Anda di halaman 1dari 84

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU BAHASA


MALAYSIA DI BAWAH DASAR
MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA
MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS
Tajuk

Pedagogi Bahasa Malaysia Abad 21

Topik

Peta Pemikiran-i-Think dalam PdP BM

Personel

Penceramah

A. Objektif
Pada akhir sesi kursus peserta dapat;
1. memberikan penerangan tentang pembudayaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam
kalangan guru dan murid;
2. membimbing guru dalam menggunakan peta pemikiran i-Think ;
3. menggunakan dan mengamalkan peta pemikiran i-Think semasa pengajaran dan
pembelajaran.
B. Kandungan Modul
Kemahiran berfikir aras tinggi perlu menjadi satu budaya dalam kalangan guru dan murid
semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan
instrumen i-Think dapat
membantu guru untuk meningkatkan amalan dan budaya berfikir aras tinggi. Peta Pemikiran iThink dipersembahkan dalam 8 bentuk grafik mudah yang mempunyai proses pemikiran
tersendiri. Penggunaan peta pemikiran ini boleh disesuaikan mengikut tajuk atau unit pelajaran.

C. Pelaksanaan
1. Syarahan
2. Perbincangan
3. Aktiviti latih amal (hands-on)
4. Pembentangan
D. Bahan Pengajaran
1. Modul
2. Nota
3. Slaid Perisian Persembahan
4. Borang penilaian
5. LCD
6. Komputer

59

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

7. Papan putih
8. Pen Papan Putih
9. Kertas sebak
E. Rumusan/Refleksi
Peserta kursus dapat melaksanakan tugasan mengikut langkah-langkah dan teknik PdP
yang disarankan

PROGRAM i-THINK
i-Think merupakan satu program yang bertujuan untuk mempertingkatkan dan
membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid agar kita dapat melahirkan
murid berinovatif. Antara alat pemikiran yang boleh digunakan ialah:
1. Edward De Bono 6 Thinking Hats
http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php
2. Peta Minda (Tony Buzan)
http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/
3. Diagram Tulang Ikan (Ishikawa)
4. Analisis SOWT
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
5. Carta T
http://www.globaleducation.edu.au/resources-gallery/resource-gallerytemplates.html
6. Carta Y
http://www.globaleducation.edu.au/resources-gallery/resource-gallerytemplates.html
7. Diagram Lotus
8. Peta Pemikiran i-Think

60

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

4.0 PETA PEMIKIRAN i-Think


Dalam program i-Think, peta pemikiran diperkenalkan melalui 8 bentuk grafik mudah. Setiap
peta pemikiran mempunyai proses pemikiran yang disesuaikan mengikut tajuk atau unit
pelajaran.

61

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

LAPAN PETA PEMIKIRAN


1.

Peta Bulatan

Proses Pemikiran = Mendefinisikan Mengikut Konteks

Proses Pemikiran
Mendefinisikan dalam konteks

semua yang saya tahu

tajuk/topik

bagaimana saya tahu apa yang saya tahu

Peta Bulatan

Langkah Pembinaan Peta Bulatan

1.
2.
3.
4.

Lukis sebuah bulatan kecil di bahagian tengah.


Tulis topik utama yang ingin diperkenalkan dalam bulatan kecil tersebut.
Lukis sebuah bulatan yang lebih besar mengelilingi bulatan kecil tersebut.
Isi bahagian dalam bulatan besar dengan segala maklumat berkaitan dengan topik
tersebut untuk menjana idea (proses sumbangsaran).

5. Lukis bingkai di bahagian luar bulatan besar untuk menyatakan sumber rujukan atau sudut
pandangan daripada pelbagai pihak.
Contoh:-

62

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

2. Peta Buih
Proses Pemikiran = Penerangan Menggunakan Kata / Frasa Adjektif

Proses Pemikiran
Menjelaskan sesuatu dengan menggunakan
kata atau frasa adjektif

kata atau frasa adjektif

perkara yang dijelaskan

Peta Buih

Langkah Pembinaan Peta Buih


1. Lukis sebuah bulatan di bahagian tengah dan labelkan topik utama di dalamnya.
2. Lukis beberapa bulatan di sekelilingnya untuk diisi dengan kata adjektif / kata sifat
bagi topik tersebut.
3. Sambung semua bulatan tersebut dengan topik utama menggunakan garis lurus.
4. Senarai seberapa banyak kata / frasa adjektif berkaitan sama ada positif / negatif.
Warna yang berbeza boleh digunakan.
5. Contoh:
Kata Adjektif - cantik, baik hati, periang, pandai, pendiam, cemburu, malas
Frasa Adjektif - bertelinga besar, bersisik tebal.

63

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

3. Peta Buih Berganda

Proses Pemikiran

Membandingkan dan membezakan

persamaan
perkara, benda atau idea yang hendak
dibandingkan dan di bezakan

perbezaan

Peta Buih Berganda

64

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Langkah Pembinaan Peta Buih Berganda


1. Lukis 2 bulatan (berwarna biru dan merah) di dua bahagian untuk menulis 2 topik (objek
/ idea) yang ingin dibandingkan.
2. Tulis kedua-dua topik tersebut di dalamnya.
3. Lukis beberapa bulatan di sekelilingnya termasuklah antara 2 bulatan utama.
4. Sambung semua bulatan dengan 2 topik utama menggunakan garis lurus.
5. Bagi bulatan (berwarna hijau) yang berada antara 2 topik, gabungkannya dengan
kedua-dua topik untuk mewakili persamaan.
6. Isi semua perbezaan di dalam bulatan (berwarna kuning atau ungu) yang hanya
bersambung dengan 1 topik sahaja.
7. Peta ini juga boleh digunakan untuk menujukkan persamaan sahaja atau perbezaan
sahaja.

65

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

4. Peta Pokok
Proses Pemikiran = Membuat Pengkelasan

Proses Pemikiran

Mengkategorikan atau mengklasifikasikan

kategori/tajuk/topik
subkategori/idea utama
subkategori-subkategori/
idea sokongan

huraian/contoh

Peta Pokok

Langkah Pembinaan Peta Pokok


1.
2.
3.
4.
5.

Tulis tajuk / topik utama di bahagian atas dan gariskannya.


Lukis garisan untuk mengasingkan topik utama kepada beberapa kumpulan / kategori.
Tulis setiap kategori pada setiap cabang pengelasan.
Senaraikan contoh / penjelasan bagi setiap kategori.
Gariskan setiap contoh yang ditulis.

66

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

5. Peta Dakap
Proses Pemikiran = Hubungan Seluruh dan subbahagian
Proses Pemikiran
Keseluruhan dan Bahagian

s ub baha gian kep ada


b aha gian utam a
n a m a o b j e k [ k e s e lu ru h a n]
bah agi an baha gi an utam a ob je k

Peta Dakap

Langkah Pembinaan Peta Dakap


1.
2.
3.
4.
5.

Digunakan untuk mengkaji / menganalisis objek secara fizikal / maujud


Tulis bahagian objek yang ingin dipisahkan dan gariskannya.
Tulis bahagian / pecahan utama.
Tulis bahagian / komponen yang lebih kecil di sebelah kanannya.
Lukis ( { ) untuk menggabungkan / menyatukan objek dan komponennya.

67

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


6.

2015

Peta Alir
Proses pemikiran = Urutan

Proses Pemikiran
urutan/kitaran/sekuen

fasa-fasa/peringkat-peringkat
utama peristiwa/proses
mengikut urutan/sekuen
subfasa-subfasa/subperingkatutama peristiwa/proses
mengikut urutan/sekuen
Peta Alir

Langkah Pembinaan Peta Alir


1. Tulis tajuk ( peristiwa / langkah)
2. Lukis sebuah kotak di sebelah kiri kertas dan isikan dengan langkah pertama untuk
menghasilkan / membina / membuat ...
3. Lukis anak panah mengarah ke sebelah kanan.
4. Lukis kotak yang kedua dan isikan dengan langkah seterusnya.
5. Ulangi langkah sehingga tamat proses yang ingin diterangkan.
6. Sambungkan kotak dari kiri ke kanan untuk baris berikutnya (jika perlu)
7. Sekiranya terdapat penerangan selanjutnya, lukis kotak kecil di bawah langkah utama
berkenaan.

68

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


7. Peta Pelbagai Alir
Proses pemikiran = Sebab dan Akibat

Peta Pelbagai Alir


Langkah Pembinaan Peta Pelbagai Alir
1. Digunakan untuk menerangkan analisis sebab dan kesan.
2. Lukis kotak di bahagian tengah dan tulis peristiwa yang dikaji.
3. Di sebelah kiri rajah, tulis sebab-sebab berlakunya peristiwa tersebut dalam kotak
berasingan.
4. Sambung setiap sebab dengan anak panah mengarah kepada peristiwa.
5. Tulis beberapa kesan daripada peristiwa tersebut dalam kotak di sebelah kanan.
6. Lukis anak panah mengarah ke kotak sebelah kanan.
7. Peta ini juga boleh digunakan untuk menerangkan sebab atau kesan sahaja.

69

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


8.

Peta Titi
Proses pemikiran = Melihat Analogi (Hubungan yang Sama, Mencari Faktor
Penghubung)

Langkah Pembinaan Peta Titi


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lukis sebuah garisan dan tulis faktor penghubung (relating factor) di bahagian kiri.
Faktor penghubung (RF) ialah frasa setara yang mengaitkan analogi.
Lukis garisan dan tulis di bahagian atas dan di bawahnya pasangan yang berkaitan.
Seterusnya, ikuti langkah yang sama untuk pasangan berikutnya.
Kedua-dua pasangan berkaitan ini disambungkan oleh titi
Sambung pasangan seterusnya sehingga tamat.

70

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

Contoh

71

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU BAHASA


MALAYSIA DI BAWAH DASAR
MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA
MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS
Tajuk

Pedagogi Bahasa Malaysia Abad 21

Topik

Didik Hibur dalam PdP BM

Personel

Penceramah

A. Objektif
Pada akhir kursus ini, peserta dapat memahami:
1.

konsep didik hibur

2.

faktor-faktor yang menentukan kejayaan pelaksanaan didik hibur; dan

3.

proses pelaksanaan didik hibur dalam PdP.

B. Kandungan Pengajaran
1.

Definisi didik hibur.

2.

Ciri-ciri didik hibur.

3.

Peranan guru dan aktiviti-aktiviti yang menentukan kejayaan pelaksanaan pendekatan


didik hibur.

4.

Pengaplikasian elemenelemen didik hibur.

C. Kaedah
1.

Syarahan

2.

Perbincangan

3.

Aktiviti latih amal (hands-on)

4.

Pembentangan

D. Bahan Pengajaran
1.

Modul

2.

Nota

3.

Slaid Perisian Persembahan

4.

LCD

5.

Komputer

6.

Papan putih

7.

Pen Papan Putih

72

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

E. Rumusan/Refleksi
Setelah selesai mengikuti kursus ini, peserta diharap dapat memahami konsep kreativiti didik
hibur dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia dengan berkesan
dalam kelas di sekolah masing-masing. Di samping itu, peserta berupaya untuk meneroka ilmu
pedagogi terkini sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.
5.0

Pengenalan

Pendekatan didik hibur merupakan satu pembaharuan yang cuba diperkenalkan kepada
murid-murid sebagai kaedah alternatif semasa proses pengajaran Bahasa Malaysia.
Tujuannya supaya sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menjadi seronok
untuk diikuti murid-murid. Fokus pelaksanaan adalah kepada penguasaan kemahiran asas
Bahasa Malaysia dalam kalangan murid melalui pendekatan didik hibur dan apresiasi
bahasa. Penghayatan dan apresiasi juga akan diberikan kepada Kesusasteraan Melayu
untuk murid-murid sekolah menengah.
5.1 Latar Belakang Didik Hibur
Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam pengajaran Bahasa
Malaysia bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang telah memutuskan
bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan kembali
diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan manakala bahasa ibunda di Sekolah
Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil mulai 2012.
Keputusan ini dibuat berasaskan pertimbangan objektif berdasarkan kajian empirikal dan
saintifik, iaitu penemuan-penemuan atas dasar kajian yang khusus yang telah dilaksanakan.
Dalam masa yang sama, Kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia memberi
sepenuh penumpuan dalam penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dengan
memperkenalkan 12 langkah bagi maksud berkenaan selain transformasi kurikulum Bahasa
Malaysia di sekolah rendah dan menengah selaras dengan saranan Y.A.B Timbalan
Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah mengumumkan strategi untuk
memartabatkan bahasa Melayu (MBM) serta memantapkan penguasaan bahasa Inggeris
(MBI) di semua peringkat persekolahan.
Penumpuan memperkasakan penguasaan Bahasa Malaysia turut ditekankan. Oleh itu,
Kerajaan akan mula melaksanakan transformasi kurikulum Bahasa Malaysia di sekolah
rendah dan menengah yang mana akan memberi fokus kepada penguasaan asas
kemahiran berbahasa dalam kalangan murid melalui pendekatan modular yang bersepadu,
seimbang dan holistik merangkumi aspek kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan
menulis serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa.
Di sekolah rendah, Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan Didik Hibur dan
apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan. Manakala
di peringkat sekolah menengah pula, transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan
memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek kesusasteraan Melayu.
Kaedah pengajaran akan lebih interaktif iaitu didik hibur supaya pengajarannya lebih mudah
dihayati dan difahami.

73

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5.2

2015

Apa Itu Didik Hibur ?

Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur. Kamus Dewan (2000) mentakrifkan didik
sebagai pelihara, jaga dengan hati-hati dan ajar manakala hibur bermaksud menyenangkan
atau menggirangkan hati.
Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur dengan penekanan pelaksanaannya
terhadap empat komponen sastera, iaitu nyanyian, bercerita, lakonan dan puisi. Oleh itu,
keseronokan murid secara total dalam mempelajari Bahasa Malaysia akan dapat
direalisasikan secara terancang dan bersistematik.
5.3

Ciri-Ciri Didik Hibur

i.

Sesi pembelajaran yang menyeronokkan kerana terkandung unsur kelakar,


kecindan, ada unsur estetik, permainan muzik, lakonan dan sebagainya.

ii.

Mengurangkan tahap kebimbangan dan ketakutan murid kepada guru seperti yang
dijelaskan sebelum ini didik hibur berkonsepkan santai dan berhibur. Justeru ,muridmurid sentiasa berada dalam keadaan pembelajaran yang positif dan tertunggutunggu untuk melalui sesi pembelajaran pada hari berikutnya.

iii.

Sesi pembelajaran yang penuh dengan pelbagai aktiviti yang menarik dan pelbagai.
Menerusi aktiviti nyanyian dan lakonan umpamanya, murid-murid boleh main
peranan dengan menyertai aktiviti tersebut sambil berhibur. Yang penting, arahan
guru perlu jelas dan ringkas di samping penggunaan TMK dan BBM untuk menarik
penglibatan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran.

iv.

Objektif aktiviti cenderung kepada pelbagai cara penyelesaian masalah dan


kepelbagaian cara persembahan yang tiada unsur kalah atau menang, tiada
ganjaran atau dendaan serta latihan dan penggunaannya menjurus kepada aktiviti
Bahasa Malaysia.

v.

Salah atau tidak bukan matlamat aktiviti didik hibur, tetapi yang penting berjaya
melibatkan seramai mungkin murid dan aktivitinya bersahaja dan santai.

vi.

Aktiviti yang dipilih lebih menjurus kepada aktiviti berkumpulan atau berpasangan
supaya wujud semangat kerja berpasukan, kerjasama dan toleransi.

vii.

Murid bebas bersuara, mengeluarkan pendapat dan idea secara logik tetapi terkawal
untuk memberikan satu persembahan yang menarik.

viii.

Murid bebas untuk bergerak, berlakon, menyanyi dan sebagainya tetapi terkawal.

ix.

Aktiviti didik hibur banyak menggunakan komunikasi melalui bahasa tubuh.

74

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5.4

2015

Cara Pelaksanaan

Didik hibur dilaksanakan secara penyerapan dalam pengajaran Bahasa Malaysia dengan
berfokuskan kepada aktiviti mengguna dan memahami lirik lagu, bahasa indah, bahasa
badan dan pantun dua kerat. Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu,
nilai, murni, dan kemahiran bernilai tambah yang dipelajari semasa pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Malaysia (Kementerian Pendidikan Malaysia 2001).
Terdapat empat unsur penyerapan sedia ada dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Melayu, iaitu:
i.
ii.
iii.
iv.

Pelbagai bidang ilmu serta tema,


Semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia,
Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, dan
Kemahiran bernilai tambah.

Didik hibur termasuk dalam penyerapan jenis pertama iaitu pelbagai bidang ilmu serta tema
kerana ,iaitu penyerapan didik hibur menekankan empat bidang utama iaitu nyanyian,
bercerita, lakonan dan puisi. Dalam modul ini, penyerapan bermaksud proses menyerapkan
pelbagai aktiviti nyanyian, bercerita, lakonan, pantun dua kerat dan empat kerat dalam
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah dan menengah.

5.5

Objektif Didik Hibur

Terdapat tiga objektif pelaksanaan pendekatan didik hibur dalam pengajaran Bahasa
Malaysia di sekolah rendah dan menengah, iaitu:
i.
ii.
iii.

5.6

Menggunakan dan memahami lirik lagu secara didik hibur;


Menggunakan dan memahami bahasa yang indah dan bahasa badan dalam
lakonan dan bercerita; dan
Menggunakan dan memahami pantun dua kerat dan empat kerat secara didik hibur.

Apa Itu Bahasa Badan ?

Bahasa badan juga dikenali bahasa gerak badan merupakan sebahagian daripada proses
komunikasi dan ia berperanan menunjukkan sebarang reaksi dalam perbualan sama ada
positif ataupun negatif. Ia boleh membabitkan apa jua anggota badan seperti mata, kening,
bibir, tangan ataupun lengan. Walau bagaimanapun, pengguna perlu berhati-hati ketika
melakukan gerak badan bagi mengelakkan reaksi tidak selesa ketika berbual. Dalam
konteks didik hibur, bahasa tubuh merupakan bahasa gerak badan yang digunakan untuk
meningkatkan keberkesanan penyampaian ketika menjalankan aktiviti lakonan, bercerita,
nyanyian dan pantun dua kerat dan empat kerat.

75

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5.7

Faktor Kejayaan Pelaksanaan Didik Hibur

a.

Guru

2015

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru adalah segala-galanya (Pullias & Young
1982), yang menjalankan pelbagai peranan dalam bilik darjah (Syed Lutfi 1994).
Hal bermakna kejayaan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran itu adalah terletak
kepada kebijaksanaan guru sebagai pengurus yang berkesan. Sebagai guru, beberapa
perkara berikut perlu dipatuhi, iaitu:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Perwatakan guru yang menarik, kecindan, tidak menakutkan atau menggerunkan


murid-murid.
Bahasa yang digunakan sesuai dengan tahap murid.
Guru tidak menjatuhkan air muka atau memalukan murid di khalayak.
Guru seorang pengurus atau penganjur aktiviti yang baik.
Sepatutnya guru boleh melakonkan pelbagai watak dalam pelbagai aktiviti.
Guru boleh membuat pelbagai suara.
Guru boleh memberi arahan dengan tepat dan menarik.
Seorang yang prihatin dan peka serta tajam daya pemerhatian.
Guru berkebolehan menukar atau melakukan penyesuaian mendadak,
Guru atau fasilitator ialah seorang yang fleksibel.

b.

Aktiviti

Kejayaan didik hibur secara kerkesan bergantung kepada aktiviti yang dirancang.
Walau bagaimanapun terdapat beberapa ciri yang perlu diambil kira semasa merancang
aktiviti Didik Hibur, iaitu:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

5.8

Aktiviti perlu disesuaikan dengan tahap murid yang hendak diajar.


Aktiviti yang dijalankan hendaklah berdasarkan silang budaya
Penyerapan didik hibur memerlukan tempoh pelaksanaan dan peruntukan masa
pembelajaran yang sesuai.
Aktiviti didik hibur boleh dibuat, dijalan dan diselesaikan oleh murid-murid tanpa
banyak masalah dan halangan.
Aktiviti yang dipilih tidak menjurus ke arah permusuhan atau konflik antara murid.
Peraturan yang jelas, senang, mudah difahami atau diikuti oleh murid hendaklah
disediakan.
Aktiviti didik hibur yang dirancang perlu memberikan kepuasan kepada mereka yang
menyertainya, serta boleh disertai seramai mungkin murid.
Nyanyian dalam Didik Hibur

Nyanyian merupakan salah satu aktiviti yang disarankan dalam didik hibur yang melibatkan
perkembangan kreatif dan daya estetika. Aktiviti nyanyian yang dirancang dapat
menyumbang kepada proses perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, meliputi
perkembangan intelek, emosi, sosial dan fizikal. Dua kemahiran yang ditekankan adalah
aktiviti menyebut seni kata lagu dengan jelas, manakala kedua murid dapat memahami seni
kata lagu melalui persembahan nyanyian.

76

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5.8.1

Aktiviti Nyanyian

a.

Definisi Nyanyian

2015

Kamus Dewan (2000) mentakrifkan nyanyian sebagai satu gubahan muzik yang dilagukan
dengan suara. Kamarudin Husin (1999) pula melihat aktiviti menyanyi sebagai satu aktiviti
yang berlaku dalam kehidupan sebenar dan boleh di bawa ke bilik darjah sebagai satu
kegiatan lisan yang menarik.

b.

Kebaikan Aktiviti Nyanyian


i.

Menyanyi boleh menyumbang kepada kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada


proses pembelajaran tetapi juga pengalaman baharu kepada murid-murid sewaktu
mempelajari bahasa. Hal ini mencetuskan perubahan dalam aktiviti yang lazim ketika
sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

ii.

Menyanyi adalah sesuatu yang menghiburkan. Justeru, murid-murid berpeluang


belajar dalam suasana yang menyeronokkan.

iii.

Menyanyi dapat mempertingkatkan motivasi kerana ia merupakan aktiviti yang


tertumpu kepada penglibatan murid sepenuhnya.

iv.

Menyanyi memberi peluang kepada murid-murid untuk terlibat sepenuhnya dalam


aktiviti pembelajaran dan biasanya melibatkan seluruh bilik darjah.

v.

Menyanyi dapat membantu murid-murid mengingat kembali bahasa yang dipelajari


dengan lebih baik berbanding aktiviti lain. Rentak, irama dan melodi semuanya boleh
menerapkan perkataan-perkataan yang dipelajari ke dalam otak secara berkesan.

vi.

Lagu boleh membantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata, sebutan,


intonasi, rima dan tekanan, struktur serta bentuk ayat.

vii.

Nyanyian menyumbang kepada sesi pengajaran guru yang menarik.

viii.

Nyanyian memberi pengukuhan yang baik dalam aspek pemahaman bahasa.

5.8.2

Prinsip Nyanyian

i.

ii.

Elakkan daripada memilih lagu yang tidak mempunyai susunan kata yang betul dan
salah dari segi tatabahasa. Lagu juga tidak seharusnya mengandungi bahasa pasar,
kuno atau dialek negeri tertentu. Pilihlah seni kata dari lagu-lagu yang mengandungi
bahasa yang standard dan digunakan sehari-harian.
Pilihlah lagu yang menpunyai melodi yang senang dipelajari dan diingati. Sebaikbaiknya murid sudah mampu melagukan melodinya sebelum mempelajari lirik lagu
tersebut.

77

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


iii.

iv.

v.

vi.

2015

Pilihlah lagu yang sederhana kelajuannya, iaitu tidak terlalu lambat dan tidak terlalu
cepat. Lagu yang melodinya biasa didengar serta mudah dan senang diingat perlulah
diberikan keutamaan oleh guru.
Pilihlah lagu yang mempunyai banyak pengulangan seperti pengulangan melodi,
perkataan dan sebagainya. Pengulangan memudahkan murid menguasai bahasa
yang hendak dipelajari. Hal ini kerana pembelajaran bukan sahaja melalui
penyampaian yang baik tetapi juga melalui pengulangan bahan pembelajaran.
Sebaik-baiknya lagu yang dipilih itu hendaklah mengandungi cerita seperti kisah
seseorang yang menceritakan sesuatu perasaan, pandangan atau pendapat.
Contohnya lagu Balik Kampung dan Ayah dan Ibu nyanyian Sudirman Hj. Arshad.
Bagi murid-murid yang berada dalam tahap rendah, lagu yang dipilih perlu
mengandungi perbendaharaan kata yang terhad. Elakkan juga memilih seni kata
lagu yang ada ayat yang pelbagai jenis kerana boleh menganggu pembelajaran
mereka.

5.8.3

Standard Kandungan

(1)

Menyebut dan memahami unsur dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui persembahan nyanyian secara
didik hibur.
1.1 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui persembahan
nyanyian secara didik hibur.

5.8.4

Prosedur Menjalankan Aktiviti Nyanyian

(i)

Prapersediaan
Pada tahap ini, guru harus bijak memilih dan menentukan jenis lagu yang sesuai
dengan murid serta sepadan dengan objektif pengajaran. Pertama, tentukan tahap
kesusahannya, panjang pendek bahan, kekerapan mengulang perkataan, aspek
bahasa yang hendak ditekankan, apakah tindakan susulan, bahan bantu mengajar
yang diperlukan dan sebagainya. Jika perlu, guru kena mengubah suai atau menulis
semula seni kata lagu tersebut mengikut kesesuaian.

( ii )

Penyampaian
Guru boleh memilih untuk menggunakan kad imbasan perkataan dengan meminta
murid-murid mencari maksud atau membina ayat mudah daripada perkataan
berkenaan. Seterusnya, guru mengedarkan seni kata lagu yang hendak disampaikan
dan meminta murid-murid membaca dan mengenalpasti beberapa perkataan yang
susah. Dalam masa yang sama, guru boleh memainkan pita rakaman dan
memperdengarkan lagu itu kepada murid-murid. Buat latih nyanyian lagu tersebut
mengikut baris ke baris, sehingga seluruh perenggan itu diingat. Guru perlu memberi
perhatian kepada sebutan murid-murid. Pastikan setiap perkataan di dalam lagu
tersebut, disebut dengan betul. Setelah menyanyi beberapa kali, guru bolehlah
mengajar pula aspek bahasa yang hendak dipelajari. Terang dan latih mereka untuk

78

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

menguasai bentuk ayat, atau strukturnya. Gunakan gambar untuk menjelaskan


maksud atau gunakan gerak badan atau aksi untuk menggambarkan makna secara
jelas dan tepat.
( iii )

Penutup
Guru menyanyikan lagu bersama-sama murid. Bagi tujuan pengukuhan, guru boleh
menguji murid-murid secara bertulis tentang aspek bahasa yang telah diajar
sebelumnya. Umpamanya murid-murid diminta menghasilkan sebuah dialog ringkas
atau cerita pendek berdasarkan beberapa perkataan yang telah dikenal pasti dalam
seni kata lagu berkenaan.

5.8.5

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Nyanyian


i.

Santai Mendengar lagu dan membaca seni kata lagu yang digemari.

ii.
iii.
iv.

Kelakar Mengubah suai seni kata lagu mengikut jalan tema sendiri.
Seronok dan gembira Banyak aktiviti nyanyian dan gerak badan.
Semangat mencuba Usaha murid untuk menghasilkan cerita ringkas
daripada tema atau perkataan dalam seni kata lagu berkenaan.
Tidak takut dan kurang stres Guru turut menyanyi bersama-sama murid.

v.

5.8.6

Kaedah Mengajar Nyanyian

(i)

Kaedah keseluruhan lagu.


Kaedah ini sesuai untuk mengajar lagu yang pendek. Selain itu, kaedah ini sesuai
untuk kelas yang pandai. Caranya dengan memperdengarkan lagu secara
keseluruhan dengan muziknya. Sekurang-kurangnya tiga atau empat kali. Guru
menyanyikan keseluruhan lagu dengan iringan atau tanpa muzik. Selepas itu murid
dibimbing untuk membaca sukukata lagu dengan sebutan yang betul. Seterusnya
mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara sebutan a, e, i, o, u secara
berulang-ulang. Akhirnya murid-murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan
muzik.

( ii )

Kaedah baris demi baris.


Kaedah ini sesuai untuk kelas yang lemah dan panjang. Caranya, guru akan
memperdengarkan lagu secara keseluruhan. Seterusnya murid mendengar dan
mengikut guru menyanyi secara baris demi baris dan kemudiannya keseluruhan
lagu. Dalam masa yang sama murid juga akan mengajar murid membaca senikata
lagu. Jika murid mula menguasainya guru akan membimbing murid menyanyi
dengan senikata lagu sebaris-sebaris, berulang-ulang. Guru dan murid-murid
menyanyi lagu secara keseluruhan bersama-sama. Seterusnya meminta murid
menyanyi sendiri dengan iringan muzik atau tanpa iringan muzik. Akhir sekali guru
gunakan isyarat tangan.

79

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5.8.9

2015

Cadangan Aktiviti Nyanyian


(i)

Murid diperdengarkan CD lagu Wajah nyanyian Jaclyn Victor dan dalam


masa yang sama lirik lagu dipancarkan menerusi LCD di hadapan bilik darjah.
Guru meminta murid nyanyi bersama-sama sambil menghayati senikata lagu.

Tajuk/Lirik Lagu: Wajah


Penyanyi: Jaclyn Victor
Berbumbungkan angkasa kelabu
Lantainya bumi retak seribu
Setiap langkah perjalananmu beronak berliku
Betapa berat mata memandang
Berat lagi menggalas bebannya
Belum sempat menitis ke pipi
Tangisan kering sendiri
Berkali tersungkur
Pandanganmu kabur
Namun azam meneruskan hidup tak pernah luntur
Engkaulah perwira di medan derita
Merentasi ranjau kehidupan dengan harapan
Luahan rasa derita jiwa
Pada wajah tiada rahsia
Menunggu malang berganti tuah
Usah kau berputus asa
( ii ) Guru memilih beberapa orang murid secara rawak dan meminta mereka
menceritakan semula menggunakan perkataan sendiri tentang isi atau
kandungan lagu yang telah dipelajari.
( iii ) Seterusnya guru boleh meminta mereka menggambarkan idea dalam lagu itu
dalam bentuk lukisan atau lakaran pada papan tulis di hadapan bilik darjah.
( iv ) Guru juga boleh meminta murid untuk mencipta dialog pendek dari isi atau
kandungan lagu tadi.
( v ) Seterusnya murid-murid bebas melakonkan aktiviti atau peristiwa dalam lagu
tersebut menggunakan perkataan sendiri tetapi terkawal.
( vi ) Akhir sekali murid-murid diminta mendengar lagu itu sekali lagi dan dalam
masa yang sama, mereka memenuhkan tempat kosong dengan perkataan
yang telah dikosongkan tadi.
( vi ) Pada akhir sesi, guru dan murid boleh mengadakan sesi perbincangan,
membuat komen, ulasan atau sebagainya terhadap aktiviti yang dijalankan
sebelum ini.

80

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5.9

2015

Bercerita dalam Didik Hibur

Bercerita adalah aktiviti yang menarik dan sesuai untuk sesi pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Malaysia kerana sifat kanak-kanak yang suka mendengar cerita. Cara ini bukanlah
sesuatu yang baru, malah sering digunakan oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan sesuatu
pengajaran kepada anak-anak mereka. Bercerita amat memikat dan bersifat menghiburkan
menyebabkan murid-murid cepat menumpukan perhatian jika sesuatu pengajaran itu dapat
disampaikan dalam keadaan yang menyeronokkan.

5.9.1

Definisi Bercerita

Kamus Dewan Bahasa (2000) mentakrifkan bercerita sebagai mengisahkan sesuatu cerita,
bercakap atau berbual. Manakala Kamarudin Husin (1999) mentakrifkan bercerita sebagai
salah satu aktiviti lisan yang penting dan memerlukan beberapa kebolehan tertentu. Bagi
guru yang ingin bercerita, perlu memilih dan menggunakan perkataan yang sesuai,
berkebolehan melahirkan sesuatu gaya, suara, mimik muka dan intonasi yang boleh
memikat perhatian pendengar. Guru juga harus membina ayat yang betul, penggunaannya
tepat, mudah dan menarik. Pendek kata, semua unsur yang terdapat dalam bahasa lisan
terutama dalam percakapan yang natural, perlu diwujudkan semasa bercerita.

5.9.2

Kebaikan Aktiviti Bercerita


i.

ii.

iii.

iv.

v.

Dapat menyuburkan daya imaginasi murid-murid. Usaha ini akan menjadikan


murid-murid lebih imaginatif dan kreatif. Semasa guru menjalankan aktiviti
bercerita, secara imaginasi murid-murid boleh memasuki alam cerita tersebut
dan menggambarkan seolah-olah mereka terlibat dalam cerita itu. Contohnya,
kanak-kanak boleh menjadi angkasawan, gergasi, makhluk halus, haiwan dan
sebagainya.
Menyemai rasa empati dalam kalangan murid-murid. Dalam cerita sering
berlaku peristiwa yang melibatkan emosi manusia seperti watak utama
menemui kejayaan, gembira dan menderita. Keadaan ini amat sesuai untuk
murid-murid dan dalam masa yang sama boleh mengubah suasana dengan
membawa mereka untuk menghayati tema dan isi cerita sepenuhnya.
Menyuburkan akal dan kecerdasan otak. Semasa cerita disampaikan oleh
guru, murid lazimnya akan menunjukkan rasa minat, hairan, geram dan
perasaan ingin tahu. Murid-murid digalakkan bertanya atau menyoal,
dibenarkan memberi komen atau pandangan terhadap peristiwa, sifat serta
perilaku watak-watak dalam cerita tersebut. Aktiviti-aktiviti
seperti ini
membantu mengasah akal dan mempertingkatkan kecerdasan otak muridmurid.
Menggalakkan perkembangan bahasa. Ketika bercerita itulah mereka akan
menambah perbendaharaan kata dan memperlihatkan pelbagai ragam gaya
dan bentuk bahasa kepada murid-murid.
Asas untuk pendidikan agama. Ada sebahagian cerita mengandungi unsurunsur agama yang mempunyai pelajaran dan unsur pendidikan yang

81

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

vi.

5.9.3

berharga seperti moral dan akhlak, tingkah laku dan sikap yang baik untuk
disampaikan kepada murid-murid.
Asas kepada panduan hidup. Cerita yang disampaikan dengan cara yang
menarik dan memikat hati biasanya akan lebih berfaedah kerana sedikit
sebanyak dapat membentuk jiwa pelajar secara sihat. Si Tanggang misalnya,
mempunyai falsafah-falsafah yang tinggi di sebalik cerita itu. Kisah-kisah
yang dipaparkan di dalamnya memberi kesedaran yang amat mendalam.
Implikasi cerita itu begitu berpengaruh dan sentiasa kekal dalam ingatan
murid-murid. Pengajaran yang diperoleh daripadanya juga boleh dijadikan
panduan hidup mereka.

Prinsip Aktiviti Bercerita


i.

ii.

iii.

iv.

5.9.4

2015

Cerita harus mempunyai tema yang sesuai. Ini bermakna, cerita itu tidak
boleh mengabaikan objektif mendidik dan mengasuh. Ceritanya mesti
mengandungi isi yang sesuai dengan murid-murid, terutama dari segi
kematangan berbahasa, umur, latar belakang, minat, kecerdasan otak dan
pengalaman mereka.
Cerita perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap murid. Hal ini
bermaksud bahasa perlu mengandungi perkataan atau rangkai kata yang
tepat, sesuai dan berkesan. Pengucapan cerita itu harus dilakukan dengan
jelas, ringkas dan tidak mengelirukan. Perkataan dan rangkai kata yang
mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan.
Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik. Jalan ceritanya tersusun
dengan baik dan ada kesudahan. Semasa menyampaikan cerita tersebut,
guru perlu menggunakan pelbagai gaya yang menarik seperti gaya isyarat,
pergerakan, pertanyaan, menggunakan cakap ajuk, melakonkan peristiwaperistiwa tertentu dan sebagainya.
Penglibatan murid-murid sepenuhnya semasa aktiviti ini berjalan juga
penting. Guru harus bijak dan pandai mengaitkan jalan cerita dengan intelek,
emosi dan kadangkala fizikal murid-murid semasa sesi bercerita. Semua
aktiviti ini boleh diikuti dengan pelbagai gerak kerja lanjutan yang dirasakan
sesuai.

Standard Kandungan
(1)

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan


kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

1.1

Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu
perkara melalui penceritaan secara didik hibur.
Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara serta menggunakan bahasa bahan dengan kreatif melalui
penceritaan secara didik hibur.

1.2

82

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5.9.5

( ii )

2015

Prosedur Menjalankan Aktiviti Bercerita


(i)

Permulaan cerita

(a)

Bahagian ini menumpukan kepada keupayaan murid yang mengambil


bahagian untuk menarik minat rakan-rakan lain dan kekal hingga ke akhir
cerita. Permulaan cerita boleh dilaksanakan melalui penggunaan isyarat,
mimik muka, gambar, pelibatan murid, media di samping bijak memainkan
kata-kata, dan ini mampu menyediakan satu situasi bercerita yang sesuai.
Permulaan cerita lebih menarik jika mereka berjaya membawa imaginasi
murid-murid lain ke zaman berlakunya cerita dan peristiwa yang disampaikan
itu. Dalam masa yang sama, guru berperanan membimbing murid supaya
membaca dialog dengan gaya, nada dan intonasi yang betul.

(b)

Guru harus menunjukkan kecenderungan untuk membina perhubungan yang


baik dengan murid-murid. Kemesraan guru dan murid perlu dibina terlebih
dahulu sebelum aktiviti bercerita bermula. Keadaan ini boleh menarik
perhatian murid di samping dapat menggalakkan penyertaan mereka dalam
aktiviti bercerita yang hendak disampaikan.

Pembentukan cerita
(a)

Bahasa yang digunakan mestilah mudah dan sesuai dengan tahap muridmurid. Hal ini penting agar maksud cerita dapat difahami sepenuhnya oleh
murid-murid. Penggunaan cakap ajuk pada bahagian tertentu cerita mampu
menambahkan kesan yang boleh menjadikan pendengar memberi perhatian
lebih kepada cerita. Perkataan dan rangkai kata yang kabur perlu dielakkan
manakala istilah baru perlu disokong menggunakan gambar, ilustrasi atau
sebagainya.

(b)

Kelancaran pertuturan amat penting untuk memberikan kesan penceritaan di


samping membolehkan terhasilnya satu perkembangan cerita yang licin dan
berkesan. Murid yang terlibat sebagai pelakon atau pendengar pula tidak
menghadapi sebarang masalah untuk memahami cerita berkenaan.

(c)

Kepelbagaian suara penting dan boleh dilihat dari segi tekanan tinggi-rendah,
nada, intonasi, kelantangan, panjang-pendek, besar dan kecil dan
sebagainya. Keadaan suara yang sedemikian hendaklah diwujudkan di
tempat yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu. Umpamanya
situasi menyeramkan pada waktu tengah malam, suara pencerita tadi akan
bertukar menjadi garau, kasar, seram dan ditambah dengan suara mengilai.
Jika suara ini benar-benar berkesan, lazimnya murid-murid akan menutup
telinga dan mata sebagai reaksi di luar kawalan mereka.

(d)

Gerak-geri dan mimik muka juga dapat membantu guru atau murid yang
sedang bercerita untuk menyampaikan maksud dan kandungan cerita

83

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

dengan jelas dan bermakna. Situasi ini akan melahirkan satu suasana
bercerita yang menarik dan menghiburkan.
(e)

Penggunaan bahan rangsangan yang sesuai seperti penggunaan media


boleh menarik minat murid-murid terhadap keseluruhan cerita berkenaan.
Jika perlu gunakan pelbagai bahan rangsangan supaya mereka tidak cepat
jemu dan bosan.

(f)

Cerita haruslah mengikut urutan, iaitu jalan cerita yang perlu didahulukan
akan disampaikan pada awal cerita dan begitulah sebaliknya. Hal ini perlu
supaya hubungan antara satu cerita dengan cerita yang lain konsisten dan
meyakinkan pendengar.
Semasa menjalankan aktiviti bercerita seorang guru perlu peka kepada tema
yang hendak disampaikan. Pemahaman terhadap tema membantu murid
mengenal pasti plot cerita, watak-wataknya dan moral cerita dengan tepat
dan berkesan.

(g)

(h)

( iii )

5.9.6
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

Pelibatan murid perlu menyeluruh dan maksimum, iaitu sama ada secara
kognitif, psikomotor atau secara lisan dengan memberikan pandangan atau
cadangan penambahbaikan kepada rakan-rakan yang mengambil bahagian
dalam aktiviti bercerita ini.

Penutup Cerita
(a)

Cerita yang disampaikan perlu ada kesudahannya. Dalam bahagian ini,


semua masalah dan kerumitan watak dapat diselesai.

(b)

Perkara yang paling penting ialah kesudahan cerita itu dapat memenuhi
objektif yang ingin dicapai guru.

Elemen Didik Hibur dalam Aktiviti Bercerita


Santai Murid dapat mendengar pelbagai siri cerita yang mereka digemari.
Kelakar dan lucu Apabila murid dibenar untuk menggunakan gaya sendiri yang
kreatif semasa menyampaikan cerita supaya berkesan maka adegan lucu terjadi.
Seronok dan gembira Penggunaan mimik muka, suara dan gerak badan.
Semangat mencuba Usaha murid untuk mengambil bahagian di hadapan rakanrakan sebagai pencerita menerusi tajuk cerita yang digemari.
Tidak takutkan guru
Guru turut bercerita bersama-sama murid dengan
mempelbagaikan suara, mimik muka dan gerak badan supaya penyampaian cerita
lebih berkesan.
Kurang tekanan Murid rasa sumbangan dan peranan mereka sebagai pencerita
atau pendengar cerita dihargai.

84

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5.9.7
i.

ii.

iii.

iv.

5.10

2015

Cadangan Aktiviti Bercerita


Aktiviti Menyanyikan Cerita Isi dan fakta yang kan diajar digubah seperti rangkap
nada sesuatu nyanyian yang popular. Kemudian, fakta tersebut seperti menyanyikan
lagu yang dipilih itu. Teknik ini akan jadi lebih menarik jika diiringi muzik minus one
lagu berkenaan.
Aktiviti Lakonan Cerita Murid yang dipilih diminta melakonkan semula watak
berdasarkan jalan cerita menggunakan perkataan sendiri mengikut pemahaman dan
penghayatan mereka sendiri. Guru membimbing murid supaya membaca dialog
lakonan dengan gaya, nada dan intonasi yang betul.
Aktiviti Kerusi Panas Dalam aktiviti ini, seorang murid akan diminta menghayati dan
mendalamkan watak dalam sesebuah cerita, kemudian murid ini akan ditempatkan di
kerusi di hadapan rakan-rakan. Seterusnya murid-murid bertanyakan soalan-soalan
yang ada kaitan dengan watak yang dipegang oleh murid yang sedang duduk di
kerusi panas berkenaan. Jawapan murid perlu menjurus kepada cerita atau peristiwa
dalam cerita berkenaan.
Aktiviti Improvisasi merupakan lakonan spontan yang terdiri daripada kumpulan
kecil, yang skripnya diolah daripada isi atau peristiwa yang terdapat dalam cerita
berkenaan. Tujuannya menceritakan peristiwa yang berlaku dalam permulaan
cerpen, konflik, dan peleraian dalam cerita berkenaan.

Lakonan dalam Didik Hibur

Di sekolah, berlakon merupakan satu aktiviti yang amat digemari oleh murid-murid kerana
dijalankan dalam bentuk bermain dan bersantai. Mereka diberi peranan untuk berkata-kata
secara bebas, melahirkan pandangan, beraksi sesama sendiri, berhibur dengan gelagat
rakan sebaya, melaksanakan aktiviti bersama dan sebagainya. Walaupun aktiviti berlakon
ini berjalan secara tidak formal tetapi aktiviti ini pasti akan membantu meningkatkan
kemahiran murid-murid untuk berbahasa dengan baik.
5.10.1 Definisi Lakonan
Lakonan adalah satu aktiviti, atau pergerakan tubuh badan atau segala bentuk perlakuan
yang meliputi segala kegiatan hidup manusia. Lakonan dilakukan oleh watak-watak tertentu
sebagai mencerminkan keadaan sebenar, atau meniru cara dan bentuk kegiatan-kegiatan
yang berlaku dalam hidup masyarakat. Kamus Dewan (2000) mentakrifkan lakonan sebagai
perihal memainkan sesuatu drama, sandiwara dan sebagainya.
5.10.2 Kebaikan Aktiviti Lakonan
i.

Membolehkan murid-murid bertutur dengan gaya, suara, intonasi, nada dan sebutan
yang betul.

ii.

Membolehkan mmurid-murid menggunakan bahasa dalam situasi dan konteks


tertentu dengan cara yang betul.

iii.

Membolehkan murid-murid bertutur menggunakan bahasa yang kemas dan teratur.

85

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

iv.

Membolehkan murid-murid berinteraksi atau berhubung dengan orang lain untuk


menyatakan perasaan, kehendak, pengalaman dan fikiran mereka.

v.

Melatih murid-murid mendengar dengan baik dan dapat memahami apa yang
didengarinya itu secara tepat.

vi.

Menyuburkan semangat kekitaan, bertanggungjawab dan boleh bekerjasama dalam


satu kumpulan.

vii.

Mendorong pembentukan pemikiran yang lebih aktif dan kreatif dalam kalangan
murid.

viii.

Mengikis perasaan rendah diri, sifat malu dan pelbagai sifat negatif lain.

ix.

Melatih murid-murid memahami


menghadapi keadaan sebenar.

semua

aspek

kehidupan

apabila

mereka

5.10.3 Prinsip-prinsip Berlakon


Untuk memastikan aktiviti ini berjalan lancar dan berkesan serta memenuhi tujuan
pengajaran dan pembelajaran, guru haruslah mempunyai prinsip-prinsip tertentu ketika
mengendalikan aktiviti berlakon. Antaranya adalah seperti berikut:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

Aktiviti lakonan hendaklah menepati objektif pengajaran, iaitu untuk mempertingkat


kemahiran dan kebolehan berbahasa dalam kalangan murid.
Berlakon hendaklah mempunyai tema yang sesuai dengan pengalaman dan
kebolehan mental murid serta boleh dijalankan dalam situasi yang sebenar.
Dialog dalam lakonan haruslah menggunakan bahasa yang sesuai, iaitu bahasa
yang mudah, jelas, ringkas, dan senang difahami oleh murid-murid.
Aktiviti ini hendaklah dijalankan dalam bilik darjah. Lakonan yang memerlukan
peralatan yang sukar dibawa ke bilik darjah perlulah dielakkan.
Semua murid hendaklah dibenarkan berlakon secara bebas. Guru hanya boleh
membetulkan kesalahan murid selepas persembahan lakonan tersebut supaya tidak
menganggu perjalanan lakonan tersebut atau membunuh minat dan semangat
berlakon dalam kalangan murid.
Murid-murid digalakkan melibatkan diri sepenuhnya semasa aktiviti lakonan itu
supaya kemahiran intelek, emosi dan fizikal mereka dapat berkembang.

5.10.4 Standard Kandungan


(i)

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.

1.1

Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

1.2

Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.

86

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

5.10.5 Jenis Lakonan


Aktiviti lakonan dapat melatih murid-murid untuk bertutur dengan baik. Ada beberapa jenis
lakonan yang boleh dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah, iaitu:
i.

Lakonan Berdasarkan Permainan


Lakonan jenis ini biasanya dijalankan tanpa perancangan terlebih dahulu. Muridmurid diminta untuk melakukan suatu permainan yang pernah mereka mainkan
sebelumnya seperti bermain bola sepak, layang-layang, guli, badminton dan
sebagainya. Murid yang dipilih secara rawak itu diminta keluar ke hadapan bilik
darjah dan guru meminta mereka untuk melakonkan permainan tersebut. Manakala
murid lain akan memerhatikan pergerakan yang sedang dilakonkan. Contoh lain
ialah permainan pukul berapa datuk harimau, ayam dan musang, dan sebagainya.

ii.

Lakonan Spontan
Merupakan lakonan yang tidak dirancang dan dijalankan tanpa skrip. Murid-murid
diberi peluang berlakon menggunakan ayat sendiri secara semerta iaitu lahir
daripada fikiran mereka sendiri. Biasanya melibatkan dua orang pelakon atau lebih.
Sebelum berlakon, peranan masing-masing diperjelaskan dan guru perlu
memberikan gambaran suasana dan peristiwa yang hendak dilakonkan itu sebelum
murid-murid melakonkannya secara bebas. Contohnya adegan berjumpa doktor di
klinik, melaporkan kehilangan barang di balai polis, hakim menjatuhkan hukuman
kepada pesalah dan sebagainya.

iii.

Lakonan Bisu
Lakonan jenis ini hanya menggunakan pergerakan anggota badan tanpa dialog.
Berpandukan gerak-geri pelakonnya, murid-murid lain diminta meneka tingkah laku
yang dibuat oleh pelakon berkenaan. Sebaik-baiknya guru menjelaskan terlebih
dahulu situasi yang perlu dilakonkan seperti jenis pekerjaan di rumah, permainan,
situasi atau gelagat haiwan kesayangan. Seterusnya mereka diminta menceritakan
kembali gerak-geri yang dilihat menggunakan perkataan dan ayat sendiri, contohnya
membelah kayu api, menyapu sampah, menjemur padi, bermain layang-layang,
mandi di sungai, menjual ubat, kuda berlari dan sebagainya.

iv.

Lakonan Berkait
Sesuai dijalankan kepada murid-murid tahap satu atau rendah. Guru menyebut
beberapa perkataan atau perbuatan, dalam masa yang sama guru akan melakonkan
perkataan tersebut, misalnya apabila guru menyebut perkataan duduk, dia akan
duduk di atas kerusi. Berbagai-bagai aksi lain boleh dilakukan seperti menyebut
perkataan saya tidur, saya bersikat, saya berjalan dan sebagainya. Situasi ini

87

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

boleh ditukar ganti dengan meminta murid pula yang menyebut dan melakonkannya
atau guru menyebut perkataan, dan pelakonnya adalah murid-murid secara beramairamai dalam bilik darjah. Melalui aktiviti ini, murid dapat melihat perkaitan antara
percakapan dengan lakonan yang dijalankan.

v.

Lakonan Berseni Kata


Dijalankan dalam dua bentuk, iaitu lakonan tidak bersengaja dan lakonan
bersengaja. Lakonan tidak bersengaja merupakan lakonan tidak formal, dilakukan
selepas murid-murid mendengar sesuatu cerita atau kejadian. Tidak memerlukan
persediaan yang lama dan guru berperanan memberikan nasihat dan cadangan
sahaja manakala murid-murid bebas berlakon menggunakan perkataan sendiri.
Manakala lakonan jenis bersengaja pula memerlukan perancangan teliti di mana
murid-murid diberi senikata berdasarkan cerita-cerita yang dipilih oleh guru.
Terdapat beberapa perkara yang perlu dilaksanakan guru sebelum menjalankan
aktivitii lakonan jenis bersengaja ini.
( a ) Jelaskan kepada murid peranan sebagai pelakon dengan menceritakan
peristiwa yang hendak dilakonkan atau memberikan seni kata untuk diteliti
murid.
( b ) Seterusnya, proses pemilihan pelakon dijalankan oleh guru. Semasa pemilihan
dijalankan, pastikan peluang berlakon diberikan kepada semua murid dan tidak
hanya tertumpu kepada murid pandai dan cergas sahaja.
( c ) Setelah guru menjelaskan peranan setiap pelakon, murid-murid yang terpilih
bolehlah melakonkannya secara bebas sebagaimana dikehendaki oleh jalan
cerita berkenaan.
( d ) Guru boleh memberikan ulasan dan komen selepas selesai aktiviti lakonan
supaya sesi lakonan murid tidak terjejas. Sama ada untuk memberi peluang
lakonan sekali lagi atau membuka peluang kepada murid lain.
( e ) Sebaik-baiknya guru berikan motivasi dan rangsangan, iaitu elakkan mengkritik
atau menyalahkan murid-murid sehingga membunuh minat dan keinginannya
untuk terus berlakon.
(f)

vi.

Guru boleh menyediakan beberapa peralatan sokongan seperti topeng dan


pakaian yang sesuai supaya lakonan murid lebih menjadi lebih realistik dan
berkesan.

Lakonan Boneka
Guru memperlihatkan beberapa contoh boneka (puppet) dan melakonkannya.
Pelbagai bentuk dialog boleh dibina berdasarkan boneka berkenaan dan lakonan
jenis ini amat sesuai untuk menyampaikan pelajaran kepada murid-murid yang
pemalu. Semasa boneka berkenaan dilakonkan, murid-murid diminta mendengar
dengan teliti dan mengenalpasti beberapa bentuk kesalahan bahasa. Bagi murid-

88

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

murid sekolah menengah, mereka digalakkan membina skrip mudah dan


kemudiannya melakonkan sendiri menggunakan boneka berkenaan.

vii.

Lakonan Nyanyian
Lakonan jenis ini memerlukan lagu sebagai bahan rangsangan dan sesuai
dilaksanakan pada semua peringkat sama ada rendah atau menengah. Sebelum
aktiviti jenis ini dijalankan, guru terlebih dahulu menjelaskan apakah peranan dan
suasana yang perlu dilakukan oleh pelakon. Justeru, pelakon hanya perlu
menggunakan pergerakan anggota badan dan mimik muka tanpa berkata-kata
kerana sepanjang tempoh lakonan tersebut diiringi lagu yang diperdengarkan
kepada mereka. Contohnya lagu Ayah dan Ibu nyanyian Sudirman Arshad, Bukan
Kerana Nama nyanyian Ramli Sarip, Jangan Tinggal Daku nyanyian P. Ramlee dan
sebagainya.

viii.

Lakonan Puisi
Lakonan puisi dijalankan oleh guru berdasarkan pembacaan puisi. Sebelum aktiviti
ini dijalankan, guru akan memilih puisi-puisi yang sesuai dengan tahap murid.
Penggunaan sajak dan pantun sesuai untuk murid-murid sekolah rendah, manakala
gurindam, seloka, syair dan nazam sesuai untuk murid-murid sekolah menengah.
Contohnya, guru memasang pita rakaman yang mengandungi Sajak Ke Makam
Bonda, Syair Burung Pungguk, Seloka Pak Kaduk dan Gurindam Dua Belas.
Berdasarkan senikata puisi tersebut, murid-muird dikehendaki melakonkan satu
pergerakan mengikut baris-baris seperti yang terdapat dalam puisi berkenaan
semasa puisi berkenaan sedang diperdengarkan.

ix.

Lakonan Cerita
Guru boleh mendapatkan bahan berkenaan menerusi buku cerita yang terdapat di
perpustakaan atau bilik darjah di sekolah. Caranya mudah kerana beberapa orang
murid yang dipilih akan membaca buku berkenaan sehingga tamat, kemudiannya
melakonkan semula peristiwa yang telah dibaca di hadapan rakan-rakan. Guru boleh
memperluas pengetahuan murid-murid dengan menggunakan buku-buku cerita yang
mempunyai tema yang pelbagai seperti fiksyen Sains, Kesihatan, Agama, Sivik dan
sebagainya.

x.

Lakonan Kaku
Lakonan jenis ini menyerupai pentomin, iaitu melibatkan seorang pembaca skrip dan
pelakon. Pembaca skrip boleh terdiri daripada murid-murid yang telah dikenalpasti
oleh guru. Bezanya hanyalah pada pergerakan pelakonnya sahaja yang bersifat
statik atau setempat.

89

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

5.10.6 Prosedur Menjalankan Aktiviti Lakonan


i.

Sesi Pernyataan (Permulaan)


Pada peringkat ini, guru akan memberi penerangan tentang prosedur lakonan yang
akan dilaksanakan. Guru boleh membincangkan secara ringkas isi dan jalan cerita,
peranan watak dan cara melakonkannya. Selepas itu, guru akan memilih muridmurid untuk diberikan peranan tertentu. Mereka kemudiannya diminta
melakonkannya di hadapan bilik darjah.

ii.

Sesi Berlakon
Pada peringkat ini murid-murid telah mengetahui tugas dan peranan masing-masing.
Biarkan mereka melakonkan cerita berkenaan menggunakan bahasa sendiri dan
guru hanya memerhati serta mengenalpasti sebarang kesalahan dan kelebihan yang
berlaku. Komen secara membina boleh dibuat selepas sesi lakonan berkenaan
tamat.

iii.

Sesi Perbincangan
Sesi ini diadakan selepas murid-murid selesai berlakon. Salam sesi ini guru akan
menyatakan beberapa kesalahan yang telah dilakukan. Perbincangan boleh
dijalankan antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Perbincangan tidak
hanya berfokus kepada kelemahan sahaja tetapi juga kekuatan persembahan
berkenaan.

5.10.7 Elemen Didik Hibur Dalam Lakonan


Santai Murid berpeluang mendengar pelbagai tema cerita yang digemari
seperti Seniman Bujang Lapok karya Tan Sri P. Ramlee.
Kelakar Murid berlakon menggunakan dialog sendiri.
Seronok dan gembira Banyak aktiviti lakonan dan gerak badan.
Semangat mencuba Murid berpeluang memegang watak yang digemari.
Tidak takut dan kurang tekanan Guru turut berlakon bersama-sama murid.

a.
b.
c.
d.
e.

5.10.8 Cadangan Aktiviti Lakonan


i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.

Murid membuat lakonan ringkas, iaitu meniru gaya pelakon terkenal.


Murid melakonkan semula bab dalam filem lakonan Seniman Agung Tan Sri
P. Ramlee.
Sebelum sesi lakonan ini dijalankan, guru terlebih dahulu menayangkan
sedutan cerita Seniman Bujang Lapok menerusi komputer dan LCD.
Semua murid diminta mendengar dengan teliti dialog yang digunakan.
Sebelum mereka melakonkan bab yang dipilih, murid-murid dikehendaki
menghasilkan terlebih dahulu skrip mudah menggunakan perkataan sendiri.
Guru memilih beberapa hasil skrip yang terbaik dan memilih beberapa orang
pelakon untuk melakonkannya di hadapan bilik darjah.
Murid-murid lain diminta dengar dengan teliti dialog yang digunakan dan
dalam masa yang sama kenal pasti kesalahan bahasa yang ada.
Murid menjalankan sesi perbincangan, membuat komen, ulasan atau
sebagainya terhadap lakonan yang telah dijalankan.

90

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5.11

2015

Puisi dalam Didik Hibur

5.11.1 Pantun
Pantun merupakan suatu bentuk tradisi lisan yang masih hidup sehingga sekarang.
Fungsinya yang terdapat dalam hampir kesemua aspek kehidupan seperti kegiatan
berunsur ucapan, kegiatan seni, dan kegiatan berunsur pendidikan menyebabkan pantun
terus digemari. Pantun-pantun yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu tradisional ini
memperlihatkan pemikiran masyarakat yang menghasilkannya. Pantun juga merupakan
hasil pengalaman hidup yang sederhana, yang dijalin dengan daya keintelektualan, dan seni
masyarakat Melayu tradisional. Pantun ialah pemerian latar hidup, dan penghayatan seni
masyarakat Melayu.

Aktiviti Pantun
a.

Definisi Pantun
Menurut Kamus Dewan, (2000) pantun merupakan sejenis puisi lama yang terdiri
daripada empat baris dalam tiap-tiap rangkap yang mempunyai pembayang dan
maksud. Manakala Hashim Awang (1984) pula mentakrifkan pantun sebagai sejenis
puisi lama yang mengandungi empat baris ayat atau kalimat pada tiap-tiap rangkap.
Tiap-tiap baris kalimat itu terdiri daripada lapan, sembilan, sepuluh atau sebelas
sukukata. Pada hujung tiap-tiap baris mestilah ada persamaan bunyi atau rima.
Bunyi akhir baris pertama mestilah sama dengan baris ketiga dan baris kedua
bersamaan dengan baris keempat. Jadi rima pantun itu dikatakan berbentuk a,b,a,b.

b.

Kebaikan Aktiviti Berpantun


i.

Melatih murid supaya peka terhadap keindahan, kehalusan dan kesenian bahasa
yang ada dalam pantun dua kerat. Kesedaran murid-murid terhadap unsur ini
membolehkan mereka menghargainya sebagai sebahagian karya seni yang
bernilai dalam kehidupan.

ii.

Melatih mereka memahami dan menterjemah bahasa yang mengandungi pelbagai


makna yang terdapat dalam pantun dua kerat. Cara ini boleh membantu muridmurid mempertingkatkan lagi perbendaharaan kata di samping membantu
memperkukuh kemahiran berbahasa mereka.

iii.

Membolehkan murid-murid mengesan maksud, menyusun dan menyenaraikan


idea, masej dan pengajaran yang terdapat dalam pantun dua kerat dengan cekap
dan pantas. Hal ini menambah kecekapan kefahaman mereka.

iv.

Memberi peluang murid-murid untuk menikmati pantun dan memahami


maksudnya secara keseluruhan. Kegiatan ini boleh mendorong murid-murid
memupuk daya kreativiti untuk menghasilkan karya seni mereka.

91

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

c.

2015

v.

Melatih murid-murid untuk menghasilkan pantun dua kerat ciptaan sendiri yang
semakin dilupakan masyarakat.

vi.

Mendedahkan murid-murid dengan pengalaman baru, iaitu kemanusiaan.

vii.

Membolehkan murid-murid belajar bahasa lisan


menyeronokan kerana terdapatnya unsur berhibur.

viii.

Menyuburkan minat serta menghidupkan lagi imaginasi murid-murid.

dalam

suasana

yang

Prinsip-prinsip Berpantun

Untuk melaksanakan aktiviti ini secara lebih berkesan, guru haruslah berpegang kepada
beberapa prinsip tertentu. Antaranya adalah seperti berikut:
i.

Aktiviti berpantun ini hendaklah menepati objektif pengajaran, iaitu untuk


mempertingkat kemahiran dan kebolehan berbahasa dalam kalangan murid.

ii.

Bahan-bahan yang hendak digunakan haruslah menggunakan bahasa yang


sesuai dari segi kebolehan berbahasa murid-murid, perkembangan emosi,
intelektual dan minat mereka.

iii.

Pantun yang dipilih perlu sesuai dengan peringkat dan mengikut kebolehan,
mental, bakat dan minat murid-murid.

iv.

Pilihlah pantun yang mudah dan senang difahami sahaja. Puisi yang terlalu
panjang dan kabur perlu dielakkan.

v.

Pantun yang dipilih mestilah terdiri daripada pantun yang bermakna kepada
murid-murid. Ia bermanfaat dan dapat menyumbang kepada proses
pembentukan peribadi mulia dalam kalangan murid-murid. Pantun yang
mempunyai struktur dan persoalan yang menarik haruslah digalakkan
penggunaanya dalam kalangan murid-murid.

vi.

Pantun dua kerat yang baik adalah pantun yang menggunakan unsur-unsur
alam semula jadi sebagai pembayangnya.

vii.

Pantun tersebut perlu mengandungi olahan bahasa yang baik supaya


menolong mempertingkatkan kemahiran berbahasa murid-murid. Penggunaan
pantun dua kerat yang tidak beretika perlu dihindarkan.

viii.

Pantun yang dipilih harus mudah dibayangkan oleh murid-murid dan jika boleh
dapatkan pantun-pantun yang ada di persekitaran mereka terlebih dahulu.

92

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

d.

Standard Kandungan

(1)

Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.
1.1

Melafazkan pantun dua kerat dan empat kerat dengan intonasi yang betul
secara didik hibur.

1.2

Melafazkan pantun dua kerat dan empat kerat dengan intonasi yang betul
serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

e.

Jenis Pantun Dua Kerat

(i)

Pantun Kasih Sayang


Lain dulang lain kakinya,
Lain orang lain hatinya.
Lain hulu lain parang,
Lain dulu lain sekarang.
Dahulu parang sekarang besi,
Dahulu sayang sekarang benci.
Daripada cempedak biarlah nangka,
Daripada tiada baiklah ada.
Tak tumbuh tak melata,
Tak sungguh orang tak kata.
Buah beluluk buah kepayang,
Dimakan mabuk dibuang sayang.
Anak dara pergi ke kedai
Rindu di hati rasa nak longlai

( iii )

Pantun Kiasan
Banyak udang banyak garam,
Banyak orang banyak ragam.
Sebab pulut santan binasa,
Sebab mulut badan binasa.
Sudah garahu cendana pula,
Sudah tahu bertanya pula.

93

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


Pinggan tak retak nasi tak dingin,
Orang tak hendak kami tak ingin.
Paku dulang paku serpih,
Mengata orang dia yang lebih.
Secupak nasi setahil berangan,
Tersepak kaki terkehel tangan.
Umbut mayang letak di batu,
Rambut mengerbang banyak kutu.
Cekur dang gamit,
Mintak cekur beri kunyit.
Ikan tokak makan meranggung,
Sedap tekak badan menanggung,
Murai gila jadi tekukur,
Ajaib hairan hati tafakur.
Ratib-ratib buluh nipah,
Sudah ratip hendak upah.
Kalau tak cengal giam,
Kalau tak kenal diam.
Duduk inding enggang tap,
Senduk di dinding, panggang di atap.
Taptibau puyuh padang,
Hilang pisau berganti parang.

( iv )

Pantun Nasihat
Pagi petang siang malam,
Hati terang senang faham.
Satu dua tiga empat,
Siapa cepat dia dapat.
Lima,enam,tujuh dan lapan,
Kuat bersenam sihatkan badan.
Tinggi rendah panjang lebar,
Pergi sekolah mesti belajar.

94

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


(v)

Pantun Jenaka
Kapal belayar dalam semak,
Perut lapar semua enak.
Gendang gendut tali kecapi,
Kenyang perut suka hati.
Siakap senohong gelama ikan duri,
Bercakap bohong lama-lama mencuri.
Kayu lurus tengah ladang,
Kerbau kurus banyak tulang.
Sici, loro, telu, papat,
Melayu lari Jawa dapat.
Pokok tinggi buruk akar,
Matahari tinggi perut pun lapar.

Guni kapur kirim pak mertua,


Nyanyi di dapur kahwin orang tua.
Pat-pat nya,
Siapa cepat dia punya.
Kura-kura dalam perahu,
Pura-pura tidak tahu.
Tuku takal pengancing pintu,
Budak nakal memang begitu.
Ayam bulat makan padi beras,
Bangun lambat dapat laki malas.
Tua-tua keladi,
Makin tua makin menjadi.
Hujung bendul dalam semak,
Kerbau mandul banyak lemak.
( vi )

Pantun Budi
Orang berbudi kita berbahasa,
Orang memberi kita merasa.
Kalau padi taruh sama beras,
Kalau tak mati boleh balas.

95

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


Ada beras taruh dalam peti,
Ada hajat taruh dalam hati.
Ada ubi ada batas,
Ada budi boleh dibalas.
Terima kasih daun keladi,
Kalau boleh mahu lagi.
( vii ) Pantuan Kepahlawanan
Kembang jarak kembang jagung,
Berani bawak berani tanggung.
( viii ) Pantun Alam
Kayu bongkok di balik tiang,
Ayam berkokok alamat nak siang.
Keli masuk ruan keluar,
Matahari masuk bulan keluar.
( ix )

Pantun Perniagaan
Berniaga buluh kasap,
Untung habis modal lesap.

(x)

Contoh pantun empat kerat


Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolokkan;
Saya budak baru belajar,
Kalau salah tolong tunjukkan.
Pisang emas dibawa belayar,
Masak sebiji di atas peti;
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati.
Buah langsat kuning mencelah,
Senduduk tidak berbunga lagi;
Sudah dapat gading bertuah,
Tanduk tidak berguna lagi

96

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


f.

2015

Prosedur Menjalankan Aktiviti Pantun Dua Kerat dan Empat Kerat

i.

Sesi Pernyataan
Pada peringkat ini, guru menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan pantun dua
kerat dan empat kerat beserta contoh secara ringkas. Guru boleh membincangkan
secara ringkas tujuan dan firasat disebalik penggunaan secara meluas pantuan jenis
ini dalam masyarakat. Selepas itu, guru membahagikan murid-murid kepada
beberapa kumpulan tertentu. Mereka kemudiannya diminta mencari seberapa
banyak pantun dua kerat dan empat kerat dalam buku rujukan atau menerusi
internet.

ii.

Sesi Berlakon
Pada peringkat ini murid-murid diajar cara melafazkan pantun dua kerat dan empat
kerat dengan intonasi yang betul dengan bimbingan guru dan pita rakaman. Biarkan
mereka mencuba melafazkan pantun berkenaan mengikut gaya dan bahasa badan
ciptaan sendiri dan pada masa yang sama mencari maksud pantun menggunakan
perkataan sendiri. Guru hanya memerhati serta mengenal pasti sebarang kesalahan
dan kelebihan yang berlaku. Komen secara membina boleh dibuat selepas sesi
lakonan berkenaan tamat.

iii.

Sesi Perbincangan
Sesi ini diadakan selepas murid-murid selesai menjalankan aktiviti melafazkan
pantun. Dalam sesi ini guru akan menyatakan beberapa kesalahan yang telah
dilakukan. Perbincangan boleh dijalankan antara guru dengan murid atau murid
dengan murid. Perbincangan tidak hanya berfokus kepada kelemahan sahaja tetapi
juga kekuatan persembahan berkenaan.

g.

Elemen Didik Hibur Dalam Lakonan


i.

Santai Murid berpeluang mendengar pelbagai jenis pantun dua kerat dan
empat kerat.

ii.

Kelakar Murid membuat aktiviti menggunakan dialog dan kreativiti sendiri.

iii.

Seronok dan gembira Banyak aktiviti seni dan gerak badan.

iv.

Semangat mencuba Murid berpeluang mengambil bahagian mengikut jenis


aktiviti yang digemari.

v.

Tidak takut dan kurang stres Guru turut mengambil bahagian bersamasama murid.

97

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


h.

2015

Cadangan Aktiviti
i.

Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan tertentu. Guru perlu pastikan


kumpulan tersebut tidak hanya dianggotai oleh murid-murid yang pandai
sahaja. Sebaik-baiknya mempunyai pelbagai kecerdasan dan latar belakang.

ii.

Ketua kumpulan datang ke hadapan dan mencabut lima sampul surat yang
mengandungi pantun dua kerat dan empat kerat yang disediakan oleh guru.

iii.

Terlebih dahulu, guru telah memilih lima orang murid dalam setiap kumpulan
dan menerangkan tugas dan peranan masing-masing dan murid berkenaan
menerima satu sampul surat yang mengandungi pantun dua kerat tadi.

iv.

Murid-murid diminta membuat atau melakonkan aktiviti yang ditetapkan guru


berdasarkan makna pantun dua kerat dan empat kerat yang diterima, iaitu
berlakon, menyanyi, bercerita, melukis dan bersajak.

v.

Semua murid diminta mendengar dengan teliti dialog dan gerak badan yang
digunakan oleh rakan-rakan tadi.

vi.

Sesi perbincangan boleh diadakan, membuat komen, ulasan atau sebagainya


terhadap aktiviti yang telah dijalankan.

98

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

5.11.2 Sajak dalam didik Hibur


Definisi Sajak
Muhammad Haji Salleh (1984 : 1) pula mengatakan sajak sebagai satu bentuk
moden yang lebih bebas daripada ikatan bentuk-bentuk tradisi. Menurut Hashim
Awang (1985 : 168) pula, sajak merupakan puisi baharu yang popular, lahir sebagai
alternatif kepada puisi tradisional. Hal ini dikatakan demikian, kerana bentuknya
tidak terikat oleh sebarang kontroversi dan lebih bebas.
Secara umumnya, sajak merupakan karangan berangkap, bentuk bebas yang sudah
menyimpang daripada bentuk puisi lama. Sajak tidak dilihat daripada jumlah kata,
baris atau skema rima, namun
amat mementingkan bahasanya sehingga
menimbulkan kesan dan nilai estetika yang tinggi. Contoh sajak:
KEKASIH
Akan kupintal buih-buih
Menjadi tali mengikatmu
akanku anyam gelombang-gelombang
menjadi hamparan ranjang tidurmu
akanku tenun awan - gemawan
menjadi selendang menudungi rambutmu
akan kujahit bayu gunung
menjadi baju pakaian malammu
akanku petik bintang timur
menjadi kerongsang menyinari dadamu
akanku jolok bulan gerhana
menjadi lampu menyuluhi rindu
kan kurebahkan matari
menjadi laut malammu
menghirup sakar madumu
kekasih, hitunglah mimpi
yang membunuh realiti
dengan syurga ilusi
Usman Awang (1971)

99

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

5.11.3 Syair dalam Didik Hibur


Definisi Syair
Syair merupakan sejenis puisi berlagu. Puisi tersebut berasal dari Parsi dan telah
dibawa masuk ke nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Syair telah
diubah suai mengikut kesesuaian bahasa Melayu klasik ketika itu. Menurut Harun
Mat Piah (1989), syair sudah menjadi istilah yang khusus. Syair Melayu tidak
beracuankan syair daripada tradisi Arab atau mana-mana puisi Arab-Parsi tetapi
dalam bentuk dan acuan asli masyarakat Melayu. Hashim Awang (1985), pula
berpendapat bahawa, syair ialah puisi lama yang mengandungi empat baris kalimat
dalam setiap rangkap. Keempat-empat baris kalimat itu terdiri daripada isi.
Contoh :
SYAIR BIDASARI
Tersebutlah perkataan Bidasari,
Setelah malam sudahlah hari,
Bangunlah ia seorang diri,
Makan dan minum barang yang digemari.
Pergilah mandi Siti Bangsawan,
Serta memakai bau-bauan,
Lalu masuk ke dalam peraduan,
Santap sirih di dalam puan.
Bertemu sepah bekas dimakan,
Diambil Siti dicampakkan,
Dengan takutnya ia berfikirkan,
Siapakah ini yang membuatkan.
Jikalau manusia yang empunya,
Nescaya aku dicabulinya,
Jika ayahku datang adalah tandanya,
Bertambahlah makanan yang dibawanya.
Dilihatnya Siti tempat tidurnya,
Tilam sedikit tersingkir alasnya,
Sirih di puan salah aturannya,
Bidasari masygul dengan takutnya.
Ia pun duduk di atas geta,
Sangatlah gundah rasanya cita,
Seraya bertaburan air mata,
Manakah tempat ia hendak dikata

100

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5.11.4

2015

Gurindam dalam Didik Hibur


Definisi Gurindam
Gurindam ialah bentuk puisi lama yang dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh
sastera Hindu. Gurindam berasal daripada bahasa Tamil (India) iaitu kirandum.
Harun Mat Piah (1989) mendefinisikan gurindam sebagai sejenis puisi Melayu lama
yang tidak tentu bentuknya sama ada terikat atau tidak. Bentuk yang terikat terdiri
daripada dua baris serangkap dan mengandungi tiga hingga enam patah perkataan
dalam
sebaris
dengan
rimanya
a,a.
Baris
pertama
merupakan
semacam soal, masalah atau perjanjian dan baris kedua pula jawapannya
atau akibat daripada masalah atau perjanjian pada baris pertama.Contoh gurindam:

JAGA MULUT ( ILADAM )


Jika kamu banyak berkata,
Di situ banyak membuat dusta.
Jika kamu banyak bercakap,
Tanda fikiran kurang lengkap.
Jika kamu banyak berkata,
Kejahilan kamu terang dan nyata,
Jika kamu banyak bercakap,
Kejahilan kamu mudah tersingkap.
Jika kamu banyak berkata,
Di situ banyak silang sengketa.
Jika kamu banyak bercakap,
Kamu sendiri masuk perangkap.
Jika kamu banyak berkata,
Janji palsu senang tercipta.
Jika kamu banyak bercakap,
Kata mengata banyak diungkap.
Jika kamu banyak berkata,
Banyak janji tidak di kota.
Jika kamu banyak bercakap,
Rahsia kamu dapat ditangkap.

101

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5.11.5

2015

Seloka dalam Didik Hibur


Definisi Seloka
Seloka merupakan sejenis puisi bebas dari segi rangkap (sama ada berangkap atau
tidak berangkap). Jika berangkap, tidak tentu barisnya dalam serangkap dan tidak
tentu jumlah perkataannya dalam sebaris. Seloka juga mempunyai rima atau
sebaliknya. Seloka biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk
melengkapkan keseluruhan idea (Harun Mat Piah, 1989).Contoh seloka:
Seloka Pandai Pak Pandir
Pandai-pandai wahai Pak Pandir
Anak dipijak dagang dijinjing,
Kucing dibunuh tikus dibela,
Harta habis badan tergadai.
Mendengar gelagak dagang,
Akhirnya tak sedar bertelanjang,
Pantang mendengar guruh di langit,
Air tempayan dicurahkan.

Mulut manis disuap pisang,


Buntut sakit dicangkuk onak,
Gunting lipatan makan di hujung,
Pak Pandir jugalah yang menanggung.
Apa didengar gelagak dagang,
Gelagak si rambutan jantan;
Orang berbunga dia berbunga,
Orang berbuah tapi dia haram,
Kilat memancar hujan tak jadi,
Awak jugalah yang menanggung
Silap-silap menabur budi
Kita rugi orang yang untung
Pandai-pandai wahai Pak Pandir
Diri sendiri juga menanggung
Pandai-pandai wahai Pak Pandir
Kisah benar bukannya menyinggung.
Puisi Melayu Tradisional, 1997
Dewan Bahasa dan Pustaka

102

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5.12

2015

Penutup

Didik hibur merupakan salah satu elemen penting berdasarkan pendekatan Fun Learning
yang perlu diaplikasikan dalam proses pengajaran Bahasa Malaysia dan lebih bersifat
kontekstual, berkesan, menarik, dan seronok untuk diikuti oleh murid. Pendekatan didik
hibur ini dapat mempertingkatkan penguasaan kemahiran berbahasa murid baik secara lisan
ataupun tulisan. Kecekapan berbahasa dapat diperluaskan di samping menambahkan
perbendaharaan kata murid. Dengan cara ini, murid dapat berkomunikasi dengan
menggunakan laras bahasa yang betul, tepat dan berkesan. Pemeringkatan penguasaan
berbahasa ini berkembang dari semasa ke semasa mengikut peringkat umur, minat dan
kecenderungan murid dengan berlandaskan proses pengajaran dan pembelajaran secara
terancang, teratur dan sistematik, manakala bahan bantu mengajar yang digunakan dalam
didik hibur ini pula dapat mempertingkatkan penguasaan kemahiran berbahasa murid lebih
cepat, mudah dan berkesan. Guru hanya bertindak sebagai pemudah cara dalam proses
pengajaran dan pembelajaran terancang ini agar objektif dan matlamat pendidikan tercapai
sepenuhnya.

RUJUKAN
Abdul Ghalib Yunus. (2001), Penggunaan drama dalam pengajaran kemahiran mendengar
dan bertutur. Dewan Bahasa September: 14-20.
Azizul Rahman Abd. Rahman. (2009), Didik Hibur Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Bahasa Malaysia. Dewan Siswa (Bonus) 10: 2-3.
Kamaruddin Hj. Husin. (1999), Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Kuala Lumpur:
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003), Sukatan Pelajaran KBSR, Bahasa Melayu,
Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003), Sukatan Pelajaran KBSM, Bahasa Melayu, Kuala
Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.
Kurik Kundi Merah Saga Kumpulan Pantun Lisan Melayu (Edisi Kedua) (2005). Kuala
Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohd Jonit Mohd Johari. (1993), Penggunaan puisi dalam pengajaran bahasa. Jurnal
Dewan Bahasa 10: 914-920.
Nadzeri Isa. (2009), Pengajaran Kesusasteraan Melayu dan Kemahiran Berbahasa.
Kuala Lumpur : Open University Malaysia.

103

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU BAHASA
MELAYU DI BAWAH DASAR MEMARTABATKAN BAHASA
MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS KESELURUHAN
Tajuk

Pedagogi Pengajaran Bahasa Malaysia Berkesan

Topik

Pengajaran dan Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia

Personel

Penceramah

A. Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat:
1. mengenal pasti sistem ejaan rumi bahasa Melayu yang betul;
2. menjelaskan konsep asas morfologi dan sintaksis;
3. mengaplikasikan penguasaan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Melayu; dan
4. melaksanakan pengajaran dan pembelajaran tatabahasa secara kontekstual dan
didik hibur.

B. Kandungan Pengajaran
1. Sistem ejaan rumi bahasa Melayu
2. Konsep dan kandungan asas morfologi dan sintaksis
3. Sistem Bahasa dalam kemahiran Bahasa Melayu
4. Strategi pengajaran dan pembelajaran tatabahasa
c. Kaedah
1. Perbincangan
2. Simulasi / Main peranan
3. Permainan Bahasa
4. Tunjuk Cara
5. Kontekstual
6. Didik Hibur
D. Bahan Pengajaran
1. Modul Pemantapan Tatabahasa
2. Buku Tatabahasa Dewan Edisi Keempat
3. Kamus Dewan/e-Kamus/Kamus Pelajar
4. Sukatan KBSM / KSSR
5. Daftar Ejaan Rumi

104

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

E. Alatan
1. Komputer riba

6. Cakera

2. LCD

7. Kad Imbasan

3. Papan tulis

8. Keratan Akhbar

4. Marker
5. Kertas sebak
E. Penilaian
1. Penilaian lisan
2. Penilaian bertulis
3. Persembahan
F. Rumusan / Refleksi
Setelah selesai mengikuti kursus ini, peserta diharapkan mendapat idea tentang cara
pengajaran tatabahasa secara langsung dalam PdP Bahasa Malaysia. Di samping itu,
peserta berupaya menerapkan KBAT, i-Think, Didik Hibur dalam PdP Tatabahasa.

105

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

PENGENALAN
Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu
Sistem Ejaan Rumi yang diterima pakai dalam penulisan berbahasa Melayu pada masa ini
berasaskan permuafakatan kebahasaan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) pada 16
Ogos 1972, iaitu tarikh pelancaran Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Satu daripada
kesan kesepakatan itu ialah terbitnya buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu
(PUEBM) pada 1975 menerusi persidangan MBIM kelima di Johor Bahru pada 24
Disember 1974.
Sejarah Ringkas Sistem Ejaan Rumi
1812

: William Marsden- A Grammar of the Malayan Language

1901

: W.G.Shellabear- The Evolution of the Malay Spelling

1905

: R.J. Wilkinson Ejaan Sekolah

1947

: Pendeta Zaba Petua-petua Ejaan Rumi

1952, 1954, 1956 : Jawatankuasa Ejaan-Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu (dikenali
juga dengan nama Ejaan ASAS 50)
1972

: Ejaan Bersama Bahasa MalaysiaBahasa Indonesia Ejaan


Baharu-ejaan yang digunakan hingga sekarang.

1975

: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia, Dewan Bahasa dan


Pustaka

1981

: Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia, Dewan Bahasa dan


Pustaka (Semakan 1988)

Bunyi dan Huruf: Dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu terdapat 21 huruf konsonan,
dan lima (5) huruf vokal. Selain itu, terdapat lima digraf (konsonan gabungan). Huruf
konsonan itu adalah seperti yang berikut:

Bb

Cc

Dd

Ff

Gg

Hh

Jj

Kk

Ll

Qq

Rr

Ss

Tt

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Bunyi digraf:

Mm

Nn

ng ny kh gh sy

Contoh digraf:
ng

ny

kh

gh

sy

nganga
ngeri
ngilu

nyanyi
banyak
bunyi

khabar
makhluk
tarikh

ghairah
maghrib
baligh

syarikat
masyarakat
skuasy

Huruf vokal terdiri daripada : a

e () i

106

Pp

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Terdapat juga bentuk diftong, iaitu ai, au, dan oi.


ai

au

oi

aising
ramai
lantai

aurat
pulau
saudara

oidium
sepoi
boikot

Perkembangan dan pembaharuan sistem ejaan rumi telah membawa perubahan kepada
beberapa konsonan yang digunakan sebelum ini:

Lama

Baharu

ch
chantik

c
cantik

d
POLAdhKESELARASAN VOKAL:
Keselarasan vokal
bermaksud keselarasan atau
redha
reda
kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu
pasangan antara huruf vokal pada suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata
dz
akhir tertutup.
Peraturan ini zmenetapkan beberapa peraturan, iaitu keselarasan antara dua
dzahir
huruf vokal pada
kata dasar;zahir
kata dasar berakhirkan suku kata tertutup; dan bagi kata yang
mengandungi lebih daripada dua suku kata, yang terlibat dengan sistem keselarasan huruf
vokal, th
hanyalah dua suku kata
s yang terakhir.
mithal

misal

Keselarasan Vokal
a -a
a -i
a -u
e -a
e -i
e -u
ea
ee
eo
i -a
i - i
i -u
o -a
o - e
o - o
u - a
u - i
u - u

Contoh Perkataan
alas
masjid
barut
sedar
betik
telur
elak
leleh
esok
bilang
pilih
tidur
otak
oleh
botol
bulat
kulit
buluh

nakal
balik
patut
jelas
serik
belum
ekar
telek
bengkok
pinang
didih
hibur
rosak
korek
mogok
yuran
murid
runtuh

Rajah Pola Keselarasan Vokal

107

lasak
alih
datuk
emak
jerit
rebus
engkar
remeh
cedok
kilas
sirih
hidup
bosan
solek
boros
dulang
lukis
pupuk

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Perubahan pola ejaan lama (sebelum 16 Ogos 1972) kepada pola ejaan baharu ditunjukkan
pada rajah di bawah.
Pola Lama

ContohPerkata
an

Pola Baharu

ContohPerkata
an

a - e
a - o
ee
e- o
i-e
i-o
u-e
u-o

aleh
basoh
lebeh
belom
pileh
tidor
usek
untong

a - i
a - u
e- i
e-u
i -i
iu
ui
u-u

alih
basuh
lebih
belum
pilih
tidur
usik
untung

KEKECUALIAN KESELARASAN POLA BAGI KATA PINJAMAN:Terdapat beberapa


kekecualian terhadap peraturan keselarasan vokal di atas, iaitu bagi kata pinjaman daripada
bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris. Yang berikut ditunjukkan beberapa contoh kata
yang dikecualikan daripada pola keselarasan vokal yang dinyatakan sebelum ini. Bagi
perkataan yang berupa istilah atau kata pinjaman daripada bahasa Inggeris, terdapat
beberapa peraturan yang perlu dipatuhi.
Penyesuaian Huruf-huruf Konsonan Tertentu
Huruf
c
c/cc
cc
ch
ph
ch
s
sc
sc
q
th
x
y

s
k
ks
c
f
k
z
s
sk
k
s
ks
i

Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

cent
card , account
access
charge, chop
graph
technique
music, physic
science
scale, screw
quality, quota
theory, thesis
express, complex
economy, analysis

sen
kad, akaun
akses
caj, cap
graf
teknik
muzik, fizik
sains
skala, skrew
kualiti, kuota
teori, tesis
ekspres, kompleks
ekonomi, analisis

Pengguguran Satu daripada Gabungan Huruf Konsonan yang Sama


Huruf
bb
ff
gg
ll
mm
nn
ss
tt
zz

b
f
g
l
m
n
s
t
z

Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

lobby, hobby
effective, traffic
aggresive
pill, bill
comma
annuity, tennis
asset, process
lottery, battery
jazz

lobi, hobi
efektif, trafik
agresif
pil, bil
koma
anuiti, tenis
aset, proses
loteri, bateri
jaz

108

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Penyesuaian Huruf bagi Gabungan Dua Huruf Vokal


Huruf
au
ea
ea
ia
ei
ei
ee
iu
ou
ou
oa
oo
ue

au
ea
i
ia
ei
i
i
iu
au
u
o
u
u

Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

audit, automatic
idea, gear
grease, cream
dialect
protein
calorie
mee
premium, stadium
accountant, pound
coupon, serious
coat, cardboard
boot
tissue, issue

audit, automatik
idea, gear
gris, krim
dialek
protein
kalori
mi
premium, stadium
akauntan, paun
kupon, serius
kot, kadbod
but
tisu, isu

Pengekalan Konsonan Gandingan dalam bahasa Inggeris dengan Beberapa


Penyesuaian
Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

block
classic, clinic
draft
cream, credit
comprehensive
protocol
store
prism
plasm
organism

blok
klasik, klinik
draf
krim, kredit
komprehensif
protokol
stor
prisma
plasma
organisma

Huruf g yang diucapkan sebagai [ j ] menurut sebutan bahasa Inggeris, ditulis sebagai g
dan disebut sebagai [ g ] dalam bahasa Melayu.
BahasaInggeris

Bahasa Melayu

legend
technology
tragedy
psychology
agenda
agent

legenda
teknologi
tragedi
psikologi
agenda
agen, ejen (wakil)

109

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Kata yang asalnya berakhir dengan sion, -sional, -tion, -tional menjadi -si, -sen, -syen, dan
-sional.
Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

tradition, action
lotion, immigration
section, television
professional
national, traditional

tradisi, aksi
losen, imigresen
seksyen, televisyen
profesional
nasional, tradisional

Pengejaan kata yang berakhir dengan ism.


Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

nasionalism
comunism
socialisme
mechanism

nasionalisme
komunisme
sosialisme
mekanisme

Pengejaan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris yang telah mantap.


Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

class, glass
grant, stamp
pencil, plan
bureau, ballon
action
dial, file
size, pie

kelas, gelas
geran, setem
pensel, pelan
biro, belon
aksi
dail, fail
saiz, pai

110

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

MORFOLOGI: PEMBENTUKAN DAN PENGGOLONGAN KATA


Pembentukan kata dalam bahasa Melayu terjadi menerusi proses pengimbuhan, pemajmukan,
penggandaan, dan pengakroniman. Proses pembentukan kata menghasilkan bentuk-bentuk kata
tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda, yang dibincangkan di bawah aspek
penggolongan kata. Yang berikut ialah contoh perkataan mengikut kategori.
Kata Tunggal
Kata Tunggal
Satu Suku
Kata

Kata Tunggal
DuaSuku
Kata

Kata Tunggal
Tiga Suku Kata

KV: yu, ru, ya,ku (aku), tu (itu)


VK: am
KVK: cat, wang
KKVK: stor, pruf, pruf, dril,gred
KVKK: teks, bank, volt, golf
KKKV: skru
KKKVK: skrip, skrol

V+KV: aku, uda, apa


V+VK: aib, air
V+KVK: adik, emas, ubat
VK+KV: undi, impi, anda
VK+KVK: ambil, umpan, ombak
KV+V: dua, doa, tua, sua, dia
KV+VK: jauh, tuah, buah
KV+KV: jala, pasu, buku
KV+KVK: kapal, telur, sikat
KVK+KV: lampu, binti, mampu
KVK+KVK: bantal, mentol, sandar

KV+V+KV: cuaca, suara, tuala


KV+V+KVK: biawak, soalan, siasat
V+KV+V: usia, urea, idea
KV+KV+V: semua, mulia, benua
KVK+KV+V: tempua, mentua
KV+KV+VK: keruan, seluar
KVK+KV+VK: berlian
V+KV+KV: utara, utama, irama
V+KV+KVK: ijazah, amanah, amaran
VK+KV+KV: indera, asrama, antara
KV+KV+KV:keliru, budaya, teruna
KVK+KV+KV: menteri, bendera, kemboja
VK+KV+VK: ilmiah, ilmuan
V+KV+VK: akaun, elaun, ideal
KV+KV+KVK: belukar
KVK+KV+KVK: matlamat, cendawan
KV+KVK+KV: belanja
KVK+KVK+KV: sempurna
KV+KVK+KVK: selumbar

111

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

Kata Tunggal
Empat Suku Kata
dan lebih

Kata Tunggal
Akronim

Kata Tunggal
Akronim

KV+KV+VK+KV: keluarga, biduanda


KV+KVK+KV+KV: sederhana, peristiwa, sayembara
KVK+KV+KV+KV: laksamana, sandiwara, harmonika
KVK+KV+V+KV:sentiasa
KV+KV+KV+KV:bidadari, serigala, samudera
KV+KV+KV+KVK:perajurit
KVK+KV+KV+KVK: sentimeter
KVK+KVK+KV+KV:dispensari
KV+KV+V+KVK: nasional
V+KV+KVK+KV+KV: universiti
KVK+KV+KV+KV+KVK: cenderawasih, kosmopolitan
KV+KV+KV+KV+KV+KV: maharajalela
Gabungan Beberapa Huruf Awal:
ABIM: Angkatan Belia Islam Malaysia
IKIM: Institut Kefahaman Islam Malaysia
ADUN: Ahli Dewan Undangan Negeri
Gabungan Suku Kata dengan Huruf Awal/
Suku Kata dengan Suku Kata:
Mara: Majlis Amanah Rakyat
Perkim: Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia
Bernama: Berita Nasional Malaysia
Perkeso: Pertubuhan Keselamatan Sosial
Intan: Institut Tadbiran Awam Negara
Gabungan Suku Kata dengan Suku Kata:
tadika: taman didikan kanak-kanak
taska : taman asuhan kanak-kanak
pawagam: panggung wayang gambar
cerpen: cerita pendek
kugiran : kumpulan gitar rancak

Kata Terbitan (Proses Pengimbuhan)

Kata
Terbitan
Berawalan

Awalan Kata Nama:


pe- (pelari, pesara, pekedai, petani,petinju)
pem- (pembawa, pembuat, pemveto, pemburu)
pen- (pendatang, pencari, penjual)
peng- (penggali, pengkhianat, pengukur)
penge- (pengebom, pengetin, pengelap)
pel- (pelajar)
per- (perasap, perbara, pertapa, perburu)
ke- (ketua, kelipat, kekasih)
juru- (juruukur, juruwang, juruterbang)
maha- (mahasiswa, mahaguru, maharaja)
tata- (tatabuku, tatabahasa, tatacara)
tuna- (tunalihat, tunaaksara, tunawicara)
pra- (prasejarah, prakata, prasangka)
sub- (subteks, subsistem, substandard)
supra- (suprakelas, supranasional, suprasegmental)
swa- (swalayan, swadaya,swatenagaga)
eka- (ekabahasa, ekawarna, ekapaksi)
dwi- (dwibahasa, dwifungsi, dwitahunan)

112

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

Kata
Terbitan
Berawalan

Kata
Terbitan
Berakhiran

Kata
Terbitan
Berakhiran

Kata
Terbitan
Berapitan

Kata
Terbitan
Berapitan

Awalan Kata Kerja


me(melawan, membuat, merasa)
mem(membawa, memveto, memfitnah)
men(mendaki, mencadang, mentua)
meng- (menggali, mengikut, mengajar)
menge- (mengecat, mengekod, mengetin)
memper- (memperisteri, memperhamba, memperluas)
ber(berjalan, berganti, berserta)
be(beraja, berasa, berupa)
bel(belajar)
ter(terjebak, terbentuk)
di(diatur, ditimbang, disusun)
diper(diperisteri, dipercepat, diperoleh)
Akhiran Kata Nama:
-an
(pakaian, jahitan, mainan)
-wan
(sasterawan, sejarawan, usahawan)
-man
(budiman, seniman)
-wati
(seniwati, olahragawati)
-isme (nasionalisme, sosialisme, komunisme)
-in
(hadirin, muslimin)
-at
(munafikat, muslimat)
-ah
(ustazah, sultanah)
Akhiran Kata Kerja:
-kan
(buatkan, gunakan, besarkan)
-i
(turuti, duduki, berkati)
Apitan Kata Nama:
pe--an
(pelaksanaan, pelantikan, pelihatan, pelibatan)
pem-...-an (pembuatan, pembinaan, pemfitnahan)
pen-...-an (pentakrifan, pendapatan, pencarian)
peng-...-an (penggunaan, pengkhayalan, pengairan)
penge-...-an (pengehadan, pengesahan, pengesyoran)
per-...-an
(persalinan, perkuburan, permainan)
pel--an
(pelajaran)
ke--an
(kelainan, kelebihan, kedukaan)
Apitan Kata Kerja:
me--kan (memainkan, menyanyikan, mewujudkan)
men--kan (mendermakan, mentakrifkan, menzahirkan)
mem-...-kan (membaharukan, membaikkan, memvariasikan)
meng-...-kan (menggunakan, mengkhayalkan, menghiraukan)
menge--kan (mengepinkan, mengecamkan, mengewadkan)
ber-...-kan
(beralaskan, berlaukkan, berbajukan)
ber-...-an
(berlanjutan, bermaafan, berjauhan)
di--kan
(dibiarkan, digunakan, dipisahkan)
me-...-i
(melalui, memasuki, menyedari)
men-...-i
(mencurigai, mendendami, menziarahi)
mem--i
(membaharui, membohongi, mempercayai)
meng--i (menganggotai, menggauli, mengekori)
di-...-i
(didekati, dimulai, diadili)
diper--kan (diperdengarkan, diperlihatkan, diperbahaskan)
memper-... (memperhalus, memperbaik, memperlekeh)

113

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


memper-...-kan (memperdengarkan, memperlihatkan)
memper-...-i (memperingati, memperhambai)
ke-...-an
(kehujanan, kehausan, kepanasan)

Kata Terbitan
Berapitan

Apitan Kata Adjektif:


ke--an
(keinggerisan, keakraban, kecinaan)

Sisipan Kata Nama:


-el- (kelengkeng, telunjuk, kelabut)
-er- (keruping, seruling, serabut)
Kata Terbitan
Bersisipan

Sisipan Kata Adjektif:


-el- (kelebak, selerak, gelembung)
-er- (gerodak, kerelip)
-em- (gemilang, semerbak, gemerlap, cemerlang)
-in- (sinambung)
Sisipan Kata Kerja
-el- (jelajah, gelegak)

Kata Majmuk

Kata Majmuk
Bebas

Kata Majmuk
Istilah Khusus

Kata Majmuk
Kiasan/Simpulan
Bahasa

Kata Majmuk
yang Mantap

Kata Majmuk
Terbitan

gambar rajah, alat tulis, biru laut, air hujan, jalan raya, nasi
minyak,terima kasih, luar biasa, merah muda, bandar raya,
tengah hari,jam tangan, meja tulis, bom tangan, guru besar,
kuning langsat;Perdana Menteri, Duta Besar, Ketua Menteri,
Naib Canselor, Angkasawan Negara, Profesor Madya,
Ketua Setiausaha Negara
model linear, garis pusat, lut sinar, cakera padat, telefon dail
terus,lesung sendi, kanta tangan, segi tiga, cari gali,
reka bentuk, hak milik,mata pelajaran, pita suara, darah panas,
kertas kerja, batu kapur,atur cara, kemas kini, urus setia,
siar raya, libat urus
anak emas, berat mulut, buah tangan, buah hati, duit kopi,
makan angin, pilih kasih, bulan madu, manis mulut, tumbuk
rusuk, kaki ayam, kaki bola

antarabangsa, suruhanjaya, tandatangan, matahari,


kerjasama, pesuruhjaya, bumiputera, beritahu, kakitangan,
jawatankuasa, sukarela, setiausaha, olahraga, warganegara,
tanggungjawab
Awalan
dicampur aduk, mengambil alih, dikenal pasti, berlitar selari
Akhiran
daya serapan, ditemu bual, kemas kinikan, mengatur cara,
kenal pastikan, susun aturkan, beransur maju, campur adukkan
Apitan
mencampuradukkan, pengambilalihan, pengenalpastian

114

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


PENGGANDAAN KATA MAJMUK

Penggandaan
Kata Majmuk
Rangkai kata
Bebas

alat-alat tulis, guru-guru besar, kapal-kapal terbang, suku-suku


kata, jirim-jirim organik, gambar-gambar rajah, garis-garis
pusat, model-model linear, Menteri-Menteri Besar, KetuaKetua Eksekutif, Naib-Naib Canselor, Timbalan-Timbalan
Pengarah

Penggandaan Penuh
Penggandaan
penuh kata
tunggal

rama-rama, kupu-kupu, cantik-cantik, elok-elok, kalau-kalau,


jangan-jangan, pulau-pulau, rumah-rumah, budak-budak,
tadika-tadika, buku-buku, sekolah-sekolah, cerpen-cerpen

Penggandaan
penuh kata
berimbuhan

pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, pelatih-pelatih,


kekasih-kekasih, ketua-ketua, pekedai-pekedai, peruncitperuncit,pengguna-pengguna, persatuan-persatuan,
kementerian-kementerian

Penggandaan
Separa

lelaki, pepohon, gegelang, tetikus, sesiku, lelayang,


tersenyum-senyum, kejar-mengejar, sebijak-bijak,
sayur-sayuran, kenang-kenangan, orang-orangan

Pengulangan vokal
Kata Nama: lauk-pauk, kuih-muih, sayur-mayur
Kata Kerja: cerai-berai, gotong-royong, tungkus-lumus
Kata Adjektif: hiruk-pikuk
Penggandaan
Berentak

Pengulangan Konsonan
Kata Nama: batu-batan, gunung-ganang, suku-sakat
Kata Kerja: dolak-dalik, huyung-hayang, mundar-mandir
Kata Adjektif: gelap-gelita, kontang-kanting, kucar-kacir
Bebas
Kata Nama: anak-pinak, saudara-mara, ipar-lamai
Kata Kerja: ulang-alik
Kata Adjektif: lintang-pukang, lemah-longlai, simpang-siur

115

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

PENGGOLONGAN KATA
Penggolongan kata ialah pengelompokan perkataan dalam kumpulan dan fungsi yang
sama berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik. Golongan kata terbahagi kepada
empat, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan kata tugas.
Kata nama

Nama am

kerusi, sekolah

Nama khas

Rolls Royce, Senator Sharifah


aku, kamu, dia, sana, sini, itu, ini,

Kata ganti nama


Kata kerja

Transitif

menghadiri, mengurus,menjahitkan
berlari, menangis, berselendangkan,
tinggal

Tak transitif

Kata adjektif

Kata tugas

apa, mana, siapa

Pasif

ditenggelami, terangkat, bergosok,


kena malu, kepanasan

Sifatan atau keadaan

baik

Warna

kuning

Ukuran

renek

Bentuk

pipih

Waktu

suntuk

Jarak

hampir

Cara

lambat

Perasaan

terkesima

pancaindera

payau

Hubung
Seru
Tanya
Perintah
Pangkal ayat
Bantu
Penegas
Nafi
Pemeri
Sendi nama
Pembenar
Arah
Bilangan
Adverba
Penekan
Pembenda

justeru
amboi
bagaimana
sila
maka
dapat , boleh
-lah
bukan , tidak
ialah , adalah
antara , di antara
ya
belakang
banyak , ramai
selalu , sering kali
hakikatnya
lajunya

116

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

PANDUAN PELAKSANAAN:
1. Menghubungkaitkan isu tatabahasa yang sering ditemukan dalam penulisan.
Contoh: 1a. Pele adalah pemain bola sepak brazil yang sangat terhebat
sekali sewaktu menendang gol.
SEPATUTNYA
1b. Pele ialah pemain bola sepak Brazil yang terhebat sewaktu
menjaringkan bola.
2. Meneliti aspek strategi pengajaran dan pembelajaran tatabahasa secara kontekstual, epembelajaran, dan didik hibur.
a. Tatabahasa secara Kontekstual: Menghubungkaitkan pengalaman menulis dengan
elemen tatabahasa, khususnya morfologi. Misalnya, penggolongan kata, iaitu kata
nama, kata kerja, kata adjektif,dan kata tugas.
b. Tatabahasa dalam e-Pembelajaran: Dicadangkan supaya bahan dalam laman
sesawang dan akhbar dalam talian menggunakan bahasa yang betul dan gramatis.
c. Tatabahasa secara Didik Hibur: Dicadangkan penggunaan puisi tradisional, puisi
moden atau lirik lagu. Guru boleh mengaplikasikan bahan tersebut dalam pengajaran
dan pembelajaran berdasarkan kreativiti.
SINTAKSIS BAHASA MELAYU
BINAAN AYAT, AYAT DASAR, FRASA, KLAUSA, AYAT MAJMUK, DAN AYAT
TERBITAN
Pengenalan
Ayat ialah unit pengucapan atau tulisan yang tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa,
yang mengandungi makna yang lengkap. Binaan ayat terdiri daripada unsur-unsur klausa,
frasa, dan perkataan.
BINAAN AYAT
Ayat terbina daripada dua bahagian utama, iaitu subjek dan predikat.
Subjek
1. Dr. Sheikh Muszaphar Shukor
2. Unit Kurikulum Daerah
Gombak
3. Bangunan yang bersejarah itu

Predikat
angkasawan pertama negara kita.
menganjurkan program Karnival Bahasa.
sedang dipulihara.

117

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Ayat Dasar:
Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan bahasa Melayu
seperti yang berikut:
Subjek

Predikat

Puan Hasnah
Abang Jalal
Cik Halina
Pejabat Encik Ab. Rahim

ejen insurans.
menjerit kesakitan.
sangat ayu berbaju kebaya.
di Bandar Enstek.

Ayat-ayat di atas dapat menerbitkan ayat-ayat yang lain, yang lebih kompleks sama ada
ayat tunggal atau ayat majmuk, ayat aktif atau ayat pasif dan sebagainya.
FRASA: Frasa ialah unit yang terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurangkurangnya dua perkataan, ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi
dua perkataan atau lebih. Binaan frasa tidak mengandungi subjek dan predikat.
Contoh Frasa

Contoh Frasa yang diperluas

kertas

sehelai kertas
sehelai kertas edaran
sehelai kertas edaran mesyuarat

Pola Ayat Dasar: Pola ayat dasar terbahagi kepada empat jenis berdasarkan unsur yang
hadir sebagai konstituen ayat, iaitu jenis subjek dan predikat. Ayat dasar bahasa Melayu
terdiri daripada empat pola, iaitu FN + FN,FN + FK, FN + FA, dan FN + FS.
Pola

Contoh

Subjek + Predikat

Subjek / Predikat

1. Frasa Nama + Frasa Nama


2. Frasa Nama + Frasa Kerja
3. Frasa Nama + Frasa Adjektif
4. Frasa Nama + Frasa Sendi Nama

Sekolah saya Sekolah Kebangsaan Putra.


Guru-guru Besar sedang bermesyuarat.
Pembantu makmal itu rajin orangnya.
Keluarga kami dari Kota Bharu.

Rumusannya, semua subjek ayat terdiri daripada Frasa Nama (FN), manakala predikat ayat
pula boleh terdiri daripada Frasa Nama (FN), Frasa Kerja (FK), Frasa Adjektif (FA), dan
Frasa Sendi Nama (FS). Binaan ayat yang gramatis mestilah berdasarkan gabungan subjek
(FN) dan predikat (FN, FK, FA, atau FS).
Binaan Frasa Nama (FN):
Frasa nama terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang berfungsi sebagai satu
kesatuan dalam binaan ayat.
Subjek
Encik Rahman
Perisian
persembahan
Dato Siti
Nurhaliza
Dato Shariff

Predikat

Pola

usahawan tani.
alat bantu mengajar.
FN + FN
isteri Datuk Khalid.
pegawai khas Menteri Pendidikan .

118

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Binaan Frasa Kerja (FK):


Frasa kerja ialah binaan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya
ialah kata kerja tak transitif (KKTT) atau kata kerja transitif (KKT). KKTT hadir bersendirian
atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan, manakala KKT mesti diikuti oleh objek atau
unsur-unsur lain.
Contoh:
Subjek
1.
2.
3.
4.
5.

Frasa Kerja

Rahmah
Ayam hutan itu
Adik
Jin Han
Kanak-kanak itu

Kata kerja

membaca buku cerita.


membuat sarang pada pokok ara.
tidur di pangkuan ibu.
bernyanyi di atas pentas.
menangis tersedu-sedu.

KKT
KKT
KKTT
KKTT
KKTT

Binaan Frasa Adjektif (FA):


Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan
yang mengandungi kata adjektif sebagai kata intinya. Frasa adjektif berfungsi sebagai
predikat, sebagai unsur keterangan, dan unsur penerang dalam predikat. Sebagai unsur
keterangan, kata adjektif hadir sesudah kata kerja dan sebagai unsur penerang kata
adjektif hadir sesudah kata nama.
Contoh:
Subjek (FN)
1. Dia
2. Mereka
3. Burung helang

Predikat

Fungsi Frasa Adjektif


FA sebagai predikat
FA sebagai unsur penerang
FA sebagai unsur keterangan

rajin.
pulang segera.
terbang tinggi.

Binaan Frasa Sendi Nama (FS): Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang
terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada
kata sendi nama itu. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu
termasuk di, ke, dari, daripada, pada, kepada, dan sebagainya. Contoh:
Subjek
1. Kanang
2. E-mel itu
3. Cenderamata ini

Predikat
ke bandar.
daripada ibu.
untuk murid cemerlang.

Pembentukan Frasa Nama (FN): Binaan frasa nama terbentuk daripada satu
sederetan perkataan, sama ada terdiri daripada:

atau

(i) satu perkataan yang merupakan inti bagi seluruh frasa nama itu, dan perkataan
sebagai penerang;

lain

(ii) dua unsur inti di dalamnya.

119

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Contoh :
Contoh Frasa Nama
Predikat
Inti
1. Guru
2. Kakak

Penerang
Bahasa Melayu itu
budak lelaki itu

sungguh kreatif.
sudah berpunya.

Frasa Nama
Predikat
Inti

Inti

1. Ibu
2. Hutan

bapa
rimba

dipersilakan hadir.
perlu dijaga.
Frasa Kerja

Subjek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kata kerja

Adik
Hujan
Ayah
Perburu
Ibu
Jurulatih

Objek

tidur.
turun
membaca
menembak
menghidangkan
menyuruh

manuskrip.
rusa.
makanan.
murid-murid

Keterangan
dengan lebatnya.

berlari pantas.

Pembentukan Frasa Kerja (FK):


Frasa kerja dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu
(i)

(ii)

frasa kerja tak transitif tidak mengandungi objek, yang kata kerjanya tidak
perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk
melengkapkannya.
frasa kerja transitif mengandungi objek, yang kata kerjanya harus disambut
oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Objek juga diikuti
oleh kata keterangan.

120

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Pembentukan Frasa Adjektif (FA):


Frasa adjektif terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja atau deretan perkataan yang
mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan kata penguat, sama ada di hadapan atau
di belakangnya.

Subjek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hari
Hujan
Ayah
Perburu itu
Pulau Tioman
Faiz

Frasa Adjektif
Kata
Bantu

Penguat

Kata
Adjektif

Penguat

sudah
masih
masih
masih

amat
sangat
-

gelap.
lebat.
gembira.
cekap.
cantik
tenang

amat.
benar.

Pembentukan Frasa Sendi Nama (FS): Frasa sendi nama terbentuk daripada salah satu
binaan yang berikut:
i.

Kata sendi nama + frasa nama

ii. Kata sendi nama + kata nama arah + frasa nama


iii. Kata sendi nama + (kata nama arah) + frasa nama + (frasa keterangan)
Frasa Sendi Nama
Subjek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saya
Adik
Ayah
Perburu itu
Nenek
Pemandu itu

Kata
Sendi
Nama
dari
ke
di
dari
ke
ke

Kata Nama
Arah
belakang
dalam
dalam
belakang

121

Frasa Nama
Johor Bahru.
sekolah.
rumah.
hutan.
belukar
keretanya

Keterangan
mencari herba.
mengambil
sesuatu.

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

KLAUSA: Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan
predikat yang menjadi konstituen kepada ayat. Klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu
klausa bebas dan klausa tak bebas. Klausa bebas ialah klausa yang berdiri sendiri dan
bersifat sebagai ayat lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Klausa
yang tidak dapat berdiri sendiri disebut sebagai klausa tak bebas.

Klausa bebas / klausa utama

Klausa tak bebas

Awak pandai

kerana awak rajin belajar.

Kami akan hadir

sekiranya hari tidak hujan

Mereka akan datang

walaupun tidak diundang

Cikgu memberitahu sesuatu

bahawa kami akan menghantar tugasan


pada hari esok.

BINAAN AYAT:
Binaan Ayat Tunggal Ayat Majmuk :
Ayat tunggal mengandungi satu subjek dan satu predikat; sementara ayat majmuk
mengandungi satu subjek dengan beberapa predikat, beberapa subjek dengan satu
predikat, atau beberapa subjek dengan beberapa predikat. Bilangan klausa yang
terkandung dalam sesuatu ayat akan menentukan sama ada ayat itu ayat tunggal ataupun
ayat majmuk.
Contoh :
Ayat Tunggal

Ayat Majmuk

1a. Puan Jaleha guru di SMK


Bukit Putra.
1b.Rakan beliau juruteknik di
sebuah syarikat petroleum.

Puan Jaleha guru di SMK Bukit Putra


manakala rakan beliau juruteknik di
sebuah syarikat petroleum.

2a. Murid-murid masih berbual.


2b. Pengetua sedang berucap.

Murid-murid masih berbual walaupun


Pengetua sedang berucap.

3a. Staf sekolah ini rajin.


3b. Staf sekolah ini bertanggungjawab.

Staf sekolah ini rajin serta


bertanggungjawab.

Binaan predikat ayat tunggal dapat dibina daripada unsur-unsur FN, FK, FA, dan FS.
Subjek
i. Pemuda itu
ii. Ayam serama itu
iii. Cikgu Amin
iv. Bapa

Predikat
pengarah syarikat.
berkokok.
sangat rajin.
ke Kuala Lumpur.

122

Binaan Predikat
Frasa Nama
Frasa Kerja
Frasa Adjektif
Frasa Sendi Nama

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

RAGAM AYAT:
Ragam ayat tunggal bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif
terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.
Ayat Aktif Transitif
Predikat
Subjek
1. Ribut
2. Ahmad
3. Pengarah

Kata Kerja Transitif

Objek

melanda
mengarang
merasmikan

kampung kami.
buku cerita.
seminar itu.

Ayat Aktif Tak Transitif dengan Keterangan yang boleh digugurkan


Subjek

Predikat
Kata Kerja Tak
Transitif

1. Amir Zakry
2. Azie Hazirah
3. Khawidah

sedang bercuti
mengaji
berkebun

Keterangan yang boleh


digugurkan
di Pulau Pinang.
selepas Maghrib.
di belakang rumahnya.

Ayat Aktif Tak Transitif dengan Keterangan yang tidak boleh digugurkan
Subjek

Predikat
Kata Kerja
Tak Transitif

1. Arweendran
2. Pesawat MH370
3. Penyakitnya

tinggal
menuju
beransur

Keterangan yang tidak


boleh digugurkan
di Setia Alam.
ke Beijing.
sembuh.

AYAT PASIF: Ayat pasif pula ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif. Ayat pasif
digolongkan kepada tiga jenis, iaitu:
i.

Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif;

ii. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua; dan
iii. Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.
Ayat Pasif dengan Imbuhan Kata Kerja Pasif
Subjek
1.Buku itu
2.Kucing
3.Sampah sarap

Kata Kerja
Pasif
sudah diambil
terlanggar
dipungut

Oleh + Frasa Nama


oleh Abu
oleh basikal
oleh pekerja

123

Keterangan
pagi tadi.
di kakinya.
setiap hari.

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Ayat Pasif dengan Kata Ganti Nama Diri Pertama dan Kedua
Subjek
1. Tugasan itu
2. Hutang itu
3. Masakan itu
4. Perkara tersebut

Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama


Diri Pertama atau Kedua
sudah aku siapkan
akan kami jelaskan
belum engkau makan
harus awak putuskan

Keterangan
awal-awal lagi.
segera.
lagi.
segera.

Ayat Pasif dengan Perkataan Kena yang hadir sebelum kata kerja
Subjek
1.Penagih tadi
2.Penyeludup itu
3.Budak tersebut
4.Harimau bintang

Kena
kena
kena
kena
kena

Kata Kerja Dasar


tangkap
tahan
kejar
tembak

Oleh + Frasa Nama


oleh polis.
oleh pihak kastam.
oleh orang jahat.
oleh perburu.

AYAT MAJMUK: Ayat majmuk ialah ayat terbitan yang mengandungi dua ayat tunggal
atau lebih. Pemajmukan ayat tunggal terjadi menerusi penggunaan kata hubung seperti
dan, kata komplemen bahawa, kata relatif yang, selain penggunaan tanda koma, dan
keterangan. Ayat majmuk dapat dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu:
Ayat Majmuk Gabungan: Ayat yang terdiri daripada dua atau lebih ayat tunggal.
a. Faktanya berurutan(kata hubung: dan, lalu, serta, dan sambil)
1. Dia masuk ke dewan lalu duduk di barisan hadapan.
2. Berenang dan menyelam menjadi kegemarannya.
b. Faktanya bertentangan (kata hubung: tetapi, sebaliknya, dan padahal)
1. Vivian bertubuh besar tetapi penakut.
2. Murid-murid masih berada di kantin padahal loceng sudah berbunyi.
c. Gabungan dua ayat atau lebih dengan menggunakan kata hubung
berpasangan
1. Daripada berbual-bual kosong, lebih baik kita mengulang kaji pelajaran.
2. Sama ada berita itu benar ataupun tidak, belum dapat dipastikan.
Ayat Majmuk Pancangan: Ayat majmuk pancangan terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:
Ayat Relatif (menggunakan kata relatif yang)
1. Calon guru yang hadir pada sesi pertama sudah ditemu duga.
(Ayat induk: Calon guru sudah ditemu duga.)
(Ayat kecil: Calon guru hadir pada sesi pertama.)

124

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Ayat Komplemen (menggunakan kata komplemen bahawa dan untuk)


1. Bahawa saya benar memanglah perlu saya pertahankan.
2. Adalah sukar untuk pasukan penyelamat menemukan pesawat itu.
Ayat Keterangan (menggunakan kata keterangan ketika, kerana, semasa, sewaktu,
dengan, sungguhpun, walaupun, , semoga, dan sekiranya)
1. Perhimpunan lambat berakhir kerana banyak perkara yang disampaikan.
(keterangan sebab)
2. Jika dia menerima saya seadanya, saya akan terus berbincang dengan keduadua orang ibu bapa saya. (keterangan syarat)
3. Walaupun kawasan institut sedang dinaik taraf, pelawat tetap datang
berkunjung ke sini. (keterangan pertentangan)
4. Warga sekolah berdoa semoga sekolah mencapai keputusan yang lebih
baik pada tahun depan. (keterangan harapan)
Ayat Majmuk Campuran: Ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, iaitu ayat
yang terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan pelbagai
jenis ayat majmuk. Oleh hal yang demikian, penggunaan kata hubung, kata relatif, dan kata
komplemen ialah bentuk yang biasa ditemukan dalam ayat majmuk campuran.
1. Apabila kita berusaha untuk mendapat
pekerjaan, kita hendaklah selalu menilai
kita.

kepuasan yang tinggi dalam


kekuatan dan kelemahan diri

2. Jika perlawanan bola sepak yang akan mempertemukan dua pasukan gergasi
dunia itu dapat diadakan di negara ini, kami yakin bahawa peminat fanatik
kedua-dua buah pasukan itu akan
terhibur, sementara pihak penganjur akan
memperoleh keuntungan yang besar.

Ayat Majmuk Pasif dapat dibina jika wujud bentuk aktifnya, yang mengandungi kata kerja
transitif.
1. Kami dinasihati oleh pegawai atasan itu kerana lambat menyempurnakan
kerja yang diserahkan kepada kami.
2. Warga institut akan dibenarkan bercuti mulai hari Jumaat yang akan
datang.
3. Seluruh
staf
sektor
awam
digalakkan
supaya
menghadiri
kursus
peningkatan ilmu seumpama ini.

PROSES PENERBITAN AYAT: Penerbitan ayat ialah suatu proses terbina atau
terbentuknya ayat melalui proses pertukaran bentuk ayat (transformasi) yang
mengakibatkan pengguguran, penyusunan semula atau peluasan kepada unsur-unsur
struktur dalaman ayat.

125

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

PROSES PENGGUGURAN
Terdapat tiga jenis pengguguran, iaitu pengguguran:
a) frasa nama sebagai subjek
b) frasa predikat
c) frasa nama yang mendahului frasa relatif
Pengguguran Frasa Nama Sebagai Subjek: Pengguguran subjek ganti nama diri orang
kedua dalam ayat perintah.
Contoh:

i. Kamu keluar

keluar!

ii. Awak semua pergi dari sini

pergi dari sini!

Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk.


Contoh: i. Muhammad sangat pandai + Muhammad rajin belajar
Muhammad sangat pandai kerana dia rajin belajar.
Muhammad sangat pandai kerana rajin belajar.
ii. Nawal cerdik + Nawal pendiam
Nawal cerdik tetapi Nawal pendiam.
Nawal cerdik tetapi pendiam.
Pengguguran Frasa Predikat: Seluruh frasa predikat atau bahagian-bahagian daripadanya
boleh digugurkan. Contoh:
Frasa Predikat
a. Frasa kerja
yang serupa

Contoh Ayat
Zahrah belajar di Kolej Matrikulasi Johor. Sepupunya belajar di
Matrikulasi Johor.
i. Zahrah belajar di Kolej Matrikulasi Johor dan sepupunya belajar di
Kolej Matrikulasi Johor.
ii. Zahrah dan sepupunya belajar di Kolej Matrikulasi Johor.

b. Frasa nama
yang serupa

Encik Abu guru sekolah. Puan Milah guru sekolah.


i. Encik Fauzi guru sekolah dan Puan Sharifah guru sekolah.
ii. Encik Fauzi dan Puan Sharifah guru sekolah.

c. Frasa adjektif
yang serupa

Abang saya sangat rajin. Abang Fei Fun sangat rajin.

i. Abang saya sangat rajin dan abang Fei Fun sangat rajin.
ii. Abang saya dan abang Fei Fun sangat rajin.

d. Frasa sendi
nama yang
serupa

Dia masih di kampung. Isterinya masih di kampung.

i. Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung.


ii. Dia dan isterinya masih di kampung.

126

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Pengguguran Frasa Nama yang Mendahului Frasa Relatif: Apabila dua ayat
digabungkan, frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan.
Contoh:
i.

Kereta itu kuning. Kereta itu pilihan saya.


Kereta yang kuning itu pilihan saya.
Yang kuning itu pilihan saya.

ii.

Dia membeli baju itu. Baju itu cantik.


Dia membeli baju yang cantik itu.
Dia membeli yang cantik itu.

Pengguguran Kata Nama yang Berfungsi Sebagai Inti dalam Frasa Nama:
Kata nama yang terkandung dalam binaan frasa nama (inti) + penerang boleh digugurkan
sehingga yang tinggal dalam frasa nama itu hanya bahagian penerangnya, yang mungkin
bukan daripada kelas kata nama. Contoh:
i. Kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan.
Bersenam boleh menyihatkan badan.
ii.Tabiat merokok membahayakan kesihatan.
Merokok membahayakan kesihatan.
Proses Penyusunan Semula: Bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan
diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu. Proses penyusunan
semula ini akan mengakibatkan berlakunya perubahan ataupun pengguguran pada katakata tertentu, penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan,
tetapi tidak mengubah maksud ayat.
Terdapat tiga jenis proses penyusunan semula, iaitu:
1a) Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek.
1b) Penyusunan semula frasa nama sebagai objek.
1c) Penyusunan semula melalui ayat songsang.

Ayat Asal
1a) Adik menendang bola itu.
1b) Allah mengurniai kita
rahmat.
1c) Orang itu pergi ke kedai.

Penyusunan Semula
Bola itu ditendang oleh adik.
(Frasa nama sebagai subjek)
Allah mengurniakan rahmat kepada kita.
(Frasa nama sebagai objek)
Pergi ke kedai orang itu. (Ayat songsang)

127

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Proses Peluasan: Proses peluasan ayat boleh berlaku apabila terdapat penambahan
unsur-unsur dalam ayat yang baharu, iaitu peluasan frasa nama sebagai subjek, peluasan
frasa predikat, peluasan dengan kata hubung, dan peluasan melalui proses komplementasi.

Ayat Asal

Peluasan

Budak itu adik saya.Budak itu


membaca buku

Budak yang membaca buku itu adik saya.


(Frasa nama sebagai subjek )

Osman mengusik budak itu.


Budak itu menangis.

Osman mengusik budak yang menangis itu.


(Frasa predikat)

Ayah tidak bekerja.


Ayah sakit perut.

Ayah tidak bekerja kerana sakit perut.


(Kata hubung)

Mereka melaporkan .
Guru kelas tidak hadir.

Mereka melaporkan bahawa guru kelas


tidak hadir. (proses komplementasi)

128

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


A. LATIHAN PEMANTAPAN SISTEM EJAAN
1. Pilih hanya perkataan yang betul ejaannya.
batok
betul
masih
anika
bilik
biduk
sembelih
periok
jujor
becuk

detik
tenguk
dompet
rihat
toreh
cetik
puteh
buih
dukung
rimbon

milek
kurban
suntek
payong
junjong
kungkung
tunjuk
dapur
awit
tikit

hurmat
balek
kaget
risek
pelek
gabenur
gulongan
lindong
bonos
musoh

semuga
senduk
elok
seliseh
calun
perabut
herit
simen
oleh
solek

cantum
keciwa
kopon
tewas
fasih
tungkat
jenguk
forum
montok
usek

2. a) Pilih perkataan berimbuhan pinjaman yang betul ejaannya.


a)

abnormal

anti kerajaan

Infrastruktur

dwibahasa

tata bahasa

ultra lembayung

biadab

pro demokrasi

sub golongan

eka bahasa

transmigrasi

Prokerajaan

multilateral

panca indera

eka warna

semi profesional

antikomunis

pro-Malaysia

makro skop

swadaya

autobiografi

substandard

politeknik

tuna susila

ultra sonik

poligami

angkasawan

kolonialisme

antiisrael

dasawarsa

b) Tulis 15 kata pinjaman lain dengan ejaan yang betul.

129

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

B. LATIHAN PEMANTAPAN MORFOLOGI


1. Tulis bentuk apitan yang betul pada lajur yang ketiga.
kecantikkan
pembiakan
kebanyakkan
pertunjukan
mencantikan
membiakkan
membanyakan
menunjukan

kecantikan
pembiakkan
kebanyakan
pertunjukkan
mencantikkan
membiakan
membanyakkan
menunjukkan

2. Garisi perkataan yang betul dari segi penggunaan


kan atau diper-...-kan.

imbuhan

diper-, di-...-

a) Bangunan diperbesarkan/dibesarkan/diperbesar
b) Usaha dipertingkatkan/dipertingkat/ditingkatkan
c) Ilmu dipergunakan/digunakan/diperguna
d) Bahasa diperkasa/diperkasakan/dikasakan...
e) Isteri diperolehi/diperoleh/dioleh...
3. Mengapakah terdapat bentuk penulisan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah?
4. Susunan kata yang manakah yang betul mengikut hukum DM?
Minang Restoran

Restoran Minang

Tan Gigi Klinik

Klinik Gigi Tan

Tebingan Sarawak

Sarawak Tebingan

Dunlop tayar

tayar Dunlop

Stadium Likas

Likas Stadium

Lain-lain hal

Hal-hal lain

sos cili

cili sos

Kata-kata lain

Lain-lain kata

Klip video

Video klip

5. Mengapakah bentuk kata yang digunakan dalam majlis-majlis rasmi


contoh yang dipaparkan di bawah dikatakan salah? Berikan alasan anda.
SALAH

BETUL

SALAH

BETUL

kata aluan

kata alu-aluan

aturcara

atur cara

menjemput

mengundang

siaraya

siar raya

kehadirat

ke hadirat

urusetia

urus setia

130

seperti

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

izinNya

izin-Nya

di atas
penghargaan

atas penghargaan

mengambil
tempat duduk

ketibaan

hadiah jatuh
kepada

hadiah dimenangi
oleh

2015

6. Apakah perbezaan antara apa dengan apa-apa, siapa dengan siapa-siapa,


dan mana dengan mana-mana?
7. Mengapakah kata
hubung apabila?

tanya

bila

sering

digunakan

untuk

menggantikan

kata

8. Mengapakah ianya sering digunakan sebagai kata ganti?


9. Apakah beza antara kata nama sebab dengan kata sendi kerana?
10. Apakah
pasif?

unsur

yang

membezakan

antara

kata

kerja

aktif

dengan

11. Bina satu ayat yang menggunakan kata kerja transitif:


aktif:_______________________________________________________.
pasif:_______________________________________________________.
12. Sila catatkan bentuk kata/frasa yang BETUL pada lajur yang disediakan.
Bil.

SALAH

1.

banyak organisasi-organisasi

2.

banyak langkah-langkah

3.

semua tugas-tugas

4.

semua anggota-anggota

5.

semua ilmu-ilmu

6.

semua aspek-aspek

7.

semua kerja-kerja

8.

kesemua unsur-unsur

9.

kesemua filem-filem

10.

segala aspek-aspek

11.

segala maklumat-maklumat

12.

ramai pengguna-pengguna

13.

jumlah anak-anak

14.

sejumlah besar keluarga-keluarga

15.

sebilangan besar ahli-ahli

BETUL

131

kata

kerja

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

Bil.

SALAH

16.

kebanyakan orang-orang

17.

sekawan burung-burung

18.

sebaris rumah-rumah

19.

sekumpulan pelajar-pelajar

20.

sekandang lembu-lembu

2015

BETUL

C. LATIHAN PENGAYAAN MORFOLOGI


1. Nyatakan kesalahan tatabahasa dalam situasi yang berikut:
Situasi 1
Dalam suatu majlis rasmi di sekolah, Cikgu Y telah diberi tanggungjawab sebagai pengacara
majlis. Sewaktu mengacarakan majlis bekenaan, seorang guru lain, Cikgu Z telah dapat
mengesan sesuatu pengucapan yang menurut fikirannya, tidak betul.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Pengetua di atas ucapan beliau
tadi

Situasi 2
Cikgu M ialah Setiausaha PIBG sekolahnya. Dalam minit mesyuarat PIBG yang baru
diadakan pada minggu lepas, dia mencatatkan ayat berikut:
Mesyuarat bersetuju sebulat suara supaya ibubapa menyumbangkan derma ikhlas masingmasing sebagai tanda sokongan serta galakkan kepada anak-anak mereka.
Situasi 3
Jalil ialah seorang penuntut baru di sebuah kolej swasta. Pada suatu hari, sewaktu
menyertai suatu seminar anjuran universitinya, dia terdengar seorang pembentang kertas
kerja melafazkan ayat berikut:
Kita sekarang berada dalam era IT di mana kita tidak dapat mengelak daripada dilanda
arus globalisasi yang mana kanak-kanak pun turut mengalami keadaan ini.

132

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

2. Baca Petikan 1, kemudian nyatakan sinonim kata atau ungkapan yang bergaris.
Petikan 1
Pada tahap awal dia menjadi pemberita, dia berasa hidup sebagai pemberita cukup pahit.
Sejak kecil sehinggalah beberapa tahun sebelum bertugas sebagai pemberita, dia adalah
cucu manja datuknya, walaupun bukan anak manja ibu bapanya. Datuknya, Tok Kelah
betul-betul menyenanginya.
(Daripada Tirai Tokoh, Rahman Shaari (1997: 58))

Petikan 2
Barangkali kerana kekurangan kalori, orang mudah luka dan bengkak bernanah. Ramai
orang tokak sekarang. Kulit kami pantang luka. Luka itu akan meroyak dan jadi tokak.
Umumnya, kaum lelaki banyak menghidap penyakit begini. Oleh sebab itu, hidupnya
bergantung atas bahu perempuan dalam keluarganya.
(Daripada Sarida, Arenawati (1992: 36))

D. LATIHAN PEMANTAPAN SINTAKSIS


1. Bagi setiap contoh ayat yang dikemukakan dalam modul, sila hasilkan satu ayat lain
yang sama bentuk, jenis, atau polanya.
2. Secara berpasangan, sila berbincang, seterusnya
daripada salah satu wacana yang berikut:

kemukakan satu ayat majmuk

a) Surat rasmi mengundang penceramah ke sekolah atau ke jabatan.


b) Abstrak suatu kajian yang dilakukan di sebuah sekolah pedalaman.
c) Keputusan mesyuarat jabatan/kelab pada akhir tahun.
d) Item objektif bagi mana-mana mod kursus keguruan.
e) Ucapan penghargaan pada hari istimewa (Hari Guru, Hari Kebangsaan, hari ulang
tahun kelahiran, dll.)
3. Berikan pandangan tentang cara untuk meningkatkan pengetahuan berbahasa dalam
kalangan pelajar prauniversiti.
E. LATIHAN MENGESAN AYAT YANG TIDAK BETUL SUSUNANNYA
Kata-kata sahaja belum bererti bahasa jika kata-kata itu tidak tersusun dalam bentuk ayat.
Apabila kata-kata tidak betul susunannya, maka bentuk bahasa menjadi salah atau tidak
baku, seperti:
1. Ini hari Azizah tidak datang.
2. Yang melukis gambar ini Huzaimahlah.
3. Itu pen dakwat sudah habis.
4. Majalah itu saya tidak menyimpannya.
5. Buku ini saya tidak mahu membaca.
6. Yang memukul awak siapakah?
7. Nora dan Nani baik berkawan.

133

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


F. LATIHAN MENGENAL PASTI AYAT YANG PERSIS
Tandakan () pada ayat yang betul.
1.

Sepak takraw adalah sukan yang akan dipertandingkan dalam Sukma yang akan
datang.

2.

Beliau ialah orang yang pertama membiakkan ikan baka baharu.

3.

Kaum wanita adalah elemen terpenting dalam pembangunan negara.

4.

Negara kita kini memiliki warga yang sejumlah besarnya adalah berpendidikan
sekurang-kurangnya pada peringkat menengah.

5.

Institut itu adalah merupakan sebuah institut penyelidikan.

6.

Kursus ini adalah untuk menerangkan konsep tatabahasa.

7.

Pilihan raya ialah detik bersejarah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat.

8.

Kenyataan itu ialah benar.

9.

Dunia ini ialah fana.

10.

Keputusan panel hakim adalah muktamad.

11.

Adalah dimaklumkan bahawa sekolah akan bercuti selama seminggu.

12.

Adalah diumumkan bahawa peperiksaan ulangan akan diadakan pada minggu


hadapan.

13.

Adalah diharapkan bahawa masalah perparitan dapat diatasi dengan kadar yang
segera.

14.

Adalah dengan ini diberitahu bahawa pihak institut akan menjalani proses
pengauditan selama seminggu.

15.

Hal inilah di antara hal yang mesti difahami oleh semua pelajar.

G. LATIHAN LANJUTAN
Baiki unsur bahasa yang salah dalam ayat yang berikut.
1.

Pengarah menghadiahkan staf sokongan sijil kepujian.

1a.
2.

Bangunan yang tersergam itu terbina pekerja yang mahir.

2a.
3.

Seluruh peserta kem motivasi berkehujanan sepanjang malam.

3a.
4.

Tugasan itu saya telah sempurnakan sejak seminggu yang lalu.

4a.
5.

Tindakannya menolong kami amat kami menyanjung tinggi.

134

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu


5a.
6.

Pegawai itu pecat majikannya kerana salah laku yang serius.

6a.
7.

Bila berkursus di sini, kita mestilah bersungguh-sungguh.

7a.
8.

Calon itu menang dengan cemerlang dia begitu berpuas hati.

8a.
9.

Pemerhati asing itu merumuskan perjalanan pilihan raya telus.

9a.
10.

Krisis menjadi bertambah rumit kerana kedegilan kedua pihak.

10a.

135

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

AYAT
Jenis Ayat: Kepelbagaian jenis ayat menggambarkan bahawa kita mengalami pelbagai
situasi dan juga mempunyai pelbagai kemahuan. Oleh hal yang demikian, timbullah kelainan
ayat untuk merakamkan situasi atau menyatakan kemahuan tersebut.
Ayat Penyata: Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu
pernyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberikan keterangan
tentang sesuatu hal, dan dilafazkan dengan intonasi yang menurun pada akhir ayat.Ayat
jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Sila perhatikan contohcontoh yang berikut:
a) Saya mempunyai sebuah komputer.
b) Dia sudah pandai mengakses maklumat daripada e-pembelajaran.
c) Guru-guru sedang melengkapkan pelbagai jenis borang.
d) Dia pandai mengambil hati.
e) Encik Mohamad Hanifah mengimpikan seorang isteri yang solehah.
Ayat Tanya: Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan
berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu, ayat tanya dapat pula
digolongkan kepada dua jenis, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan
kata tanya.Ayat tanya tanpa kata tanya lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi
sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Dalam tulisan, nada tanya ini dilambangkan dengan
tanda soal ?. Ayat tanya jenis ini boleh disertai partikel tanya -kah, yang diletakkan pada
unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat.
Ayat tanya dengan kata tanya: Ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti apa, bila,
siapa, berapa, bagaimana, mengapa dan sebagainya. Ayat-ayat jenis ini terdiri daripada dua
golongan, iaitu ayat tanya dengan kata ganti nama tanya dan ayat tanya dengan frasa
sendi nama tanya.Ayat tanya dengan kata gantinama tanya terdiri daripada ayat-ayat
yang mengandungi kata gantinama tanya seperti apa, siapa dan mana.Ayat tanya dengan
frasa sendi nama tanya terdiri daripada ayat-ayat yang didahului dengan frasa sendi nama
tanya seperti di mana, dari mana, ke mana, sejak bila, sampai bila, bagai mana, dengan
siapa, daripada siapa dan sebagainya.
Contoh Ayat
1. Awak sudah mandi?
2. Mereka pergi ke sekolah?
3. Awak sudah mandikah?
4. Mereka pergi ke sekolahkah?
5. Siapa guru awak?
6. Mana satu pilihan awak?
7. Dia mengajar di mana?
8. Awak hendak membujang
sampai bila?

Jenis Ayat Tanya


Ayat tanya tanpa kata tanya
Ayat tanya dengan kata partikel tanya
-kah
Ayat tanya dengan kata tanya
Ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya

136

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Ayat tanya boleh dilihat dari segi jawapan yang dikehendaki. Kalau memerlukan jawapan ya
atau tidak/bukan, ayat tanya tersebut dikelaskan kepada ayat tanya tertutup. Sebaliknya
jika jawapan yang memerlukan kepada huraian, ayat tanya tersebut dikelaskan sebagai
ayat tanya terbuka.
Ayat Perintah: Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan
sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti
nama orang kedua seperti awak, kamu, engkau dan sebagainya yang digugurkan.Ayat
perintah dapat dibahagikan kepada empat jenis:
i.

Ayat suruhan: Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberikan perintah atau arahan.
Dalam ayat ini subjek ialah kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, engkau
dan selainnya digugurkan.

ii.

Ayat larangan: Ayat menggunakan kata larangan seperti jangan, usah atau
tak
usah
sebelum
kata
kerja
untuk
tujuan
menegah
seseorang
melakukannya.

iii.

Ayat silaan: Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput
sebelumkata
kerja
dengan
tujuan
menjemput
atau
mempersilakan
seseorang.Lazimnya kata silaan digunakan pada permulaan ayat.

iv.

Ayat permintaan: Ayat yang menggunakan kata permintaan


dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan.

Contoh Ayat
1.
2.

seperti

minta

Jenis Ayat Perintah

Awak siapkan kerja itu sekarang.


Makanlah kuih-muih ini dahulu.

ayat suruhan

3. Usah bertanya ke mana aku pergi.


4. Jangan ambil wang orang.

ayat larangan

5. Sila datang ke rumah saya petang ini.


6. Jemputlah hadir ke majlis pertunangan
kami.
7. Minta tuan-tuan jelaskan yuran pengajian.
8. Sila hantarkan tugasan itu sebelum
hari Isnin.

ayat silaan

ayat permintaan
ayat perintah lembut

Ayat silaan tidak boleh membawa pengertian negatif, misalnya: Tolong jangan bising. dan
Sila jangan merokok.
Ayat Seruan: Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi
seruan untuk tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub,
geram, sakit dan sebagainya. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda
seru (!) yang biasanya terletak pada akhir ayat, sama ada ayat itu didahului kata seru atau
tidak. Kata seru yang sering digunakan ialah oh, amboi, wah, cis, eh, aduh, syabas,dan
sebagainya seperti dalam ayat:
1. Ayah!
2. Oh, Tuhanku!

137

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

KESALAHAN UMUM DALAM STRUKTUR AYAT


1. Ayat Gabungan: Ayat gabungan terbentuk daripada dua atau beberapa
ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Contoh:
Nani dan Nora ke perpustakaan.
Nurul bukan saja pandai tetapi juga pemurah
Kesalahan dalam pembentukan ayat gabungan berlaku apabila ayat-ayat tunggal yang
membentuk ayat gabungan tidak digabungkan dengan betul. Contoh:
SALAH

BETUL

1. Mereka akan melancong ke Pulau


Tioman atau Pulau Langkawi?

1a) 1a. Mereka akan melancong


ke Pulau Tioman atau ke
Pu
Pulau Langkawi?

2. Saya tidak pasti sama ada Nani tinggal


di Relang atau Jelai.

2a) 2a. Saya tidak pasti sama ada


Nani tinggal di Relang atau
di Jelai.
3a) 3a. Baik yang kaya atau yang
miskin datang ke rumahnya.

3. Baik yang kaya atau miskin datang


ke rumahnya.
4. Hadiah ini untuk Izzat bukan Hazwan.

4a) 4a. Hadiah ini untuk Izzat


bukan untuk Hazwan.

5. Jangankan membeli kereta, motosikal pun saya


5a) 5a. Jangankan membeli kereta,
tak mampu.
Membeli motosikal pun
saya tak mampu.
2. Ayat Pancangan: Ayat pancangan ialah ayat yang asalanya ialahdua ayat
tunggal yang salah satunya dipancangkan pada ayat yang satu lagi.
Contoh:
a) Kereta Pak Leh itu terbabas.
b) Walaupun miskin keluarga Mak Piah bahagia.
Ayat (a) terbit daripada dua ayat, iaitu:
i. Kereta itu terbabas.
ii. Kereta itu kereta Pak Leh.
Ayat (b) terbit daripada dua ayat yang berikut:
i. Keluarga Mak Piah miskin
ii. Keluarga Mak Piah bahagia.
Kesalahan dalam pembentukan ayat pancangan berlaku juga apabila unsur penerang
dalam ayat tersebut salah strukturnya. Contoh:
SALAH
1. Rumah itu di atas bukit tidak ada
penghuninya.
2. Bangunan itu yang tinggi Menara
Kembar Petronas.

BETUL
1a) Rumah di atas bukit itu tidak ada
penghuninya.
2a) Bangunan yang tinggi itu Menara
Kembar Petronas.

138

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Kesalahan dalam pembentukan ayat pancangan berlaku juga kerana tidak ada kata
hubung pancangan yang menghubungkan klausa bawahan dengan klausa utama. Contoh:
SALAH
1. Kami berdoa kamu berjaya.
2. Semua orang tahu dia anak Pak
Hamid.

BETUL
1a) Kami berdoa agar kamu berjaya.
2a) Semua orang tahu bahawa dia anak Pak
Hamid.

3. Ayat Tergantung: Ayat mesti terdiri daripada subjek dan predikat. Dalam susunan ayat
biasa, kedudukan subjek di hadapan dan kedudukan predikat di belakang.
Contoh: Budak itu / menangis.
Farhana / guru Bahasa Melayu.
Dalam susunan ayat songsang, kedudukan subjek di belakang dan kedudukan predikat
di hadapan. Contoh:
Contoh: Tinggi / bangunan itu.
Siapakah / gadis itu.
Bentuk ujaran yang tidak mempunyai subjek atau predikat disebut sebagai ayat
tergantung. Teliti contoh-contoh ayat di bawah:
1. Di seluruh negara mengalami banjir. (S)
1a. Seluruh negara mengalami banjir. (B)
2. Kerana hal itu akan dibincangkan. (S)
2a. Hal itu akan dibincangkan. (B)
3. Dengan kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini. (S)
3a. Kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini. (B)
4. Banyak pelajar lulus dengan baiknya. (S)
4a. Banyak pelajar yang lulus dengan baiknya. (B)
5. Ada pihak membangkang cadangan itu. (S)
5a. Ada pihak yang membangkang cadangan itu. (B)
6. Dia yang datang kelmarin. (S)
6a. Dialah yang datang kelmarin. (B)
7. Mengetahui hal itu, saya membatalkan rancangan. (S)
7a. Setelah mengetahui hal itu, saya membatalkan rancangan. (B)
8. Kesan kemelesetan ekonomi, pengangguran meningkat. (S)
8a. Sebagai kesan kemelesetan ekonomi, pengangguran meningkat. (B)
9. Turut menghadiri majlis itu ialah Menteri Besar. (S)
9a. Yang turut menghadiri majlis itu ialah Menteri Besar. (B)
10. Apakah perlu kita lakukan sekarang? (S)
10a. Apakah yang perlu kita lakukan sekarang? (B)

139

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

Kemahiran Tatabahasa
LATIHAN KATA ADJEKTIF BERDASARKAN SLOT PEMBENTANGAN
Pasukan Harimau Malaya semakin hebat. Pada tahun 2011 yang lalu, pasukan yang
dianggotai oleh pemain muda negara ini telah memperoleh pingat emas dalam Sukan Sea
yang ke-24. Pasukan yang memakai jersi merah dan biru ini menjadi kebangaan negara.
Rakyat Malaysia bangga akan kejayaan pasukan tersebut yang menewaskan pasukan
Indonesia. Pasukan negara menang bukan kerana bola tersebut bulat. Pasukan Malaysia
menang kerana pemain negara lincah dan tangkas. Walaupun pasukan lawan mendapat
jaringan awal, pasukan negara tetap dapat menewaskan mereka. Kemenangan yang
dicapai ini membawa kenangan manis kepada semua pemain negara. Berita tentang
kejayaan pasukan negara ini telah mendapat liputan yang luas oleh media tempatan.
Walaupun jauh dari tempat tinggal, rakyat Malaysia yang berada di Indonesia tetap
berkunjung ke Stadium Bung Karno untuk memberikan sokongan.
1. Menggarisi kata-kata adjektif dalam petikan.
2. Mengkategorikan kata adjektif yang digarisi.
3. Bina satu peta pemikiran untuk mengkategorikan kata adjektif.

140

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

KEMAHIRAN BERBAHASA
Latihan Simpulan Bahasa Berdasarkan Slot Pembentangan
Dengar lagu Ayam dan lengkapkan lirik lagu tersebut :

Lirik Lagu Ayam - Jalil Hamid


Ayam bermacam ayam
ada ayam kampung ayam hutan ayam siam
ayam turki ayam belanda
macam-macam perihal ayam
.................................................................
sabung ayam nasi ayam telur ayam
ayam hutan boleh terebang
ayam kampung dalamlah reban
ayam bandar di dalam pasar
kadang-kadang ada harga naik harga turun harga
korus:
ibu si ibu ayam
........................................................
hooo...oh ...........................
telur dieram anak sereban
kata bidalan ber...................................
kalau makan ......................................
kalau nak tidur ........................................
kalau tak nampak itu ...............................
makan leher ayam nanti bersanding kepala teleng yam..
makan tongkeng ayam nanti mulut tak reti diam
makan kaki ayam ...........................................
makan ............................ sakit gigi siang malam
(ulang korus)
makan leher ayam nanti bersanding kepala teleng yam..
makan tongkeng ayam nanti mulut tak reti diam
makan kepak ayam paha ayam dada ayam
satu tak boleh jangan makan bulu ayam
makan leher ayam nanti bersanding kepala teleng yam..
makan tongkeng ayam nanti mulut tak reti diam
makan kepak ayam paha ayam dada ayam
satu tak boleh makan jangan makan tahi ayam

141

2015

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Melayu

2015

adalah kudengar beberapa bangsa dalam dunia ini menjadi besar dan pandai
sebab mereka itu pandai membaca surat dan menyurat dan mengerti bahasanya
serta memeliharakan bahasanya.
Syahadan dapat tiada kalau ada suatu bangsa yang besar itu, maka bahasanya pun
besarlah
- Abdulah Munsyi, Hikayat Abdulah

142