Anda di halaman 1dari 14

Laman ashaario

SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

TAJUK 7

7.1

PENYELIDIKAN TINDAKAN: KAEDAH PENGUMPULAN DATA

Sinopsis

Tajuk ini disusun bagi membolehkan pelajar mengetahui kaedah-kaedah yang boleh digunakan
bagi mengumpulkan data dalam Kajian Tindakan. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan
kelemahan. Ia digunakan mengikut kesesuaian berdasarkan focus kajian yang dijalankan.
7.2 Hasil Pembelajaran
i.

Menjelaskan kaedah-kaedah kajian tindakan

ii.

Mengaplikasi Kajian Tindakan dalam bidang pendidikan.

7.3 Kerangka Konsep Tajuk 7

PEMERHAT
IAN
DOKUMEN

DIARI

TEMU
BUAL

JURNAL

SLAID

SENARAI
SEMAK

KAEDAH
PENGUMPUL
AN DATA

REKOD
ANEKDOT

RAKAMAN

LOG

PORTFOLIO
NOTA
LAPANGAN

FOTO

63

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

7.3.1 Kaedah Pengumpulan Data


Terdapat beberapa kaedah pengumpulan data dalam penyelidikan tindakan sperti yang
terdapat di dalam kerangka konsep.
7.3.1.1 Pemerhatian
Pemerhatian adalah suatu kaedah penyelidikan yang penting. Kaedah itu memerlukan
pengkaji mempunyai latar belakang pengetahuan serta pemahaman situasi yang luas
untuk membuat pemerhatian situasi yang sebenar.
Lazimnya, pemerhatian melibatkan bukan sahaja aktiviti meneliti situasi atau kejadian
tetapi juga aktiviti berfikir secara original dan kritikal. Ia memerlukan pengkaji yang
mempunyai kecekapan mengesani peristiwa yang signifikan. Maka, ia adalah satu
aktiviti di mana kemahiran tinggi pengkaji sangat diperlukan.
7.3.1.1.1

Kebaikan Menjalankan Pemerhatian

(a) Aspek-aspek sahsiah yang penting biasanya dapat ditentukan dengan lebih
berkesan melalui pemerhatian.

Setiap tingkah laku seseorang secara langsung

dibandingkan kajian melalui soal selidik atau temu bual.


(b) Aspek-aspek fizikal sesebuah bangunan, seseorang pelajar, atau seseorang guru
biasanya dapat dikaji dengan membuat pemeriksaan, ukuran, taksiran, dan
bandingan dengan satu-satu piawai melalui pemerhatian langsung.
(c) Pemerhatian secara langsung diperlukan bagi mengkaji aktiviti-aktiviti fizikal seperti
permainan, sukan, dan kerja amali.
(d) Pemerhatian bilik darjah boleh digunakan oleh penyelidik untuk membuat analisis
terhadap keberkesanan sesuatu pengajaran dan cara memperbaikinya.
7.3.1.1.2

Pemerhatian secara langsung (direct observation)

Pemerhatian boleh dilakukan tanpa atau dengan bantuan alatan teknikal seperti
mencatatkan nota tentang pergerakan guru dan pelajar ataupun merakamkan
pemerhatian dengan menggunakan alat instrumen seperti borang pemerhatian; alatan
electronik seperti perakam video, kamera atau pita rakaman audio. Bahan sokongan
64

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

atau bantuan pemerhatian itu boleh digunakan sebagai sumber yang berguna untuk
menganalisis data selepas pemerhatian. aspek-aspek yang perlu sebelum melakukan
pemerhatian
7.3.1.1.3

Tumpuan pemerhatian

Beberapa persoalan perlu diambil perhatian sebelum melakukan pemerhatian.


Antaranya ialah:

Siapakah yang akan membuat pemerhatian?

Siapa atau apa yang akan diperhatikan?

Di tempat-tempat manakah pemerhatian akan dilaksanakan? (elok adakan


pemerhatian di beberapa tempat dan situasi untuk mendapatkan kepelbagaian
maklumat)

Bilakah pemerhatian akan dijalankan? (elok adakan pemerhatian pada masamasa yang berlainan untuk mendapatkan kepelbagaian maklumat)

Bagaimanakah pemerhatian itu akan dicatatkan atau dirakamkan?

Apakah prosedur yang patut diikut untuk memastikan pemerhatian itu boleh
dipercayai (reliable) dan ada keesahan (valid)?

Apakah teknik pemerhatian yang paling sesuai untuk keadaan bilik darjah yang
dikaji? (Eloklah data-data penting yang dikutip semasa pemerhatian mesti dicatat
dengan serta merta sekurang-kurangnya dalam bentuk nota)

7.3.1.1.4

Panduan Untuk Melaksanakan Pemerhatian Pengajaran Dalam Kelas.

Terangkan dengan tepat perkara-perkara berikut:

Apa yang dikatakan oleh guru atau pelajar?

Apa yang dilakukan oleh guru atau pelajar?

Apakah tugas-tugas yang diberikan kepada pelajar-pelajar dan muka surat buku

teks yang diguna?


65

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

Gunakan singkatan untuk perkataan yang sentiasa digunakan (contohnya: P untuk


pelajar, G untuk guru).
Dalam kaedah ini, selalunya pemerhati menggunakan diagram atau borang tertentu.
Contohnya pemerhati menyediakan borang tentang apa yang ingin diperhatikan semasa
sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung sama ada sikap pelajar, cara dan teknik
guru mengajar atau sebagainya dan borang ini akan ditanda oleh pemerhati itu sendiri
semasa tempoh P & P itu berlangsung.

Selepas pemerhatian, semakan perlu dilakukan untuk membetulkan kesilapan yang


dibuat atau untuk membuat komen. Nota tambahan nota dipelukan bagi menyatakan
perasaan akan sesuatu peristiwa atau sesuatu idea baru. Bezakan catatan yang
menggambarkan apa yang sebenarnya berlaku dan tafsiran yang dibuat mengenai
sesuatu situasi.
7.3.2

Dokumen

Dokumen adalah segala bahan tertulis mahupun filem yang


tertentu (Noeng, 2000; Nana, 2005; Sudarwan, 2005).
membantu penyelidik mendapatkan data secara
memerlukan kehadiran informan dan juga dapat
segala data diperoleh secara tersurat dan dapat

sudah tersedia pada tempat

Analisis dokumen digunakan untuk

objektif melalui dokumen serta tidak


memberikan data yang konsisten kerana
digunakan untuk memperoleh kesahan

sesuatu jawapan yang diperoleh daripada analisis soal selidik (Frankel, 2007). Penggunaan
dokumen dalam penyelidikan adalah mendukung dan menambah bukti daripada sumbersumber lain.

Terdapat tiga penggunaan kaedah dokumen dalam penyelidikan:a) Membantu memeriksa data-data yang telah dikumpulkan
b) Dapat menambah rincian khas lainya guna mendukung maklumat daripada sumbersumber lain, jika bukti dokumen bertentangan dan bukanya mendukung, penyelidik
mempunyai alasan untuk mengkaji lebih jauh tentang kajian yang sedang dilaksanakan
c) Inferensi dapat dibuat dari dokumen-dokumen (Robert, 1996).

66

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

7.3.3

Temubual

Temubual adalah satu kaedah kajian yang amat penting kerana ia membantu pengkaji
meneroka dan mendapatkan maklumat kajian secara mendalam.
Seringkala dalam kajian, ada banyak maklumat yang tidak dapat diperolehi melalui kaedah
pemerhatian, dokumentasi ataupun catatan dairi seseorang. Pengkaji perlu berhubung
melakukan hubungan "face-to-face"
Dalam Kajian Tindakan, peserta-peserta yang penting ditemubual adalah
1. murid-murid sekolah,
2. guru-guru yang mengajar matapelajaran yang sama,
3. rakan sejawat yang sesekolah,
4. pihak pentabir sekolah (contohnya: guru besar, penolong kanan) dan
5. pemerhati yang turut serta dalam kajian.

Mereka perlu ditemubual untuk mengetahui perasaan dan pendapat serta sikap mereka
terhadap kajian dan tindakan yang diambil. Misalnya, apabila pengkaji ingin mengetahui
perasaan pelajar-pelajar secara mendalam atau meneroka idea mereka, maka adalah penting
pengkaji itu berhubung dengan peserta untuk tujuan soal jawab; berbual-bual ataupun
berbincang.
7.3.3.1

Kebaikan Menjalankan Temu bual


a. Sesuai bagi responden yang tidak boleh membaca atau yang mempunyai
kecerdasan yang terhad.
b. Seseorang itu biasanya lebih suka bercakap daripada menulis.
c. Mudah bagi penyelidik menerangkan tujuan sesuatu soalan untuk mendapat
jawapan yang tepat daripada responden.
d. Keikhlasan seseorang responden memberi jawapan dapat dilihat daripada
perbincangan berdepan.

67

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

e. Responden tidak dapat membetulkan semula jawapan yang telah diberikan


terdahulu jika soalan yang berikutnya boleh mendorong responden mengubahsuai
jawapan yang telah diberikan.
7.3.3.2

Perancangan untuk Menemu Bual

a.

Tentukan tujuan dan maklumat yang hendak diperolehi daripada responden.

b.

Sediakan rangka soalan dengan teratur dan komen-komen yang boleh meransang
responden mengeluarkan maklumat

c.
7.3.3.3
a.

Tentukan cara mencatat jawapan yang diberikan.


Perkara yang Dititikberatkan Semasa membuat Temubual
Mendapatkan kerjasama daripada kumpulan atau orang perseorangan yang
ditemubual. Oleh itu penyelidik perlu memupuk hubungan baik dengan responden.
Ini memerlukan kemahiran dan kesenian seseorang.

b.

Mengemukakan soalan-soalan yang menarik dan yang boleh

meransang

responden member komen dan penerangan


c.

Alat yang digunakan merakam jawapan sepatutnya tidak mengalih perhatian


responden.

7.3.3.4
a.

Cara Mencatat Atau Merakam Jawapan Temu bual


Menggunakan alat rakaman yang boleh mengekalkan keaslian jawapan responden
seperti memperdengarkan nada suara seseorang samada beremosi atau tidak.

b.

Catatan jawapan boleh dibuat secara serentak atau selepas temubual dilakukan.
Kedua-dua cara mempunyai kebaikan dan kelemahan.

Cara pertama boleh

member catatan yang lengkap tetapi boleh mengganggu responder sementara cara
kedua boleh memberi kesan sebaliknya. Walau apa cara pun, penyelidik harus
membuat berapa latihan.
c.

Penemu bual mungkin tidak perlu mencatat jawapan-jawapan yang diberikan oleh
responden tetapi membuat penilaian terhadap pendapat mereka. Dalam hal ini,

68

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

adalah baik jika penilaian dibuat selepas temubual

dijalankan atau seIepas

mendengar semula rakaman yang dibuat.


7.3.3.5

Jenis-jenis Teknik Temubual

Lazimnya, terdapat dua teknik temubual iaitu temubual berstruktur dan temubual tidak
berstruktur.
i. Teknik Temubual Berstruktur
Temubual berstruktur adalah aktiviti perbualan dan soaljawab di mana bentuk dan
kandungan soalan-soalan yang ingin ditanya adalah terhad pada sesuatu tajuk atau
bidang yang tertentu sahaja. Misalnya, satu sin soalan yang bertujuan mendapatkan
maklumat tentang cara guru membetulkan kesilapan ejaan pelajar dibentuk atau gubah
terlebih dahulu agar pengkaji dapat menyoal peserta atau respondan secara sistematik.
Contohnya:

adakah anda membetulkan semua kesilapan ejan pelajar

adakah anda pernah mendenda pelajar yang membuat kesilapan ejaan ?

jika ada, apakah denda yang anda gunakan ?

siapakah pelajar yang selalu didenda ?

ii. Teknik Temubual Tidak Berstruktur


Temubual tidak berstruktur merupakan aktiviti perbualan dan soaljawab yang
mementingkan penerokaan idea atau perasaan lebih daripada mendapatkan fakta-fakta
tertentu. Soalan-soalan terbuka (open-ended questions) dikemukakan dan pelbagai
jawapan boleh diperolehi dan peserta atau respondan.
Contohnya:

adakah apa-apa yang anda hendak beritahu kepada kami

69

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

apakah perasaan anda pada masa itu ?

mengapa anda rasa begitu ?

apakah pandangan atau pendapat anda ?

Kelebihan teknik temubual tidak berstruktur ini adalah is memberi peluang pengkaji
meneroka secara mendalam dan memberi kesempatan kepada peserta mengambil
masa berfikir, berbual-bual dan membuat interpretasi mengenai perasaan dan ideanya
sendiri. Adakalanya, peserta boleh meminta penjelasan dan pengkaji ataupun menyoal
pengkaji.
Temubual tidak berstruktur itu lazimnya diadakan dalam situasi yang tidak formal. Pada
masa temubual itu, pengkaji boleh juga melakukan pemerhatian tentang tingkahlaku
peserta dan memberi komen serta menyoal secara spontan iaitu tidak menggunakan
soalan yang telah disediakan terlebih dahulu.
7.3.3.6

Cara Merekod Temubual


Semasa mengadakan temubual adalah penting pengkaji mengambil tindakan merekod
dialog atau perbualan melalui cara-cara tertentu.
Pengkaji boleh menggunakan rakaman audio kalau pita rakaman itu tidak mengganggu
aktiviti atau situasi temubual.
Pengkaji boleh juga mengambil masa membuat catatan rengkas kata-kata atau jawapan
peserta dan jika perlu transkrip temubual boleh diperolehi kemudian sebagai bahan
sokongan kajian temubual yang lebih teliti. Rekod-rekod mengenai tarikh, situasi dan
kandungan soalan dan jawapan dalam temubual itu eloklah disimpan dalam diari
pengkaji.
Boleh berlaku samada secara individu iaitu pemerhati dengan pelajar atau pun guru atau
secara berkumpulan iaitu terdiri daripada 3 atau 4 orang untuk memudahkan sesi
temubual. Sebaiknya rakaman perbualan dilakukan atau pun boleh hanya dicatat pada
kertas.

70

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

7.3.4 Senarai Semak, Soal Selidik Dan Inventori


Senarai semak merupakan satu lagi contoh borang siasatan. Senarai semak mengandungi satu
senarai butiran untuk diperiksa oleh responden. Responden tidak perlu memberi pertimbangan.
Mereka hanya perlu memberi fakta sebenar. Senarai semak ialah satu rangkaian jawapan
kepada soalan. Senarai semak yang sesuai digunakan harus bersifat terbuka dan kurang
berstruktur. Soal selidik pula adalah satu set soalan yang diberikan kepada orang lain dan
meminta mereka menjawabnya. Dalam soal selidik tersebut terdapat beberapa soalan dan
pilihan jawapan atau pertanyaan. Manakala inventori ialah senarai pernyataan tentang situasi
yang mungkin bersetuju atau tidak. Antara kategori yang terdapat di dalamnya ialah seperti :
sangat setuju - setuju - tidak yakin - tidak setuju - sangat tidak bersetuju.
7.3.4.1

Panduan membina senarai semak

a. Kaji beberapa senarai semak yang telah dirancang oleh penyelidik yang lepas dan
tentukan butiran yang diperlukan dalam kajian.
b. Susun butiran itu mengikut kategori yang dikelaskan berdasarkan struktur logikal atau
psikologikal. Butiran yang berkaitan dikelaskan bersama.
c. Empat cara menyusun butiran senarai semak ialah:
Menyenaraikan semua butiran yang terdapat dalam satu-satu. Misalnya:

Tandakan (^) di ruang kosong bagi aktiviti yang terdapat di sekolah tuan.sukan,
kebun, pementasan, muzik, perbahasan dan sebagainya.

Minta responden memberi jawapan ya/tidak. Misalnya: "Adakah sekolah anda


mempunyai Persatuan Pelajar? Ya! Tidak"

Minta responden memberi tanda (^) bagi kenyataan positif. Misalnya: "Sebahagian
pelajar wanita di sekolah ini beragama Islam .... ( )"

Bulatkan atau gariskan jawapan yang sesuai bagi kenyataan yang diberikan.
Misalnya: "Persatuan muzik mengadakan perjumpaan: setiap minggu, dua minggu
sekali, setiap bulan, tidak tentu masa".

71

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

(c)

Butiran yang mempunyai ciri pengasingan (diskriminasi), misalnya: "Adakah sekolah anda

mempunyai perpustakaan?"
Diperbaiki menjadi:
"Adakah sekolah anda mempunyai perpustakaan yang mengandungi sekurang-kurangnya
sebuah buku bagi seorang pelajar?"
(d)

7.3.5

Senarai semak mestilah lengkap dan komprehensif.

Rakaman Pita Video Dan Transkrip

Rakaman sangat berguna apabila memerlukan rakaman data yang spesifik iaitu seperti butirbutir percakapan komunikasi antara pelajar dan guru semasa sesi pembelajaran.

Penggambaran video untuk Kajian Tindakan memerlukan bantuan seorang rakan kajian
(research partner) untuk melaksanakan sesi penggambaran. Penggambaran video dapat
mengesan data-data yang berupa perlakuan guru, perlakuan pelajar atau fakta-fakta lain yang
gagal dikesan oleh guru.
Rakaman Pita juga berguna untuk mengukur dan menilai kegiatan seseorang individu atau
kumpulan dalam sesuatu aktiviti.
Transkrip perbualan pelajar-pelajar merupakan petunjuk yang berkesan untuk menilai
kefahaman pelajar-pelajar mengenai pemahaman sesuatu konsep.

Cadangan Untuk Membuat Transkrip

Dengar segala rakaman untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

Dengar rakaman untuk kali kedua dan buat nota ringkas dan catatkan nombor pada
kaunter tape/pita supaya mudah membuat rujukan sernula.

Daripada nota ringkas, pilih bahagian yang penting kepada persoalan kajian dan
membuat transkrip yang lengkap.

72

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

7.3.6

Log

Log ialah catatan peristiwa atau aktiviti mengikut turutan kronologi yang dicatatkan seara
ringkas dan bersifat fakta.

7.3.7

Nota lapangan

Catatan yang dibuat semasa menjalankan temubual atau pemerhatian.

7.3.8

Foto

Rakaman gambar sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti untuk dilihat perbezaannya.

7.3.9

Portfolio

Satu koleksi bahan-bahan termasuk contoh dan sampel kerja merangkumi skop program atau
aktiviti.

7..3.10 Rekod Anekdot


Rekod anekdot adalah rekod tentang satu sahaja peristiwa. Ia juga merupakan satu catatan
ringkas tentang suatu kejadian atau tingkah laku yang penting sahaja . Ia menerangkan secara
fakta di mana, bagaimana, bila, apa, dan siapa secara objektif akan peristiwa/kejaidian yang
berlaku. Antara maklumat yang perlu ada dalam rekod anekdot ialah nama, tarikh, masa,
tempat, peristiwa yang berlaku, ulasan,cadangan atau tindakan oleh guru.
Perkara-perkara yang perlu di pertimbangkan semasa menulis:
a)

Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku walaupun tidak


dirancang.

b)

Pelajar yang diperhatikan tidak perlu ditentukan.

73

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

c)

Perkara tersebut penting dan signifikan dalam aspek perkembangan pelajar.

Contoh: perkembangan bahasa dan literasi, pola interaksi sosial, kemahiran menyelesaikan
masalah dan sebagainya.

7.3.11 Slaid
Slaid yang menunjukkan perubahan yang telah berlaku dalam tempoh penyelidikan seperti
perkembangan pembelajaran.

7.3.12 Jurnal
Jurnal ialah catatan berkala dan berterusan mengikut persepsi seseorang berfokus kepada
sesuatu isu tertentu, maklumat yang dicatatkan bukan hanya perihal peristiwa penting tetapi
juga merangkumi segala pemerhatian, perasaan, reaksi, pandangan, interpretasi, hipotesis,
hasil refleksi, analisis dan komen.

7.3.13 Menulis Diari


Catatan diari adalah satu cara yang penting untuk mengutip data dalam Kajian Tindakan.
Catatan mengenai pemerhatian, perasaan, tindakan, hipotesis dan penyelesaian sesuatu
situasi boleh dibuat. Kita boleh menggunakan cara tersendiri untuk catatan diari.
Terdapat dua jenis catatan dairi: diari guru dan diari pelajar. Berikut adalah panduan untuk
menulis diari:
1. Catatan Diari Guru

Catatan diari harus sentiasa dilakukan. Contohnya, selepas sesuatu pengajaran yang
satu strategi khas telah digunakan atau selepas bermesyuarat dengan kelas yang
bermasalah.

74

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

Dalam amalan catatan diari, tinggalkan margin yang leas untuk merekodkan segala
perubahan, tambahan nota atau rujukan kepada bahagian lain di diari.

Setiap catatan diari mesti ada:Tarikh peristiwa berlaku dan tarikh catatan dibuat.

Maklumat tentang masa, lokasi, responden, fokus kajian dan lain-lain yang penting
kepada kajian.

Catatan diari harus ada tajuk besar, tajuk kecil dan gariskan bahagian-bahagian penting
untuk menyenangkan silang rujukan.

Bahan-bahan penting seperti gambar, salinan dokumen, kerja pelajar dan lain-lain boleh
dilekat dalam diari untuk rujukan.

Dari semasa ke semasa analisis catatan diari harus dilakukan untuk mengetahui sama
ada isu kajian itu dapat dijawab melalui data yang dikutip dan apakah data yang masih
perlu dikutip.

Analisis catatan yang dilakukan akan membantu dalam rancangan tindakan susulan

Perbincangan catatan diari dengan seorang rakan kajian akan membolehkan kita
mendalami situasi / isu yang dikaji.

2. Catatan Diari Pelajar

Catatan diari pelajar merupakan sumber yang menarik sebagai data atau makiumat.

Catatan pelajar akan memberi pandangan yang berbeza daripada pandangan guru
mengenai isu yang sama.

Catatan diari pelajar juga membekalkan guru dengan maklum balas yang ikhlas untuk
mengetahui tentang suasana bilik darjah dan kemajuan pelajar-pelajar.

Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar akan menulis tentang guru-guru secara bebas


sekiranya mereka percaya pada guru itu.

75

Laman ashaario
SCE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I SAINS PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)

7.4

KESIMPULAN:

Kejayaan sesuatu penyelidikan yang dijalankan bukan sahaja bergantung kepada pelaksanaan
yang telah difikirkan dengan teliti, tetapi juga bergantung kepada penyelarasan dan
pengawasan setiap aktiviti dengan baik.

LATIHAN

1. Jelaskan bagaimanakah kajian tindakan dilakukan melalui kaedah pemerhatian.


2. Bincangkan apakah kekuatan kaedah pemerhatian

OLL

Hasilkan dalam bentuk grafik kekuatan dan kelemahan menggunakan kaedah mengumpul data
melalui catatan diari.

76