Anda di halaman 1dari 2

..

/2014

Your Institution
Logo
SURAT AKUR JANJI
Adalah

saya

bernama:

,
No.

Kad

Pengenalan:

kursus

....di

Universiti

dengan

memulangkan/membayar

ini

akurjanji

akan

.,
semula

keseluruhan wang baki pelaksanaan program berserta Laporan


Kewangan dan Penyata Pembayaran kepada Pejabat Hal Ehwal
Mahasiswa dalam masa Empat belas (14) dari tarikh tamat
program tersebut. Sekiranya saya melanggar akurjanji ini saya
hendaklah dikenakan tindakan :
1) ditahan penganugerahan Ijazah/ Diploma UTM; dan/atau
2) dikenakan tuntutan bayaran balik keseluruhan wang baki
pelaksanaan program yang diusulkan oleh Penasihat Program.
Saya faham dan bersetuju dengan isi kandungan akurjanji ini.

..
..
Nama
:
No. Ic
:
No. Matrik:

(tarikh)
Dihadapan saya,
.
(Tandatangan Saksi)

........
(Nama & No. Ic Saksi)
.

(Tarikh)
Rasmi)

(Cop