Anda di halaman 1dari 18

SULIT

TMK
Okt 2014

SK (P) METHODIST 2

1 jam

BRICKFIELDS, KUALA LUMPUR

PEPERIKSAANAKHIR TAHUN (PAT) 2014

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN


KOMUNIKASI
TAHUN 4
1 jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

NAMA

: _______________________________________

KELAS

:4W

ARAHAN:

KERJA
KURSUS

1. Kertassoalaninimengandungi2
bahagian.
2. Bahagian A (Objektif)mengandungi30
soalanpilihanjawapan.
HITAMKANjawapandalamKertasJawap
an yang telahdisediakan.
3. Bahagian

(Subjektif)mengandungi6soalan.
Jawabsoalandalamruangan

yang

BAHAGIAN
A
BAHAGIAN
B
A

telahdisediakan.

Kertassoalaninimengandungi14halaman
bercetak.

BAHAGIAN A
(30 markah)
TMK - TH. 4

ARAHAN:JawabSEMUAsoalan.
1

Lihathalamansebela
h] SULIT

__________ ialah alat elektronik yang berupaya untuk menerima data,


memproses data, menghasilkan maklumat serta menyimpan data
dan maklumat.
A Radio
B Internet
C Komputer
D Televisyen

Antara jenis komputer yang digunakan pada masa kini ialah


__________.

A
B
C
D

i.
komputer
ii.
komputer
iii.
komputer
iv.
komputer
i dan iv
ii dan iii
i, ii dan iv
i, ii, iii dan iv

tablet
tangan
benam
atas meja

__________ merupakanjeniskomputertangan.
A

X
Namakan bahagian yang dilabel X?
A Papan kekunci
B Pad sentuh
C Monitor
D Tetikus
5

Antara berikut, yang manakah adalah unit sistem?


A

C
3

Apakah nama komponen unit sistem di bawah?

A
B
C
D
7

Papan induk
Pemacu cakera liut
Pemacu cakera optik
Unit pemprosesan pusat

Perisian merupakan program yang dipasang di dalam komputer untuk


mengawal pemprosesan __________.
A data
B sistem
C aplikasi
D maklumat

Terdapat tiga jenis perisian yang utama, iaitu __________.

A
B
C
D

i.
sistem pengendalian
ii.
perisian aplikasi
iii.
perisian sistem
iv.
program utiliti
i, ii dan iii
i, ii dan iv
i, iii dan iv
ii, iii dan iv
4

Berikut ialah fungsi sistem pengendalian kecuali


A
B
C
D

menyediakan antara muka


menyimpan fail dalam storan
menghasilkan dan menyunting imej
memasang dan melancarkan perisian

10 Manakah antara berikut bukan ikon perisian aplikasi?


A

11

Gambar di atas mewakili ikon ____________.


A file
B folder
5

C antivirus
D Disk Cleanup
12 Peranti input merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan
__________ dan __________ ke dalam komputer.
A data ............. arahan
B data ............. paparan
C maklumat ............. arahan
D maklumat ............. paparan
13 Pembesar suara mengeluarkan output berbentuk __________.
A teks
B audio
C video
D grafik
14 Peranti manakah yang membolehkan pengguna mendengar muzik
tanpa mengganggu orang lain?
A Monitor
B Mikrofon
C Fon kepala
D Pembesar suara
15 Apakah fungsi peranti storan?
A Memproses data
B Menyimpan data
C Memasukkan data
D Menyampaikan maklumat
16 __________ialah unit piawaian data yang terbesar.
A Bait
B Kilobait
C Gigabait
D Megabait

17 Berapakah saiz ukuran data bagi peranti storan ini?

A
B
C
D

2
3
4
5

GB
KG
CM
KM

18 Pilihperantistoran yang memilikikapasitisaiz yang paling kecil.


A

19 Apakah unit piawaiukuran data yang terdapatdalamgambar di


bawah?

A
B
C
D

Bait
Kilobait
Gigabait
Megabait

20 Antara fail yang berikut, yang manakahmempunyaisaiz paling besar?


A

21 Kiki mendapatikomputernyaberfungsilebihperlahandaripadabiasa.
Apakahmasalah yang dihadapioleh Kiki?
A Berlakukehilangan fail
B Jangkitan virus komputer
C Fail data tidakdapatdibuka
D Salah memasukkan kata laluan
22 Apakahtujuanmenetapkan kata laluanpada fail?
A Mengkuarantin fail
B Perlindunganjangkitan virus
C Membenarkancapaian yang disekat
D Melindungi fail daripadadicerobohi
23 __________

ialah

data-data

fail

yang

beradadalamkeadaanberselerakdantidaktersusun.
A Hiris
B Racik
C Serpih
D Kupas
24

hariguru.mp3
burung.wav
Apakahjeniselemen multimedia bagi fail di atas?
A Teks
B Video
C Audio
D Grafik

25 Semuapernyataan di bawahmenggunakankesanfonkecuali__________.
A

ITU BUKU SAYA.

B Kucingitusangatcomel.
C
D

Besarnyapoko
Adiksukamak
kitu.
an roti.

26 Huda seorangmuridyang rajin.


Apakahgayafon yang terdapatpadapernyataan di atas?
A Bold
B Italic
C Regular
D Underline
27 Gaya fon BOLDdigunakan untuk memberi __________ kepada teks.
A manfaat
B penegasan
C kekemasan
D keistimewaan
28 Aimiperlumenyiapkanlaporanpersatuan.
Diabolehmengunakanmukafon__________ bagi menghasilkan tugasan
yang kemas.
A Times News Roman
B All Caps
C Shadow
D Emboss
29 Ali

__________

grafikdanimejdaripada__________untukmenghasilkanpersembahan
multimedia yang menarik.
A memuatturun............. perakam MP3
B memuatturun............. Mozilla Firefox
C menghasilkan............. Microsoft Excel
D menghasilkan.............Windows Media Player
30 __________ adalah salah satu siri animasitempatanyang terkenal di
Malaysia.
A Kiteretsu
B Doraemon
C Dragon Ball
D Upin&Ipin

BAHAGIAN B
(40 markah)

A. Ramalkan akibat yang berlaku


komputer di bawah rosak.

apabila

bahagian

penting

10

Arahan kepada
komputer tidak
diterima
1.
2.
3.
4.

Perkataan tidak
dapat ditaip

Grafik tidak
dapat dilihat

Bunyi tidak
kedengaran

Papan kekunci
Tetikus
Pembesar suara
Monitor
4

B. Kelaskan perisian di bawah denganfungsinya

FILE
MANAGER
D

1. Mengimbas pemacu kilat yang mengandungi fail rakan


anda.
2. Menaip karangan yang diberikan oleh guru Bahasa
Malaysia.
3. Mencari, menyalin dan menamakan fail.
4. Menjumlahkan senarai harga barang bagi mata
pelajaran Matematik.

4
C. Klasifikasikanperantidanperisianbagisatu set komputer yang
lengkap.

11

Cakerakerasmuda
halih

Pencetak

Papankekunci

Kamera Web

Monitor

Tetikus

Pengimbas

PembesarSu
ara

Antivirus

Windows
8

PemacuCakera
Kilat

Microsoft
Office

KEPERLUAN
(a
)
(b
)
(c
)
(d
)
(e
)
(f

TAMBAHAN
(a
)
(b
)
(c
)
(d
)
(e
)
(f)
12

)
12

D. Kelaskanperanti di bawah.
Input

Output

Storan

(a
)

(b
)

(c
)

(d
)

(e
)

(f
)

6
E. Nyatakan saiz data bagi :

(c)

(a)

Makan

= _____________________ Bait

(b)

21

= _____________________ Bait

13/12/2014
(d)

Ini buku saya.

= _____________________ Bait
= _____________________ Bait
13

F. Tukar unit saizukuran data yang berikut.


(a 5 MB
)

= ____________ KB

(d
)

3 MB

= ____________ KB

(b 10 KB
)

= ____________ Bait

(e
)

1.2 GB = ____________ MB

(c 4 GB
)

= ____________MB

10

Disediakanoleh,

Disemakoleh,

(RAUDHATUL KHALILAH BT AHMAD)


Guru TMK Tahun 4

(AZIAH BT AWANG)
KetuaPanitia TMK

Disemakdandisahkanoleh,

14

(INDRANI A/P LETCHUMANAN)


GPK TadbirdanKurikulum

SK (P) METHODIST 2

SKEMA

BRICKFIELDS, KUALA LUMPUR

PAT2014

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)


TAHUN 4

BAHAGIAN A(30M)
1
2
3
4
5

C
D
A
B
D

6
7
8
9
1
0

C
A
B
D
C

1
1
2
1
1
3
1
4
1
5

1
6
1
7
1
8

BAHAGIAN B(40M)
A
.

B
.

A
B
B
B

C
A
B

(1
)
(2
)
(3
)
(4
)

Perkataan tidak dapat ditaip

(1
)
(2
)
(3
)
(4
)

C
.

Arahan kepada komputer tidak diterima


Bunyi tidak kedengaran
Grafik tidakdapat dilihat

A
D
B

(4m)

KEPERLUAN
(a
)
(b
)
(c
)
(d
)
(e
)

(4m)

TAMBAHAN

Papankekunci

(a)

Cakerakerasmudahalih

Tetikus

(b)

Pencetak

Monitor

(c)

Kamera Web

Antivirus

(d)

PembesarSuara

Windows 8

(e)

Pengimbas

15

1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0

(f
)

C
D

D
.

(a Output
)
(b Input
)
(c Input
)

E
.

(a
)
(b
)
(c
)
(d
)

B
D
C
C
B

Microsoft
Office

(f)

(12
m)

(d Output
)
(e Input
)
(f) Stora (6m)
n
F
.

2
10
14

PemacuCakeraKil
at

(4
m)

(a
)
(b
)
(c
)
(d
)
(e
)

5120 KB
10 240 Bait
4096 MB
3072 KB
1228.8 MB

(10m)

A
B
D

SK (P) METHODIST 2
BRICKFIELDS, KUALA LUMPUR

PAT 2014

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


TAHUN 4

NAMA

: ______________________________

KELAS

:4 W

30

KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF


.ARAHAN:HITAMKANpadajawapan yang betul
16

16

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

10

.
D

17
.

18
.

19
.

20
.

21
.

22
.

23
.

24
.

25
.

17

26

.
D

27

.
D

.
D

28

29

30
.

13
.

.
D

12
.

.
D

11

14
.

15
.

18