Anda di halaman 1dari 5

1

SULIT
1. Masalah asas ekonomi yang berkaitan dengan
teknik pengeluaran sesuatu barangan adalah
merujuk kepada
A. Apa yang hendak dikeluarkan
B. Berapa yang hendak dikeluarkan
C. Bagaimana hendak dikeluarkan
D. Untuk siapa dikeluarkan
2. Antara yang berikut yang manakah ciri-ciri sistem
ekonomi Islam
I.
Hak milik mutlak ialah Allah dan manusia
sebagai pemegang amanah
II.
Harga ditentukan oleh kerajaan sahaja
III.
Individu dan pengeluar bebas membuat
pilihan selagi tidak melanggar prinsip syariah
IV.
Individu dan pengeluar bebas menerima
keuntungan
A. I, II dan III
C. I, III dan IV
B. I, II dan IV
D. II, III dan IV

3757/1
8. Jadual menunjukkan upah dan harga barang P, Q
dan R.
Upah
(RM)
1500

Hitung upah benar?


A. 60 unit
B. 65 unit

5. Antara yang berikut yang manakah kebaikan


sistem ekonomi Perancangan Pusat
I.
Agihan pendapatan dan kekayaan lebih
seimbang
II.
Kecekapan dalam penggunaan sumber
III.
Pilihan barangan yang tinggi
IV.
Penyediaan barang awam yang lebih penting
A. I, II dan III
C. I, III dan IV
B. I, II dan IV
D. II, III dan IV
6. Antara yang berikut, manakah faktor-faktor yang
menentukan pemilihan sesuatu pekerjaan?
I.
Kesihatan
II.
Upah wang
III.
Faedah sampingan
IV.
Kelayakan akademik dan kemahiran
A. I, II dan III
C. I, III dan IV
B. I, II dan IV
D. II, III dan IV
7. Apakah objektif utama isi rumah membuat
perbelanjaan penggunaannya?
A. Memaksimumkan keuntungan
B. Memaksimumkan kebajikan
C. Memaksimumkan kecekapan
D. Memaksimumkan kepuasan

C. 75 unit
D. 125 unit

9. Jadual menunjukkan penyata pendapatan dan


perbelanjaan Encik Zafrin bagi bulan Ogos.
Butiran
Gaji bulanan
Elaun Khidmat Awam
Elaun Tanggung Jawab
Elaun Perumahan
Cukai pendapatan
Caruman KWSP
Faedah dari bank
Caruman Perkeso

3. Dalam sistem ekonomi Kapitalis, masalah untuk


siapa barang itu dikeluarkan diselesaikan melalui
A. Agihan pendapatan
B. Kuasa pengeluar
C. Kuasa kerajaan
D. Agihan pendapatan dan kuasa kerajaan
4. Apakah ciri yang membezakan antara sistem
ekonomi campuran dengan sistem ekonomi
Islam.
A. Kehendak barang C. Penentuan harga
B. Pemilikan sumber D. Persaingan firma

Harga Barang (RM)


Barang P
Barang Q
Barang R
12
23
25

Jumlah (RM)
3 411
300
120
210
125
404
50
150

Berapakah jumlah pendapatan boleh guna Encik


Zafrin pada bulan tersebut?
A. RM3 562
C. RM3 462
B. RM3 512
D. RM3 412
10.
Upah
Gaji RM5 500
Elaun RM1 500
Komisen RM500

Tingkat harga barang


(seunit)
Barang A RM2.50
Barang B RM3.50

Berdasarkan jadual di atas kirakan upah benar?


A. 1 167 unit
C. 2 500 unit
B. 1 250 unit
D. 3 000 unit
11. Berikut ialah faktor yang mempengaruhi
perubahan permintaan, kecuali
A. Perubahan harga barang tersebut
B. Perubahan pendapatan
C. Perubahan harga barang pengganti
D. Perubahan harga barang penggenap
12.
Penyakit selsema burung telah ditemui di
negeri Perak yang melibatkan kawasan
Gopeng dan Bukit Merah.

Apakah kesan isu di atas terhadap permintaan


ayam?
A. Permintaan ayam tidak berubah
B. Harga ayam akan meningkat

3757/1 2015 Hak Cipta SMK Convent Ipoh

SULIT

2
SULIT
C. Keluk permintaan ayam akan beralih ke
kanan
D. Keluk permintaan ayam akan beralih ke kiri

13. Rajah di bawah menunjukkan permintaan buah


durian

3757/1
B. Kos yang terpaksa dibayar terhadap
penggunaan faktor tetap
C. Perubahan jumlah kos kesan perubahan
seunit input
D. Perubahan jumlah kos kesan perubahan
seunit output
18. Harga barang X telah meningkat sebanyak RM4
menjadi RM10, sementara kuantiti ditawarkan
meningkat sebanyak 50%. Hitungkan nilai
keanjalan harga penawaran barang X.
A. 0.75
C. 2.0
B. 1.5
D. 2.5
19. Maklumat di bawah menunjukkan
pengeluaran jangka pendek.
Input tetap
Input berubah
Kuantiti keluaran

Hitungkan nilai X sekiranya nilai pekali keanjalan


harga permintaan ialah 0.3.
A. 720
C. 672
B. 700
D. 650
14. Apakah langkah yang perlu diambil oleh seorang
pengeluar untuk meningkatkan hasil jualannya
sekiranya pekali keanjalan harga permintaan ialah
1.2.
A. Meningkatkan harga barang tersebut
B. Menurunkan harga barang tersebut
C. Tidak perlu mengubah harga barang
D. Memberikan potongan harga bagi setiap
pembelian
15. Hubungan antara input dan
pengeluaran dikenali sebagai
A. Fungsi pengeluaran
B. Nisbah pengeluaran
C. Gabungan pengeluaran
D. Istilah pengeluaran

output

dalam

16. Jadual berikut menunjukkan output dan kos


berubah sebuah firma.
Output (unit)
Kos berubah (RM)

5
40

10
75

15
110

20
16
0

25
20
0

Jika kos tetap adalah RM100, berapakah kos


purata bagi keluaran yang ke-20?
A. RM8.00
C. RM12.00
B. RM10.00
D. RM13.00

fungsi

: 100 unit
: 320 unit
: 1 600 unit

Hitungkan keluaran purata bagi firma tersebut.


A. 5 unit
C. 10 unit
B. 8 unit
D. 12 unit
20. Jadual di bawah menunjukkan permintaan tiga
pengguna X, Y dan Z terhadap barang A.
Harga
(RM)
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

Kuantiti diminta (unit)


Penggun
Penggun
Penggun
a
a
a
X
Y
Z
10
18
20
4
11
12
2
8
9
1
6
5
0
4
3

Manakah di antara pasangan harga dan kuantiti


berikut terletak di atas keluk permintaan yang
disatukan?
A. RM6.00 dan 38 unit
B. RM7.00 dan 15 unit
C. RM8.00 dan 19 unit
D. RM9.00 dan 7 unit
21. Rajah di bawah menunjukkan keluk penawaran
bagi tiga firma iaitu S1, S2 dan S3. SAT
menandakan keluk penawaran pasaran.

17. Kos marginal bermaksud...


A. Tambahan kos yang terpaksa ditanggung
oleh firma

3757/1 2015 Hak Cipta SMK Convent Ipoh

SULIT

3
SULIT

3757/1
Harga
Kuantiti diminta
Kuantiti ditawar

Pada harga 0P, berapakah kuantiti yang


ditawarkan oleh firma-firma tersebut.
Firma 1
Firma 2
Firma 3
A.
0M
0N
0K
B.
0K
0N
0M
C.
0Q
0P
0M
D.
0M
0Q
0A1
22. Antara pernyataan berikut yang manakah benar
tentang penawaran buruh?
I.
Isi rumah menawarkan buruh dalam pasaran
barang
II.
Keluk penawaran buruh mempunyai cerun
yang positif
III.
Penawaran buruh dipengaruhi oleh bilangan
penduduk
IV.
Apabila tingkat upah rendah, penawaran
buruh adalah tinggi
A. I dan II
C. II dan III
B. I dan IV
D. III dan IV
23. Rajah berikut menunjukkan aliran
pendapatan ekonomi dua sektor.

pusingan

: RM20.00
: 20 unit
: 15 unit

Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan keadaan


pasaran dan tindakbalas harga yang berlaku.
Keadaan Pasaran
Tindakbalas
Harga
A. Lebihan penawaran
Harga turun
B. Lebihan penawaran
Harga naik
C.
Lebihan
Harga turun
permintaan
D.
Lebihan
Harga naik
permintaan
25. Apakah tujuan Bank Pusat ditubuhkan?
I.
Menguruskan hutang negara
II.
Mengeluarkan cek kembara
III.
Mengurus pinjaman bersindiket
IV.
Mengekalkan kestabilan ekonomi
A. I dan II
C. I dan IV
B. II dan III
D. III dan IV
26. Bagaimanakah Bank Pusat mengawal keadaan
terlalu banyak wang mengejar sedikit barang di
pasaran?
I.
Menurunkan kadar rizab berkanun
II.
Menaikkan kadar rizab tunai
III.
Mengurangkan jumlah pinjaman maksimum
IV.
Memanjangkan tempoh bayaran balik
pinjaman sewa beli
A. I dan II
C. I dan IV
B. II dan III
D. III dan IV
27. Encik Ahmad mengarahkan Bank Islam Malaysia
Berhad membayar bil telefonnya kepada Syarikat
Telekom Malaysia Berhad. Apakah jenis
perkhidmatan yang disediakan bank tersebut?
A. Perintah sedia ada
B. Debit langsung
C. Pindahan kredit
D. Draf bank

Manakah
aliran
yang
menggambarkan
perbelanjaan penggunaan?
A. Aliran I
C. Aliran III
B. Aliran II
D. Aliran IV
24.

28. Simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat


dikenali sebagai
A. Rizab tunai
C. Kadar faedah
B. Rizab berkanun
D. Bil pertukaran
29. Apakah jenis pinjaman yang ditawarkan oleh bank
saudagar?
A. Pinjaman bercagar
B. Pinjaman korporat
C. Pinjaman portfolio
D. Pinjaman bersindiket
30. Bagaimanakah syarikat insurans
dalam pembangunan negara?

3757/1 2015 Hak Cipta SMK Convent Ipoh

membantu

SULIT

4
SULIT
I.
II.
III.

Membeli sekuriti kerajaan


Memberi pinjaman kepada sektor swasta
Mengeluarkan tabungan orang ramai untuk
pelaburan
IV.
Memberi pinjaman kepada pemegang polisi
A. I, II dan III
C. I, III dan IV
B. I, II dan IV
D. II, III dan IV

31. Kerajaan cenderung meminjam daripada sumber


dalam negeri kerana perkara-perkara berikut,
kecuali
A. Wang tidak mengalir keluar
B. Kadar faedah dalam negeri lebih rendah
C. Menghadapi risiko kadar pertukaran asing
D. Syarat pinjaman lebih mudah dan fleksibel
32. Encik Imran telah dikenakan kompaun kerana
lampu brek keretanya tidak berfungsi. Bayaran
kompaun tersebut merupakan...
A. Hasil bukan cukai
B. Cukai perkhidmatan
C. Cukai langsung
D. Cukai tidak langsung
33. Antara yang berikut, yang manakah komponen
perbelanjaan mengurus kerajaan?
I.
Derma kepada negara Filipina bagi
membantu penduduk yang dilanda banjir
lumpur
II.
Bayaran gaji kepada kakitangan awam
III.
Bekalan dan perkhidmatan
IV.
Pemberian dan serahan kepada kerajaan
negeri
A. I, II dan III
C. I, III dan IV
B. I, II dan IV
D. II, III dan IV

34.

3757/1
Firma mendapati bahawa stoknya semakin
berkurangan. Keadaan ini menyebabkan
pengeluaran
terjejas
dan
berlaku
pengangguran.

Berdasarkan situasi di atas, apakah dasar


belanjawan yang perlu dijalankan oleh kerajaan
untuk mengatasi masalah tersebut?
A. Meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan
menurunkan kadar cukai
B. Mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan
menaikkan kadar cukai
C. Mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan
menurunkan kadar cukai
D. Menigkatkan perbelanjaan kerajaan dan
menaikkan kadar cukai
36. Apakah kebaikan dasar perlindungan kepada
negara yang melaksanakannya?
I.
Kadar pengangguran meningkat
II.
Penawaran barang tempatan meningkat
III.
Kecekapan dalam pengagihan sumber
IV.
Memperbaiki imbangan pembayaran
A. I dan II
C. II dan IV
B. I dan III
D. III dan IV
37. Imbangan perdagangan yang positif bagi
sesebuah negara bermakna...
A. Jumlah
nilai
eksport
barang
dan
perkhidmatan melebihi jumlah import barang
dan perkhidmatan
B. Jumlah nilai eksport barang-barang melebihi
jumlah nilai import barang-barang
C. Jumlah nilai import barang-barang melebihi
jumlah nilai eksport barang-barang
D. Jumlah aliran masuk mata wang ke dalam
negara melebihi aliran keluar
38. Di antara berikut, yang manakah akan dikreditkan
ke dalam akaun imbangan pembayaran
Malaysia?
A. Negara Thailand mengimport kereta proton
dari Malaysia
B. Pelabur Malaysia membuat pelaburan di
negara Indonesia
C. Rakyat Malaysia melancong ke negara China
D. Malaysia memberi pinjaman kepada negara
Vietnam

Rajah di atas menunjukkan hubungan antara


cukai
tidak
langsung
dengan
sekatan
perdagangan antarabangsa. X diwakili oleh
A. Duti import
C. Kuota
B. Embargo
D. Duti Eksais

39. Andaikan kadar pertukaran mata wang di antara


Ringgit Malaysia (RM) dengan Dolar Amerika
Syarikat (USD) dan Dolar Singapura (SD)
diberikan seperti di bawah:

35.

3757/1 2015 Hak Cipta SMK Convent Ipoh

SULIT

5
SULIT

3757/1
US $1.00 = RM 4.00
S $1.00 = RM2.50

Berapakah kadar pertukaran antara Dolar


Amerika Syarikat dengan Dolar Singapura?
A. US $1.00 = S $1.00
B. US $1.00 = S $1.60

3757/1 2015 Hak Cipta SMK Convent Ipoh

C. US $1.60 = S $1.00
D. US $1.00 = S $0.16
40. Penawaran mata wang sesebuah negara di
pasaran pertukaran mata wang asing mempunyai
A. Hubungan negatif dengan eksport negara
berkenaan
B. Hubungan negatif dengan import negara
berkenaan
C. Hubungan positif dengan eksport negara
berkenaan
D. Hubungan positif dengan import negara
berkenaan
KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT