Anda di halaman 1dari 3

1.

Athens mengalami beberapa jenis perintahan sebelum mengamalkan


sistem demokrasi.
a. Apakah maksud demokrasi?
i. Kerajaan yang ditadbir oleh wakil
ii. Wakil ini dipilih oleh rakyat
b. Senaraikan dua badan yang memainkan peranan penting dalam
sistem demokrasi di Athens.
i. Majlis
ii. Dewan perhimpunan
c. Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi di Athens
i. Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis
ii. Lelaki menjadi anggota Dewan Perhimpunan
iii. Dewan Perhimpunan bersidang tiga kali sebulan
iv. Ahli Dewan Perhimpunan mengemukakan cadangan tentang
dasar kerajaan
v. Majlis mengendalikan keputusan Dewan Perhimpunan
vi. Ahli Majlis, Majistret, dan juri dilantik oleh Dewan
Perhimpunan
d. Namakan negara di dunia yang mengamalkan sistem demokrasi
beraja
i. Malaysia
ii. Australia
iii. Britain
iv. Thailand
e. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kelebihan sistem
demokrasi yang diamalkan di Malaysia.
i. Rakyat memilih wakil melalui pilihan raya
ii. Wakil ini menjadi anggota Dewan Rakyat

2. Rajah 1 berkaitan dengan sumbangan tamadun awal.

Colloseum

Sumbangan
tamadun awal

Sukan Olimpik

a. Namakan tamadun yang memperkenalkan Sukan Olimpik.


i. Tamadun Yunani
b. Nyatakan tujuan utama Sukan Olimpik diadakan pada zaman
tamadun awal.
i. Menghormati Tuhan Zeus
c. Nyatakan ciri-ciri perbezaan antara Sukan Olimpik asal dengan
Sukan Olimpik moden
i. Tujuan pertandingan
ii. Bilangan peserta
iii. Bilangan acara
d. Apakah fungsi colloseum?
i. Tempat pertandingan pahlawan
ii. Tempat pementasan teater
e. Apakan ciri-ciri persamaan yang terdapat antara colloseum dengan
stadium negara kita?
i. Berbentuk kubah
ii. Tempat pementasan
iii. Tempat pertandingan
iv. Dapat memuatkan penonton yang ramai

3. Agama membimbing manusia ke arah kehidupan yang sempurna


a. Apakah yang dimaksudkan dengan agama?
i. Pegangan atau kepercayaan kepada satu-satu tuhan atau
dewa
b. Nyatakan fungsi utama Tuhan menurut agama Hindu
i. Mencipta
ii. Memelihara
iii. Membinasa
c. Apakah kepentingan Hukumm Karma?
i. Mementingkan kelakuan manusia semasa hidup
ii. Menekankan kelahiran semula selepas mati
d. Huraikan maksud istilah berikut:
i. Akidah: Keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah SWT
ii. Syariah: Undang-undang yang terkandung dalam al-Quran
dan al-Sunnah (hadis)
e. Pada pendapat anda, apakah iktibar yang diperoleh daripada ajaran
Confucianisme?
i. Mementingkan perikemanusiaan
ii. Mementingkan kesusilaan
iii. Mementingkan ketaatan kepada ibu bapa.

Beri Nilai