Anda di halaman 1dari 4

Langkah/

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Masa

Aktiviti Guru

Catatan

Aktiviti murid

Set Induksi

Tayangkan kad 1.

Guru menunjukkan sampul surat yang 1.

Murid mengambil 2 keping kad gambar

BBM:

( 3 minit )

gambar

besar.

dalam sampul surat besar yang guru

Kad Gambar, sampul surat

Guru meminta setiap murid mengambil

berikan.

besar

Gambar 1

2 keping kad gambar dalam sampil

Murid cuba menamakan benda-benda

Gambar 2

surat besar.

dalam kad gambar yang diambil oleh

Guru meminta murid cuba menamakan

rakan.

benda-benda dalam kad gambar yang 3.

Murid memegang kad gambar diminta

Penilaian:

diambil oleh rakan.

mengatakan sama ada rakan menyebut

Dapat menamakan benda-

Guru meminta murid yang memegang

dengan betul atau sebaliknya.

benda dalam kad gambar.

Contoh:

Gambar 3

2.

3.

4.

2.

Unsur KBKK: -

kad gambar mengatakan sama ada

5.

rakan menyebut dengan betul atau

Nilai Murni:

sebaliknya.

Yakin

Guru membetulkan jika terdapat


kesalahan.

Langkah 1

Kad Perkataan

( 16 minit )

1.

Murid melihat Kad-kad Perkataan

BBM:

KV + KV +KVK

KV + KV + KVK yang ditunjukkan oleh

Kad Perkataan KV + KV +KVK

1. Guru menunujukkan Kad-kad Perkataan


Contoh:
te le fon
KV + KV +KVK
2.
ba si kal 2. Guru membimbing murid mengeja dan
mo to bot
membunyikan Perkataan-perkataan
se ko lah
KV +KV + KVK.
3.
se li par
3. Guru meminta murid membunyikan

guru.
Murid mendengar dengan teliti semasa

Unsur KBKK:

guru mengeja dan membunyikan

Menghubungkaitkan

Perkataan-perkataan KV + KV + KVK.
Murid membunyikan Perkataan-perkataan

Nilai Murni:

KV +KV + KVK secara berkumpulan dan

Berani Mencuba

Perkataan-perkataan KV + KV + KVK
secara berkumpulan dan individu.
4.

individu.
4.

Murid menjelaskan maksud Perkataan-

Guru meminta murid menjelaskan

perkataan KV +KV + KVK yang ditunjukkan

maksud Perkataan-perkataan

itu.

KV +KV + KVK yang ditunjukkan itu.


5.

Guru membetulkan jika terdapat


kesalahan

Langkah 2

Memadankan Kad
1.

Guru mengedarkan kad-kad

( 20 minit )

Perkataan

gambar dan kad-kad

KV + KV + KVK

Perkataan KV + KV + KVK

1.

Murid mendengar arahan yang


diberikan oleh guru.

2.

BBM:
Kad-kad Perkataan

Murid kumpulan memadankan k

KV +KV + KVK

kad-kad Perkataan KV + KV+ KVK yang

Kad-kad gambar

dengan gambar
kepada setiap murid
yang sesuai.

2.

Contoh:
te le fon

Guru meminta murid memadankan kad

sesuai dengan kad-kad gambar yang

Perkataan KV + KV + KVK dengan kad

diberikan dan kemudian melekatkan pada

Unsur KBKK:

gambar yang sesuai.

papan putih

Menjana idea

Murid menyebut perkataab yang dilekat.

memadankan

(melekatkan di papan putih)


3.
ba si kal

4.
5.
6.

3.

Murid menyebut perkataan yang telah4.

Murid menyebut padanan yang dibuat

dilekat.

bersama.

Penilaian:

Murid yang memadan dengan betul

- Memadankan kad-kad

padanannya akan diberi hadiah.

gambar dengan kad-kad

Guru membetulkan jika terdapat

Perkataan KV + KV +KVK

kesalahan.

Dengan betul.

Guru meminta murid menyebut

perkataan yang dipadan bersama.

Nilai Murni:
Bekerjasama

Langkah 3

Membentuk

( 16 minit )

Perkataan
KV +KV + KVK

1.
2.

dengan

Guru membahagikan murid dalam 2

1.

Murid masuk dalam kumpulan masing-

BBM:

kumpulan.

masing.

Kad-kad suku kata KV Kad-

Guru menunjukkan kad-kad suku kata 2.

Murid memerhatikan kad-kad suku kata

kad suku kata KVK

KV dan KVK.

KV dan KVK yang guru tunjukkan.

Kad-kad gambar

menyantumkan
tiga suku kata

3.

berdasarkan kad3.

Guru meminta murid membunyikan

gambar.

suku

yang ditunjukkan itu.


4.

kata yang ditunjukkan.


Contoh:
ba si kal
si

4.
5.

kumpulan masing-masing untuk


Penilaian:

dan kad manila kepada setiap kumpulan.

membentuk perkataan bedasarkan kad

- menyamtukan suku kata

Guru meminta murid membincang

gambar yang dilekat pada kad manila yang

membentuk perkataan dengan

dalam kumpulan masing-masing untuk

diedarkan.

betul.

5.

Murid membentangkan hasil kerja di

membentuk perkataan bedasarkan kad

hadapan.

Nilai Murni:

gambar yang dilekat pada kad manila 6.

Murid membunyikan perkataan-perkataan

Menumpu perhatian

yang diedarkan.

yang telah dicantum.

Berani mencuba

Murid membentangkan hasil kerja di


Guru membetulkan jika
terdapat kesalahan.

8.

Menghubungkaitkan

mencantumkan 3 suku kata untuk

hadapan.
7.

Murid diminta membincnag dalam

Unsur KBKK:

Guru mengedarkan kad-kad suku kata

mencantumkan 3 suku kata untuk

6.

Murid membunyikan suku kata

Guru meminta murid membunyikan


Perkataan-perkataan yang telah
dicantumkan itu.

Penutup

Pengukuhan

( 5 minit ) 1.

Membaca
Perkataan

1.

1.

KV + KV + KVK.
2.

KV + KV + KV
2.

Guru mengimpas kad-kad Perkataan


Guru meminta murid membaca

Murid memerhati kad-kad Perkataan

BBM:

KV + KV + KVK yang

Kad Perkataan KV + KV +

guru imbaskan.

Perkataan KV +KV + KVK.

2.

Murid membaca bersama.

KVK

3.

Murid mendengar denga teliti penjelasan

Lembaran kerja

3.

Guru mengedarkan lembaran kerja.

Menyiapkan

4.

Guru menjelaskan kehendak lembaran

tentang lembaran kerja yang diedarkan.

kerja.

Murid menyiapkan lembaran kerja.

lembaran kerja
5.

Guru membimbing murid yang lemah.

4.

Unsur KBKK:
Menjana Idea
Menyelesaikan masalah
Penilaian:
Dapat membaca dan
menyiapkan lembaran kerja
dengan betul.
Nilai Murni: Rajin