Anda di halaman 1dari 7

SOAL LISTRIK STATIS KELAS XII

1. Diagram di bawah ini menunjukkan tiga bola kecil bermuatan dengan muatan
yang berbeda.
a. Berapakah
nilai
perbandingan gaya antara A
dan B dengan gaya antara B
dan C?
b. Berapakah Resultan gaya
yang bekerja pada bola B?

2. Dua buah muatan yang besar dan tandanya tidak diketahui diamati saling
tolak menolak dengan gaya 1, 00 N ketika jarak pisahnya 25 cm. Berapakah
gaya ini jika keduanya terpisah pada jarak:
a. 50 mm
b. 100 mm
c. 250 mm
d. 5 mm

3. Dua muatan

1,0 10 C

dan

9,0 10 C

terpisah pada jarak 30 cm.

Tentukan besar gaya listrik pada masing-masing muatan, ketika berada:


a. Di udara
b. Dalam bahan yang permitivitas realatif 3

4. Sebuah muatan uji

5,0 10 C

diletakkan diantara dua buah muatan

lainnya sehingga muatan tersebut berada 50 mm dari muatan


dan 10 mm dari muatan

6,0 107 C .

3,0 107 C

Ketiga muatan terletak pada satu

garis lurus. Berapa besar dan arah gaya pada muatan uji?

5. Dua buah muatan

q1 =4,0 108 C

dan

q 2=1,0 108 C

terpisah pada jarak

21 cm.
a. Dimanakah seharusnya sebuah muatan

1,0 10 C

diletakkan

sehingga tidak ada resultan gaya yang bekerja pada muatan tersebut?
b. Dimanakah seharusnya sebuah muatan

+1,0 10 C

resultan gaya yang bekerja pada muatan tersebut?

sehingga tidak ada

6. Pada keempat titik sudut sebuah persegi yang panjang sisinya 30 cm


terdapat muatan berturut-turut

+5 C ,+5 C ,5 C ,5 C .

dan arah gaya yang terjadi pada muatan uji

+5 C

Tetukan besar

yang diletakkan di pusat

persegi?

7. Suatu segitiga sama sisi yang panjangnya 30 cm berada di udara. Pada titik

2 , 0 106 C ,

sudut A, B, dan C berturut-turut terdapat muatan listrik

+2,0 106 C , dan+3,0 106 C . Tentukan besar gaya di titik C.

8. Kuat medan listrik dimana dua keping yang terpisah 5 cm adalah

2,50 105 N / C .
4,50 104 g

Setetes

minyak

bermuatan

negatif

dengan

massa

masuk ke dalam keping dan mencapai keseimbangan ketika

minyak berada di tengah-tengah keping


a. Keping manakah yang positif?
b. Hitung besar muatan minyak!
c. Berapa besar gaya elektrostatik pada minyak sewaktu minyak berada 1,0
cm dari keping bawah.

9. Dua buah muatan

+1,8 107 C

dan

1,8 107 C

terpisah sejauh 60 cm.

Tentukan besar dan arah kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan
ini!

10.

Dimanakah letak titik yang kuat medan listriknya nol?

11.
pada keempat sudut persegi didekatkan empat buah muatan yang sama.
Tentukan medan listrik di pusat persegi, jika:

a. Keempat muatan tersebut positif


b. Tanda keempat muatan tersebut
berselang-seling
c. Tanda muatan tersebut positifpositif-negatif-negatif berurutan
dari A ke D
d. Salah satu muatan negatif,
lainnya positif

12.Tiga muatan identik diletakkan pada


titik sudut sebuah segitiga sama sisi
yang panjangnya a (lihat gambar!)
a. Pada titik manakah dalam bidang segitiga tersebut
yang kuat medan listriknya nol?
b. Berapa besar dan arah kuat medan listrik di titik p
akibat dua buah muatan pada alas segitiga?

13.Gambar berikut ini menunjukkan garis-garis medan listrik untuk sistem dari
dua muatan titik:
a. Tentukan jenis dari tiap muatan!
(positif atau negatif)
b. Tentukan nilai perbandingan

14.Selembar karton dengan luas

3,2 m

q1
q2

diputar dengan poros timur barat

dalam suatu daerah yang memiliki medan magnet homogen dengan


5

E=6,210 N /C horizontal ke udara. Tentukan fluks listrik yang menembus


bidang karena ketika karton dalam kedudukan:
a. Horizontal
b. Vertikal
c. Miring membentuk sudut

rad
6

terhadap arah utara.

q1

15.Bola berongga pertama yang memiliki jari-jari a dan muatan

dengan bola berongga kedua, yang memiliki jari-jari b dan muatan

sepusat

q2 .

a. tentukan
muatan
yang
dilingkupi permukaan gauss
yang memiliki jari-jari:
(i)

r <a

(ii)

a<r < b

(iii)

r >b

b. Gunakan
Hukum
Gauss
untuk menentukan kuat
medan listrik di:
(i)
P
(ii)
Q
(iii)

16.Sebuah muatan dengan besar q diletakkan pada pusat sebuah bola berongga
dengan jari-jari a, yang memiliki muatan q terdidtribusi rata pada
permukaannya. Tentukan kuat medan listrik:
a. Untuk semua titik di luar bola
b. Untuk suatu titik di dalam bola berongga yang berjarak r dari pusat.

17.Sebuah awan berada pada potensial

8,0 106 V
40 C

tanah. Dalam suatu kilatan petir muatan

relatif terhadap acuan


dipindahkan dari awan ke

tanah. Tentukan energi disipasi!

18.Titik P terletak pada jarak r meter dari muatan q Coulomb. Potensial di titik P
adalah 300 Volt. Kemudian muatan diperbesar menjadi dua kali semula.
Tentukan potensial di titik S yang terletak sejauh

19.Diketahui sebuah muatan titik

1
r
2

dari muatan tersebut!

4 C .

a. Tentukann potensial listrik pada jarak

r=20 cm

dan

r=50 cm

muatan tersebut!
b. Berapa usaha yang diperlukan untuk meindahkan muatan
titik pada

r=50 cm

ke titik

r=20 cm ?

dari

0,04 C

dari

20.Dua muatan titik diletakkan pada sumbu

x=5,0 cm
di:

dan muatan

a.

x=8 cm

b.

x=4 cm

5 , 0 C

x , muatan

4,0 C

di titik

x=12,0 cm . Hitung potensial listrik

di

21.
Dua

buah

q1 =5 108 C

muatan

q 2=5 10 C

terpisah

pada

dan

d=12 m.

jarak

Hitunglah potensial di titik A dan titik B pada gambar!

22.Hitunglah
a. Potensial listrik di titik tengah garis hubung antara dua muatan titik

+500 C

dan

2 00 C

yang terpisah

50 cm

b. Usaha yang diperlukan untk membawa muatan

di udara.

+2,5 C

dari titik yang

jauh tak berhingga ke titik tersebut.

23.Inti atom timah putih bermuatan

+50 e

a. Hitung potensial listrik pada jarak

10

10

m dari inti tersebut

b. Apabla proton dilepas di titik ini, berapa kecepatannya pada saat


mencapai jarak

24.Gambar

di

bawah

2 m dari inti? (Massa proton

ini

menunjukkan

berhubungan dengan baterai

dua

1,6 1027 Kg )

keping

logam

besar

yang

120 V . Kedua keping berada dalam vakum.

a. Tentukan kuat medan listrik di antara kedua keping


itu?
b. Tentukan gaya yang dialami elektron yang berada
di antara kedua keping itu.
c. Hitung energi potensial listrik yang hilang bila
elektron berpindah dari keping B ke keping A
d. Jika elektron dilepas di keping B, berapa kecepatan
elektron sesaat sebelum menumbuk keping A

19

25.Sebuah elektron ( q=1,6 10


kecepatan

5 106 m/s

31

C ; m=9,1 10

Kg ) ditembakkan dengan

dengan arah sejajar kuat medan listrik sebesar

3000 V /m . Berapa jarak yang dapat ditempuh elektron itu sebelum


berhenti?

26.Hitung kuat medan listrik homogen di antara dua keping sejajar jika beda
potensial keduanya 50 V dan terpisah sejauh 2,5 mm!

27.Sebuah bola logam berongga dengan jari-jari

0,20 m

diberi muatan

10 nC

. Hitung kuat medan listrik dan potensial listrik pada titik yang jaraknya dari
pusat:
a.

0,10 m

b.

0,20 m

c.

0,40 m

28.Keping-keping sebuag kapasitor sejajar memiliki luas 40


pada jarak

1,0 m .

cm 2

dan terpisah

( 0=8,85 1012 C2 N1 m2 )

a. Berapa kapsitansinya?
b. Ketika kapasitor dihubungkan ke baterai

4,5 V , berapa muatannya pada

tiap keping?

29.Dua keping sejajar memiliki keping berbentuk persegi dengan sisi


dan terpisah pada jarak

10 cm

2 cm . Tentukan kapsitas keping sejajar tersebut jika

ruang antara kedua kepingnya:


a. Berisi udara
b. Berisi mika dengan

r =7,0

30.Luas keping-keping dari dari sebuah kapasitor keping sejajar adalah


dan terpisah sejauh

5,0 cm 2

1,0 mm .

a. Tentukan kapasitansinya
b. Ketika kapasitor dihubungkan dengan baterai 60 V, berapakah muatan
pada tiap kepingnya?

c. Baterai dilepaskan dan ruang antara keping-kepingnya diisi dengan bakelit


( r =5 , 0 ). Tentukan kapasitansi, beda potensial, dan kuat medan listrik

( 0=9,0 1012 C2 N1 m2 )

kapasitor itu sekarang!

31.Sebuah kapasitor dengan ruang antar kepingnya berisi udara, dihubungkan


ke sebuah baterai, sehingga tiap kepingnya bermuatan

100 C . Tanpa

melepas baterai, ruang antara keping diisi dengan minyak , dan ternyata
muatan tambahan

15 0 C

mengalir lagi dari baterai menuju ke keping.

Tentukan permitivitas relatif minyak.

32.Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki luas tiap keping


terpisah sejauh

2,00 cm2

dan

2,00 mm , dengan air berada dalam ruang antar keingnnya (

r =8 0 ). Sebuah baterai

6,00 V

dihubungkan terus pada kedua keping.

Hitung:
a. Besar kuat medan listrik diantara kedua keping
b. Muatan pada tiap keping
c. Muatan pada tiap keping jika air dibuang dan digantikan oleh udara

33.Dua buah kapasitor masing-masing kapasitasnya

20 F

dan

50 F

disusun seri dan ujung-ujungnya dihubungkan ke abterai yang beda


potensialnya

14 V . Hitung:

a. Kapasitor ekivalen
b. Muatan ekivalen
c. Muatan dan beda potensial masing-masing kapasitor

34.Kapasitor

20 F

dan

10 0 F

disusun paralel dan ujungnya-ujungnya

dihubungkan pada sumber tegangan

5 V . Hitung:

a. Kapasitas ekivalen
b. Muatan ekivalen
c. Muatan dan beda potensial tiap kapasitor

35.Berapa banyak kapasitor


menyimpan muatan
ujung kapasitor?

1,00 C

1, 00 F

harus diubungkan paralel untuk dapat

jika diberi beda potensial

110 V

pada ujung-