Anda di halaman 1dari 11

SULIT

375612

PRINSIP
PERAKAUNAN

ING.5

SMK SUNGAI PUSU, KM 11, JALAN GOMBAK

Ogos 201 5

53100 KUALA LUMPUR

2%JAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2A15


PRINSIP PERAKAUNAN

KERTASl & KERTAS2


TINGKATAN

SKEMA PEMARKAHAN

Disediakan oleh:

Koleksi Trial

Disemak oleh

2015 Cg Narzuki Online

Disahkan aleh:

SULI

3756

SKEMA KERTAS

21

2
3

5
6

10

C
D
D
B
D
C

22
23
24
25
26
27
28
29
30

11

31

32
33

12
13
14
15
16
17
'18

19
20

I2

A
A
D
B
B
B
D
B

B
D

C
B
B

A
C

A
B
C
C

35
36
37

B
C
C

3B

39
40

B
D

SULIT

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

KERTAS

1.

(a)

Harta yang dapat dihikarkan ke bentuk truai dalam jangka masa pendek (lt-uraug dari setahun)'
(ii) funai/BanldStok akhirPenghutaxg/Belanja terdahuiuiHasil terakru'
(1)

(2 m)

(i) invois/Invois asal


(ii) Nota kredit/Nota kredit asai

(b)

(2 m)

(c)

(i) Kos sejarah


(ii) Ketekalar:

(d)

Butir
Jualan tunai

Gaii

(2 m)

Belaniawan
RM

Sebenar

11 000

16 500
6 500

Varian
RM
sa%

RM

5 000

Catatan
(-) / (+)
+

304/o

/br borlt
l.for both

(2 m)

(e)

RM
Caji pokok
Tambah: Elaun-elaun
Tolak: Jumlah potongan
Gaji bersih

5 3ZA
1 600

*a920
1

800

*J rzo

rti
atau

tzl
(2 m)

2(a)

Akaun }'uran
tu\d

2014

Jul. 1

Baki blb

Iui. 1

1 50u

20r5
Jun.

30

RM

2014

600

Bakibrb

201 5

P&P
Baki h,b

65

2s0

*t

400

65 000

(100 Jun.30 Bank

7s0

Yuran lapuk

Baki hA

68 150

68 150

Jul.

Bakib/b

ffitrl

(1)

xe1 800

iul. 1

*1 400 (1)

baki b,&

14

markai.

Nota:

- P&P RM65 250 layak diberi dengan


*,
**
(t)
1 markah uatuk kedua-dua baki'

(1)

lof

Koleksi Trial

syaiat mesti ada baki

b/t (kt)

Rh4600 dan bakib/b (d0 RM1 500.

2015 Cg Narzuki Online

Penyata Mengira Dana Terkumput pada 1 Julai 2014

2(b)

pi\/1

RM

Aset
38 0001

Bank

Yuran tertmggak
Kenderaan kelab

90 000

7blak Susut nilai terkun:pul kenderaan kelab

18 000

5ool

l(1)
72 000
3

Stok kedai minuman

200]

insurans

Iola*: Liabiliti
teraku

200'l

Yuran terdahulu

600

l(i)

1 900J

Pemiutang kedai minuman

14 700

2 700

n7ooo trog

Dana terkumpul awal

13

markah]

Nota:
Dana terkuupul awal:

k:f-

sskurang,kurangnya tiga irem asel dm dua item liabiliti, tiada butiran asing dan operasi

berul.

2(c)

Penyata Perdagtngan Kedai Minunan

hagitahun berakhir 30 Jun 2ors

R\l

RM
15 600

Jualan

Iolah Kos jualan


5

Stokawai
Tan$ah', Belian

SM2 400 + Rh'14

300)

6700
I

lbla&: Stok akhit

tuv
(1*10$

900

5 500

4 400

li2oo
Iola*: Upah pekerja
Untun g kedai minumanUntung

I 500 (l)

*-Uqq-ltott
$

murkahl

Notar

(1) Belian: i+1of - me$ri ada iase RM? 400 dan angka sendiri untuk belian kedit dengan jalan ker1a.
(2) Untung kedai miuumau 1of - mesti ada $ok awal, belian dan stok akhir 0perasi me$ibetul dan tiada butkan
asing.

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

Kelab Kebaiikan Taman Gombak Ria

2(d)

trhun berakhir 30 Jun

Perrvata Pendapatan dan Perbelanjaan

RM

RM
Pendapatan
Yuran ahli

6s

201 5

250 (lofl

3 000

Yuran masuk

Untungkedai tniiruman
Unhrng pertandingaa sukaneka (FM5 500
Sewa tapak EM3 500 + RM500)

9 700
2

- RM3 500)

000
000

(1)

(1)

83 9s0

Iolo& Perbelaniaan
2s0

Belanjaam

2 404

Insurans

Kadarbayaran (RM1 400

+zu400-

I 600 (1o0
750 (i)

RM200)

Yuran lapuk

3 600

Penyeienggaraan kenderaan

Gaji (RM12 s00

* RMI

11

500)

Swutnilai kenderaan l(RM90 000 - RtUlB 000)

000

i4 400

20%l

(1)

(1)

34 000
49

Lebihan

950 (lof)
l8 markah-

Ntta:

(1)

Yuran ahli:

lof*

angka sendiri dmi Akaun Yuran'

(fi

faaat bayaran: lof

(3)

(RM1 400 - RM200).


Lebihan: lof- tiada budran asing dan operasi mesti betui'

6ase RM1400 mesti ada dan

operasi

mesti

betul (Rht1400+zu400)

Kelab Kebaiikan Taman Gomhak

2(e )

Kunc! Kira-kira P*da

1B

Jun

2015

Aset Buktn Semasa


Kenderaan keltlb

90 000

Iola*: Susut nilui terkumPul


kngkapan & lekapan

32 400

57
B

Aset Semasa
99 850
s 500

Bank
Stok kedai
Yuran terrunggak
Sewa tapak terakru

600 (lof)

000

65 600

(l)

800

500

107 650

2 500
400
I 400

4 300

Liab'iliti Semas*
Perniutang
Kadar bayaran terakru
Yuran terdahulu

Modal keda

_103

350 (1+lof)

_&g-tlg_
Dana TerkumPul
Dana terkumpul arval

t2 000
49 954

Tatnbah: Lebihan

Derma
Dana terkumpul akhir

000 (1)

@rroo
16

Nota:

Rlv118 000 mesti ditambah dengan

(I)

Nilai buku kenderaan: 1of

(2)

sencliri dal'arn Penyata Pendapataa dan ?erbelaqjaan'


Modal kerja: I+l of -. Sekurarig-kurangnya mesti ada tiga iiem a^set semasa dan dua item
'liada butiran asing'
mesti betul. Butiraa 'modal kerja'mcsti ada'

(3)

Dana terkumpul aktrir:


iawapan

(rf.

Susurnilai terkunrpul kenderaan

br.r,sc

iof -- Angka sendiri dana terkumpul

Koleksi Trial

mark;i!

liabiliti

arval dari jawapan

2015 Cg Narzuki Online

semasa,

anes

oper*

(b) dan lebihan 'ri

3 (a)

31
Penytta Peudapatan bagi tahun qraklY

!isgu$q1

201 5

(Termasuk Penyata Pengasingan Uniung Rugi)

RM
r00 500
Jualan

950
830

Tola&: Pulanganmasuk

Diskaun diberi

?blak Kos Jualan

RM

98720

(1)

6't90

Stok awal

60 900

Belian
Iola&: Dskaunditedma

180

-ff".1n
474

Ianiba& : Angkutan masuk

61 190
*E

eso
s 890

Iaiah Stok akhir

090

62
36

(100

630

(l)

Untung kasar

Tambah:Hasil
(RMz 800 + RM800)

Serva diterima

Peruntukal hutang ragu (RIv13?0

3 600

Iolak Bela*ia
Gaji EM10 100 + RI{1 000)
Ang}utan kelux

{1)

893
3 130

Kad*rbayaran (Rtr'I?80 + RM450)


+ RM375)
Faedah atas pinjaman (RM680

nilai lengkapan (RMI 800

(1)

40 348
11 100

lnsurans

Susut

u8

RM252)

(l)

718
-3

10W

000) x 20%]
Susutnilai kenleraao [(RMi 000-RMl

(1)
(1)

I 230

05s
180

(1)

800

(1)
18 988

zt?ff- (i+lo0
Uoturgber$ih
Totak:

wdah atas modal;

Faiz
Nadiah

iRMl4 880 x 5%)


(nM22 320 X 59'o)

(l)
(i)

744

r il6
1 860

Tolah(lqi

r:

Faiz

Kongsi untuag:

Faiz

(RMl? 000

N"ar"f, G'Idl?

2/5)

10

500
800
200

T7q

000 x'3/5)

111

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

(1)

ooo

(i)
(i)

nartuhl

Kunci Kira-kira pada 31 Bisember

(b)

2015

RM

RM
Aset Bukan Semssa
37 00cl

Premis
Lengkapan

1 800

Susut nilai terkumpril (RM360 + RMr80)

Iola*:

Kenderaan

Iolalr: Susut nilai terkumpul (ItMl 000

1(M800)

(t)

1 260

540
5 000
1 800

I 200

(1)

41 460

Aset Semasa
10 66',7

Bar*
i2

Penghutang
?b/alc Peruntukan hutang ragu
Stok akhir

600

252

Sewa diterima teral<ru

Liabiliti

(l)

12 348
5 890
800

29 i05

Sernasa

Pemiutang
Gaji terakru

100

1 000

Faedah atas pinjaman teral<ru

375

Kadar bayaran terakru


Modal kerja

450

ta 925

(l+101)

18 780

6A7+0

Ekuiti Pemilik
Akaun M,:dal:
14 880

Faiz.

')1 ?10

37 204

Nadiah

Akaun Senrasa:

Faiz
Nadiah

Liabiliti Bukan

074

/ +oo
Semasa

Pinjaman bank (matang

Z1li)

(1+iofl

r5 540

500

(l)

60 ?40

(8 markah)

Akarrn Semasa

Fafini

Nazmi

Fatini

Nazrni

RM

RM

RM

RM

1 970

3 850

Faedah atas modal

't 466

Gaji
Kongsi unrung

Ambilan

Baki h/b

074

10 044

l1

316

Ilaki

b,/b

744
2 500
6 800
l0 041
a74

I li6
10 200
11
'7

Nota;

(l)

Stok akhir RM62 090 ( 1 markah)


Markah (lof) diberi dengan syarat tiada butimn asing'
Pastikan ada butiran stok aq,al, belian dan stok akhir'
U&lung bersih RM21 360 (2 markah)
- Markah (lof ditreri dengao syarat tiada butiran asine dalatn hasii dan belanja,
Modal kerja RMIS 780 (2 ma*ah)
- Markah (1o0 dibeti dengan syarat tjada butiran asing dalam aset senlasa dan liabiliti semasa.
Akaun Semasa RMI5 540 (2 martah)
Markah (1o{) diberi dengan syarat dalam pengiraan diambil kir"a asas butiran ambilan.

(7>

(3)
(4)

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

316

466

4(b) (i) Kos berubah seunit

Kos buruh langsung seunit + Kos bahan mentah seunit


RM5.00 + RMl5.00
RM20.00

(ii)

Titik pulang modal =

Kos tetap

Margin caruman seunit


Kos tetaP
(Harga iualan seunit - Kos berubah seunit)
RIvI5O 000

ffi(1)

RM50 000

(l)

RMTO.[O

5 000 unit

otau

{2)

Kos tetap ialah kos yang tidak dipengaruhi oleh unit pengeluaran dan sentiasa malar.
Kos berubah ialah kos yang berubah rnengikut unit pengeluaran.

(iii)

(6 markah)
Nata:

(1)

Kos bahan langsung digunakan'

(u)

lofdiberi

dengan syarat adabutiran:

Smk ar.val

+
(b)
{2)

Belian
Pulangan belian
Stok akhir

Tiada butiitn asing.

Kos prima

(a)

loldiberi dengan

syarat ada kornponen (kos bahan langsung + hos buruh laugsung + belanja langsung)

arau (}<os bahau langsung = kos buruh langsung).

(b)
(3)

Tiada butiran asing.

Kos pengeiuaran

(u) Jarvapan tepai 2 markah.


(b) lof diberi dengan syarat operasi kos pnma dan kos overhed betul dan trada butiran asing.

s{a)

ta hl[en

(i)

ModaI

adalA

2014

RM
Aset
Kenderaan
Perabot
Stok
Penghutarg
Bank

20 000

3 97A
5 660

4 610
3 310 1,,,
37 550

Tblak: Liakriliti
Pemiutang

Modal l

April

,,,
t(t)
--^
J)U ]

3 420 1

Komisen diterima terdahulu

3 770
33

zot4

780

(1+1o0
(5 markah)

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

Kilang Tiak

a@)

Penyata Kos Pengeluaran tragi tahun berakhir 31 Disember 2011


2tt14

Bahan Laugsung
Stok awal bahan iangsung

10 400

Belian bahan iangsung

43 040

Talali: Pulangan belian bahan langsung

2 050
40 990

Tambah: Angkutan masuk

400 + RM220)

{RMl

Duti import atas belian

62a

(1)

2 090
44 700

--:?:::-

)}

IUU

?b/ak Stok akhir bahan langsuirg

12 300

Kos bahan langsmrg digunakan

42

800 (100

Buruh Langsung
Buruh langsung (RM28 800 - RMI 600)

27

204

(1)

Belanja Langsung
Royaiti (60?l,

016 (1)
75 016 (100
s

RM8 360)

I(os prima
Kos 0verhed
Belanja aiat-alat kecil (RM890 + RM650

Rh,l840)

Susutnilai mesin EM65 000 * RM12 350 )

10%

700 (t)
526s (1)
2 000

Kadar bayaran
Sewa (RM14 600

8760

315 )

(1)

2 600

Insurans

Buruh tak langsung (RMl8 200 + RM1 600)


Bahan bakar kilang

Royalti (40Y0

RM8 360)

1e

800

760

344

(1)
(1)
44 229

Tambah: Kerja dalam proses awal

fig 245
I 540

(1)

t27 185

Talak:

Kerja dalam proses akhir

Kos pengeluaran

10410 (1)
tu_37:*(1+lofl
(14 markah)

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online

s(a)
Pen-vata Mengira Nladal pada

(ii)

Jt Mac

20I s
RM

RI,l

RM
Aset
20 000

Kenderaan

Iolah Susut nilai terkumpul kenderaan (kM20 000

x 10%)

i8 000 (1)

2 000

5 040

Perabot (B*\{3 970 + R}vI1 0?0)

Stok

(i)

810

6 540

Penghutang

213 {i)
I 430 (1)

i/. t

Iola&: Peiunr*kan hutang ragu (5% X RM6 540)

Bank

l?q

Stok alat tulis

Iolalr: Liabiliti

45

6t3

570

(1o0

4 170 (1)

Pemiut*ng

400

Gajiterakru

(1o0

(1)

ll_041_

Moda131 Mac 201?

(8 markah)
s(a)

Penyata Untung Rugi

(iii)

i tabun berakhir

31Mac

2o1s

RM
'l

,*

tvlodal akhir
Tambah: Ambilan (RM60

4t 043 (lot)
72A (1)
*41163

12)

33 780

Iolafr: Modai awal


Modal tambahan

070

(1)

34 850
6

Untung bersih

913 (1+100
(5 markah)

s(b)

(i) Baki awal dan baki akhir


(ii) Penerimaan daripada penghutang
(iii) Pulangart juaian
(iv) Diskaun diberi
(v) Hutang laPuk
(klana*mana dua)
(2 markah)
Nota:

(l)

Penyatu Mengira

(a)
(2)

Penyata Mengira

(b)
(3)

ModalAwai

lofdiberi dengan syarat operasi mesti

(aset

- liabilirii

dan tiada butiran asing'

ModalAl"hir

lof dibeii unfik jumlah

aset rlan

liabiliti dengan syarat tiada buliran asing.

Penyata Untung Rugi

"- Modalakhir
(,) I of modal akhir iliberi dergan syarat memindahkan

(a)

(b)

-.- rr-_-_:-^ r{^r^r ^r,r.i,


angka sendiri dari Penyata fulengira lvlodal Akhir'

Untung bersih

(i) JawaPan tePat 2 markah:


(ii) I ol diberi clengan syarat pengiraan bermula

Koleksi Trial

dengan hutiran modal akhir dan mesti untung bersih'

2015 Cg Narzuki Online

6(a)

Urus

Premis

i\iaga

Alatan

Pejubtt
RM

Rlv,

Bali

100 000

1? 400

{irok

Penghutang

B*nk

?unai

RivI

Rn4

fuVI

Rlvl

i2 000
+4 000

(i)

(ii)

\1

D\{

Rtul

510

n6

830

*a 200

+3 520

{1

Untung
Bersib
RM
1a 11n

324

+4 000

borh)

for

Modal

*2 550

tl for bath)

+2 550

(iii)

,20 s?0

7 090

Pemiutang

+320 (1)

both)

for

*:t 2

+320 (1)

(iu)

(v)

tlfor

r")00

(vi)
*5 300

(vii)
.Iurnlah

00 000

r9 9s0

13 120

-:7 2D8

{l.lbr

800

hark)

-s00
-

(1.{ctr both

+5 20t)

19 0?0

9_58

bttrk)

6 630

?10

(l)

r200 (1)

100 (1)

2 ) Jtro

123 B?0

(12 markah)

Kunci Kira-kira

6(b)

a 30

Jun

201s
Ri\4

RM

Ekuiti Penilik

Aset Bukan Semasa


Premis

Alatan pejabat

l4oda1

100 000

_re3so

Tarnb*]t : Utitung bersih

(1)

Liabiiiti

,A.set Semasa

1?0 (1ot)
a 9sS (100

Bank
Tunai

19

23 308

tlof)

Semasa
6

Pemir*ang

13

Penghut*ng

(1\

r52 178

119 950

Stok

28 870

630 (1ot)

070 (loft

l7l0

(1otJ
38 8ss j
158 808

53 80S

l8 ruarkah)

liota:

(1) lof diberi dengan syarat angka jrunlah

dari sctiap lajur" jadual peirsmaall dipindahkan pada kecludukau yang beful

di Kunci Kirt-kira.

10

Koleksi Trial

2015 Cg Narzuki Online