Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA

TAHUN

5 CEMPAKA

TEMA

Potrret Malaysia

TAJUK

Pertanian dan Penternakan

MASA

11.00 12.00 pagi

STANDARD
PEMBELAJARAN

Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber


1.4.2 menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi formal
secara bertatasusila.
Pada akhir pengajaran, murid dapat:

OBJEKTIF

Mengenal pasti kata gelaran.

Ii

Membina ayat berdasarkan kata gelaran.

1.
2.
3.
4.

Soal jawab dengan murid mengenai tajuk hari ini.


Murid mengenalpasti kata gelaran yang terdapat dalam petikan.
Murid berbual menggunakan kata gelaran yang sesuai.
Dalam kumpulan, murid membina ayat menggunakan kata
gelaran.
5. Murid dipilih secara rawak untuk membaca ayat yang telah
dibina di dalam kumpulan masing-masing.
6. Murid membuat latihan di dalam kumpulan masing-masing dan
menulisnya di dalam buku tulis.

AKTIVITI

Ilmu : Pendidikan Moral


PENGISIAN
KURIKULUM

Nilai : Kasih sayang, Bekerjasama


EMK : Kreativiti dan inovasi
KB

: Menjana Idea

KP : Interpersonal
BAHAN BANTU
BELAJAR

Kad pekataan, kad manila, marker, A4 kosong

PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

Murid dapat mengenalpasti kata gelaran dan membina ayat


berdasarkan kata gelaran.

REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TAHUN

5 CEMPAKA

TEMA

Potrret Malaysia

TAJUK

Pertanian dan Penternakan

MASA

8.10 9.10 Pagi

STANDARD
PEMBELAJARAN

Memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja


5.2.1 mempeR..kan, mempeR..i, dipeR..kan, dipeR..i serta imbuhan
sisipan dalam pelbagai situasi dengan betul.
Pada akhir pengajaran, murid dapat:

OBJEKTIF

i
Ii

Membaca dan mengenalpasti 3 imbuhan apitan mempeR... dan


sisipan.
Membina 3 ayat menggunakan imbuhan apitan mempeR... dan
sisipan.
1. Soal jawab dengan murid mengenai tajuk hari ini.
2. Murid membaca petikan secara kelas.
3. Murid mengenalpasti imbuhan apitan mempeR..dan sisipan
yang terdapat dalam petikan.
4. Dalam kumpulan, murid membina ayat menggunakan imbuhan
apitan mempeR..dan sisipan.
5. Murid dipilih secara rawak untuk membaca ayat yang telah
dibina di dalam kumpulan masing-masing.
6. Murid membuat latihan di dalam kumpulan masing-masing dan
menulisnya di dalam buku tulis.

AKTIVITI

Ilmu : Pertanian
PENGISIAN
KURIKULUM

Nilai : Bekerjasama
EMK : Kreativiti dan inovasi
KB

: Menghubungkaitkan

Kontekstual : Mengaplikasikan
BAHAN BANTU
BELAJAR

Kad pekataan, kad manila, marker, A4 kosong

PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

Murid dapat megenalpasti imbuhan apitan mempeR.. dan sisipan dan


membina ayat berdasarkan imbuhan apitan mempeR.. dan sisipan
tersebut.

REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TAHUN

5 CEMPAKA

TARIKH / HARI

4 September 2015 / Jumaat

TEMA

Patriotisme dan Kewarganegaraan

TAJUK

Tokoh Sanjungan

MASA

8.10 9.10 Petang

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.4.3

Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber


meggunakaan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan
betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF

i
Ii

Menyatakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk.
Berbual dengan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti
nama tunjuk.

1. Soal jawab dengan murid mengenai tajuk hari ini.


2. Murid membaca petikan secara kelas.
3. Murid mengenalpasti kata ganti nama diri dan kata gnti nama tunjuk
yang terdapat dalam teks.
4. Dalam kumpulan, murid membina ayat menggunakan kata ganti nama
diri dan kata ganti nama tunjuk.
5. Murid dipilih secara rawak untuk membaca ayat yang telah dibina di
dalam kumpulan masing-masing.
6. Murid membuat latihan di dalam kumpulan masing-masing dan
menulisnya di dalam buku tulis.

AKTIVITI

Ilmu : Sivik dan Kewarganegaraan


PENGISIAN
KURIKULUM

Nilai : Bekerjasama
EMK : Kreativiti dan inovasi
KB

: Menghubungkaitkan

Kontekstual : Mengaplikasikan
BAHAN BANTU
BELAJAR

Kad pekataan, kad manila, marker, A4 kosong

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Murid dapat menyatakan dan berbual tentang kata ganti nama diri dan kata
ganti nama tunjuk.

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai