Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum

Peningkatan kemajuan Negara banyak mempengaruhi pembangunan pendidikannya


seperti infrastruktur sekolah akan lebih terpelihara dan baik. Sebagaimana yang kita tahu, Negara
yang maju mampu melahirkan pendidik yang lebih professional dan lebih berfikiran kritis.
Tenaga pengajar yang mempunyai ciri itu mampu menghasilkan inovasi yang tersendiri dalam
bidang pendidikan supaya mendapat hasil yang lebih berkesan.sebagai contoh Negara mampu
membayar tenaga pengajar dari Negara luar yang lebih professional dan mempunyai daya
pengajaran yang lebih berkesan
Negara yang maju akan melahirkan induvidu yang celik IT hasil daripada kemajuan
teknologi semasa. Sebagai contoh penggunaan teknologi Ict, Para pelajar khususnya pelajar
sekolah akan lebih mudah untuk memahami skop pembelajaran sekiranya teknologi di sekolah
lebih canggih. Hal ini sekaligus menjadikan pelajar berkemahiran dan mempunyai tahap
kecekapan dalam pengendalian teknologi sekali gus memperkembangkan lagi potensi induvidu
secara menyeluruh yang seiring dengan falsafah pendidikan iaitu, memainkan peranan yang
penting dalam mencorak sistem pendidikan di sesebuah negara, khususnya di Malaysia. "
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlaq mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ".
Umumnya, penggunaan teknologi yang canggih seperti komputer, penggunaan internet untuk
mengakses maklumat sangat penting kepada pelajar. Hal ini akan memudahkan pelajar untuk
mendapatkan maklumat di seluruh dunia. Selain itu, penggunaan teknologi maklumat semasa
proses pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan prestasi para pelajar sekolah dan
institit pengajian tinggi
Selain itu, Negara yang maju mampu menstabilkan ekonomi Negara sekali gus dapat
menambahkan bilangan IPT yang mampu melahirkan induvidu yang bijak pandai. Seterusnya,
ekonomi yang stabil mampu menampung perbelanjaan pelajar yang belajar di luar Negara
dengan memberi biasiswa dan kemudahan di tempat mereka belajar. Ekonomi juga mamu
menaiktarafkan infrastruktur di mana-mana sekolat atau ipt untuk kemudahan pelajar. Sebagai
contoh menyediakan kelas yang lebih besar dan selesa agar pelajar mampu menumpukan
perhatian dalam pembelajaran.
sekian