Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Kelas

: 5 Marikh

Bilangan Murid

: 28 orang

Tajuk
( Kemahiran ikatan )

: Kemahiran Rekreasi Dan Kesenggangan

Tarikh

: 15.9.2015 ( Selasa )

Masa

: 7.40 pagi 8.40 pagi (1 jam)

Standard Kandungan

: 1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti


rekreasi dan kesenggangan.

Standard Pembelajaran

: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan untuk


menghasilkan gajet.

Objektif Pembelajaran
pembelajaran, murid:

: Pada akhir sesi pengajaran dan


1. Psikomotor : Menghasilkan lima jenis
ikatan dengan betul dan tepat.
2. Kognitif : Menyatakan cara melakukan
lima ikatan.
3. Afektif : Menunjukkan kesungguhan yang
tinggi dalam aktiviti.

Elemen Merentas Kurikulum


Menghubungkait

: Kemahiran Berfikir Menilai,

Bahan Bantu Belajar

: Gambar pelbagai jenis ikatan, lembaran


kerja,buku rujukan

Pengalaman Sedia Ada

: Murid-murid pernah belajar mengenai jenisjenis ikatan.

Bahagian /
Masa

Aktiviti

Fokus
Pembelajaran

Pengelolaan /
Strategi PdP

Alatan /
Catatan

Permulaan 1. Menunjukkan 1. Menarik


minat 1. Guru menunjukkan Komputer
( 5-10 minit
pelbagai
murid-murid.
beberapa jenis ikatan
)
jenis ikatan.
yang menarik serta

Perkembang
an

( 40 minit )

Aktiviti 1
Pengenalan isi
pelajaran.
1. Tunjukkan
gambar
pelbagai
jenis ikatan.
2. Menerangka
n cara-cara
melakukan
ikatan.

1. Memperkenalka
n empat jenis
ikatan.
2. Memperjelaskan
cara-cara
membuat
ikatan-ikatan
tersebut.

Aktiviti 2
Membuat
latihan

gambar-gambar gajet
yang
mempunyai
penggunaan ikatan
melalui penggunaan
Powerpoint.
1. Menunjukkan
Gambar,
contoh-contoh
Tali
ikatan yang telah
siap
diikat
dengan
cantik
dan betul.

Buku sila
Figure 8
Simpul
manok
Tindih kasih

1. Cara membuat
ikatan.

1. Guru
membuat
demonstrasi cara
untuk membuat
kelima-lima
ikatan tersebut.

Ikatan Buku
Untuk
menyambung
dua
hujung tali yang sama jenis
dan saiz.
Biasanya untuk menyambung
tali
hadiah/ikatan
anduh.
Mudah dibuka

Figure 8

Sebagai ikatan sementara


dihujung tali agar tidak
terburai jika tali itu pecah.
Untuk menahan tali tidak
tercabut dari Blok Takal
Lebih
berguna
mudah dibuka.

kerana

Simpul

Simpul manuk biasanya


digunakan untuk mengikat
benda yang licin seperti
kayu,
hujung
pancang
khemah,
botol
dan
sebagainya.

Tindih kasih
Menyelamatkan orang di
dalam
kecemasan
(menaikkan
atau
menurunkan orang).
Mengikat atau menarik
kayu.

Kemuncak
( 10 minit )

1. Murid
dibahagikan
kepada
empat
kumpulan.
(Satu kumpulan 7
orang )
2. Setiap
kumpulan
akan
diberikan
masa 15 minit untuk
Aktiviti 3
menjalankan
Pembincangan
pembincangan.
/
Aktiviti
3. Selepas
Kumpulan
perbincangan,
setiap
kumpulan
akan membentang
hasil
keempatempat ikatan serta
penerangan
berkaitan
dengan
penggunaan ikatan.
4. Guru
akan
membetulkan
sekiranya terdapat
kesilapan.
1. Lembaran
1. Dapat
1. Guru mengedarkan Lembara
Kerja
mengaplikasikan
lembaran
kerja n Kerja
2. Semakan
pengetahuan
kepada
setiap
Lembaran
yang dipelajari
murid.
Kerja
2.
Dalam masa 10
dalam lembaran
minit, murid perlu
kerja.
menjawab soalan
yang diedarkan.
3. Selepas 10 minit,
tukarkan
kertas
soalan
dengan
rakan sebelah.
4. Guru dan muridmurid
akan
membincangakn

jawapan mereka.

Penutup
( 5 minit )

1. Soal Jawab
2. Rumusan
PdP

Rumusan
PdP

1. Guru menanyakan
beberapa
soalan
kepada murid.
Soalan guru:
i. Berikan 4 jenis ikatan
yang telah dipelajari
hari ini.