Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran

: Dunia Seni Visual

Tarikh

: 9 Ogos 2015

Masa

: 11.15 pagi 12.15 tengahari (60 minit)

Tahun

: 1 Anggun

Bilangan Murid

: 20 orang

Bidang

: Menggambar

Aktiviti

: Kolaj

Tema

: Alam Semulajadi

Tajuk

: Pokok

Media

: Alat Gunting, pensil


Bahan Kertas warna, kertas lukisan, gam

Bahan Bantu Mengajar

: Contoh Kolaj

EMK

: Keusahawana, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN
1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan
manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.

2.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media
dan teknik dalam penghasilan lukisan.

3.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan
lukisan.

4.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami

bahasa seni visual yang ada pada karya seni.


1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1

Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran)

1.1.1.2

Rupa organik dan geometri

1.1.1.3

Warna primer dan sekunder

1.1.2 Prinsip rekaan

1.2

1.1.2.1

Harmoni warna, bentuk, rupa

1.1.2.2

Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni

visual dalam menghasilkan karya seni.


1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1

Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama

1.2.1.2

Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster


atau tempera

1.2.2

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan


karya
1.2.2.1

1.3

Ekspresi Kreatif

Teknik catan (basah atas kering)


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman,

dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.


1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya
1.4

Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri

dan rakan berpandukan bahasa seni visual.


1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Murid dapat melukis gambar pokok berdasarkan aspek unsur seni dan prinsip
rekaan.
2. Murid dapat menghasilkan kolaj pokok dan mengaplikasikan pengetahuan bahasa
seni visual.
3. Murid dapat menerokai penggunaan media, alat dan bahan.
4. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya seni visual sendiri dan rakan.

STANDARD PEMBELAJARAN
Persepsi Estetik

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN

(Set Induksi - 5 minit)


1. Guru

Soalan :

menunjukkan

pelbagai

jenis

gambar

tumbuhan

dan

bunga.
2. Guru bersoal jawab dengan murid

1. Apakah gambar yang kamu

BBM : Gambar

lihat?
Jawapan : Pokok
2. Apakah perbezaan antara 2

EMK : Keusahawanan,

gambar ini?
Jawapan : 1 ditampal dengan

tentang gambar.
3. Guru menunjukkan contoh hasil

boleh membina jaringan


sosial

kertas, 1 diwarnakan

lukisan.
4. Guru
menyatakan

perbezaan

antara lukisan dan kolaj.

Aplikasi Seni
(Perkembangan 10 minit)
1. Guru

memberi

berkaitan

aktiviti

Alat & Bahan :

penerangan
yang

akan

dijalankan.
2. Guru menerangkan alat dan bahan
yang

akan

digunakan

untuk

menghasilkan kolaj.
3. Guru menunjukkan contoh kolaj
yang telah siap.
4. Guru
membuat

demonstrasi

membuat kolaj.
5. Murid mendengar

penerangan

guru

berdasarkan

Strategi : Penerangan

Kertas lukisan
Pensil
Gam
Kertas warna

EMK

Langkah penghasilan :
Sediakan alat & bahan yang akan
digunakan

murni

Lakarkan pokok di atas kertas lukisan

BBM : Kolaj bunga

Koyakkan kertas warna yang ingin


digunakan
Tampal
kertas
warna
yang
dikoyakkan dengan saiz yang kecil
pada lakaran pokok.
Teruskan tampalan kertas secara
bertindih-tindih mengikut lakaran
pokok
Lakukan kemasan
membuat kolaj

Ekspresi Kreatif
(Perkembangan 35 minit)

Kreativiti,

Keusahawanan dan nilai

demonstrasi

yang ditunjukkan dalam carta alir.

setelah

siap

1. Guru mengagihkan kertas warna

EMK : Keusahawanan.

dan kertas lukisan kepada setiap

Kreativiti dna Inovasi

murid.
2. Murid menyediakan alat dan bahan
lain yang akan digunakan.
3. Guru
meminta
murid

Nilai murni : Kerjasama,

untuk

Bersungguh-sungguh

memulakan proses membuat kolaj.


4. Murid melakar gambar sebatang
pokok di atas kertas.
5. Murid
mengoyakkan

atau

menggunting kertas warna.


6. Murid menampal kertas warna
yang telah dikoyak atau digunting
pada

lukisan

pokok

secara

bertindih-tindih.
7. Murid membuat kemasan terakhir.

Apresiasi Seni Visual


(Refleksi 5 minit)
1. Murid

yang

Kemahiran
dipilih

oleh

berfikir

Menjana idea

guru

dipanggil ke hadapan kelas untuk


menunjukkan hasil kerja mereka.
2. Murid membuat apresiasi dengan

Teori

kecerdasan

pelbagai:

bimbingan guru.
3. Murid bercerita menganai aktiviti

yang telah dijalankan pada hari itu.

Interpersonal
Intrapersonal

Penutup (5 minit)
1. Guru membuat rumusan pelajaran
dan menerapkan nilai-nilai murni.

Menerapkan nilai murni yang

Nilai :

bersesuaian.

Kreativiti
Kemahiran teknik
Ketekunan