Anda di halaman 1dari 1

UPSR MULAI TAHUN 2016

MATA PELAJARAN MATEMATIK

BIL

PERKARA

KERTAS1

KERTAS 2

Jenis Instrumen

Ujian Objektif

Ujian Subjektif

Jenis Item

Objektif Aneka Pilihan

Objektif Pelbagai Bentuk


Respons Terhad

Bilangan Soalan

40

15 Soalan

Jumlah Markah

40

60

Tempoh Ujian

1 jam

1 jam

Analitik

Konstruk

Mengetahui
Memahami
Mengaplikasi

Kaedah Penskoran

Dikotomus

Mengetahui
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Menyelesai masalah