Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran
Tarikh
Hari
Kelas
Bidang
Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

: Matematik
: 12.08.2015
: Khamis
: 4D
: Sukatan dan Geometri
: Panjang
: 12.1 Unit Panjang
: Di akhir pembelajaran murid dapat :
ii) menyatakan hubungan melibatkan
a) sentimeter dan milimiter
b) kilometer dan meter

Objektif
Peringkat
Set induksi
(5 minit)

: Murid dapat menyatakan 5 hubungan melibatkan sentimeter dan milimiter serta kilometer dan meter
Kandungan
Ulangkaji pembelajaran
yang lepas.
Mengenal unit Panjang.

Langkah / Aktiviti
1. Guru menjalankan aktiviti Kotak Cabaran dan
memanggil seorang murid yang sukarela untuk
mencabut satu soalan dari dalam kotak.
2. Murid yang mencabut soalan diminta menjawab
secara spontan.
3. Guru mengesahkan jawapan yang diberikan dengan
murid-murid yang lain.
4. Aktiviti diulang dengan memanggil 2 atau 3 orang
murid lagi sehingga habis kesemua soalan.

Catatan / Nota
KBKK:
Aplikasi pengetahuan, mengenal
pasti idea.
Sumber:
Kotak Cabaran
Nilai:
Keyakinan,berani mencuba.
Kecerdasan pelbagai:
Logik matematik.

Pengenalan Konsep
(10 minit)

Mengaitkan hubungan
sentimeter dengan
millimeter, kilometer
dengan meter

1. Guru menerangkan hubungan antara unit-unit


panjang menggunakan Magic Pinwheel.
2. Contoh hubungan seperti berikut:
1cm = 10mm (x 10)
1km = 1000m (x1000)
10mm = 1cm (10)
1000m = 1km (1000)

KBKK:
Membuat perkaitan, mengenal
pasti idea, merumuskan.
Sumber : Magic Pinwheel
Strategi:
Berpusatkan guru,berpusatkan
bahan.

3. Semua maklumat tersebut tertera di atas pinwheel.


Nilai: Memberi perhatian
4. Guru juga menunjukkan penggunaan Magic
Pinwheel kepada murid.
Perkembangan
(20 minit)

Aktiviti Kumpulan

Hubungan sentimeter
dengan millimeter
Hubungan kilometer
dengan meter

Kecerdasan pelbagai: Visual, logik


matematik.

1. Guru membahagikan murid kepada tujuh kumpulan.


Guru mencungkil pemikiran murid dengan bertanya:
Sekiranya 10mm = 1cm maka, 20 mm = _____ cm

KBKK:
Membuat perkaitan,
menganalisis,aplikasi pengetahuan

2. Tunjukkan pada garis nombor hubungan antara unit


cm dengan mm, dan km dengan m.

Sumber : Magic Pinwheel, kad manila

3. Murid diminta menentukan operasi yang terlibat


bagi soalan di atas.

Strategi:
Berpusatkan murid.
Kaedah: Konstruktivisme

4. Guru menunjukkan satu contoh soalan kepada


murid:
1cm 30mm = _4_ cm
10 mm = 1cm (10)
30mm 10 = 3 cm
1cm + 3cm = 4 cm
5. Setiap kumpulan akan diberi satu kad manila. Murid
membahagikan kad manila itu kepada 8 bahagian

Nilai:
Berkongsi idea, bekerjasama
Kecerdasan pelbagai:
Logikal matematik, kemahiran
interpersonal

kerana ada 8 soalan.


3. Guru meminta semua kumpulan untuk menjawab
soalan-soalan yang seterusnya di atas pinwheel.
Contoh soalan ialah:
2cm 40mm = ____cm
96 mm = _____cm ______mm
30cm 7mm = _______mm
4. Murid akan mengira di atas kad manila dan menulis
jawapan mereka serta operasi yang terlibat di atas
pinwheel tersebut.
5. Langkah 1 - 5 diulang untuk soalan hubungan
kilometer dengan meter. Contoh soalan ialah :4978m = ______km______m
6km 900m = ____m
km = ____m
3
4

6. Beberapa wakil
kumpulan dipilih untuk
membentangkan hasil kerja mereka kepada rakan
sekelas.
7. Guru bertindak sebagai fasilitator sepanjang aktiviti
dijalankan.
Penilaian
(20 minit)

Aktiviti Individu

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.


2. Murid menjawab soalan tersebut dalam masa
tempoh 10 minit.
3. Murid menukar lembaran kerja dengan rakan di
sebelah setelah habis menjawab.

KBKK:
Menyelesaikan masalah, aplikasi
pengetahuan.
Sumber:
Lembaran kerja

4. Beberapa orang murid dipilih untuk menunjukkan


pengiraan di hadapan kelas.

Strategi:
Berpusatkan murid

5. Guru berbincang jawapan bersama murid.

Nilai:
Teliti

6. Murid menyemak dan memperbaiki kesilapan rakan


mereka.
Penutup
(5 minit)

Membuat rumusan

1. Guru membimbing murid untuk merumuskan


pembelajaran pada hari ini.
2. Murid menerangkan semula hubungan antara
sentimeter dengan milimeter dan kilometer dengan
meter.
Contoh :
1 cm = ....... mm
1 km = ....... m

Kecerdasan pelbagai:
Logikal matematik
KBKK:
Merumuskan.
Nilai:
Tump u perhatian