Anda di halaman 1dari 5

1.

Nama Kursus: Asia Barat Abad ke-19 hingga 20

2.

Kod Kursus: HSB 3013

3.

Nama Staf Akademik: Dr Nazirah Lee


Rasional kursus di dalam program:

4.

5.

6.

i. Melahirkan pelajar yang mampu menilai perkembangan dunia Arab selepas perluasan kuasa
Barat sehingga meletusnya sengketa Arab-Israel
ii. Melahirkan pelajar yang mampu memberi maklum balas terhadap isu-isu yang
mempengaruhi perkembangan sejarah Islam di Asia Barat.
iii. Melahirkan pelajar yang mampu merumuskan fakta-fakta sebagai satu hasil kajian
iv. Melahirkan pelajar yang berkemampuan menghasilkan, mempersembahkan dan
mengaplikasikan hasil penyelidikan berhubung dengan isu-isu semasa masyarakat Islam
secara kritis dan inovatif.
Semester dan Tahun Ditawarkan:
Pertama / Kedua
Jumlah Masa
Pembelajaran Pelajar
Bersemuka
Jumlah
Jumlah
Jumlah
(SLT)
Pembelajaran Pembelajaran
Keseluruhan
S
T
P
L
Terbimbing
Kendiri
Pembelajaran
S = Syarahan
T = Tutorial
P = Praktikal/Amali
28 12
0
6
46
74
120
L = Lain

7.

Nilai Kredit: 3

8.

Prasyarat (jika ada):

9.

10.
11.

Hasil Pembelajaran:
i. Melahirkan pelajar yang mampu menilai perkembangan dunia Arab selepas perluasan kuasa
Barat sehingga meletusnya sengketa Arab-Israel
ii. Melahirkan pelajar yang mampu memberi maklum balas terhadap isu-isu yang
mempengaruhi perkembangan sejarah Islam di Asia Barat.
iii. Melahirkan pelajar yang mampu merumuskan fakta-fakta sebagai satu hasil kajian
iv. Melahirkan pelajar yang berkemampuan menghasilkan, mempersembahkan dan
mengaplikasikan hasil penyelidikan berhubung dengan isu-isu semasa masyarakat Islam
secara kritis dan inovatif.
Kemahiran yang boleh dipindahkan:
Penyelidikan dan penulisan sejarah
Pengajaran Pembelajaran dan Strategi Penaksiran:
Pembelajaran Bersemuka
- kuliah berdasarkan kepada perancangan 14 minggu

ii. Tutorial
- perbincangan berdasarkan kepada soalan yang
diberikan di awal semester
iii. Praktikal
Tiada
iv. Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL)
Tiada
v. Tugasan Individu
- Menulis ulasan artikel / bab dari buku
vi. tugasan berkumpulan
- Menulis artikel berdasarkan kepada soalan
perbincangan di dalam kelas tutorial

12.

13.
14.
15.

vii. Strategi Penaksiran


- Kerja Kursus 60%
- Peperiksaan Akhir 40%
Sinopsis:
Kursus ini membincangkan perkembangan sejarah Asia Barat bermula pada abad ke-19
hinggan 20 iaitu dari zaman kemerosotan kerajaan Uthmaniah sehingga kejatuhan khalifah
serta Pilihanraya Pertama Palestin. Tumpuan diberikan kepada peristiwa-peristiwa yang
berlaku pada abad ke-19 sehingga ke-20 seperti peristiwa kejatuhan Uthmaniyah, krisis Arab
Israel dan kemunculan keluarga Ibn Saud yang memerintah Arab Saudi.
Mod Penyampaian:
Kuliah dan Tutorial
Kaedah dan Jenis Penaksiran:
Jumlah 100%
Pemetaan Kursus Kepada Matlamat Program:
Bil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matlamat Program
Menguasai ilmu bidang dan pedagogi yang cukup
dalam bidang Sejarah
Boleh mengajar mata pelajaran Pendidikan Sejarah
di sekolah
Menguasai kemahiran teknikal dalam bidang
Pendidikan Sejarah termasuk penggunaan teknologi
pendidikan dan ICT
Mempamerkan tahap professional , nilai, sikap dan
tingkah laku beretika
Berkomunikasi secara efektif dan boleh bekerja di
dalam satu pasukan
Berupaya berfikir secara kreati dan
kritis

Sumbangan
utama

Sumbangan
sampingan

/
/
/
/
/
/

7.
8.
9.
10.

16.

Mengurus maklumat dengan cekap


dan belajar sepanjang hayat
Berupaya menjalankan
penyelidikan
Peka terhadap isu-isu semasa dan
global

/
/
/

Menjalankan tanggungjawab social

Pemetaan Kursus Kepada Hasil Pembelajaran Program:


Bil.

Hasil Pembelajaran Program

1.

Menguasai ilmu dan pedagogi dalam bidang

2.

Menguasai kemahiran teknikal dan mengajar

3.

Mengguna teknologi pendidikan dalam ICT

4.

Mengamalkan tahap profesionalisme, nilai, sikap


dan tingkahlaku beretika

5.

Menjalankan tanggungjawab sosial

6.
7.

Berkomunikasi secara efektif dan boleh bekerja


dalam pasukan
Cekap mengurus maklumat dan berkebolehan
belajar sepanjang hayat

8.

Berfikir secara kreatif dan kritis

9.

Menjalankan penyelidikan

10.

Memberi respon terhadap isu-isu semasa dalam


Bidang

Sumbangan
/

17.

Kandungan Kursus dan SLT Setiap Topik:


Bil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Topik
Pengenalan Kursus
Pengenalan: Islam di Asia Barat
Kerajaan Uthmaniyah sehingga 1800
Kepentingan Kerajaan Uthmaniyah
kepada Eropah
Krisis di Mesir
Permulaan kelemahan Kerajaan
Uthmaniyah
Pembaharuan dan pengaruh Barat
Kerajaan Uthmaniyyah dan Kuasa
Barat
Perkembangan nasionalisme
Perang Dunia Pertama dan Kedua serta
kesannya Daulah Uthmaniyah
Perang Dunia Pertama dan Kedua serta
kesannya Daulah Uthmaniyah
Perang Dunia Pertama dan Kedua serta
kesannya Daulah Uthmaniyah
Pasca Perang di Asia Barat
Rumusan

S
2
2
2
2

T
1
1
1
1

P
0
0
0
0

L
0
0
0
0

Jum
3
3
3
3

2
2

1
1

0
0

0
0

3
3

2
2

1
1

0
0

0
0

3
3

2
2

1
1

0
0

0
0

3
3

2
2

1
1

0
0

0
0

3
3

*Baki adalah untuk pembelajaran kendiri


Rujukan Utama:
Aroian, L.A. & Mitchell, R. , (1991). Timur Tengah dan Afrika Utara Moden. Mohammad
Redzuan Othman (terj).. Kuala Lumpur: : Dewan Bahasa dan Pustaka.
18.

Catherwood, C., ((2006). ). A brief history of the Middle East from Abraham to Arafat. . New
York: : Carroll & Graf Publishers..
Lewis, B., ( (2001). ). The Emergence of Modern Turkey. New York: Oxford University Press.

19.

Mansfield, P., ( (2003).). A History of the Middle East. (2nd Ed). . London : Penguin.
Rujukan Tambahan:
PAris T.J., ( (2003)). . Britain, the Hashimetes and Arab rule 1920-1925 The Sherifan solution. .
London : Frank Cass.

Hasan, K. (1997)., (1997). Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism and Islamism in the
Ottoman Empire, 1908-1918. . Berkeley : University of California Press.
20.

Maklumat Tambahan: