Anda di halaman 1dari 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN


BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS
Nama:
Tajuk Tugasan:
Pensyarah:
Tarikh Hantar:

Angka Giliran:
Subjek/Kursus:
Tarikh Diterima (Diisi oleh pensyarah)

Pengakuan Pelajar
Saya mengaku tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan: ______________________________
(
)

Tarikh: _______________

Perincian Maklum Balas Tugasan


Pemeriksa
Kekuatan:

Kekuatan:

Aspek yang boleh diperbaiki:

Aspek yang boleh diperbaiki:

Tandatangan:
Tarikh:

Tandatangan:
Tarikh:

Moderator

Pengesahan Pelajar terhadap Maklum Balas yang Diberikan oleh Pensyarah


Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuk
dan fahami.

Tandatangan Pelajar:

Tarikh: