Anda di halaman 1dari 10

MAKALAH

”MEMAHAMI KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH DAN PENGENALAN


SALAH SATU ORTOMNYA”

Oleh :
Saleh Abu Jihad (06560044)
Mahfud Bamualim (06560045)

JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2009
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena atas
limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul
“Memahami Kepribadian Muhammadiyah dan Pengenalan Salah Satu Ortomnya”.

Harapan penulis semoga makalah ini dapat memberikan sumbangan yang


berarti dan berguna

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak


kekurangan baik dari segi materi yang disajikan maupun dari struktur bahasa yang
digunakan, itu semua tidak lain disebabkan oleh keterbatasan yang penulis miliki,
untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan koreksi yang membangun
dari para pembaca.

Akhir kata mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca
sekalian.

Malang, 5 April 2009

Penulis
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam.
Maksud gerakanya ialah Dakwah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar yang ditujukan
kepada dua bidang: perseorangan dan masyarakat . Dakwah dan Amar Ma'ruf nahi
Munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan: Kepada yang telah Islam
bersifat pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli
dan murni; dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan
untuk memeluk agama Islam. Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan
pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 di Yogyakarta.

Setelah mengetahui apa itu Muhammadiyah dan pendirinya, selanjutnya


makalah ini akan membahas mengenai kepribadian Muhammadiyah sebagai
persyarikatan gerakan islam, dan mengkaji tentang gerakan didalam badan
Muhammadiyah itu sendiri.

B. Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk
menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh pengajar.

C. Ruang Lingkup
Penulisan makalah ini yang diambil dari Konsep Agama Islam dengan
mengangkat tentang Organisasi Islam yaitu Muhammadiyah yang meliputi beberapa
pokok bahasan yaitu:

Kepribadian Muhammadiyah.
Mengenal gerakan Aisyiyah.
• Latar belakang berdirinya gerakan Aisyiyah.
• Waktu dan tempat berdirinya gerakan Aisyiyah.
• Visi dan misi gerakan Aisyiyah.
D. Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan pada penulisan makalah ini antara lain :
Metode Kepustakaan, yaitu mengambil beberapa referensi atau bahan dari beberapa
sumber pustaka artikel di situs-situs internet.
BAB II
PEMBAHASAN

A. Kepribadian Muhammadiyah
Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam.
Maksud gerakanya ialah Dakwah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar yang
ditujukan kepada dua bidang: perseorangan dan masyarakat . Dakwah dan Amar
Ma'ruf nahi Munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan: Kepada
yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan kepada
ajaran Islam yang asli dan murni; dan yang kedua kepada yang belum Islam,
bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam.

Adapun da'wah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar bidang kedua, ialah
kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan.
Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar taqwa dan mengharap keridlaan Allah
semata-mata.

Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan
caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat
menuju tujuannya, ialah "Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".

• Dasar dan Amal Usaha Muhammadiyah.


Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dimana kesejahteraan, kebaikan dan
kebahagiaan luas-merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal
usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran
Dasar, yaitu:
1) Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat
kepada Allah.
2) Hidup manusia bermasyarakat.
3) Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan
bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian
dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat.
4) Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam
masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah
dan ikhsan kepada kemanusiaan.
5) Ittiba' kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad
SAW.
6) Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan
ketertiban organisasi.

• Pedoman Amal Usaha dan Perjuangan Muhammadiyah


Menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan
dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan
tunggalnya, harus berpedoman: "Berpegang teguh akan ajaran Allah dan
Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan
menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridlai Allah".

• Sifat Muhammadiyah
1) Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.
2) Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.
3) Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran
Islam.
4) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
5) Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta
dasar dan falsafah negara yang sah.
6) Amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi
contoh teladan yang baik.
7) Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah
dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam.
8) Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha
menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela
kepentingannya.
9) Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain
dalam memelihara dan membangun Negara untuk mencapai
masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT.
10) Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan
bijaksana.

B. Mengenal Gerakan Aisyiyah

• Latar belakang berdirinya gerakan Aisyiyah.

Aisyiyah adalah organisasi wanita muslim, yang bergerak dalam


bidang dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi munkar. Pada waktu berdiri,
Aisyiyah memiliki bidang gerak berupa pengajian
untuk memajukan wanita Indonesia, khususnya wanita muslim dengan
menyampaikan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis rasulullah,
terutama yang menyangkut tugas dan kewajiban wanita. Gerakan
pengajian kemudian berkembang menjadi tempat memberikan penyuluhan
kepada wanita dalam fungsinya sebagai istri, ibu dalam keluarga, dan
dalam masyarakat.

Aisyiyah mengaktualisasikan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an


surat
Ali Imran (3) ayat 104 yang artinya : "Hendaklah ada diantara kamu
semua umat yang menyeru orang melakukan yang benar serta melarang
dari yang mungkar. Merekalah orang yang mencapai kebahagiaan"" serta
surat An-Nahl(16) ayat 97 yang artinya : "Barang siapa melakukan
kebaikan, laki-laki maupun wanita, dan ia beriman, Kami pasti akan
memberinya kehidupan yang mernyenangkan. Kami pasti akan memberinya
pahala sesuai dengan yang sebaik-baiknya meraka lakukan.

Dalam perkembangan selanjutnya Aisyiyah giat dalam meningkatkan


ketrampilan anggotanya guna menunjang penghasilan keluarga, dengan
mengajarkan jahit-menjahit, sulam-menyulam, masak-memasak, serta
kerajinan tangan lain. Kesemuanya itu untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarga.

Dalam perkembangan terakhir,'Aisyiyah ikut serta menunjang


keberhasilan gerakan Keluarg Berencana, Kesehatan Ibu dan
Kelangsungan Hidup Anak, Pembinaan Wanita Desa, dan program
Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

• Waktu dan tempat berdirinya gerakan Aisyiyah.


Aisiyah berdiri pada tanggal 22 april 1917, bertepatan dengan tanggal 27
rajjab 1335 H. Perintis berdirinya Aisyiyah adalah Nyai Ahmad Dahlan, seorang
Pahlawan Nasional, dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.

• Visi dan misi gerakan Aisyiyah.


BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
1. Kepribadian Muhammadiyah adalah bertujuan untuk membentuk umat
islam Indonesia yang lebih baik yang sesuai dengan tuntunan Al-
Qur’an, Sunnah, dan Hadist rasulullah.
2. Pengembangan Aisyiyah yang merupakan organisasi wanita muslim
Indonesia bertujuan untuk memajukan wanita Indonesia, khususnya
wanita muslim dengan menyampaikan ajaran Islam berdasarkan Al-
Qur'an dan Hadist rasulullah, terutama yang menyangkut tugas dan
kewajiban wanita.
DAFTAR PUSTAKA

 www.muhammadiyah.or.id

 immfaiuad.wordpress.com

 groups.yahoo.com