Anda di halaman 1dari 8

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ)

DEFINISI
EOQ adalah saiz pesanan yang meminimakan jumlah kos.
TUJUAN MODEL EOQ
Mengenalpasti kuantiti pesanan optimal dalam meminimakan jumlah sesetengah kos tahunan
yang berbeza-beza dengan saiz pesanan.
TIGA JENIS SAIZ PESANAN
1
model kuantiti pesanan ekonomik
2
model kuantiti pesanan ekonomik tanpa penambahan segera(model kuantiti
pengeluaran ekonomik)
3
model diskaun kuantiti
Kitaran inventori bermula dengan penerimaan pesanan dalam unit Q, yang dikeluarkan
dengan segera dari semasa ke semasa. Apabila kuantiti sudah mengcukupi bagi memenuhi
permintaan semasa dalam selang masa, satu pesanan Q unit dihantar kepada pembekal.
MEMBANGUNAKAN MATEMATIK MODEL EOQ.
ANDAIAN ASAS MODEL EOQ
1
hanya satu produk sahaja yang terlihat
2
keperluan permintaan tahunan telah diketahui
3
permintaan disama ratakan sepanjang tahun supaya kadar permintaan adalah tetap
4
selang masa adalah tidak berbeza-beza
5
setiap pesanan diterima dalam satu penghantaran
6
Terdapat kuantiti diskaun.
RUMUS EOQ

D = JUMLAH PERMINTAAN SETAHUN


S = KOS PESANAN
H = KOS SIMPANAN/CARRYING COST
Q = KUANTITI OPTIMUM
d = KADAR PERMINTAAN SEHARI
L = SELANG MASA

(a) Kuantiti optimum

Q=

2 DS
H

(b) Annual holding cost

Q
(H )
2

AHC =

(c) Annual carrying cost


ACC =

D
(S)
Q

(d) Total annual inventory cost

Q
(H )
2

D
( S)
Q

(e) Length of cycle order


=

Q
D

(f) Numbers of order/reorder

Kuantiti titik pesanan semula:


Berdasarkan empat syarat:
(a) Kadar permintaan
(b) Selang masa
(c) Penambahan permintaan
(d) Tahap stok yang mampu diterima oleh
pengurusan.

ROP = d X L

= Q

CONTOH SOALAN
Mia CoffeeHouse memerlukan sebanyak 1000 kopi setahun. Kos pesanan adalah sebanyak
RM100 bagi setiap pesanan. Kos simpanan (carrying cost) adalah RM20 per unit. Selang masa
adalah selama 5 hari dan kedai beroperasi selama 360 hari setahun.
(a) Nyatakan model EOQ bbagi situasi di atas.
(b) Berapakah bilangan pesanan semula perlu dibuat selama setahun.
(c) Hitungkan panjang kitaran pesanan
(d) Hitungkan jumlah kos tahunan
(e) Tentukan titik pesanan semula
Jawapan

(a) EOQ =

2 DS
H

2(1000)(100)
20

(b) NUMBERS OF ORDER =

(c) PANJANG KITARAN =

Q
D

(d) JUMLAH KOS TAHUNAN =

100
(20)
2

= RM 2000
(e) ROP = d x L
d=

1000
360

= 2.8

ROP = 2.8 X 5
= 14

D
Q =

1000
100
100
1000

= 100 unit

= 10 KALI

= 0.1 SETAHUN 0.1 x 360 = 36 hari

Q
(H ) +
2

1000
(100)
100

D
(S)
Q

ECONOMIC PRODUCTION QUANTITY (EPQ)


Apabila sesebuah firma itu merupakan pengeluar dan pengguna atau penghantar yang
diseratakan oleh masa, graf akan cenderung terbina secara beransur-ansur bukannya secara
serta merta. Jika pengeluaran dan penggunaan adalah sama, graf inventori tidak akan terbina
kerana outputnya akan digunakan dengan segera dan isu saiz lot tidak timbul. Namun begitu,
kebiasaanya kadar pengeluaran adalah lebih tinggi melebihi kadar penggunaan dalam sebuah
kitaran.
RUMUS
EPQ = QP =
TOTAL INVENTORY COST = CARRYING COST + SETUP COST
TCMIN =

I MAX
D
( H ) + (S)
2
Q

CYCLE TIME =

RUN TIME =

QP
U
QP
P

MASA DI ANTARA PERMULAAN JULAT

KITARAN FASA PENGELUARAN

PURATA INVENTORI
IAVERAGE =

I MAX
2

TAHAP MAKSIMUM INVENTORI Imax =

QP
( PU )
P

P adalah pengeluaran atau kadar penghantaran


U adalah kadar pengunaan

CONTOH SOALAN
Pengeluar permainan menggunakan 48000 tayar getah bagi menghasilkan lori
mainan. Kilang itu juga menghasilkan tayar getahnya sendiri dimana ia mampu
menghasilkan pada kadar 800 tayar sehari. Lori mainan itu dihasilkan secara seragam
sepanjang tahun. Kos simpanan adalah sebanyak Rm2 setahun. Kos tetapan bagi
menjalankan pengeluaran tayar adalah RM50. Kilang beroperasi selama 240 hari
setahun. Hitungkan:
(a) Saiz pengeluaran optimum
(b)Jumlah kos tahunan minimum bagi kos simpanan dan kos tetapan
(c) Masa kitaran bagi saiz pengeluaran optimum
(d)Masa pengoperasian.
Jawapan:
D = 48000 TAYAR SETAHUN
S = RM50
H = RM2
P = 800 TAYAR SEHARI
U = 48000 TAYAR PER 240 HARI SETAHUN ATAU 200 TAYAR SEHARI
(a) EPQ =

2400000+ 1.33

2(48000)( 50) 800


2
800200

= 1549 tayar
(b) TCMIN =

I MAX
D
( H ) + (S)
2
Q

Hitung nilai IMAX =

1549
(800200)
800

QP
( PU )
P

= 1162 tayar

I MAX
D
( H ) + ( S)
2
Q

1162
48000
(2)+
(50)
=
2
1549
=1162 + 1549
=RM 2711
QP

(c)
U

1549
200

= 8 hari
(d)=
=

QP
P
1549
800

= 2 hari

EOQ DENGAN DISKAUN KUANTITI.


Diskaun kuantiti adalah pengurangan harga bagi pesanan yang banyak ditawarkan
kepada pelanggan untuk menggalakkan pelanggan membeli dengan kuantiti yang
besar.
TC = KOS SIMPANAN + KOS PESANAN + KOS BELIAN
Q
D
TC = 2 ( H )+ Q (S)+PD
P adalah harga unit
CONTOH SOALAN
Bahagian penyelenggaraan di hospital menggunakan sebanyak 180 bekas pencuci
cecair setahun. Kos pesanan adalah RM25, kos simpanan adalah RM5 seunit setahun.
Jadual diskaun kuantiti adalah seperti berikut:
<45
45 69
>70

RM2.00
RM1.70
RM1.40

Hitungkan kuantiti pesanan optimum dan jumlah kos.


Jawapan
(a) EOQ =

2 DS
H

2(180)(25)
5

= 43 unit

(b) PESAN 43 UNIT JUMLAH KOS ADALAH

TC =

Q
D
( H )+ (S)+PD
2
Q

TC =

43
180
(5)+
(25)+ 2(43)
2
43

= 107.5 + 104.7 + 86
=RM 298.20
(c) JIKA PESAN 45 UNIT

TC =

Q
D
( H )+ (S)+PD
2
Q

TC =

45
180
(5)+
(25)+ 1.70(45)
2
45

= 112.5 + 100 + 76.5


=RM 289.00
(d) JIKA PESAN 70 UNIT

TC =

Q
D
( H )+ (S)+PD
2
Q

TC =

70
180
(5)+
(25)+1.40(70)
2
70

= 175 + 64.3 + 98
=RM 337.30