti wayang yang dimainkan di atas panggung, di balik layar ia
digerak-gerakkan, banyak hiasan yang dipasang, berlampu panggung matahari dan
rembulan, dengan layarnya alam yang sepi, yang melihat adalah pikiran, bumi sebagai
tempat berpijak, wayang tegak ditopang orang yang menyaksikan, gerak dan diamnya
dimainkan oleh Dalang, disuarakan bila harus berkata-kata, bahwa itu dari Dalang yang
berada dibalik layar, bagaikan api dalam kayu, berderit oleh tiupan angin, kayu hangus
mengeluarkan asap, sebentar kemudian mengeluarkan api yang berasal dari kayu,
ketahuilah asal mulanya, semuanya yang tergetar, oleh perlindungan jati manusia, yang
yang kemudian sebagai rahasia.
Kembali ke Negeri Ngamarta. Tekad yang sudah sempurna, dengan penuh
semangat, Raden Arya Wrekudara kemudian pulang dan tiba ke negerinya, Ngamarta, tak
berpaling hatinya, tidak asing bagi dirinya, sewujud dan sejiwa, dalam kenyataan ditutupi
dan dirahasiakan, dilaksanakan untuk memenuhi kesatriaannya. Permulaan jagad raya,
kelahiran batin ini, memang tidak kelihatan, yang bagaikan sudah menyatu, seumpama
suatu bentukan, itulah perjalanannya. Bersamaan dengan kedatangan Sena, di Ngamarta
sedang berkumpul para saudaranya bersama Sang Prabu Kresna, yang sedang
membicarakan kepergian Sena, cara masuk dasar samudera. Maka disambutlah ia, dan
saat ditanya oleh Prabu Yudistira mengenai perjalanan tugasnya, ia menjawab bahwa
perjalanannya itu dicurangi, ada dewa yang memberi tahu kepadanya, bahwa di lautan itu
sepi,tidak ada air penghidupan. Gembira mendengar itu, lalu Kresna berkata :"Adikku
ketahuilah nanti, jangan lupa segala sesuatu yang sudah terjadi ini".
PEMBAHASAN
Kiranya perlu dipahami bahwa tujuan hakiki dari ajaran atau budaya Jawa adalah
berusaha mendapatkan ilmu sejati untuk mencapai hidup sejati, dan berada dalam
keadaan harmonis hubungan antara manusia dan Pencipta (manunggaling kawula Gusti ),
pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa secara total.
Keadaan spiritual ini bisa dicapai oleh setiap orang yang percaya kepada Sang
Pencipta, yang mempunyai moral baik, bersih dan jujur. Beberapa upaya harus
dipraktekkan dengan kesadaran dan ketetapan hati yang mantap. Cipta, rasa, karsa dan
karya harus baik, benar, suci dan ditujukan untuk mamayu hayuning bawono.
Tindakan tersebut dibagi tiga, yaitu ; 1) tindakan simbolis dalam religi, 2)
tindakan simbolis dalam tradisi dan 3) tindakan simbolis dalam seni.
Tindakan simbolis dalam religi, adalah contoh kebiasaan orang Jawa yang
percaya bahwa Tuhan adalah zat yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia,
karenanya harus di simbolkan agar dapat di akui keberadaannya misalnya dengan
menyebut Tuhan dengan Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, Gusti Ingkang Maha Kuaos,
dan sebagainya.
Tindakan simbolis dalam tradisi dimisalkan dengan adanya tradisi upacara
kematian yaitu medoakan orang yang meninggal pada tiga hari, tujuh hari, empatpuluh
hari, seratus hari, satu tahun, dua tahun ,tiga tahun, dan seribu harinya setelah seseorang
meninggal ( tahlilan ).
Dan tindakan simbolis dalam seni dicontohkan dengan berbagai macam warna
yang terlukis pada wajah wayang kulit; warna ini menggambarkan karakter dari masingmasing tokoh dalam wayang.
Perkembangan budaya Jawa yang mulai tergilas oleh perkembangan teknologi
yang mempengaruhi pola pikir dan tindakan orang jawa dalam kehidupan. Maka orang

mulai berfikir bagaimana bisa membuktikan hal gaib secara empiris tersebut dengan
menggunakan berbagai macam metode tanpa mengindahkan unsur kesakralan. Bahkan
terkadang kepercayaan itu kehilangan unsur kesakralannya karena dijadikan sebagai
obyek exploitasi dan penelitian.
Kebiasaan orang Jawa yang percaya bahwa segala sesuatu adalah simbol dari
hakikat kehidupan, seperti syarat sebuah rumah harus memiliki empat buah soko guru
(tiang penyangga) yang melambangkan empat unsur alam yaitu tanah, air, api, dan udara,
yang ke empatnya dipercaya akan memperkuat rumah baik secara fisik dan mental
penghuni rumah tersebut. Namun dengan adanya teknologi konstruksi yang semakin
maju, keberadaan soko guru itu tidak lagi menjadi syarat pembangunan rumah. Dengan
analisa tersebut dapat diperkirakan bagaimana nantinya faham simbolisme akan bergeser
dari budaya jawa. Tetapi simbolisme tidak akan terpengaruh oleh kehidupan manusia tapi
kehidupan manusialah yang tergantung pada simbolisme. Dan sampai kapanpun
simbolisme akan terus berkembang.
Makna ajara Dewa Ruci adalah pencarian air suci yang disebut air suci
Prawitasari. Berasal dari kata Pawita artinya bersih, suci; sari artinya inti. Jadi Prawitasari
pengertiannya adalah inti atau sari dari pada ilmu yang suci.
Hutan Tikbrasara dan Gunung Reksamuka, air suci itu dikatakan berada dihutan
Tikbrasara, dilereng Gunung Reksamuka. Tikbra artinya rasa prihatin; sara berarti
tajamnya pisau, ini melambangkan pelajaran untuk mencapai lendeping cipta (tajamnya
cipta). Reksa berarti memelihara atau mengurusi; muka adalah wajah, jadi yang
dimaksud dengan Reksamuka dapat diartikan: mencapai sari ilmu sejati melalui samadi.
1) sebelum melakukan samadi orang harus membersihkan atau menyucikan badan dan
jiwanya dengan air, 2) pada waktu samadi dia harus memusatkan ciptanya dengan fokus
pandangan kepada pucuk hidung. Terminologi mistis yang dipakai adalah mendaki
gunung Tursina, Tur berarti gunung, sina berarti tempat artinya tempat yang tinggi.
Pandangan atau paningal sangat penting pada saat samadi. Seseorang yang mendapatkan
restu dzat yang suci, dia bisa melihat kenyataan antara lain melalui cahaya atau sinar
yang datang kepadanya waktu samadi. Dalam cerita wayang digambarkan bahwasanya
Resi Manukmanasa dan Bengawan Sakutrem bisa pergi ketempat suci melalui cahaya
suci.
Di hutan Tikbrasara, Bima diserang oleh dua raksasa yaitu Rukmuka dan
Rukmala. Dalam pertempuran yang hebat Bima berhasil membunuh keduanya, ini berarti
Bima berhasil menyingkirkan halangan untuk mencapai tujuan supaya samadinya
berhasil. Rukmuka : Ruk berarti rusak, ini melambangkan hambatan yang berasal dari
kemewahan makanan yang enak (kemukten). Rukmakala : Rukma berarti emas, kala
adalha bahaya, menggambarkan halangan yang datang dari kemewahan kekayaan
material antara lain: pakaian, perhiasan seperti emas permata dan lain-lain (kamulyan).
Bima tidak akan mungkin melaksanakan samadinya dengan sempurna yang ditujukan
kepada kesucian, apabila pikirannya masih dipenuhi oleh kebahagiaan (kamukten dan
kamulya) dalam kehidupan, karena kamukten dan kamulyan akan menutupi ciptanya yang
jernih, terbunuhnya dua raksasa tersebut dengan gamblang menjelaskan bahwa Bima bisa
menghapus halangan-halangan tersebut.
Samudra dan Ular. Bima akhirnya tahu bahwa air suci itu tidak ada di hutan itu,
tetapi sebenarnya berada didasar samudra. Tanpa ragu-ragu sedikitpun dia menuju ke
samudra. Ingatlah kepada perkataan Samudra Pangaksama yang berarti orang yang baik

semestinya memiliki hati seperti luasnya samudra, yang dengan mudah akan memaafkan
kesalahan orang lain. Ular adalah simbol dari kejahatan. Bima membunuh ular tersebut
dalam satu pertarungan yang seru. Disini menggambarkan bahwa dalam pencarian, untuk
mendapatkan kenyataan sejati, tidaklah cukup bagi Bima hanya mengesampingkan
kamukten dan kamulyan, dia harus juga menghilangkan kejahatan didalam hatinya.
Untuk itu dia harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
1. Rila: dia tidak susah apabila kekayaannya berkurang dan tidak iri kepada orang lain.
2. Legawa : harus selalu bersikap baik dan benar.
3. Nrima : bersyukur menerima jalan hidup dengan sadar.
4. Anoraga : rendah hati, dan apabila ada orang yang berbuat jahat kepadanya, dia tidak
akan membalas, tetap sabar.
5. Eling : tahu mana yang benar dan salah dan selalu akan berpihak kepada kebaikan dan
kebenaran.
6. Santosa : selalu beraa dijalan yang benar, tidak pernah berhenti untuk berbuat yang
benar antara lain : melakukan samadi. Selalu waspada untuk menghindari perbuatan
jahat.
7. Gembira : bukan berarti senang karena bisa melaksanakan kehendak atau napsunya,
tetapi merasa tentram melupakan kekecewaan dari pada kesalahan-kesalahan dari
kerugian yang terjadi pada masa lalu.
8. Rahayu : kehendak untuk selalu berbuat baik demi kepentingan semua pihak.
9. Wilujengan : menjaga kesehatan, kalau sakit diobati.
10. Marsudi kawruh : selalu mencari dan mempelajari ilmu yang benar.
11. Samadi.
12. Ngurang-ngurangi: dengan antara lain makan pada waktu sudah lapar, makan tidak
perlu banyak dan tidak harus memilih makanan yang enak-enak: minum secukupnya
pada waktu sudah haus dan tidak perlu harus memilih minuman yang lezat; tidur pada
waktu sudah mengantuk dan tidak perlu harus tidur dikasur yang tebal dan nyaman;
tidak boleh terlalu sering bercinta dan itu pun hanya boleh dilakukan dengan
pasangannya yang sah.
Pertemuan dengan Dewa Suksma Ruci. Sesudah Bima mebunuh ular dengan
menggunakan kuku Pancanaka, Bima bertemu dengan Dewa kecil yaitu Dewa Suksma
Ruci yang rupanya persis seperti dia. Bima memasuki raga Dewa Suksma Ruci melalui
telinganya yang sebelah kiri. Didalam, Bima bisa melihat dengan jelas seluruh jagad dan
juga melihat dewa kecil tersebut.
Pelajaran spiritual dari pertemuan ini adalah : 1) Bima bermeditasi dengan benar,
menutup kedua matanya, mengatur pernapasannya, memusatkan perhatiannya dengan
cipta hening dan rasa hening, 2) Kedatangan dari dewa Suksma Ruci adalah pertanda
suci, diterimanya samadi Bima yaitu bersatunya kawula dan Gusti. Didalam paningal
(pandangan didalam) Bima bisa melihat segalanya segalanya terbuka untuknya
(Tinarbuka) jelas dan tidak ada rahasia lagi. Bima telah menerima pelajaran terpenting
dalam hidupnya yaitu bahwa dalam dirinya yang terdalam, dia adalah satu dengan yang
suci, tak terpisahkan. Dia telah mencapai kasunyatan sejati. Pengalaman ini dalam istilah
spiritual disebut mati dalam hidup dan juga disebut hidup dalam mati. Bima tidak
pernah merasakan kebahagiaan seperti ini sebelumnya. Mula-mula di tidak mau pergi
tetapi kemudian dia sadar bahwa dia harus tetap melaksanakan pekerjaan dan
kewajibannya, ketemu keluarganya dan lain-lain.

Arti simbolis pakaian dan perhiasan Bima. Bima mengenakan pakaian dan
perhiasan yang dipakai oleh orang yang telah mencapai kasunytan-kenyataan sejati.
Gelang Candrakirana dikenakan pada lengan kiri dan kanannya. Candra artinya bulan,
kirana artinya sinar. Bima yang sudah tinarbuka, sudah menguasai sinar suci yang terang
yang terdapat didalam paningal.
Batik poleng : kain batik yang mempunyai 4 warna yaitu; merah, hitam, kuning
dan putih. Yang merupakan simbol nafsu, amarah, alumah, supiah dan mutmainah. Disini
menggambarkan bahwa Bima sudah mampu untuk mengendalikan nafsunya.
Tusuk konde besar dari kayu asem. Kata asem menunjukkan sengsem artinya
tertarik, Bima hanya tertarik kepada laku untuk kesempurnaan hidup, dia tidak tertarik
kepada kekeyaan duniawi.
Tanda emas diantara mata. Artiya Bima melaksanakan samadinya secara teratur
dan mantap. Kuku Pancanaka. Bima mengepalkan tinjunya dari kedua tangannya.
Melambangkan 1) Dia telah memegang dengan kuat ilmu sejati, 2) Persatuan orang-orang
yang bermoral baik adalah lebih kuat, dari persatuan orang-orang yang tidak bertanggung
jawab, meskipun jumlah orang yang bermoral baik itu kalah banyak.
Contohnya lima pandawa bisa mengalahkan seratus korawa. Kuku pancanaka
menunjukkan magis dan wibawa seseorang yang telah mencapai ilmu sejati.
KESIMPULAN
Dewa Ruci adalah salah satu cerita wayang yang mengandung ajaran kebajikan dan
memiliki wawasan yang luas (multikultural). Bagian-bagian sastra berguna bagi
kehidupan manusia (kemanusiaan, keindahan, tuntunan kebajikan/keagamaan). Maka
sastra perlu diajarkan kepada anak melalui pembelajaran di sekolah.
Cerita Dewa Ruci mengandung makna betapa pentingnya menuntut ilmu bagi manusia,
yang digambarkan seorang peraga Bratasena yang mempunyai semangat untuk menuntut
ilmu dan direstui oleh orang tua. Cerita itu juga mengandung makna sindiran tentang
sistem pendidikan yang belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan
masyarakat. Semua itu dibuktikan dengan adanya pro dan kontra tentang kebijakasanaan
pemerintah, dari beberapa pihak yang selanjutnya dapat mempengaruhi hasil pendidikan
yang bermanfaat.
Jadi intinya, cerita Dewa Ruci mengandung ajaran ; 1) tentang pentingnya semangat,
keseriusan, yaqin pada ilmu pilihannya, dan guru hanya sebagai mediator dan
menunjukkan tempatnya ilmu. Tanpa keyaqinan akan tiga perkara, maka tak mungkin
akan berhasil mencapai cita-cita, 2) berkarya dengan sungguh-sungguh, berani
menghadapi halangan ketika menuntut ilmu.
Kebahagiaan akan dapat terwujud jika berani berusaha dengan mengorbankan tenaga dan
pikiran dan berusaha untuk mandiri.
Pitungkas wigati

Seratan ingkang prasaja punika minangka peranganipun jagading pewayangan


asumber saking Serat Ramayana. Wayang utawi ringgit punika minangka gegambaran
(pasemon) bab gesang lan panggesangan manungsa. Dados ampun ngantos dipuntampi
wantah, awit manawi dipuntampi wantah saged benten arahipun kapara saged
handadosaken pitenah syirik. Pramila, kangge nyinau piwulang ingkang lungitpunika
perlu kinanthenan ngasah rasa pangrasa supados saged nampi wosing piwulang.

ASTHABRATA

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Gagrag Pewayangan
Piwulang Asthabrata, mula bukanipun saking cariyos pewayangan rikala Rama
paring wejangan dhateng Wibisana (dipunewrat ing Serat Rama Jarwa Macapat, mapan
wonten pupuh 27 Sekar Pangkur, gunggungipun wonten 35 pada). Ing pupuh
saderengipun, nerangaken bilih Rahwana kalah perang mengsah Rama, sedaya
kasektenipun dipunsuntak, ewa semanten Rahwana boten kuwawi nandhingi
kasektenipun Rama, wusananipun gugur kenging panah Gunawijaya. Kawontenan kados
makaten ndadosaken raos sedhih tumrap Wibisana, lajeng sujud sacaketipun
kunarpanipun Rahwana inggih kakangipun.
Prof. Dr. Marsono, dosen Fakultas Budaya Jurusan Sastra UGM ing swasana
sarasehan ngendika bilih Rama paring panglipur dhateng Wibisana lan ngalembana sifat
utaminipun Rahwana ingkang perwira (gagah berani) jejering Raja ingkang gugur ing
payudan sawadyabalanipun. Dening Rama, Raden Wibisana winisudha dados Raja
Alengka hanggentosi Rahwana.
Rama paring pitungkas (pesan) supados dados Raja ingkang wicaksana,
ngecakaken sifating Dewa wolu, inggih punika Dewa Indra, Yama, Surya, Bayu, Kuwera,
Brama, Candra lan Baruna. Punika ingkang winastan Asthabrata.
Sang Hyang Indra punika dewa jawah ingkang gadhah sifat nyediaken punapa kemawon
ingkang dipunbetahaken bumi. (memberikan kesejahteraan).
Sang Hyang Yama punika dewa kematian ingkang nyirnakaken tumindak awon ingkang
boten pilih kasih. (memberantas perilaku buruk).
Sang Hyang Surya punika dewa srengenge ingkang gadhah sifat boten grusa-grusu,
sabar, welas-asih.(hati-hati, sabar dan bijaksana).
Sang Hyang Candra punika Dewa bule, piyambakipun tansah alus/lembut, grapayaksemanak/ramah, sabar dhateng sinten kemawon.(lemah lembut, ramah dan sabar kepada
siapa saja).
Sang Hyang Bayu punika dewa Angin ingkang saged lumebet ing pundi kemawon tanpa
pepalang. Sedaya tumindak sae utawi awon, kasar utawi lungit (boten ketawis/boten
ketingal manawi dipuntingali mripat wantah) ing donya saged dipunmengertosi, senajan
ingkang tumindak boten mangertos manawi dipuntingali. (pengawasan/supervisi).
Sang Hyang Kuwera punika dewa kasugihan, gadhah sifat ulet sregep makarya lan
hambudidaya amrih saged nglempak kasugihanipun kangge kamulyaning bebrayan
agung. (penyandang dana).
Sang Hyang Baruna punika dewa samodra, ingkang saged nampi sakathahing toya
ingkang milih ing mriku nanging boten bludag. Liripun saged momot bab ingkang sae
utawi awon, jembar wawasanipun kados dene samodra. (akomodatif, berwawasan luas).

8. Sang Hyang Brama punika dewa geni, ingkang gadhah sifat saged ngobong punapa
kemawon. Saged ugi paring pepadhang manawi nembe ngadhepi pepeteng, saged
nyirnakake mengsah lan tumindak awon.
Manawi dipunringkes, asthabrata ingkang kedah dipunkeketi dening pengageng
(pimpinan) inggih punika ; saged paring raos ayem-tentrem dhateng kawulanipun,
nyirnakaken kadurjanan (tumindak awon) tanpa pilih kasih, wicaksana, sabar, grapyak
semanak asthabrata ingkang kedah dipunkeketi dening pengageng (pimpinan) inggih
punika ; saged paring raos ayem-tentrem dhateng kawulanipun, nyirnakaken kadurjanan
(tumindak awon) tanpa pilih kasih, wicaksana, sabar, grapyak semanak alus, paring dana
dhateng kawula ingkang kesrakat, momot-momong-momor, sigrak lan nhanggadhahi
greget kangge nyirnakake mengsah.

1.

2.

3.

4.

Ramayana cakrik Jawi awujud Kakawin Jawa Kuna asumber Ramayana


Bhattikawya
Ramayana ing India cakrikipun (versi) werni-werni, antawisipun anggita Walmiki
lan Bhattikawya. Ramayana saking India sumebar dhateng negari Asia sanesipun kados ta
Indonesia, Laos, Kamboja, Birma, Thailand lan Filipina. Lajeng wonten kajumbuhaken
kaliyan kabudayan ngenggen (akulturasi) nut jaman kalakone. Ing Indonesia samangke
asring kangge dhasar pagelaran ringgit wacucal utawi sendratari Ramayana ing
Prambanan. Dene ingkang kangge sumber Ramayana Kakawin Jawa Kuna ingkang
sumber ing tanah Jawi inggih cakrik Bhattikawya.
Salebeting cariyos kalawau ugi ngewrat piwulang Asthabrata. Astha utawi Hastha
ateges wolu, brata ateges laku/tumindak, watak utawi sifat baku ingkang dipunpendhet
saking sifat alam. Sifat utawi wewatekan punika kedah nyawiji dhateng pribadinipun
pengageng (pimpinan). Pimpinan kantor, sekolah, masyarakat, bale griya kalebet
pimpinan dhiri pribadinipun piyambak. Sifat wolu punika kapedhet saking sifat
srengenge, rembulan, lintang/kartika, mendhung, bumi, segara (banyu), geni lan angin.
Sifat Srengenge, tansah sumunar tanpa kendel, paring pepadhang dhateng sinten
kemawon dhateng punapa kemawon tanpa pilih kasih. Jejering pengageng (pimpinan)
kedah nggadhahi sifat suka paring pepadhang dhateng kawulanipun/andhahanipun,
ngatos-atos ing sabarang tumindak, kados dene lampahipun srengenge ingkang boten
kesesa grusa-grusu.
Sifat rembulan, minangka planet pengiring srengenge, rembulan sumunar nalika swasana
peteng wanci dalu, ndayani swasana tentrem lan edum. Pimpinan kedah gadhah sifat
andhap
asor,
budi
luhur,
nyebar
swasana
katentreman
dhateng
kawulanipun/andhahanipun.
Sifat lintang/kartika, ngrenggani (menghiasi) langit wanci dalu ndadosaken keblat lan
sumber ngelmu perbintangan. Pimpinan kedah saged dados keblat kasusilan, budaya lan
tindak-tanduk sarta pamikir ingkang cetha. Gegayuhan ingkang luhur murih majengipun
bangsa, boten gampil kengguh (terpengaruh), tanggel jawab lan saged dipunpitados.
Sifat mendhung, kados-kados ngajrih-ajrihi nanging kasunyatanipun manawi sampun
dados jawah saestu handadosaken berkah lan saged dados marginipun gesang sedaya
titah. Pimpinan kedah mrebawani, handadosaken ajrih tumrap tiyang ingkang tumindak
awon. Nanging tansah hambudidaya paring kacekapan kabetahanipun kawula
(andhahanipun).

5. Sifat bumi, sentosa, paring kamurahan awit tansah paring sedaya kabetahanipun tiyang
gesang. Pimpinan kedah asifat sentosa, suci, tansah mbudidaya murih gesangipun
kawula.
6. Sifat segara (banyu), boten nate nduwa (menolak) punapa ingkang dhateng lan lumebet
bebasan kados kranjang uwuh. Pimpinan kedah sabar, berbudi bawa leksana, boten
gampil kesenggol batosipun manawi dipunsaruwe, boten kengguh yen dipunalem, saged
nampi pepenginanipun kawula (akomodatif), suka paling pangapura.
7. Sifat geni, ingkang benter lan mengangah kados mawa lan saged mangalad-alad anawi
kenging lisah patra utawi bensin, saged mbesmi (membakar) punapa kemawon nanging
dipunbetahaken tiyang gesang. Pimpinan kedah wantun tumindak lan paring pidana
dhateng kawula utawi andhahan ingkang tumindak lepat tanpa pilih kasih (adil).
8. Sifat angin, senajan boten saged dipuntingali mawi mripat nanging saged dipunraosaken
tumiyubipun, sumusup ing pundi papan. Pimpinan perbawanipun kedah saged
karaosaken ing batosipun kawula/andhahan, boten kendel anggenipun hambudidaya
murih mulyanipun kawula lan boten rangu-rangu ndhawahaken kawicaksanan.
Makna Filosofis
Piwulang Asthabrata adhedhasar sifat kosmos ingkang tansah lumampah manut
kodratipun. Manawi manungsa ngrumaosi lan mangertosi kodratipun, temtu badhe
mangertosi jatidhirinipun wusananipun badhe tumindak jumbuh kaliyan kawontenipun
(posisi lan porsi). Manawi sampun makaten badhe ndayani wewatekan ingkang
wicaksana, sabar lan ikhlas, sedaya lelampahan ingkang dipuntindakaken minangka
wujud ibadah.
Manawi bangsa Indonesia saged tumindak kados ingkang dipuntuntunaken
Asthbrata linambaran keimanan dhateng Gusti ingkang Maha Agung jumbuh kaliyan
agama utawi kapitaosanipun, saestu dredah boten badhe kedadosan.