Anda di halaman 1dari 11

PENULISAN

AKADEMIK

PENULISAN AKADEMIK
SEJAUHMANAKAH MATA PELAJARAN SENI DALAM PENDIDIKAN DAPAT
MEWUJUDKAN
PEMBELAJARAN
YANG
OPTIMUM,
BERSEPADU
DAN
MENYERONOKKAN DALAM APLIKASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATA
PELAJARAN.
Seni Dalam Pendidikan (SDP) memainkan peranan penting ke arah
pembentukkan

perkembangan

kanak-kanak

melalui

peningkatan

daya

persepsi, estetika dan kreativiti. Ia sebenarnya bermatlamat untuk melahirkan


individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian,
berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi.
Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan seni
pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik sejajar dengan
gagasan yang ingin membentuk mentaliti kelas pertama.
Beberapa tokoh ilmuan hebat telah memberikan pandangan yang
menyokong bahawa seni dalam pendidikan memberikan manfaat dari segi
jangka masa panjang. Teori konstruktivisme oleh Jean Piaget mengetengahkan
pendapat bahawa kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam
Pendidikan

boleh

dijadikan

sebagai

wadah

untuk

membolehkan

murid

mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Mereka boleh meneroka dunia
mereka

dengan

membina

pengetahuan

berdasarkan

unsur

seni

yang

Gardner

pula

diterapkan.
Teori

Kecerdasan

Manusia

(1983)

oleh

Howard

mengutarakan terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan.


Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan
minda kanak-kanak seterusnya dapat menjana kecerdasan minda murid
dengan lebih menyeluruh. Howard Gardener juga berpendapat bahawa
pendekatan

yang

berintegrasi

terhadap

pelbagai

jenis

kecerdasan

memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

Hermann

(1991)

didalam

Quadrant

Concept

yang

mengkaji

perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu


pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Bahagian otak pada tubuh
badan manusia amat penting. Ia mengawal segala pergerakan otot kecil
mahupun otot besar di dalam tubuh badan manusia supaya manusia boleh
melakukan sebarang pergerakkan. Menurut Hermann juga , keupayaan otak kiri
dan kanan dapat dijana dengan baik sekiranya seni diterapkan dalam sebarang
tindakan pemikiran.
Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari
oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Selain itu ia membantu guru itu
sendiri

untuk

memahami

diri

sendiri.

Kemudian

ia

juga

membantu

perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Selain


itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, peka,
berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan professional. Kemudian ia
juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh.
Seni sememangnya memainkan banyak peranan dalam pendidikan.
Menurut Dr. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (2006), asas pendidikan di rujuk
sebagai 3R iaitu membaca, menulis dan mengira. Penggunaan huruf, R
adalah satu perkataan yang sesuai digunakan dalam Bahasa Inggeris tetapi
mungkin tidak dalam Bahasa Melayu. Seni perlu di jadikan R keempat atau
literasi asas kerana Seni dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting
dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Terdapat 3 bidang utama dalam
mata pelajaran ini iaitu Seni Visual, Seni Muzik dan Seni Pergerakan.
Antara

peranan

Seni

Dalam

Pendidikan

ialah

menjadikan

proses

pengajaran dan pembelajaran sesuatu matapelajaran menjadi lebih seronok.


Pengajaran yang dilaksanakan dengan menggabungjalin pelbagai unsur seni
dan berbeza dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan
kapur dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat dapat
menjadikan murid berasa lebih seronok. Selain itu, murid akan berasa lebih
selesa dan lebih mudah untuk memahami sesuatu tajuk yang diajar. Murid

pada zaman moden kini lebih celik dan bijak dalam menilai. Mereka sudah
bersedia untuk diajar dengan gaya guru yang lebih moden yang menerapkan
kaedah dan strategi pengajaran yang lebih efisyen.
Bukan itu sahaja, secara amnya, kebanyakan aktiviti Seni Dalam
Pendidikan tidak dapat mengelak murid-murid daripada melibatkan diri dalam
kegiatan yang berunsur kerjasama. Aktiviti berkelompok menuntut setiap
individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai
kejayaan bersama. Aksi-aksi yang terdapat dalam Seni Dalam Penidikan
merangkumi aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan mempunyai titik tolak
interaksi sosial yang terjalin melalui deria sentuh.
Di samping itu, apabila semua murid berpeluang menyertai aktivitiaktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka, maka akan terbentuk
satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu
kemilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok. Murid-murid
mahukan dirinya diterima sebagai anggota sebuah kelompok dan pada masa
yang sama memerlukan kasih sayang. Dalam kegiatan Seni Dalam Pendidikan,
keperluan untuk belaian sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan
galakan yang diberi sebaik sahaja mereka mempersembahkan aktiviti yang
menarik.
Natijahnya, satu perhubungan mesra antara murid dengan murid serta
murid dengan guru dapat diwujudkan. Bukan itu sahaja, dengan terbinanya
perhubungan mesra ia dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan
menyebabkan murid merasakan bahawa guru dan rakan-rakan prihatin terhdap
dirinya dan menghargai bakat yang dimiliki oleh mereka. Denagn itu, satu
kelompok murid yang produktif akan berjaya dihasilkan hasil daripada
penerapan nilai-nilai seni semsa melakukan pengajaran dan pembelajaran di
dalam kelas. Murid akan memliki sifat daya saing yang positif yang dapat
membina intelek serta membawa murid kepada satu tahap kematangan yang
sepatutunya.

Selain itu juga, Seni Dalam Pendidikan berperanan sebagai satu medium
untuk murid menjalani proses penerokaan semasa dalam proses pengajaran
dan pembelajaran. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), penerokaan
dapat ditakrifkan sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui
sesuatu yang belum diketahui. Penerokaan dapat dilaksanakan dengan cara
menjelajah. Namun begitu, proses ini memerlukan pelbagai bahan dan kaedah.
Pengalaman

meneroka

juga

merupakan

sesuatu

situasi

pembelajaran.

Meneroka dijalankan dengan membuat eksperimen, menyelidik dan mencipta


menggunakan pelbagai idea dan bahan. Penerokaan terbahagi kepada tiga
kategori iaitu alat dan bahan, cara pengelohan dan manipulasi serta idea dan
isi kandungan.
Disamping itu, Seni Dalam Pendidikan menjadi medium untuk murid
meluahan perasaan serta membina keyakinan pada aras yang tinggi. Perasaan
merupakan reaksi badan terhadap rangsangan yang diterima sama ada ia
bersedia atau tidak. Di samping itu, perasaan juga mungkin dapat memberikan
sumber manfaat dan kerugian kepada seseorang. Guru boleh mendapat tahu
perasaan sebenar murid melalui tingkah laku yang dipamerkan. Murid yang
menyertai aktiviti-aktiviti seperti permainan boleh mewujudkan suasana
keriangan, bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam
menghadapi persaingan dan cabaran. Individu yang mempunyai keyakinan diri
yang tinggi dapat melakukan aktiviti tanpa rasa segan atau bimbang mengenai
pandangan orang lain terhadap dirinya. Oleh itu, setiap aktiviti yang dilakukan
perlulah ada keyakinan supaya dapat menjamin keberkesanannya.
Oleh yang demikian, peranan Seni Dalam Pendidikan tidak boleh
dipertikaikan lagi. Kesemua bidang Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual,
muzik dan pergerakan perlu diintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini
mempunyai

motif

dan

peranan

yang

sama.

Pengintegrasian

ini

akan

memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuktajuk yang diajar oleh guru. Lantaran itu, negara kita Malaysia, akan sentiasa

mempunyai sumber tenaga kerja yang berpotensi tinggi serta mampu berdaya
saing dengan negara maju di luar sana.
Seni Dalam Pendidikan boleh diaplikasikan di dalam pembelajaran mata
pelajaran lain agar ia dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum,
bersepadu

dan

menyeronokkan.

Aplikasi

seni

dalam

pengajaran

ialah

melakukan aktiviti yang berkaitan dengan seni seperti lakonan, nyanyian,


sajak, pantun,

syair,

pembelajaran.

Oleh

dan
itu,

lain-lain
seseorang

lagi

dalam

guru

proses

boleh

pengajaran

mengajar

dan

muridnya

menggunakan pelbagai elemen seni mengikut kretiviti seseorang itu. Hal ini
demikian kerana, aplikasi seni dalam pengajaran dapat digunakan bagi
menarik minat murid mengikuti proses pembelajaran di samping dapat
meransang minat murid untuk memberikan fokus yang sepenuhnya kepada isi
pelajaran.
Aplikasi seni di dalam pengajaran juga dapat memperkembangkan
kemahiran meneroka dan pengalaman yang tersediri kepada setiap murid. Di
samping itu, Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Howard Gardner juga telah
menyokong agar seni diberi peranan yang lebih penting dalam kurikulum
kerana menurutnya, manusia memperolehi pengetahuan melalui kecerdasan
yang pelbagai antaranya kecerdasan logikmatematik, kecerdasan verballinguistik, kinestetik badan, muzik, ruang visual, interpersonal, intra personal,
naturalis, dan eksistensialis.
Seni Dalam Pendidikan (SDP) diwujudkan bagi membantu perkembangan
individu seimbang sama ada dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan
juga sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Selain itu,
ianya juga bermatlamat untuk menyediakan guru pelatih dengan pengetahuan
dan

juga kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual, seni

pergerakan dan juga seni muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran
dalam mata pelajaran yang lain. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu
yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. Elemen-elemen
tersebut ialah seni visual, seni pergerakan dan juga seni muzik. Ruang lingkup

seni visual hanya lebih melibatkan lukisan, manakala seni pergerakan


melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti dan seni muzik pula lebih
kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari.
Irama, warna dan juga pergerakan merupakan elemen yang sentiasa
wujud di sekeliling kanak-kanak. Dengan wujudnya unsur-unsur ini, kanakkanak dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih
seronok dan lebih berkesan. Mereka juga digalakkan mencuba untuk meneroka
sesuatu yang baru dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing. Warna
merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. Tanpa warna
kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna,
yang ada hanya warna hitam dan putih yang semestinya akan menghasilkan
kehidupan yang bosan dan tidak menarik. Warna juga turut digunakan dalam
seni pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual.
Warna dapat dibahagikan kepada tiga yang utama iaitu warna primer,
warna sekunder dan juga tertier. Kesemua warna ini sebenarnya wujud
disekeliling kita. Contoh yang terdekat yang dapat kita lihat ialah seperti warna
hijau yang terdapat pada daun, warna warni yang terdapat pada pelangi dan
juga sebagainya. Penggunaan warna juga turut memberi kesan kepada
manusia. Warna yang digunakan memberi kesan terhadap personaliti, budaya
dan juga psikologi seseorang. Terdapat juga warna panas dalam seni visual.
Sebagai contohnya, warna merah yang menggambarkan perasaan marah,
semangat keberanian dan juga keceriaan dalam diri seseorang. Ini dapat
dikaitkan jika seseorang individu itu mengenakan pakaian yang berwarna
terang seperti oren dan merah, semestinya tanggapan yang wujud ialah dia
seorang berani kerana memilih warna tersebut sebagai pilihan.
Irama merupakan elemen pelengkap dalam seni muzik. Tanpa irama
maka tidak lengkaplah muzik. Muzik tidak dapat berdiri dengan sempurna.
Irama dapat dinyatakan sebagai sesuatu atau rentak yang berlaku secara
berulang. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik.
Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang

untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. Dalam kehidupan seharian, kita
semestinya akan menemui pelbagai irama. Sebagai contohnya, bunyi tapak
kaki, bunyi degupan jantung, bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. Semua
ini merupakan irama yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan
kebanyakan

ianya

berlaku

setiap

masa.

Kanak-kanak

juga

mampu

menghasilkan irama mereka sendiri. Ini dapat dilihat ketika mereka berkawad,
menepuk tangan, mengetuk meja dan sebagainya. Kepelbagaian irama yang
dihasilkan tersebut akan menghasilkan muzik yang menarik. Dalam pendidikan
seni, irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang
berulang, susunan sekata yang mewujudkan pergerakan.
Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran
dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat, bergerak
ke kiri dan ke kanan, menari, melukis corak dan sebagainya. Sebenarnya irama
dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang
sedang dilakukan. Tanpa kehadiran muzik yakni irama, sudah semestinya
sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan.
Selain itu, kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung
menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktiviti dengan lebih
seronok dan bersemangat. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan
aktiviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. Mereka juga akan
meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila
wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang
mereka dengar.
Ruang juga merupakan elemen dalam mata pelajaran Seni Dalam
Pendidikan. Ruang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di
sekeliling sesuatu objek atau dengan kata lain jarak antara dua objek. Dalam
pergerakan kita seharian, kita memerlukan ruang untuk bergerak dengan baik
dan sempurna. Penggunaan ruang yang baik, bijak dan sempurna akan
mewujudkan keselesaan dan menjadikan ruang tersebut lebih selamat.
Menurut Howard Gardner (1983), kecerdasan ruang melibatkan kebolehan

melihat dunia visual spatial dengan lebih tepat. Bilik darjah perlu disusun
dengan baik bagi memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan juga
pelajar melakukan aktiviti dengan selamat, selesa dan berkesan. Ini secara
tidak langsung membantu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran
lebih efektif dan seterusnya mencapai matlamat P&P tersebut.
Kenneth M.Lansing (1973) dalam bukunya Art, Artist dan Art Education
menyatakan bahawa aktviti pendidikan seni yang wujud boleh berfungsi
sebagai satu cabang komunikasi. Kebolehan guru menyampaikan pengajaran
dengan baik dan menggunakan kaedah yang betul dan sesuai dapat memenuhi
keperluan. Selain itu, guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan
menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Kemahiran guru dalam
mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan
pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan
pelbagai

pendekatan

dan

teknik

yang

sesuai.

Seni

Dalam

Pendidikan

sebenarnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam


sekeliling mereka, yakni apa yang mereka lihat, sentuh, bergerak dan berfikir
dalam setiap aktiviti pembelajaran yang mereka lakukan. Melalui cara ini,
secara tidak langsung, ia mengajar murid untuk menangani dan menguruskan
sumber imaginasi, kreativiti, pemikiran, serta emosi dengan lebih efektif dan
proaktif.
Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana yang aktif.
Menurut ahli piskologi kognitif dan ahli teori konsturktivisme, kanak-kanak tidak
memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan melalui cara yang pasif. Mereka
membina pengetahuan secara aktif. Pembelajaran secara aktif dan juga
melibatkan interaksi sosial amatlah digalakkan. Melalui aktiviti yang dilakukan
seperti meneroka, membuat eksperimen dan mengolah bahan, murid akan
memperoleh pengalaman yang baru. Pengalaman tersebut akan kekal kerana
mereka meneroka sendiri dan menggunakan pencaindera mereka untuk
menilai apa yang dilakukan. Oleh itu, melalui aktiviti seni, kanak-kanak boleh
meluahkan idea atau perasaan mereka yakni emosi secara bebas dan kreatif.

Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah perlulah merentasi


semua matapelajaran. Guru mata pelajaran hendaklah melengkapkan diri
dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Perancangan aktiviti juga perlu
diberi tumpuan demi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang
dilakukan

berkesan.

menggalakkan

murid

Guru

hendaklah

menggunakan

memainkan

sepenuhnya

peranan

kelebihan

diri

dengan
mereka

disamping guru menyediakan pelbagai aktiviti yang meransang minat kanakkanak dan memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai kepelbagaian
gaya belajar.
Tiga unsur Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual, muzik dan juga
pergerakan

perlulah

digabungkan

dengan

semaksimum

mungkin

bagi

menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan dan


kreatif. Guru perlulah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk
menggunakan warna dengan baik, memasukkan elemen-elemen irama dan
dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang
minda kanak-kanak sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui
kaedah tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan, murid akan
berasa seronok dan gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif.
Mereka tidak terikat dengan cara atau teknik pengajaran yang lama dimana
ianya lebih berpusatkan kepada guru.
Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan
dengan menggabungjalin mata pelajaran tertentu dengan unsur warna, irama
dan seni pergerakan. Kita dapat lihat dalam pengajaran mata pelajaran sains
dimana guru akan mengajar tajuk haiwan iaitu haiwan liar dan haiwan
peliharaan kepada kanak-kanak. Guru boleh membawa kanak-kanak ke taman
sains sekolah untuk melihat haiwan peliharaan yang terdapat di situ.
Seterusnya kanak-kanak akan membuat pemerhatian, membuat catatan
tentang ciri-ciri binatang yang dilihat dari aspek warna, tubuh badan, saiz dan
sebagainya. Selain itu, kanak-kanak juga boleh melukis rupa bentuk binatang
yang mereka lihat. Bimbingan daripada guru kepada kanak-kanak yang

mempunyai masalah perlulah diberikan. Kebebasan perlulah diberikan kepada


murid

untuk

mereka

menggunakan

warna

dan

mencampurkan

untuk

mendapatkan hasil yang menarik dan kreatif.


Pelajar juga dapat menggunakan daya imaginasi dan ingatan mereka
dalam menghasilkan lukisan dan seterusnya dapat meningkatkan daya
kreativiti mereka. Setelah kajian yang dilakukan telah selesai dijalankan, guru
boleh mengarahkan murid untuk membentangkan dapatan kajian yang mereka
telah perolehi. Pembentangan boleh dilakukan secara berkumpulan. Setiap
kumpulan boleh menggunakan setiap ruang yang ada dalam kelas dengan
semaksimum mungkin dan menjalinkan bersama kreativiti mereka bagi
menjadikan pembentangan tersebut menarik dan kreatif. Dengan itu, satu sesi
pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan berkesan dapat dijalankan.
Kesimpulannya,

mata

pelajaran

Seni

Dalam

Pendidikan

dapat

mewujudkan pembelajaran yang optimum, bersepadu, dan menyeronokkan


sekiranya guru pandai mengaplikasikan mata pelajaran ini dalam mata
pelajaran tersebut mahupun mata pelajaran lain. Seni Dalam Pendidikan
merupakan satu mata pelajaran yang unik kerana ia mampu digunakan dalam
mata pelajaran lain sekiranya digunakan pada waktu dan masa yang sesuai.
Oleh itu, satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan akan dapat
dihasilkan oleh guru.

Anda mungkin juga menyukai