Anda di halaman 1dari 3

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

SMA MANBAUL ULUM ASSHIDDIQIYAH TANGERANG


TAHUN PELAJARAN 2015/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mata Pelajaran
: Pendidikan Agama Islam dan Aswaja
Kelas
: XI.IPA. 2 / 3*
Hari, Tanggal
: Senin, 5 Oktober 2015
Waktu
: 07.15 08.45 WIB
============================================================================================
1. Pada kata(
) terdapat dua
6. Cara membaca bunyi huruf mim pada
potongan ayat
adalah. . . .
bacaan tajwid. Salah satunya adalah
a. jelas
bacaan.
b. mendengung
c. samar
a. idgam bigunnah
d. membalik
b. izhar syafawi
e. memantul
c. ikhfa hakiki
7. Salah satu orang yang disebutkan dalam
d. mad lazim
Surah Fatir [35] ayat 32 adalah orang yang
e. mad arid lissukun
bersegera berbuat kebaikan. Kata kebaikan
2. Pada Surah al-Baqarah [2] ayat 148 terdapat
dalam ayat tersebut diungkapkan dengan
hukum bacaan mad layyin (layyinah).
kata..
Berapakah kata pada ayat tersebut yang
a. al-khaira-t
mengandung hukum bacaan mad layyin
b. al-fadl
(layyinah).?
c. linafsihi
a. 2
d. sa biq
b. 3
e. al-kabi-r
c. 4
8. Dalam Surah Fatir [35] ayat 32 menyebut
d. 5
tentang suatu kitab. Kitab yang dimaksud
e. 6
dalam ayat tersebut merujuk pada kitab . . . .
3. Setiap umat memiliki kiblat yang dia
a. Taurat
menghadap kepadanya. Kata kiblat dalam
b. Al-Quran
Surah al-Baqarah [2] ayat 148 disampaikan
c. Zabur
denganmenggunakan kata . . . .
d. Suhuf
e. Injil
a.
9. Sehabis mengaji, Arman mengetahui bahwa
melaksanakan salathukumnya wajib. Saat
b.
terdengar azan Arman tidak beranjak
daritempat duduknya. Demikian juga saat
c. .
waktu salat habis, ia masihasyik bermain
game.Dalam kelompok yang terdapat pada
d.
Surah Fatir[35] ayat 32 Armantermasuk
kelompok . . . .
e.
a. kesatu
4. Perdebatan yang melatarbelakangi turunnya
b. keempat
Surah al-Baqarah [2] ayat148 terkait
c. kedua
tentang...
d. kelima
a. klaim Yahudi atas ajaran Islam
e. ketiga
b. pembunuhan seorang pedagang Yahudi
10. Salah satu tanggapan para pewaris kitab
c. pelecehan orang Nasrani
yang disebutkan dalam SurahFatir[35] ayat
d. penghinaan kepada Muhammad saw.
32 adalah . . .
e. pertempuran Badar
a. mendustakan ajaran
5. Hal terbaik yang dapat dilakukan oleh orangb. menipu manusia
orang Yahudi dan kaummuslimin daripada
c. bersegera dalam kebaikan
berdebat yang dinyatakan dalam Surah ald. memilih berjalan kaki di tengah
Baqarah[2] ayat 148 adalah . . . .
e. membunuh dirinya sendiri
a. memberikan infak
b. saling memaafkan
c. bertobat
d. berlomba dalam kebaikan
e. melaksanakan salat dan membayar zakat

1 [PAI XI IPA 2-3]

11. Persaingan antara kaum muslimin dengan


orang Yahudi tidak hanyaterjadi dalam
urusan perdagangan, tetapi juga dalam hal.
a. keagamaan
b. kezuhudan
c. kekompakan
d. masalah sosial
e. kemandirian
12. Klaim yang dilakukan oleh orang Yahudi
menyebabkan Surah al-Baqarah[2] ayat 148
turun adalah tentang . . . .
a. Tuhan
b. cara berinfak
c. arah kiblat
d. Madinah
e. Nabi Musa
13. Sesungguhnya segala amal manusia itu
tergantung niatnya. Demikianjuga dalam
beribadah kepada Allah. Agar niat kita
diterima Allah Swt.salah satu syarat niat
adalah . . . .
a. untuk Allah semata
b. mandi wajib terlebih dahulu
c. berwudu dengan sempurna
d. melaksanakan salat empat puluh waktu
e. membersihkan diri dahulu
14. Allah akan mengangkat derajat orang. . . .
a. Orang beriman dan beramal sholeh
b. Orang beriman dan berilmu
c. Orang beriman dan berberbuat baik
d. Orang beriman dan berakhlak
e. Orang beriman dan berbakti kepada
orang tua
15. Sikap mubazir yang dijelaskan dalam ayat
ke-27 Surah al-Isra- [17]diibaratkan sebagai .
...
a. bersikap zalim
b. teman setan
c. melampaui batas
d. musuh manusia
e. orang kafir
16. Dalam menafsirkan Surah al-Isra- [17] ayat
2627 sebagian ulamaberpendapat bahwa
berlaku boros adalah . . . .
a. harta tidak untuk bersedekah
b. semua tindakan menggunakan harta
sama dengan berlaku boros
c. bermaksiat kepada Allah
d. menggunakan harta dengan kikir
e. menggunakan harta sesuai kebutuhan
17. Tabzir dalam Surah al-Isra- [17] ayat 27
diibaratkan sebagai . . . .
a. bersikap zalim
b. teman setan
c. melampaui batas
d. musuh manusia
e. orang kafir
2 [PAI XI IPA 2-3]

18. Dalam Surah al-Baqarah [2] ayat 177 kita


diperintahkan Allah untuk bersabar dalam
tiga hal yaitu . . . .
a. kelapangan, kesempitan, dan bencana
b. kekayaan, kemiskinan, dan penderitaan
c. Kemelaratan,
penderitaan,
dan
peperangan
d. peperangan, perdamaian, dan bencana
e. kesempitan,
kelapangan,
dan
peperangan
19. Secara bahasa, kata ibnu sabil artinya . . . .
a. para ahli ibadah
b. tamu
c. orang-orang lemah
d. kaum kafir
e. anak jalan
20. Cara penggunaan harta yang dibenarkan . . .
a. seluruh harta untuk sedekah
b. menyisakan sebagian harta untuk
sedekah
c. harta digunakan dengan boros
d. boros untuk bersedekah diperbolehkan
e. kemiskinan yang menimpa mustadafin
adalah kesalahan mereka
21. Maksud dari potongan ayat
adalah..
a. kerabat terjauh
b. anak
c. kerabat dekat
d. tetangga yang miskin
e. orang tua
22. Pesan yang terkandung dalam kalimat

adalah..
a. setan membujuk orang menjadi kafir
b. setan sangat ingkar kepada Allah
c. orang yang berlaku seperti setan
d. jadikan perbuatan setan sebagai cermin
e. kekafiran setan seperti para pemboros
23. Dua ibadah yang disebutkan dalam Surah alBaqarah [2] ayat 177 adalah. . . .
a. puasa dan haji
b. zakat dan haji
c. syahadat dan salat
d. zakat dan syahadat
e. salat dan zakat
24. Orang yang berhak menerima zakat ada . . . .
golongan
a. 6
b. 7
c. 8
d. 9
e. 5

25. Salah satu orang yang berhak menerima


zakat, kecuali . . . . .
a. Anak yatim
b. Fakir
c. Miskin
d. Inbu sabil
e. Sabilillah
f. Amilin
26. Orang yang paling berhak dan segera
dibantu jika merujuk surah al-Isra : 26-27
adalah . . . .
a. ibnu sabil
b. miskin
c. kaum kerabat
d. peminta-minta
e. amil
27. Janji Allah bagi orang yang memudahkan
urusan orang lain pada harikiamat kelak
adalah akan . . . .
a. dimudahkan urusannya
b. dibangunkan rumah dari permata
c. terhindar dari siksaan neraka
d. mendapatkan
derajat
yang
tinggi
bersama para nabi
e. digolongkan sebagai orang-orang yang
berserah diri
28. Untuk menyucikan harta kita dianjurkan
untuk..
a. mentraktir orang lain
b. membelanjakan
untuk
memenuhi
kebutuhan keluarga
c. memberi bantuan kepada orang lain
d. membayar zakat
e. mendirikan lembaga keuangan syariah
29. Maksud dari kata al ma-la ala hubbihi
adalah..
a. harta itu berasal dari sumber dan usaha
yang halal
b. sedekah kita dapat menjadi tabungan
amal jariah di akhirat
c. pengabdian kita kepada Allah di atas
segalanya
d. kesenangan kita pada harta merupakan
hal yang manusiawi
e. harta yang dicintai

30. Jumlah Rosul menurut hadits nabi adalah. . .


a. 125
b. 124.000
c. 25.000
d. 25
e. 315
31. Jumlah nabi menurut hadits nabi adalah . . . .
a. 125
b. 124.000
c. 25.000
d. 25
e. 315
32. Allah Swt. telah mengutus para rasul kepada
manusia. Jumlah rasulutusan Allah Swt. yang
wajib diketahui ada . . .
a. 15
b. 20
c. 25
d. 30
e. 35
33. Kata rasul berasal dari bahasa Arab yaitu . . .
a. arsala
b. nabaa
c. karama
d. naba
e. karaha
34. Di antara para rasul Allah ada lima rasul yang
memiliki gelar tertentu. Gelar bagi rasul
tersebut adalah . . . .
a. as-Sabiqunal Awwalun
b. Ruhul Qudus
c. Ulil Albab
d. Ulul Azmi
e. Khalifah fil Ard
35. Kita sering mendengar bahwa rasul Allah
Swt. adalah uswatun hasanah. Yang
dimaksud uswatun hasanah adalah . . . .
a. pribadi yang menyenangkan
b. teladan yang baik
c. orang yang cerdas
d. dapat dipercaya
e. orang yang jujur

JAWABLAH PERTANYAAN DENGAN BENAR !


1.
2.
3.
4.
5.

Siapakah golongan yang paling berhak untuk kita santuni?


Apakah janji Allah kepada manusia yang terangkaikan dengan anjuran untuk ber-fastabiqul khairat?
Apakah syarat pertama dan utama suatu amal diterima oleh Allah Swt.?
Sebutkan Rosulrosul yang mendapat gelar Ulul Azmi !
Sebutkan 25 Rosul yang wajib diketahui !

# Selamat mengerjakan #
3 [PAI XI IPA 2-3]

Anda mungkin juga menyukai