Anda di halaman 1dari 6

05/08/2015

CetakanBSKG

BORANGSTATUSKEDUDUKANGURU(BSKG)BAGISMKTAMANKERAMATSEPERTIPADA(31JULAI2015)
Pada05/08/201504:08:32

Penyata
Keperluan
Sijil
(B)
Perjawatan
Bil
Norma
(BPSM)
JawatanLuarNorma
(A)Tahun BilKeperluan
2015
001PENGETUA/GURU
1
LN
1
1
BESAR
002PENOLONG
2
LN
1
1
KANAN
003PENOLONG
3
LN
1
1
KANANHEM
004PENOLONG
4 KANAN
LN/DN
1
1
KOKURIKULUM
005PENOLONG
5
LN
1
1
KANANPETANG
006PENOLONG
6 KANANPENDIDIKAN
LN
0
0
KHAS
007PENOLONG
7
LN
0
0
KANANTINGKATAN6
010GURUBAHASA
8 ANTARABANGSA
LN
0
BAHASAARAB
011GURUBAHASA
9 ANTARABANGSA
LN
0
JEPUN
012GURUBAHASA

Pengisian
(C)

Jawatan/Opsyen

https://eoperasi.moe.gov.my/dr_sah/guru/menu_sah_guru.cfm?jenis=11

Sis

Bsis LL

Jum

Beza
Beza
Beza
Pengisian Pengisian
Keperluan
Dan
dan
Sebenar
Kelulusan Keperluan
danABM
ABM
Sebenar
(BA)
(CA)
(CB)

1/6

05/08/2015

CetakanBSKG

10 ANTARABANGSA
LN
JERMAN
132GURUBAHASA
11 ANTARABANGSA
LN
MANDARIN
013GURUBAHASA
12 ANTARABANGSA
LN
PERANCIS
015GURU
13
LN
KAUNSELING
073JURULATIH
14
LN
SUKAN
15 092GURUJQAF
LN
067GURU
16 PENYELARAS
LN
BESTARI
068GURU
17 PERPUSTAKAANDAN LN
MEDIA
18 069GURUALQURAN
LN
19 078PKRENDAH
LN
JUMLAH
040BAHASA
INGGERIS(MUET)T6
21 041PENGAJIANAMT6
042PENGAJIAN
22
PERNIAGAANT6
23 122EKONOMIT6
124MATHEMATICST
24
T6
25 082PERAKAUNANT6
116LITERATUREIN
26
ENGLISHT6
27 119USULUDDINT6
20

1
0
0
0
0
0
9
8
0
JawatanDalamNorma

0
0
0

0
0
8

1
0
1

0
0
0

1
0
9

0
1

DN

0.00

DN

0.00

DN

0.00

DN

0.00

DN

0.00

DN

0.00

DN

0.00

DN

0.00

https://eoperasi.moe.gov.my/dr_sah/guru/menu_sah_guru.cfm?jenis=11

2/6

05/08/2015

CetakanBSKG

117KESUSASTERAAN
28 MELAYU
DN
KOMUNIKATIFT6
125FURTHER
29
DN
MATHEMATICSTT6
30 126COMPUTINGT6
DN
123MATHEMATICSS
31
DN
T6
32 118SYARIAHT6
DN
33 121GEOGRAFIT6
DN
34 113BAHASACINAT6
DN
35 115BAHASAARABT6 DN
36 127PHYSICST6
DN
37 129BIOLOGYT6
DN
38 130SAINSSUKANT6
DN
39 120SEJARAHT6
DN
40 131SENIVISUALT6
DN
41 128CHEMISTRYT6
DN
42 114BAHASATAMILT6 DN
112BAHASAMELAYU
43
DN
T6
JUMLAHTINGKATAN6
016GURU
44 PENDIDIKANKHAS
DN
(KELASINTEGRASI)
45 019GURUMPV
DN
46 175GURUPAV
DN
47 020GURUMPVICT
DN
021GURUMPV
48
DN
REKACIPTA
49 022GURUMPTERT
DN
023GURUMPTSAINS
50
DN
PERTANIAN
024GURUMPT
https://eoperasi.moe.gov.my/dr_sah/guru/menu_sah_guru.cfm?jenis=11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00

1
0
0

1
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

1
0
1

0
0
1

0
1

0
0
0

0
0

3/6

05/08/2015

CetakanBSKG

51 LUKISAN
KEJURUTERAAN
025GURUMPT
52 TEKNOLOGI
KEJURUTERAAN
026GURUMPT
53
PERDAGANGAN
027GURUMPT
54
PRINSIPAKAUN
074GURU,KATEGORI
55
X
56 FIZIK
57 KIMIA
58 BIOLOGI
59 SAINS
60 SAINSTAMBAHAN
61 MATEMATIK
MATEMATIK
62
TAMBAHAN
63 SAINSKOMPUTER
64 BAHASAMELAYU
KESUSASTERAAN
65
MELAYU
66 BAHASAINGGERIS
KESUSASTERAAN
67 DALAMBAHASA
INGGERIS
68 EKONOMI
69 GEOGRAFI
70 SEJARAH
PENDIDIKAN
71
SENI/SENIVISUAL
72 MUZIK
PENDIDIKANJASMANI
73

DN

Pengisian:5
Sijil:3=2

DN

DN

DN

0.4

0.4

DN
DN
DN
DN
DN
DN

0.76
0.76
0.30
5.30
0.00
6.05

2
6
2
1
0
8

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
6
2
1
0
8

DN

0.76

DN
DN

0.00
7.27

1
4

0
1

0
0

1
5

1
2

DN

0.34

DN

6.05

DN

0.00

DN
DN
DN

0.34
1.93
3.63

1
1
6

0
0
0

0
0
0

1
1
6

1
1

DN

1.82

DN

0.00

DN

2.42

DN

https://eoperasi.moe.gov.my/dr_sah/guru/menu_sah_guru.cfm?jenis=11

Keperluan
:2
Waran:3
=1

1
5
2
4
0
2

4/6

05/08/2015

CetakanBSKG

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

&KESIHATAN
SAINSSUKAN
K.HIDUPKEMAHIRAN
TEKNIKAL
K.HIDUPEKONOMI
RUMAHTANGGA
K.HIDUPSAINS
PERTANIAN
K.HIDUP
PERDAGANGAN&
KEUSAHAWANAN
PENDIDIKANISLAM
TASAWWURISLAM
PEND.ALQURANDAN
ALSUNNAH
PEND.SYARIAH
ISLAMIAH
USULUDDIN
AM/PENDIDIKAN
MORAL
SIVIKDAN
KEWARGANEGARAAN
BAHASACINA
BAHASATAMIL
BAHASAIBAN
BAHASA
KADAZAN/DUSUN
LAINLAINDAN
TIDAKMENGAJAR
LITERASIKOMPUTER
T1T2
BAHASAARAB
(BUKAN
ANTARABANGSA)
EST

DN

0.00

DN

3.43

DN

3.43

DN

0.00

DN

3.05

DN
DN

6.13
0.30

6
0

0
0

0
0

6
0

DN

0.00

DN

0.00

DN

0.00

DN

0.00

DN

2.42

DN
DN
DN

0.00
0.00
0.00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

DN

0.00

DN

0.00

DN

0.83

DN

0.68

DN

0.00

https://eoperasi.moe.gov.my/dr_sah/guru/menu_sah_guru.cfm?jenis=11

57

Pengisian:58
Sijil:57=1

Keperluan
:58.00
Sijil:57=
1.00

0
0

5/6

05/08/2015

CetakanBSKG

94 KAJIANTEMPATAN
DN
95 KEMAHIRANHIDUP
DN
DUNIASAINSDAN
96
DN
TEKNOLOGI
SELAINOPSYENDOMINAN

DIATAS

0.00
0.00

0
0

0
0

0
0

0
0

0.00

0
0

66

4.00

4.00

0.00

74

3.00

JUMLAH

62

62.00

64

JUMLAHKESELURUHAN

71

71.00

72

Pada05/08/201504:08:32
SULIT

https://eoperasi.moe.gov.my/dr_sah/guru/menu_sah_guru.cfm?jenis=11

6/6