Anda di halaman 1dari 76

KURSUS PENTADBIRAN KONTRAK

SIRI KE-2

BAYARAN
BAGI
KONTRAK KERJA

TAJUK SYARAHAN
Pengenalan
Bayaran Wang Pendahuluan
Bayaran Balik Wang Pendahuluan
Bayaran Interim (Kemajuan)
Kesan CIPAA Atas Bayaran &
Ringkasan Proses
Pakej Bayaran Interim Berkomputer

PENGENALAN

a. Kaji peruntukan:
Dokumen Kontrak /
Syarat Kontrak

1. Pendahuluan
2. Interim/Kemajuan
3. Muktamad

Nilai bayaran minimum

Tempoh masa

Pegawai Pengesyor / Pelulus

PENGENALAN

Apakah tujuan bayaran disediakan kepada


pihak Kontraktor?
1. Untuk membantu Kontraktor membiayai kos
operasinya;
2. Sebagai obligasi & tanggungjawab Kerajaan di
bawah Syarat-syarat Kontrak
Syarat-syarat Kontrak
Perkara

1. Advance

203/203A
(Rev.
1/2010)

DB
(Rev.
1/2010)

Klausa

Klausa

69

57

BAYARAN WANG PENDAHULUAN


i. Pengenalan

Kemudahan khas kepada Kontraktor yang


diperuntukkan di bawah Peruntukan Khas
Syarat-syarat Kontrak:
Tender: SPP 5/2007
Sebut Harga: SPP 5/2009 bagi nilai
melebihi RM200,000 hingga
RM500,000
Dibayar oleh Kerajaan untuk membiayai
kos operasi Kontraktor sebelum
memulakan kerjanya berdasarkan syaratsyarat yang ditetapkan

BAYARAN WANG PENDAHULUAN


ii. Syarat-syarat Kontrak

Maksudnya:
25% daripada Nilai Harga Pembina tertakluk
RM10 juta

BAYARAN WANG PENDAHULUAN


ii. Syarat-syarat Kontrak

Amaun yang layak


Kontraktor Utama:
Sehingga 25% daripada nilai kerja pembina
(builders work) atau maksimum RM10 juta
mengikut mana yang lebih rendah
Subkontraktor Dinamakan (NSC):
Sehingga 20% daripada nilai kontrak NSC atau
maksimum RM5 juta mengikut mana yang
lebih rendah
Jaminan bagi Kontraktor Utama & setiap NSC hendaklah dibuat
secara berasingan dan mengikut nilai yang ditetapkan
7

BAYARAN WANG PENDAHULUAN


ii. Syarat-syarat Kontrak

Contoh Kerja
Pembina
Harga Kontrak:

RM25,000,000.00

P.C. Sum (-)

RM7,000,000.00 (-)*

Prov Sum (-)


---------------------Harga Pembina
---------------------Amaun yg layak:
25% Harga Pembina

RM3,000,000.00 (-)*
---------------------------RM15,000,000.00
---------------------------25% drpd RM15,000,000.00
= RM3,750,000.00

* Tidak termasuk % Keuntungan & Layanan

BAYARAN WANG PENDAHULUAN


iii. Dokumen Yang Diperlukan
SST ditandatangani & disaksikan
BP dikemukakan
(atau WJP, hanya Kontraktor Utama)

Bayaran
Wang
Pendahuluan

Polisi-polisi insurans telah dikemukaka


Jaminan bagi bayaran pendahuluan
dikemukakan & ikut nilai
Tidak lewat daripada 3 bulan
selepas penyerahan tapak

BAYARAN WANG PENDAHULUAN


iv. Semakan Dokumen

Dikemukakan dalam
RM dari bank atau
Institusi kewangan yg
dibenarkan oleh
Perbendaharaan
sama ada dlm bentuk;

a
. tidak boleh batal

(irrevocable); dan
yang sama nilainya
dengan bayaran
pendahuluan.

BAYARAN WANG PENDAHULUAN


iv. Semakan Dokumen

b
.
Semak:
1. Jaminan yg dikemukakan
2. Rujukan surat SST
3. Tarikh
4. Amaun yg dipohon
5. Amuan tanggungan

BAYARAN WANG PENDAHULUAN


v. Semakan Dokumen

b
.
Semak:
6. Tarikh kuatkuasa =
meliputi tempoh kontrak
7. Tarikh diturunkan t/tgn
8. Nama & Jawatan Penjamin
9. Cop Bank
10. Nama Saksi
11. Duti setem dibayar

c
.

BAYARAN WANG PENDAHULUAN


iv. Semakan Dokumen

Sediakan:
1. Surat Pengesahan Bank
2. Semak pengesahan tsb
3. Disahkan oleh Ibu Pejabat
Bank berkenaan
4. Pengesahan bank hendaklah
bukan orang yang sama yang
menandatangani Jaminan
5. Laksanakan sebelum bayaran
dibuat

e
.

Kontraktor

Mohon bayaran
pendahuluan

BAYARAN WANG PENDAHULUAN


iv. Semakan Dokumen

Pegawai
Agensi
Pengesahan

Kontraktor

Mohon bayaran
pendahuluan

BAYARAN WANG PENDAHULUAN


2 iv. Semakan Dokumen (Sebut Harga)
Syarat:
1. Nilai > RM200,000;
2. Tempoh siap > 3 bulan;
Pegawai
Agensi
Pengesahan

Tatacara:
3. Mohon dalam tempoh 1
bulan;
4. Inden Kerja
dikembalikan;
5. Insurans dikemukakan;
6. BP dikemukakan;
7. Jaminan Wang
Pendahuluan
dikemukakan

BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUAN


i. Formula Bayaran Balik (Kontraktor Utama)

D=

A
200 ------- % P
B

Di mana: D =
Potongan kumulatif yang perlu
dibuat dalam setiap Sijil
Perakuan Interim
A=
Amuan Wang Pendahuluan yg
telah dibayar
B=
Nilai Kerja Pembina
P=
Nilai kerja pembina termasuk
90%
bahan tak pasang (% > 25% of
B)

BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUAN

3 i. Formula Bayaran Balik (Kontraktor Utama) - Contoh

Amaun bayaran balik


dibawa ke JKR66
Amaun terkumpul
Amaun terdahulu
Amaun semasa

BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUAN


ii. Formula Bayaran Balik (NSC)

D=

A
200 ------- % P
B

Dimana: D =
Potongan kumulatif yang perlu
dibuat dalam setiap Sijil
Perakuan Interim
A=
Amuan Wang Pendahuluan yg
telah dibayar
B=
Nilai Kontrak NSC
P=
Nilai kerja NSC termasuk 90%
bahan tak pasang (% > 25% of B)

BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUAN


iii. Tempoh Bayaran Balik

Mula

25%

Sehingga

KEMAJUAN

75%

TEMPOH SIAP KERJA = 24 bulan

TEMPOH TANGGUNGAN
KECACATAN (TTK)
K = 12 bulan
DB = 24 bulan

TEMPOH SAH LAKU JAMINAN


Boleh dilanjutkan 3 bulan
WANG PENDAHULUAN
TMT
TAMAT
TTK

PSK
TEMPOH BON PELAKSANAAN TAMAT 12 BULAN SELEPAS TAMAT TTK
K = Konvensional
DB = Reka & Bina

19

BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUAN


iv. Bayaran Balik Belum Selesai?
Tarikh Siap
Kontrak Asal

3 bulan
Tambahan keperluan mengemukakan Bo
1
baru jika tempoh Jaminan yang dilanjutk
> tempoh lanjutan yang diperuntukan
dalam Jaminan
Projek tidak siap dalam
Rampas BAKI Bayaran Pendahuluan yan
tempoh kontrak asal
2
belum dibayar balik dalam tempoh sah l
Jaminan
Nilai bon baru mesti mengikut nilai baru, tempoh baru &
baki bayaran pendahuluan yang belum dibayar balik

20

BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUAN


v. BG Hampir Luput?

BG segera dirampas
sekiranya tiada
tindakan
pembaharuan ke atas
BG diambil
Menghantar peringatan
pembaharuan kepada
Kontraktor 3 bulan
sebelum tamat sah
laku BG

Melaporkan secara
bertulis kpd Bank Negara
sekiranya pihak bank
tidak memberi
kerjasama bagi perkara
di atas
Menghantar peringatan
rampasan BG kepada
Kontraktor 1 bulan
sebelum tamat
tempoh sahlaku BG

21

BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUAN


vi. Isu & Masalah (1)
S: Bolehkah tempoh bayaran balik wang pendahuluan
dipanjangkan sehingga kemajuan kerja mencapai 80%
(peruntukan kontrak 75%)?
J: Amalan ini tidak dibenarkan kerana tidak sejajar dengan
peruntukan kontrak dan SPP 5/2007.

22

BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUAN


vi. Isu & Masalah (2)
J: Dibenarkan selama
S: Kontrak telah
mana tempoh jaminan
dilanjutkan dan
sebanyak 50% bayaran
yang dilanjutkan itu
balik telah dibuat.
meliputi tempoh
Bolehkah kontraktor
lanjutan masa yang
mengemukakan
diluluskan/ jangkaan
lanjutan jaminan bank
siap projek (LAD) serta
wang pendahuluan
meliputi nilai baki
nilai
S: mengikut
Bila
i) baki
Dalam tempohbayaran
sahlakuyang belum di
bayar
balik.
yang
belum dibayar
sepatutn
ii) Apabila kontrak
dimansuhkan.
balik?
ya bon
iii)Apabila PP berkeyakinan bahawa
wang
pendahul
uan
dirampas
?

bayaran balik wang pendahuluan


tidak mungkin dapat dibuat
sepenuhnya dalam tempoh sah laku
dan kontraktor gagal melanjutkannya.
23

BAYARAN BALIK WANG PENDAHULUAN


vi. Isu & Masalah (3)
S: Bagaimanakah
mengatasi
masalah bon
palsu?

i) Pastikan pengesahan dengan IP


dan bukannya Cawangan
bank/insurans penjamin.
ii) Pastikan pengesahan bon
dilakukan dengan pegawai
yang berlainan dari pegawai
penandatangan asal.

S: Bolehkah nama Subkontraktor domestik


dimasukkan bersama dengan Kontraktor
Utama dalam borang jaminan wang
pendahuluan?
J: Kaedah ini tidak dibenarkan bagi
mengelakkan komplikasi dalam pentadbiran
kontrak kerana kontrak adalah antara
Kerajaan dan Kontraktor Utama
24

3 BAYARAN WANG PENDAHULUAN

Sessi
Soal Jawab

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


i. Pengenalan
Prosedur &
Tatacara Penyediaan

Kuantum/Amaun

Tempoh/Masa

Potongan/Kurangan

Menunaikan Perakuan
Bayaran

Bayaran Interim:
Obligasi Kerajaan/Hak Kontraktor

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


iv. Kaedah Tuntutan Bayaran (COC 203) Sebelum Addendum 1

Kontraktor
(Setiap Bulan)

14 hari

Kerja telah
capai nilai minimum

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


iv. Kaedah Tuntutan Bayaran (COC 203) Sebelum Addendum 1

Sediakan

P.P.
(Wajib)

Nilai Kemajuan

1.
2.
3.
4.

Kerja siap sempurna;


Bahan tak pasang;
VOP;
Capai nilai minimum

Syor & Lulus


Bayaran
30 hari
(Peruntukan
Kontrak)

14 hari (Surat
Pekeliling)

Terima Bayaran

BAYARAN INTERIM
4 ii. Syarat-syarat Kontrak 203 (Klausa 28-Addendum 1)

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


4 ii. Syarat-syarat Kontrak 203 (Klausa 28-Addendum 1)

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


4 ii. Syarat-syarat Kontrak 203 (Klausa 28-Addendum 1)

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


iii. Kaedah Tuntutan Bayaran (COC 203)

Kemukakan
Tuntutan

Tempoh
14 hari

P.P.

Kontraktor
(Setiap Bulan)

TIDAK Kemukakan
Tuntutan

Nilai Kemajuan

1.
2.
3.
4.

Kerja siap sempurna;


Bahan tak pasang;
VOP;
Capai nilai minimum

Syor & Lulus


Bayaran
30 hari
(Peruntukan
Kontrak)

14 hari (Surat
Pekeliling)

Kontraktor
(Setiap Bulan)
Terima Bayaran

P.P.

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


v. Prosedur & Penyediaan Bayaran

NSC

Tetapkan tarikh
Wakil P.P. Utama/& format

Bayar
terus

Pakar

2
NSC

Penilaian
di tapak
Perunding

Pemegang
Hak
(jika ada)

Pengesahan Kerja
Oleh WPP Pakar

Sub-kontraktor
Bayar
Domestik

Kontraktor

Keutamaan bayaran sekiranya


1
jumlah bayaran tidak
mencukupi.

Kontraktor
Pembekal

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


v. Prosedur & Penyediaan Bayaran

Persiapan untuk menyediakan penilaian tapak

. Fahami skop projek sebagaimana dalam dokumen


i. Kaji butir-butir kontrak, diantaranya:

a. Kerja Awalan
b. Kerja Cerucuk
c. Kerja Bangunan

d. Kerja Luar Bangunan


e. Wang Kos Primaf. Wang Peruntukan
Sementara

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


v. Prosedur & Penyediaan Bayaran

Bagaimana cara untuk membayar Kerja Preliminaries?


Bil.

Butiran
Preliminaries

Kos
Permulaan

A
B

Site Office
Insurances

60%
100%

Cleaning upon
completion

Kos
Selenggar
a
30%

Kos Akhir

10%
100%

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


v. Prosedur & Penyediaan Bayaran
Bahan-bahan binaan yang tak pasang?

Bahan yang dihantarkan ke tapak bagi maksud kerja atau


diletakan di tapak berdampingan dengannya
Kuantiti yang munasabah dan sempurna
Dihantar tidak terlalu awal
Dilindungi dari cuaca, kerosakan atau kemerosotan
Jumlahnya di bayar sehingga 90% dari bahan-bahan
yang
berada di tapak pada masa penilaian
Besi
keluli

simen

Kira:
1. Jumlah bahan;
2. Harga pasaran atau kontrak, mana yang rendah
Bayar:
1. Jumlah kos hanya 90% sahaja

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


v. Prosedur & Penyediaan Bayaran

Bagaimanakah nak mengira kos Material on site?


Bil.

Bahan

Kos
Bahan

Unit

Kuantiti

Jumlah

Besi keluli

3,000

Ton

10

30,000.00

Simen

11.50

Bag

1000

11,500.00

Pasir

60.00

M3

100

6,000.00

Jumlah

47,500.00

90% sahaja

42,750.00

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


vi. Cara Kreditkan WJP

HARGA KONTRAK ASAL = 3,000,000.00


NILAI BON PELAKSANAAN / WJP = 5% X RM3,000,000.00
= RM150,000.00
KATAKAN: NILAI PERAKUAN PERTAMA =
RM300,000.00
NILAI WJP = 10% = RM30,000.00
B. PERAKUAN BAYARAN
1

Bayaran Interim
a) Kepada Kontraktor Utama

RM270,000.
00

b) Kepada Subkontraktor/Penerima
Bayaran
(seperti di Lampiran A)
Jumlah Bayaran Interim
2

Kredit Akaun Deposit WJP (10% dari Bayaran


Disyorkan sehingga 5% Harga Kontrak)

RM
30,000.00

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


vi. Cara Kreditkan WJP
Lejar bayaran

NILAI BON PELAKSANAAN / WJP = 5% X RM3,000,000.00


= RM150,000.00
Interim No.

WJP
Semasa

1
2
3
4
5

RM30,000.00

Terkumpul
RM30,000.00

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


vi. Cara Kreditkan WJP

HARGA KONTRAK ASAL = 3,000,000.00


NILAI BON PELAKSANAAN / WJP = 5% X RM3,000,000.00
= RM150,000.00
KATAKAN: NILAI PERAKUAN KEDUA = RM200,000.00
NILAI WJP = 10% = RM20,000.00
B. PERAKUAN BAYARAN
1

Bayaran Interim
a) Kepada Kontraktor Utama

RM180,000.
00

b) Kepada Subkontraktor/Penerima
Bayaran
(seperti di Lampiran A)
Jumlah Bayaran Interim
2

Kredit Akaun Deposit WJP (10% dari Bayaran


Disyorkan sehingga 5% Harga Kontrak)

RM
20,000.00

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


vi. Cara Kreditkan WJP
Lejar bayaran

NILAI BON PELAKSANAAN / WJP = 5% X RM3,000,000.00


= RM150,000.00
Interim No.

WJP
Semasa

Terkumpul

RM30,000.00

RM30,000.00

RM20,000.00

RM50,000.00

3
4
5

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


vi. Cara Kreditkan WJP
Lejar bayaran

NILAI BON PELAKSANAAN / WJP = 5% X RM3,000,000.00


= RM150,000.00
Interim No.

WJP
Semasa

Terkumpul

RM30,000.00

RM30,000.00

RM20,000.00

RM50,000.00

RM40,000.00

RM90,000.00

RM20,000.00

RM110,000.00

RM30,000.00

RM140,000.00

6
7

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


vi. Cara Kreditkan WJP

HARGA KONTRAK ASAL = 3,000,000.00


NILAI BON PELAKSANAAN / WJP = 5% X RM3,000,000.00
= RM150,000.00
KATAKAN: NILAI PERAKUAN KEENAM = RM250,000.00
NILAI WJP = 10% = RM25,000.00
B. PERAKUAN BAYARAN
1

Bayaran Interim
a) Kepada Kontraktor Utama
b) Kepada Subkontraktor/Penerima
Bayaran
(seperti di Lampiran A)

RM240,000.
00
Dah capai 5%

Jumlah Bayaran Interim


2

Kredit Akaun Deposit WJP (10% dari Bayaran


Disyorkan sehingga 5% Harga Kontrak)

RM
10,000.00

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


vi. Cara Kreditkan WJP
Lejar bayaran

NILAI BON PELAKSANAAN / WJP = 5% X RM3,000,000.00


= RM150,000.00
Interim No.

WJP
Semasa

Terkumpul

RM30,000.00

RM30,000.00

RM20,000.00

RM50,000.00

RM40,000.00

RM90,000.00

RM20,000.00

RM110,000.00

RM30,000.00

RM140,000.00

RM10,000.00

RM150,000.00

RM150,000.00

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


vii. Turun Naik Harga (VOP)

1. Turun Naik Harga (Price Fluctuation)?


2. SPP 3/2008

1. Hanya terpakai untuk Kontrak Konvensional sahaja


2. Perlu peruntukan khas kepada Syarat-syarat Kontrak,
masukkan peruntukan kerja bangunan, eletrikal &
mekanikal

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


viii. Sub-kontraktor Dinamakan
Kerja saya sebagai Sub-kontraktor Dinamakan?

Perakuan Bayaran disediakan atas nama


Kontraktor Utama tapi bayaran dibayar terus
kepada NSC;

Sebelum dibayar, semak prosidur bayaran


samada NSC telah patuhi Syarat-syarat Kontrak
antara NSC dan Kontraktor Utama

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


ix. Penyerahhak
Projek ini diserahkan kepada Penerima hak?
Dalam kontrak, ada diperuntukkan di bawah klausa 47.6

Apakah kaitan Penerima hak dengan bayaran?

Bahan yang dibekal/kerja yang dilaksanakan oleh


Penerima hak boleh dibayar terus mengikut inbois /
tuntutan

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


xi. Penyediaan Perakuan Bayaran
Sediakan Perakuan Bayaran Interim No.1
Katakan Bulan 1: Memulakan Kerja
Semak % kemajuan yang dibuat
oleh
Kontraktor berbanding dgn Kontrak

Oleh itu, bayar:


a) Kerja Preliminaries;
b) Kerja Site Clearing;
c) Turun Naik Harga dan
Tolak:
Tiada tolakan bulan sebelumnya d) Material on site 90%
Kira amuan yg perlu dibayarkan
& sediakan Perakuan Bayaran

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


x. Penyediaan Perakuan Bayaran
Sediakan Perakuan Bayaran Interim No. 2
Katakan Bulan 2: Piling
Semak % kemajuan yang dibuat
oleh
Kontraktor berbanding dengan
Kontrak

Oleh itu, bayar:


a) Kerja Preliminaries;
b) Kerja Site Clearing;
c) Piling;
Tolak:
d) Turun Naik Harga dan
Amaun yang dibayar Bulan 1 e) Material on site 90%
Kira amaun yang perlu dibayarkan
& sediakan Perakuan Bayaran

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


x. Penyediaan Perakuan Bayaran
Sediakan Perakuan Bayaran Interim No.5
Katakan Bulan 5: Kerja Bangunan
Semak % kemajuan yang dibuat
oleh
Kontraktor berbanding dengan
Kontrak

Oleh itu, bayar:


a) Kerja Preliminaries;
b) Kerja Site Clearing;
c) Kerja Piling;
d) Kerja Bangunan;
Tolak:
Amaun yang dibayar Bulan 4 e) Turun Naik Harga dan
f) Material on site 90%
Kira amaun yang perlu dibayarkan
& sediakan Perakuan Bayaran

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


x. Penyediaan Perakuan Bayaran
Sediakan Perakuan Bayaran Interim No.10
Katakan Bulan 10: Kerja Bangunan
Semak % kemajuan yang dibuat
oleh
Kontraktor berbanding dengan
Kontrak

Oleh itu, bayar:


a) Kerja Preliminaries;
b) Kerja Site Clearing;
c) Kerja Piling;
d) Kerja Bangunan;
e) Kerja-kerja Mekanikal & Elektrik;
Tolak:
f) Kerja Luar Bangunan
Amaun yang dibayar Bulan 9 g) Kerja Tambahan ikut % (jika
ada)
h) Turun Naik Harga dan
i) Material on site 90%

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)

4 xi. Jika Perunding Dilantik Untuk Sediakan Bayaran?


SA KPKR bertarikh 30 Sept 2000 - perunding
dikehendaki
membuat
deklarasi
perunding untuk mengesahkan bahawa:
i. Pihaknya
telah
melawat
tapak
sepanjang kemajuan kerja
ii. Kerja-kerja yang dilaksanakan oleh
Kontraktor
menepati
lukisan
&
spesifikasi
iii. Deklarasi perunding
dicatatkan pada
ringkasan butiran penilaian (summary
page) bayaran interim yang disediakan
oleh perunding dan dikepilkan bersamasama Borang JKR 66
52

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)

4 xii. Carta Aliran Penyediaan Bayaran Interim


Aliran Kerja

1.
Penilaia
n Kerja

2a

Tidak

2.
Penyediaan
Borang JKR 66
(SKALA
Workfow)

2b
2
c

Ya

Perincian Kerja

Tempoh
Pegawai
(hari) Bertanggungjawab

Penilaian Bersama di Tapak

Peg Penilai (Jurutera


- Tapak/WPP Pakar)

Pengesahan kesempurnaan kerja


(Pengesahan Peg Penilai) oleh
WPP Pakar

Peg Penilai /
WPP Pakar

Pengesahan Borang JKR 66


Melalui SKALA

Peg Penilai

Kelulusan Peg Pengesyor

Peg Pengesyor

Tidak

Proses
Kerja SPK

3
a
53

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)

4 xii. Carta Aliran Penyediaan Bayaran Interim


Aliran Kerja
3
a

Perincian Kerja

Tempoh
Pegawai
(hari) Bertanggungjawab
Juruukur Bahan
Pejabat Pengarah)

Semakan audit teknik (jika


Pengarah adalah WPP)

3b

3
c

Tid
ak

3.
Kelulusan Borang
JKR 66

Ya

WPP Utama/Pejabat
Semak peruntukan & rekod bayaran Yang menguruskan
bayaran

Tid
ak

Proses
Kerja SPK

Kelulusan & Perakuan Bayaran oleh


Peg Penilai
Pegawai Yang Diberi Kuasa
Memperakukan
7

4
a

54

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)

4 xii. Carta Aliran Penyediaan Bayaran Interim


Aliran Kerja
4
a

Tempoh
Pegawai
(hari) Bertanggungjawab

Perincian Kerja

4.
Penyediaan
Baucar
Bayaran &
eSPKB

Penyediaan baucar bayaran oleh


Peg Pentadbir Kewangan (melalui
eSPKB)

Peg Pentadbir
Kewangan

4b

Kelulusan Peg Yang Diberi Kuasa


Melulus (atas talian)

Peg Yang Diberi


Kuasa Melulus

4b

Hantar kepada Pihak Pembayar


(atas talian)

Peg Pentadbir
Kewangan

5
a

5.
Pihak
Pembay
ar

Ya

5b

Tid
ak

Proses
Kerja SPK

Pej Akauntan

Semak Baucar

Pej Akuantan
Pengeluaran cek bayaran/pindah
masuk akaun penerima
14
Cek bayaran kpd Kontraktor
JUMLAH

Dari TARIKH
28 PENILAIAN
55

BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)


xiii. Isu & Masalah (1)

S: Projek jambatan yang belum siap sepenuhnya telah dihanyutkan


banjir. Apakah bayaran yang boleh dibuat kepada Kontraktor?

J: Risiko pelaksanaan masih dibawah tanggungan


Kontraktor maka kontraktor bertanggungan untuk
membaiki apa-apa kerosakan atau membaikpulih
jambatan dengan kosnya sendiri meskipun
Kontraktor masih belum menerima penyelesaian
bayaran tuntutan dari syarikat insurans.
Setelah syarikat insurans membayar pampasan,
bayaran hendaklah dibayar kepada Kerajaan dan
P.P. hanya boleh membayar pampasan yang
diterima kepada Kontraktor berdasarkan kemajuan
kerja untuk membaiki kerosakan atau kerja yang 56

4 BAYARAN INTERIM (KEMAJUAN)

Sessi
Soal Jawab

KESAN CIPAA ATAS BAYARAN

5
CIPAA
sepinta
s lalu

Kenapa Akta Bayaran dan


Adjudikasi Industri Pembinaan
(CIPAA) digubal?

Bagi memastikan kelancaran bayaran


berhubung dengan kerja yang
dilaksanakan oleh kontraktor dan
Apa objektif CIPAA?
rantaian subkontraktor
Memudahkan pembayaran yang tetap dan tepat
pada masanya;
Mengadakan peruntukan bagi sesuatu mekanisme
bagi penyelesaian pertikaian yang cepat melalui
adjudikasi;
Mengadakan peruntukan bagi remedi untuk
mendapatkan bayaran dalam industri pembinaan;
dan
Mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang
58
berkaitan dan bersampingan dengannya

KESAN CIPAA ATAS BAYARAN

5
CIPAA
sepinta
s lalu

Apa implikasi CIPAA atas projek


Kerajaan?

Pihak yang tidak dibayar atau yang


tidak berpuas hati dengan respons
mengenai bayaran yang dituntut
daripada pihak yang tidak membayar,
boleh merujuk pertikaian yang
berbangkit daripada tuntutan bayaran
kepada proses adjudikasi di mana
satu penilaian dan keputusan akan
dibuat
seorangpada
adjudikator
Proses adjudikasi
boleholeh
dimulakan
bila-bila
dalam tempoh
yang singkat
masa tanpa menunggu
kerja pembinaan
disiapkan
terlebih dahulu
Pihak yang tidak membayar perlu mempersiapkan
diri untuk memberi jawapan terhadap tuntutan yang
dibangkitkan di dalam proses adjudikasi 59

KESAN CIPAA ATAS BAYARAN

5
CIPAA
sepinta
s lalu

Kenapa perlu ada pindaan kepada


syarat-syarat kontrak P.W.D. Form
203/203A (Rev. 1/2010) dan PWD
Form DB (Rev.1/2010)?

Supaya selaras dengan peruntukan


dalam Akta CIPA dan bagi menjaga
kepentingan Kerajaan dan pihak-pihak
Apakah pindaan
yang
terlibat?
yang
melaksana
projek
Pindaan telah dibuat melalui SA KPKR Bil. 7/2013
bagi klausa-klausa berikut :
Bayaran kepada kontraktor dan Perakuan Interim
[P.W.D. Form 203/203A (Rev. 1/2010)]

Perakuan Muktamad dan Perakuan Bayaran

[P.W.D.

Form 203/203A (Rev. 1/2010)]

Gantirugi Disebabkan Tak Siap

[(P.W.D. Form 203/203A


(Rev. 1/2010) dan PWD Form DB (Rev.1/2010)]
60

KESAN CIPAA ATAS BAYARAN

5
CIPAA
sepinta
s lalu

Bagaimana adjudikasi boleh berlaku?

Sebagai contoh mudah,


1) Kontraktor membuat tuntutun
terhadap Kerajaan
2) Kerajaan sama ada tidak memberi
respons dalam tempoh yang
ditetapkan atau memberi respons
untuk membayar10
hanya
setakat
hari bekerja
yang diakuinya sahaja
3) Sekiranya Kontraktor tidak berpuas hati, satu
pertikaian telah timbul dan Kontraktor boleh
merujuk kepada adjudikasi
4) Kontraktor akan menyampaikan notis adjudikasi
kepada Kerajaan
10 hari bekerja
5) Adjudikator akan dilantik
61
(samb)

KESAN CIPAA ATAS BAYARAN

5
CIPAA
sepinta
s lalu

Bagaimana adjudikasi boleh berlaku


(samb)?

6) Setelah adjudicator dilantik,


Kontraktor akan
mengemukakan
10 hari
bekerja kepada Kerajaan
tuntutan adjudikasi
7) Kerajaan dikehendaki menyampaikan
respons adjudikasi bersama-sama
10 hari sokongan sebagai
dokumen
bekerja ke atas tuntutan
pembelaan
8) Kontraktor boleh
memberi jawapan kepada
adjudikasi
5 hariadjudikasi
respons
bekerja

45 hari
bekerja

9) Adjudikator akan memberi keputusan


10)Sekiranya keputusan berpihak kepada Kontraktor,
Kerajaan dikehendaki membuat bayaran dalam
62
tempoh yang ditetapkan oleh adjudikator

KESAN CIPAA ATAS BAYARAN

Lagi implikasi CIPAA,


Pengabaian dalam tatacara
CIPAA
sepinta
pengurusan dan pentadbiran kontrak
s lalu
terutamanya yang melibatkan isu
pembayaran boleh mengundang
kecenderungan untuk kontraktor
merujuk pertikaian kepada
adjudikasi, dan boleh menjejaskan
pembelaan di dalam adjudikasi
Memberi kesan yang besar kepada
projek-projek Kerajaan terutamanya
kepada personel yang terlibat dalam
Oleh itu, pentingnya peranan dan tanggungjawab pihak
pelaksanaan projek
Kerajaan untuk membuat pembayaran secara tetap
pada masanya dan tepat, mengamalkan tatacara
mentaksir kerja serta mengurus kerja perubahan,
bayaran ke atas kerja dan penutupan akaun yang
mematuhi prosedur
63

RINGKASAN PROSES ASAS PRA-ADJUDIKASI


berdasarkan CIPAA

LANGKAH

Pihak yang tidak dibayar menyampaikan


tuntunan pembayaran kepada pihak yang
tidak membayar
Pihak yang tidak membayar hendaklah
dalam tempoh 10 hari dari penerimaan
tuntutan pembayaran, sama ada:

Memberi respons dengan membayar


keseluruhan atau sebahagian dari
amaun yang dituntut atau

Memberi respons dengan


mempertikaikan amaun yang dituntut
atau

Tidak memberi respons

HARI
BEKERJA
(tempoh
Maksimum
)
Hari 1

Hari ke 10

CATATAN

Jka pihak yang


tidak dibayar
tidak berpuas
hati, proses
adjudikasi boleh
bermula pada
hari ke 11.

64

RINGKASAN PROSES PERMULAAN ADJUDIKASI


berdasarkan CIPAA

LANGKAH
Sekiranya pihak yang tidak
dibayar mempertikaikan respons
dari pihak yang tidak membayar
atau langsung tidak menerima
respons dari pihak yang tidak
membayar, pihak yang tidak
dibayar boleh merujuk pertikaian
ini kepada adjudikasi dengan
menyampaikan notis/tuntutan
adjudikasi.
Dalam masa 10 hari bekerja dari
penyampaian tuntutan
adjudikasi, pihak-pihak dalam
pertikaian dikehendaki melantik
seseorang sebagai adjudikator.
Jika tiada persetujuan antara
mereka atau jika atas
permintaan mana-mana satu

HARI
BEKERJA
(tempoh
Maksimum
)
Hari 1

Hari ke 15

CATATAN
Rujukan kepada adjudikasi
boleh dibuat selepas tamat
tempoh 10 hari untuk
menyampaikan respons
pembayaran.

Jika kedua-dua pihak


berhasrat melantIk sendiri
adjudikator tetapi tiada kata
persetujuan dalam tempoh 10
hari bekerja, pelantikan boleh
diserahkan kepada PTSKL (10
+ 5 = 15 hari).
65

Masa dapat dijimatkan jika

RINGKASAN PROSES PERMULAAN ADJUDIKASI


berdasarkan CIPAA

LANGKAH
Adjudikator yang dilantik dikehendaki
dalam masa 10 hari bekerja dari tarikh
pemberitahuan tentang pelantikannya,
menunjukkan penerimaannya dan terma
pelantikannya.
Dalam masa 10 hari bekerja dari
penerimaan pelantikan diterima oleh
adjudikator, pihak yang menuntut
dikehendaki menyampaikan tuntutan
adjudikasi berserta dokumen sokongan
kepada responden dan salinan kepada
adjudikator.
Dalam masa 10 hari dari penerimaan
tuntutan adjudikasi, responden
dikehendaki menyampaikan respons
adjudikasi yang menjawab tuntutan
adjudikasi berserta dokumen sokongan
kepada pihak yang menuntut dan salinan

HARI
BEKERJA
(tempoh
Maksimum
)

CATATAN

Hari ke 25

10 hari

Hari ke 35

10 hari

Hari ke 45

10 hari

66

RINGKASAN PROSES PERMULAAN ADJUDIKASI


berdasarkan CIPAA

LANGKAH
Adjudikator dikehendaki
memutuskan pertikaian dan
memberikan keputusan adjudikasi
dalam masa:

HARI BEKERJA
(tempoh
Maksimum)

CATATAN

Hari ke 95

45 hari

45 hari bekerja dari penyampaian


respons adjudikasi atau jawapan
kepada respons adjudikasi, yang
mana lebih terkemudian;
45 hari bekerja dari tamat tempoh
yang ditetapkan bagi
penyampaian respons adjudikasi
jika tiada respons adjudikasi
diterima; atau
NOTA
Tempoh masa
95 hari yang
adalahdipersetujui
tempoh maksimum yang dijangkakan. Tempoh ini boleh
Lanjutan
kurang
darikedua-dua
95 hari sekiranya
setiap langkah diambil tindakan dengan cepat. Tempoh ini
oleh
pihak
juga boleh melebihi 95 hari sekiranya adjudikator melanjutkan tempoh-tempoh yang
berkaitan dan/atau pihak-pihak yang terlibat bersetuju melanjutkan tempoh untuk
adjudicator membuat keputusan adjudikasi.

67

RINGKASAN PROSES SELEPAS ADJUDIKASI


berdasarkan CIPAA
LANGKAH

Suatu pihak membayar selaras dengan


keputusan adjudikasi yang
menentukan:
amaun teradjudikasi;
masa amaun tersebut kena dibayar;
dan
cara amaun tersebut kena dibayar.
Jika keputusan adjudikasi tidak dibayar
sepenuhnya atau sebahagiannya:
Suatu pihak boleh kuatkuasakan
melalui permohonan kepada
Mahkamah Tinggi;
Suatu pihak boleh menggantung
pelaksanaan atau mengurangkan
kadar kemajuan pelaksanaan kerja
atua perkhidmatan rundingan
pembinaan;
Pihak yang memperoleh keputusan
adjudikasi yang berpihak kepadanya

HARI
BEKERJA
(tempoh
Maksimum)

CATATAN

Seperti yang
ditentukan
oleh
adjudikator

68

Tempoh ini
bermula
setelah tamat
tempoh yang
ditetapkan
oleh
adjudikator
untuk
membuat
bayaran
amaun
teradjudikasi

Pakej Bayaran Interim


Berkomputer

A. Kerja Bangunan

B. Kerja Sivil

69

MUKA DEPAN

Pengguna
hendaklah
memasukkan
kesemua butiran
projek di paparan
ini.

MENU 1: INFO PROJEK

MENU 2: DATA PROJEK

OF
M RY
R
FO MA
M
SU

M
M
SU

Y
R
A

R
E
J
LE

BORANG

P
VO NAN
U
G
N
A
B

ES
B
P
O
V

6
6
JKR

Rujukan
1. Bayaran Wang Pendahuluan, Bayaran
Interim dan Akaun Muktamad adalah
diwajibkan dengan merujuk kepada
Prosedur Pentadbiran Kontrak
[JKR.PK(O).04A] dalam Laman Web rasmi
SPK JKR di alamat http://spk.jkr.gov.my/

2.

Rujuk kepada Buku Panduan Pentadbiran


Kontrak Kerja Raya dalam Laman Web
CKUB di alamat
http://rakan.jkr.gov.my/ckub/

75

Sekian
Terima Kasih