Anda di halaman 1dari 14

Definisi Konsep Pendidikan

DISEDIAKAN OLEH:

Pengertian Pendidikan
secara etimologi kata pendidikan berasal dari
kata didik yang mendapat awalan pen-
dan akhiran -an , maka jadilah kita
pendidikan.
dari bahasa Yunani, pendidikan berasal dari
kata pedagogi iaitu kata paid yang
bermaksud anak dan agogos bermaksud
membimbing sehingga pedagogi boleh
diertikan sebagai ilmu dan seni membimbing
anak.

Definisi dan konsep


Pendidikan
1) Suatu proses pengajaran dan
pembelajaran yang melibatkan
perhubungan atau komunikasi dan
interaksi antara individu dengan
individu yang lain.
2) Suatu proses penerimaan dan
penyebaran maklumat.

Konsep pendidikan dari perspektif


Islam
Ibnu Rushd menyatakan bahawa
Islam adalah untuk mendapatkan
pendidikan yang sebenar. Inilah
yang dikatakan ilmu Tuhan dan
ciptaanNya.
Ilmu adalah untuk mencapai
kepuasan dunia dan menghindar
kesusahan di akhirat nanti.
(Ead, 1998)

Menurut Kurshid Ahmad (1974),


pendidikan menurut perspektif Islam
haruslah dapat melahirkan manusia
yang berpelajaran, berpendirian
serta keyakinan yang kukuh terhadap
idealisme Islam.
Tujuan pendidikan menurut alGhazali adalah untuk mendekatkan
diri dengan Allah S.W.T.

Konsep pendidikan dari perspektif


Barat
Schofield (1972)
- Mendefinisikan pendidikan sebagai latihan
yang diberi oleh kebiasaan yang sesuai
untuk naluri mulia yang terawal yang ada
dalam diri kanak-kanak.
- Daripada definisi Milton, pendidikan yang
lengkap membolehkan seseorang
bertindak secara adil dan saksama, mahir
serta bertimbang rasa dalam segala
bidang kerja.

Prof. Dr. John Dewey


- Pendidikan adalah suatu proses
pengalaman kerana kehidupan
adalah pertumbuhan. Ia membantu
pertumbuhan batin tanpa batasan
usia. Proses pertumbuhan ialah
proses menyesuaikan pada tiap-tiap
fasa serta menambahkan kecekapan
dalam perkembangan seseorang.

Prof. Herman H. Horn


- Pendidikan ialah proses abadi dari
penyesuaian yang lebih tinggi bagi
seseorang
yang lebih
berkembang fizikal dan mental dan
percaya kepada Tuhan dari segi
intelektual, emosional dan kemahuan
oleh manusia.

M.J. Langeveld
- Pendidikan adalah setiap pergaulan
yang terjadi antara orang dewasa
dengan anak-anak merupakan
lapangan atau suatu keadaan di
mana pekerjaan mendidik itu terjadi.

Perbezaan Pendidikan Barat Dan


Timur

ASPEK-ASPEK

Proses Belajar Dan


Mengajar

Tanggungjawab
Belajar Dan Mengajar

PENDIDIKAN BARAT
Belajar untuk
kepentingan material
dan duniawi serta
motif belajarmengajar hanyalah
semata-mata untuk
keduniaan.

Sebagai urusan
manusia sematamata.

PENDIDIKAN ISLAM
Aktiviti belajarmengajar ialah amal
ibadah, berkait rapat
dengan pengabadian
kepada Allah.

Disamping sebagai
tanggungjawab
manusia, ianya juga
tanggungjawab
keagamaan.
Contoh: terdapat hakhak Allah dan hak
makhluk lain.

ASPEK-ASPEK
Kepentingan Belajar

Konsep Pendidikan

Tujuan Akhir
Pendidikan

PENDIDIKAN BARAT

PENDIDIKAN ISLAM

Untuk kepentingan
dunia dan kuasa.

Untuk kepentingan
hidup dunia kini
dankebahagiaan di
akhirat.

Ilmu bebas nilai


(values free)

Pahala dan dosa


kerana kebajikan dan
akhlak perkara utama
dalam pendidikan
Islam.

Hidup sejahtera di
dunia.

Wujud insan kamil


(mania sempurna)
yang
pembentukannya
selalu dalam proses
sepanjang hidup.

RUJUKAN
BUKU
Ahmad D.Marimba, Pengenalan Filsapat Pendidikan Islam, (Bandung:
PT.Al-Ma 'arif, t.
Th), cet.Ke-1, h.20
Madyo Ekosusilo.RB, Kasihadi.Dasar-Dasar Pendidikan, (Semarang:
Effhar Publising.
1990), Cet.Ke-1, H.12
Prof.Dr.H.Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam.(Jakarta; Kalam Mulia,
Cet ke-4 2004), h.1
Sutari Imam Bernadib, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta:
Yayasan Penerbit FIP IKIP, t. Th), Cet.Ke-10, h.5
Sudirman.et.al.Ilmu Pendidikan.(Bandung: PT. Rosdakarya,
1991).Cet.Ke-5.h.4
Zahara Idris, Dasar-Dasar Kependidika, (Bandung: Angkasa.
T.th).h.11

LAMAN WEB
Feedburner. 2013. Definisi Pendidikan Menurut Para Ahli. Diakses
pada Januari 9 2014 dari
http://7topranking.blogspot.com/2013/02/7-definisi-pendidikan-me
nurut-para-ahli.html
Expresisatra. 2013. Pengertian Pendidikan Menurut Ahli. Diakses
pada Januari 9 2014 dari
http://expresisastra.blogspot.com/2013/11/pengertian-pendidikanmenurut-ahli.html
Mobelos. 2013. Pengertian Pendidikan . Diakses pada Januari 9
2013 dari
http://mobelos.blogspot.com/2013/10/pengertian-pendidikan-defini
si.html
Naufa El Hakim. 2013. Pengertian dan Definisi Pendidikan. Diakses
pada Januari 9 2014 dari
http://kumpulanilmu2.blogspot.com/2013/03/pengertian-dan-defini
si-pendidikan.html
Mangun Budiyanto. 2011. Perbedaan Antara Pendidikan Barat
Pada Umumnya dan Pendidikan Islam. Diakses pada Disember 9
2014 dari
mangunbudiyanto.wordpress.com/2011/04/13/perbedaan-antara-