Anda di halaman 1dari 25

SME 6044

ISU-ISU KONTEMPORARI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK

TUGASAN 1:
ASAL USUL, TUJUAN DAN STRUKTUR
PENDIDIKAN MATEMATIK DI MALAYSIA

PENSYARAH :
YM RAJA LAILATUL ZURAIDA

DISEDIAKAN OLEH:
SITI NUR BAINI BT HUSSIN M20151000729
NORLIDA BT ADAM
M20151000739
AZRINA BT SAZALI
M20151000761

sains, ilmu, atau


pembelajaran

m a t h e m a t

k s

suka belajar

Bidang ilmu yang mengkaji


kuantiti, struktur, ruang dan
perubahan.

Pendidikan Matematik di
Malaysia, pada mulanya :
mementingkan kemahiran mengira dengan
mudah di sekolah rendah dan juga di
sekolah menengah;
mengetengahkan
dan geometri ;

ilmu

algebra,

aritmetik

tiada kesepaduan dalam mengajar


algebra, aritmetik dan geometri.

ilmu

PERKEMBANGAN
P E N D I D I K A N M AT E M AT I K

Lapora
n
Razak

1956

1970

Laporan
Projek
Khas
Program
Matemat
ik Moden

Kurikulu
m Baru
Sekolah
Rendah

1983

1994

Kurikulu
m
Bersepa
duSekola
h
Rendah

Sukatan
Matemat
ik
Sekolah
Rendah

1998

2011

Kurikulu
m
Standard
Sekolah
Rendah

LAPORAN RAZAK
1956

Syorkan beberapa
perubahan dalam
sistem pendidikan.
Telah dimaktubkan
ran
dalam Ordinan Pelaja
1957
Semua sekolah pun
yai
sukatan yang sama
.

Hanya terdapat sedikit


perubahan tajuk pada
kurikulum yang rasmi .

9
1

0
7

EK
J
O
R
P
AN
R
O
P
A
L
KHAS
bu
A
.
n
E
i
u
Diteraj
Al i
n
a
s
s
a
H
us
k
o
f
i
r
e
Memb
ap
terhad
an
k
i
a
b
h
ba
penam
n
a
k
i
d
i
d
en
p
u
t
u
ains
m
s
n
a
d
ik
t
a
m
e
t
ma
ras
a
l
e
s
a
supay
dengan
gan
n
a
b
m
n.
perke
e
d
o
m
atik

PROGRA
M MATE
MATIK
MODEN
Tujuan
u t a ma :
mempe
rkenalk
an tajuk
tajuk m
oden se
perti
teori se
t, statis
tik dan
vektor y
an
dipermu g
dahkan
.
Pendek
atan tra
disi
digantik
an deng
an
kaedah
s e ma s a
.

KB
19

Digubal
berdasarka
n FPK
Kandungan
matematik
dikurangkan
supaya menjadi
lebih sesuai
dengan
kebolehan
murid.

SR

83

Bertujuan
mengembangkan
kemahiran
mengira di
kalangan murid
dan menguasai
kemahirankemahiran asas
matematik.

KB
n
a
h
a
b
u
r
Pe
at
u
b
i
d
g
yan
s
a
r
a
l
e
s
adalah
dengan
n
a
d
k
a
d
kehen
i
n
r
u
m
a
t
cita-ci
yang
g
n
u
d
n
a
terk
K
P
F
m
a
l
da
1994.

19

SR

94

Pelaja
r
dapat
menye
lesaika
n
masala
h dala
m
kehidu
pan
sehari
an
denga
n
berkes
an.

SUKATAN
M AT E M AT I K S E KO L A H R E N D A H

1998
Berikutan
n
pelancara
ri
a
t
s
e
B
h
a
l
Seko
n
(1995) da
i
h
u
n
e
m
e
m
T
I
n
a
u
l
r
e
p
ke
ng
seperti ya
alam
d
t
a
p
a
d
r
te
an
s
a
w
a
w
n
cabara
2020.

Memastikan
pelajar menguasai
kemahiran asas
matematik dan
dapat
menggunakannya
dalam situasi
harian
sepenuhnya.

KS
20

SR

d
i
r
u
m
an
k
i
1
t
s
h
a
a
m
d
e
n
M
re
1
h
a
l
o
k
e
is
d
d
i
r
u
m
n
a
k
l
a
k
e
ib
,
n
a
dapat d
u
h
a
t
ge
n
e
p
n
a
i
a
deng
l
i
n
n
a
d
n
a
r
i
h
a
kem
g
n
i
r
i
e
s
relevan
rta
e
s
n
a
h
Mena
i
nsg
. atkan
peruba
ak
m
e
s
n pen
a
u
l
r
e
p
guasaan
ke
murid
di
sekolah
rendah
khususnya dal
am bahasa
Melayu
dan
bahasa
Inggeris.

PENGARUH LUAR
Nuffield
Mathematics
Project
(NMP)
Scottish
oup
r
G
s
c
i
t
Mathema
(SMG)
m

dala
a
m
a
t
u
rujukan
oden
M
k
i
t
a
m
ate
Projek M

School Mathematics
Project (SMP)
rujukan utama buku teks
Matematik Moden di
Malaysia

School Mat
hematics
Study Grou
p (SMSG)
membekalk
a

n idea-idea
y an g
berguna kep
ad a p ar a p e
ndidik
di Malaysia
dengan pen
jelasan
matematik y
ang betul

of
National Council
Teachers of
CTM(N
s
ic
t
a
m
e
h
t
a
M
1989)

ational
N
n
a
g
n
e
d
a
m
sa
a
rj
beke
on of
ti
a
it
d
re
c
c
A
r
fo
l
ci
n
Cou
E) untuk
T
A
C
(N
n
o
ti
a
c
u
d
E
r
Teache
guru
n
a
h
ti
la
m
ra
g
ro
p
i
a
menil

TUJUAN : KPSK

Menggunakan kemahiran matematik asas dalam


menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan
masalah
bersedia untuk menangani cabaran sekolah rendah

TUJUAN : KBSR

1994

membina pemahaman terhadap konsep nombor


dan kemahiran asas dalam operasi ;
mengaplikasi pemahaman dalam kehidupan harian
mereka dengan berkesan dan penuh
tanggungjawab ;
membolehkan murid melanjutkan pelajaran ke
peringkat yang lebih tinggi

TUJUAN : KSSR

2011

membina pemahaman tentang konsep nombor,


kemahiran asas dalam pengiraan ;
memahami idea Matematik yang mudah ;
berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta
kemahiran matematik secara berkesan dan
bertanggung jawab dalam kehidupan seharian

TUJUAN : KBSM
membentuk
matematik ;

individu

yang

1998

berpemikiran

berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan


matematik dengan berkesan ;
bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah
dan membuat keputusan ;
berupaya menangani cabaran dalam kehidupan
harian bersesuaian dengan perkembangan sains
dan teknologi

PERINGKAT PENDIDIKAN
MATEMATIK DI MALAYSIA
PRA SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH
SEKOLAH RENDAH
TINGKATAN 6,
MATRIKULASI &
UNIVERSITI

STRUKTUR PENDIDIKAN
MATEMATIK S E KO L A H R E N D A H
Terbahagi kepada DUA tahap :
TAHAP 1
Tahun 1 tahun 3

TAHAP 2
Tahun 4 tahun 6

Membina
kefahaman,
kemahiran matematik;

Membina kefahaman,
kemahiran matematik
dan aplikasi yang lebih
kompleks ;

Melakukan aplikasi asas.

Menangani cabaran
hidup.

KERANGKA
KU R I KU LU M M AT E M AT I K

n
a
r
a
j
a
l
e
g
b
n
a
m
c
e
n
P
a
r
i
d
k
i
t
a
m
n
mate
a
k
t
a
m
a
l
t
a
d
i
m
r
r
u
e
b
m
n
a
k
u
t
n
e
b
H
pem
A
R
K
I
F
R
E
B
yang
.
k
i
t
a
m
e
t
a
m

- Nombor & Operasi


- Sukatan & Geometri
- Perkaitan & Algebra
- Statistik &
Kebarangkalian

Berkomunikasi
Menaakul
Membuat perkaitan
Menyelesaikan Masalah
Membuat Perwakilan

-Tanggapan, minat,
penghargaan, yakin tabah
dan berdaya tahan
- Peribadi, interaksi,
prosedur dan intrinsik.

Matematik
Menganalisis
Menyelesaikan masalah
Membuat penyelidikan
Berkomunikasi
Menggunakan teknologi

BIDANG PEMBELAJARAN
M AT E M AT I K S E KO L A H R E N D A H
NOMBOR &
OPERASI

nombor bulat
penambahan
penolakan
pendaraban
pembahagian
operasi
bergabung
pecahan
perpuluhan
peratus
wang

SUKATAN &
GEOMETRI
masa dan
waktu
ukuran
panjang
jisim
isipadu
cecair
ruang

STATISTIK &
KEBARANGKALI
AN

PERKAITAN
& ALGEBRA

Koordinat
Nisbah dan
kadaran

Perwakilan
data
purata

STRUKTUR PENDIDIKAN
MATEMATIK S E KO L A H M E N E N G A H
MATEMATIK
NOMBOR

BENTUK & RUANG

MATEMATIK
TAMBAHAN
SAINS &
TEKNOLOGI

SAINS SOSIAL

GEOMETRI
ALGEBRA
KALKULUS

PERKAITAN

TRIGONOMETRI
STATISTIK

ORGANISASI KANDUNGAN

T IF A N
K
JE JAR
B
O LA
BE
M
PE

PEM HASIL
B EL
AJA
RAN

BIDANG
PEMBELAJAR
AN

CATATAN

GAN
CADAN
I
AKTIVIT

PENEKANAN DALAM PdP


I
S
A
K
NI
U
M
KO

KEMAHIRAN
MENYELESAIK
AN
MASALAH

STRATE
MENYEL GI
ESAIKAN
MASALA
H

MEMBUAT
PERKAITAN

N
A
L
U
K
A
A
N
E
P

PENGG
UNAA
N
TEKNO
LOGI

PENDEKATAN DALAM PdP


PEMBELAJARAN
KOPERATIF

KONSTRUKTIVIME

PEMBELAJARAN
KONTEKSTUAL

PEMBELAJARAN
MASA DEPAN

PEMBELAJARAN
MASTERI

INKUIRI
PENEMUAN

PENILAIAN

Temubual, soalan terbuka,


pemerhatian, dan tugasan
berdasarkan kepada objektif
sesuatu pengajaran itu