Anda di halaman 1dari 13

IMAM SYAFI'I

Nama dan Nasab


Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Safi'I dan
bertemu nasabnya dengan nabi Muhammad dengan Abdul Manaf

Kelahiran
Lahir pada tahun 150 H di Ghozah dan ibunya membawa beliau ke Mekkah
setelah beliau berusia 2 tahun dan dari ibunya tersebut beliau belajar al
qur'an

Karya Terbesar
Beliaulah yang meletakkan kaidah-kaidah riwayat pembelaan terhadap sunnah
dan memiliki beberapa pendapat yang berbeda dengan imam Malik dan Abu
Hanifah, yaitu bahwa sebuah hadis apabila sahih maka wajib mengamalkannya
walaupun tidak dilakukan oleh ahlul madinah (seperti yang disyararatkan oleh
imam Malik dan Abu Hanifah). Dengan ini beliau dijuluki nasirussunnah
(penolong sunnah) dan tidaklah dapat diingkari oleh setiap yang menulis
mustholah hadis dan pembahasan sunnah serta kitab ussul bahwa mereka
mengikuti apa yang ditulis oleh safi'i.

Guru-guru
Diantara guru-guru beliau adalah paman beliau sendiri Muhammad bin Ali
kemudian abdul Aziz bin Majisun dan kepada imam Malik beliau belajar Al
Muwatho'

Kehidupan ilmiah
Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa dan syair hingga mantab. Kemudian
belajar fiqih , hadis dan al qur'an kepada ismail bin qostantin, kemudian

menghafal muwatho' dan mengujikannya kepada imam Malik. Imam Muslim bin
Kholid mengijinkan beliau berfatwa ketika beliau berusia 10 tahun atau
kurang. Menulis dari Muhammad bin Hasan ilmu fiqih. Imam Malik melihat
kekuatan dan kecerdasan beliau sehingga memuliakan dan menjadikan Syafi'i
sebagai orang dekatnya
Murid-murid
Diantara murid beliau adalah imam Ahmad, Khumaidi, Abu Ubaid, Al Buthi,
Abu Staur dan masih banyak yang lain.

Peranan dalam membela sunnah


Beliau memeliki kedudukan tersendiri yang membedakan diantara ahlul hadis
yang lain. Beliaulah yang meletakkan kaidah-kaidah riwayat pembelaan
terhadap sunnah dan memiliki beberapa pendapat yang berbeda dengan imam
Malik dan Abu Hanifah, yaitu bahwa sebuah hadis apabila sahih maka wajib
mengamalkannya walaupun tidak dilakukan oleh ahlul madinah (seperti yang
disyararatkan oleh imam Malik dan Abu Hanifah). Dengan ini beliau dijuluki
nasirussunnah (penolong sunnah) dan tidaklah dapat diingkari oleh setiap yang
menulis mustholah hadis dan pembahasan sunnah serta kitab ussul bahwa
mereka mengikuti apa yang ditulis oleh safi'i.

Pokok pendapat beliau


Pokok pendapat beliau sebagaimana pendapat imam yang lain adalah beramal
dengan kitab dan sunnah serta ijma'. Kelebihan beliau adalah beramal dengan
kitab dan sunnah seta ijma' lebih luas dari pada imam Malik dan Abu Hanifah
karena beliau menerima hadis ahad

Perkataan ulama' tentang beliau


Para ulama' ahlul hadis dijaman ini apabila berkata maka mereka berkata
menggunakan perkataan imam Syafi'i. Imam Ahmad berkata, 'tidaklah ada
orang yang menyentuh pena dan tinta kecuali Syafi'i. Dan tidaklah kita
mengetahui sesuatu yang global dari tafsir dan nasih mansuh dari hadis kecuali
setelah duduk bersama imam Syafi'i."
Ahmad bin hambal pernah berkata pada ishaq bin rokhuyah "kemarilah aku

tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang engkau belum pernah melihat yang
semisalnya maka dia membawaku kepada imam syafi'i."

Perkataan imam syafi'i


1.

tidaklah saya berdebat dengan seseorang kecuali agar ia tepat , benar


dan tertolong dan ia mendaptkan penjagaan serta pengawasan Allah dan
tidaklah saya berdebat dengan seseorang kecuali saya tidak perduli apakah
Allah akan menjelaskan kebenaran dari mulutju atau mulut dia.

2.

amalan yang paling hebat ialah dermawan dalam kondisi sempit,


menjaga diri ketika sendirian dan mengucapkan kalimat yang benar dihadan
orang yang berharap dan yang takut

3.

bantulah dalam berkata dengan diam dan mengambil hukum dengan


berfikir

4.

barang siapa belajar al qur'an maka ia akan agung dipandangan manusia,


barang siapa yang belajar hadis akan kuat hujjahnya , barang siapa yang
belajar nahwu maka dia akan dicari, barang siapa yang belajar bahasa arab
akan lembut tabiatnya, barang siapa yang belajar ilmu hitung akan banyak
fikirannya, barang siapa belajar fiqih akan tinggi keddukannya, barang siapa
yang tidak mampu menahan dirinya maka tidak bermanfaat ilmunya dan inti
dari itu semua adalah taqwa.

Wafat beliau
Wafat pada tahun 204 H. setelah memenuhi dunia dengan ilmu dan ijtihad
beliau dan memenuhi hati-hati manusia dengan cinta pengagungan dan
kecondongan paada beliau.

IBNU KHALDUN

Lahir
Ibn Khaldun atau nama sebenarnya Wali al-Din Abd al-Rahman bin Muhammad
bin Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan lahir di Tunis pada 1 Ramadan 732H
Karya Terbesar

Kemukakan teori ekonomi Islam


Ibn Khaldun atau nama sebenarnya Wali al-Din Abd al-Rahman bin Muhammad
bin Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan lahir di Tunis pada 1 Ramadan 732H
Keluarganya berasal daripada keturunan Arab Hadramaut yang pernah
menetap di Serville, Italy, dan SepanyoL Akhirnya berpindah dan menetap di
Afrika Utara semasa pemerintahan Hafs Abu Zakariyya, pemerintah Tunis
pada waktu itu.
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Ibn Khaldun mendapat pendidikan dalam
pelbagai ilmu Islam seperti al-Quran, al'Hadith, perundangan Islam,
kesusasteraan, falsafah, bahasa, dan mantik. Antara gurunya ialah
Muhammad Ibrahim al-Abili, Abu Abd Allah al-Jayyani, Abd Allah Muhammad
bin Abd al-Salam.
Ibn Khaldun menjadi cendekiawan yang agung sehingga disanjung oleh Barat
kerana buah fikirannya, Walau bagaimana pun jarang umat Islam mengkajinya.
Sebenarnya, sumbangan pemikiran Ibn Khaldun dalam ekonomi banyak
dimuatkan dalam hasil karya agungnya, al Muqaddimah. Antara teori ekonomi
yang terdapat dalam karyanya masih lagi relevan dengan masalah ekonomi
semasa.
Ibn Khaldun telah membincangkan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi
seperti keadilan (al adl), hardworking, kerjasama (cooperation),
kesederhanaan (moderation), dan fairness.
Berhubung dengan keadilan (Justice), Ibn Khaldun telah menekankan bahawa
keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonom.
Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan, sesebuah negara akan hancur dan
musnah.
Menurut beliau, ketidakadilan tidak sahaja difahami sebagai merampas wang
atau harta orang lain tanpa sebarang sebab yang diharuskan. Malah,
mengambil harta orang lain atau menggunakan tenaganya secara paksa atau
membuat dakwaan palsu terhadap orang lain. Begitu juga kalau meminta
seseorang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Islam.
Beliau mengkategorikan perampas harta orang lain secara tidak sah hingga
memberi kesan kepada kehidupan isteri dan keluarga sebagai paling tidak adil.
Menurut beliau lagi, seseorang yang membeli harta seseorang dengan harga
yang paling murah termasuk dalam kategori memiliki harta cara yang tidak
betul.
Ketidakadilan seumpama di atas membawa kepada kejatuhan sesebuah negara
dan keruntuhan sesebuah tamadun dengan segera. Menurut Ibn Khaldun, atas
sebab sebab tersebutlah semua bentuk ketidakadilan dilarang oleh Islam.

Manusia dan Ekonomi

Berdasarkan analisis mendalam, didapati kesemua teori ekonomi dan idea Ibn
Khaldun tentang manusia berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan falsafah
Islam. Ibn Khaldun tidak melihat fungsi utama manusia dalam aktiviti
perekonomiannya seumpama haiwan ekonomi (economic animal). Sebaliknya
beliau menganggap manusia itu sebagai manusia Islam (Islamic man/homo
Islamicus) yang memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di
atas muka bumi ini.
Dalam hal ini, Ibn Khaldun menekankan perlunya manusia menjauhi perbuatan
jahat. Sebaliknya manusia wajib mengikuti ajaran Islam sebagai model untuk
memperbaiki dirinya dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan
akhirat.

Teori Pengeluaran

Ibn Khaldun mengemukakan teori bahawa kehidupan perekonomian sentiasa


menghala ke arah pelaksanaan keseimbangan antara penawaran dengan
permintaan. Menurut beliau pengeluaran berasaskan kepada faktor buruh dan
kerjasama masyarakat. Bahkan beliau menganggap buruh merupakan faktor
terpenting dalam proses pengeluaran walaupun faktor-faktor lain seperti
tanah tersedia, tenaga buruh perlu untuk menghasilkan matlamat akhir.
Selain itu beliau berpendapat bahawa kenaikan yang tetap pada paras harga
amat perlu untuk mengekalkan tahap produktiviti. Dalam hal ini beliau
menyarankan agar masyarakat melakukan perancangan supaya setiap bidang
pekerjaan dilakukan oleh orang yang
mahir dan cekap.
Walau bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan
pembahagian tenaga buruh bergantung rapat dengan pasaran. Di sini dapatlah
dinyatakan bahawa teori pembahagian tenaga buruh, pengkhususan tenaga
buruh, dan pertukaran yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun 100 tahun lebih
awal daripada Adam Smith yang juga mengemukakan teori yang sama.

Teori Nilai, Wang dan Harga

Ibn Khaldun tidak secara jelas membezakan antara teori nilai diguna (use
value) dengan nilai pertukaran (exchange value). Tetapi beliau dengan tegas
berhujah bahawa nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buruh yang
terlibat dalam proses pengeluaran.
"Semua usaha manusia dan semua tenaga buruh perlu digunakan untuk
mendapatkan modal dan keuntungan. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk
mendapatkan keuntungan melainkan melalui penggunaan buruh, kata Ibn
Khaldun.

Teori Pengagihan

Menurut Ibn Khaldun harga barangan terdiri daripada tiga elemen utama
iaitu gaji atau upah, keuntungan, dan cukai. Ketiga-tiga elemen ini merupakan
pulangan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, beliau membahagikan ekonomi
kepada tiga sektor iaitu sektor pengeluaran, pertukaran, dan perkhidmatan
awam.
Menurut Ibn Khaldun, nilai atau harga sesuatu barangan sama dengan kuantiti
buruh yang terlibat dalam pengeluaran barangan berkenaan. Harga buruh
merupakan asas kepada penentuan harga sesuatu barangan dan harga buruh
itu sendiri ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dalam
pasaran.
Manakala keuntungan terhasil daripada perbezaan yang diperoleh oleh
peniaga antara harga jualan dengan harga belian. Namun begitu perbezaan
antara kedua-dua harga

SYAIKH MUFID
(338 413 H.)
Kelahiran
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Numan yang lebih dikenal
dengan julukan Syaikh Mufid. Ia dilahirkan di tengah berkecamuknya krisis akidah dan
politik pada tahun 338 Hijriah di pinggiran kota Baghdad.

Pendidikan
Ia menamatkan pendidikan permulaan di bawah bimbingan keluarganya sendiri. Karena
keluarganya adalah pengikut mazhab Syiah yang militan dan memiliki kecintaan yang
luar biasa terhadap Ahlulbait as, ia berpindah ke kota Baghdad dengan tujuan untuk
menimba ilmu pengetahuan yang lebih mendalam. Ia menimba ilmu dari para ulama dan
ilmuwan tersohor di Baghdad sehingga ia menjadi orang nomor satu dalam bidang ilmu
Kalam, Ushul, dan Fiqih. Di samping mutakallim, ia juga adalah seorang faqih pada
masanya yang memiliki nama tersohor di seantero dunia Islam.

Kondisi Masa Ia Hidup


Dari sejak kegagalan perlawanan Mukhtar bin Abi Ubaidah ats-Tsaqaf hingga
selanjutnya, seluruh pemberontakan kaum tertindas yang anti para penindas memulai
pemberontakan mereka dengan mengangkat nama besar Ahlulbait Rasulullah saw.
Dengan artian, memberontak atas penguasa yang sedang berkuasa pada masa itu yang
dilakukan oleh seluruh aliran yang mencintai Ahlulbait as, baik mazhab Imamiah,
Zaidiah, Kaisaniah, Rawandiah, dan aliran-aliran yang lain, memiliki satu tujuan dan misi
yang sama, yaitu memberangus pemerintahan rasial dinasti Bani Umaiyah dan
menggantikannya dengan sebuah pemerintahan yang berazaskan Al-Quran. Dalam

pemerintahan ini, bangsa Arab dan non-Arab memiliki kedudukan dan keistimewaan
yang sama rata.
Daerah basis pemberontakan yang paling penting pada saat itu adalah Khurasan.
Masyarakat Khurasan berkumpul di bawah naungan bendera mazhab Syiah dan ingin
mengembalikan kekuasaan dari Bani Umaiyah kepada Bani Ali as. Ketika Muhammad
bin Ali bin Abdullah bin Abbas mengutus para propagandisnya ke Khurasan, ia berpesan
supaya mereka tidak menyebut nama tertentu. Yang penting, mereka mengajak
masyarakat untuk membela ar-Ridha min Ali Muhammad (figur agung dari keturunan
Muhammad saw).
Hasil dari kebangkitan tersebut adalah Bani Abbas berhasil menduduki takhta kerajaan
dan keluarga Imam Hasan dan Imam Husain as tercampakkan. Akan tetapi, tindakan
politis yang diambil oleh Bani Abbas setelah mereka berhasil menduduki takhta kerajaan
atau setelah beberapa saat kerajaannya stabil tidak seperti yang diharapkan oleh kaum
tertindas itu. Realita yang terjadi setelah pemberontakan itu berhasil hanyalah
terbentuknya sebuah pemerintahan rasial baru dimana Bani Abbas menggantikan posisi
Bani Umaiyah. Perbedaan yang ada terletak pada unsur kekuatan Iran yang memiliki
andil besar dalam pemberontakan tersebut dan setelah pemberontakan berhasil, mereka
memiliki kedudukan penting dalam jajaran kekuatan eksekutif kerajaan. Atas dasar ini,
sangat beralasan jika Muizud Daulah pada tahun 352 H. menyeru para wanita Syiah
supaya mewarnai wajah mereka dengan warna hitam dan memerintahkan mereka untuk
keluar ke pasar Baghdad. Para fuqaha Ahlusunah menamakan tahun itu sebagai Tahun
Bidah.
Setelah seluruh ujian pahit dan masa kelam itu terjadi, para pemikir dan ulama Syiah
mulai sadar dan mengambil sebuah inisiatifsebagai langkah pertamauntuk
mengajarkan ilmu dan akidah Syiah kepada masyarakat luas dan lebih memperkenalkan
mereka dengan teori keadilan, kesamaan, dan hukum-hukum Islam. Dari abad ke-2
Hijriah dan selanjutnya, para mutakallim Syiah dan murid universitas Imam al-Baqir dan
Imam Jafar ash-Shadiq as berusaha keras untuk membangun pondasi-pondasi akidah
Syiah dengan dasar logika rasional dan teologis. Dari sejak masa itu hingga tahun 447
Hijriah, yaitu tahun masuknya Thugrul as-Saljuqi ke Baghdad dan penggulingan khalifah
terakhir dinasti Syiah Alibuyeh yang bernama al-Malikur Rahim, para pemikir dan
ulama Syiah berhasil mencetuskan sebuah teori pemikiran insani dan Islami yang paling
unggul selama abad sejarah dengan bersandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadishadis Ahlulbait as. Tindakan ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Islam. Mereka
telah berhasil memperkuat doktrin-doktrin filosofis dan teologis mazhab ini sehingga
doktrin-doktrin tersebut tidak hanya bisa bertahan hidup di sepanjang sejarah, bahkan
selalu mengalami perkembangan pesat dan berfungsi sebagai solusi bagi setiap problema
sosial masyarakat dunia. Dari satu sisi, mereka memasukkan konsep keadilan ke dalam
salah satu doktrin akidah mazhab Syiah dan dari sisi lain, mereka memperkenalkan akal
sebagai salah satu sumber hukum dalam upaya menelorkan hukum Islam. Dengan kata
lain, dalam kedua bidang keyakinan dan amal, mereka menganggap akal sebagai suatu
alat yang legal dan dapat berfungsi secara aktif.

Masa kemunculan Syaikh Mufid dan ulama lain yang semasa dengannya terwujud pada
saat genting seperti ini. Gerakan berbau agama yang dipelopori oleh para fuqaha dan
ulama ini tidak berhenti sampai di situ saja. Gerakan itu terus-menerus diperbaharui dan
direnovasi oleh para ulama kenamaan lainnya, seperti Ibn Idris, Allamah al-Hilli,
Muhaqqiq al-Hilli, Syaikh Ali al-Karaki, Syaikh Abdul Al, Syaikh Ali Minsyar, Syaikh
Bahai, dan puluhan ulama yang lain sehingga berhasil menembus cakrawala ilmu Fiqih.
Mereka juga berhasil menyempurnakan ilmu Fiqih yang telah dicetuskan oleh Syaikh
Shaduq, Syaikh al-Kulaini, Syaikh Mufid, dan Syaikh ath-Thusi dari uang lingkup
ibadah dan transaksi menuju ruang lingkup yang lebih sempurna.
Betul bahwa setelah penyerangan kaum Mongol ke pusat-pusat ilmiah Islam, hauzahhauzah ilmiah Syiah mengalami sedikit stagnansi. Akan tetapi, setelah masa kevakuman
pasca penyerangan kaum Mongol itu, para fuqaha dan ulama setelah generasi mereka,
seperti Syahid Awal, Syahid Tsani, Muqaddas Ardabilli, Allamah Wahid al-Bahbahani,
Syaikh Jafar Al Kasyiful Githa, Syaikh Hasan yang lebih dikenal dengan sebutan
Shhib al-Jawhir, Mirza Syirazi Yang Agung, dan Syaikh Murtadha al-Anshari, berhasil
menghidupkan ilmu Fiqih mazhab Syiah kembali dan dapat bertahan hidup hingga masa
kita sekarang ini.

Para Guru
Di dalam penutup kitab Mustadrak Wasil asy-Syiah, Syaikh Nuri menyebutkan
lima puluh orang guru Syaikh Mufid. Akan tetapi, yang jelas, jumlah gurunya
melampaui jumlah tersebut. Guru-gurunya yang paling tersohor adalah sebagai
berikut:
a. Ibn Qawlawaeh al-Qomi.
b. Syaikh Shaduq.
c. Ibn Walid al-Qomi.
d. Abu Ghalib.
e. Ibn Junaid al-Iskafi.
f. Abu Ali ash-Shauli al-Bashr.
g. Abu Abdillah ash-Shafwani.
h. Ibn Abi Aqil.

Para Murid
Banyak sekali para ulama yang telah menimba ilmu dari lautan ilmu Syaikh Mufid. Yang
paling terkenal adalah berikut ini:
a. Sayid Murtadha Alamul Huda, sudara Sayid Radhi.
b. Syaikh ath-Thusi.
c. An-Najasyi.
f. Abul Fath al-Karachiki.
g. Abu Yala Jafar bin Salar.
h. Abdul Ghani.

Karya Tulis(Karya Terbesar)


An-Najasyi menyebutkan seratus sebelas karya Syaikh Mufid di dalam bukunya.
Sebagian dari hasil karya tulis tersebut adalah sebagai berikut:
a. Dalam bidang ilmu Fiqih: al-Muqniah, al-Faridh asy-Syariah, dan Ahkm an-Nis.
b. Dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran: al-Kalm f Dalil Al-Quran, Wujh Ijz AlQuran, an-Nushrah f Fadhl Al-Quran, dan al-Bayn f Tafsir Al-Quran.
c. Dalam bidang ilmu Kalam dan Akidah: Awail al-Maqlt, Naqdh Fadhlah alMutazilah, al-Ifshh, al-dhh, dan al-Arkn.

Komentar Para Ulama


a. An-Najasyi, murid tersohor dan kepercayaannya berkomentar, Keutamaan guru kami
ra dalam bidang ilmu Fiqih dan Hadis, dan ke-tsiqah-annya lebih tersohor dari setiap
usaha untuk menjelaskannya. Ia memiliki banyak karya tulis, di antaranya al-Muqniah,
al-Arkn f Daim ad-Dn, al-dhh dan al-Ifshh dalam bab konsep imamah, al-Irsyd,
al-Uyn, dan al-Mahsin.

b. Syaikh ath-Thusi di dalam al-Fihrist berkomentar, Muhammad bin Muhammad bin


Numan yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn al-Muallim adalah salah seorang
mutakallim mazhab Imamiah pada masa hidupnya. Kepemimpinan dan marjaiah mazhab
Syiah berada di tangannya. Dalam bidang ilmu Fiqih dan Kalam selalu diunggulkan atas
orang lain. Ia memiliki hafalan yang baik dan otak yang jenius. Dalam menjawab setiap
pertanyaan, ia selalu memiliki jawaban yang siap diberikan. Ia memiliki karya tulis besar
dan kecil lebih dari dua ratus buku.
c. Abu Yala al-Jafari, menantu dan pengganti posisinya, pernah berkomentar, Ia hanya
tidur sedikit di waktu malam. Selebihnya, selama siang dan malam, ia mengerajakan
shalat, menelaah buku, mengajar, atau membaca Al-Quran.

Komentar Para Ulama Ahlusunah


Di samping para ulama Syiah di atas, para ulama Ahlusunah juga memuji keutamaannya
dalam bidang ilmu dan ketakwaan.
a. Ibn Hajar al-Asqallani berkomentar, Ia adalah seorang ahli ibadah, zuhud, khusyuk,
dan selalu melakukan shalat tahajud. Ia juga selalu menekuni bidang keilmuan secara
kontinyu. Banyak para ulama yang telah menimba ilmu darinya. Ia memiliki hak yang
sangat besar atas seluruh pengikut mazhab Syiah. Ayahnya hidup di daerah Wasith. Ia
memiliki profesi mengajar dan terbunuh di daerah Ukburi. Menurut sebuah cerita,
Adhudud Daulah sering menemuinya dan ketika ia sakit, Raja selalu membezuknya.
b. Imad a-Hanbali menukil pernyataan buku Trkh Ibn Abi Thay al-Halab tentang
Syaikh Mufid, Ia adalah salah seorang tokoh pembesar mazhab Imamiah dan panutan
dalam bidang ilmu Fiqih dan Kalam, dan seni berdialog. Ia selalu mengadakan dialog dan
diskusi dengan para pengikut seluruh aliran. Di dalam jajaran pemerintahan dinasti
Alibuyeh, ia memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia selalu memberikan sedekah
yang tak terhingga, ahli tahajud, khusyuk, selalu mengerjakan shalat, dan berpuasa.
Pakaiannya pun selalu rapi. Adhudu Daulah selalu menemuinya. Ia berperawakan kurus
dan berkulit kuning langsat. Ia berusia tujuh puluh enam tahun dan memiliki lebih dari
dua ratus karya tulis. Kisah pengantaran jenazahnya sudah dikenal oleh masyarakat
ramai. Lebih dari delapan puluh ribu orang pengikut mazhab Syiah ikut mengantarkan
jenazahnya ke liang lahat. Ia meninggal dunia pada bulan Ramadhan. Semoga Allah
merahmatinya.
c. Pada pembahasan peristiwa tahun 413 Hijriah, al-Yafii menulis, Pada tahun ini,
seorang ulama Syiah meninggal dunia. Ia memiliki banyak karya tulis dan panutan yang
agung dalam mazhab Syiah Imamiah. Ia dikenal dengan sebutan Mufid dan Ibn alMuallim. Ia memiliki kepiawaian dalam bidang ilmu Kalam, Fiqih, dan seni berdebat. Ia
selalu mengadakan perdebatan dengan penganut setiap akidah dan keyakinan. Ia hidup
dengan penuh penghormatan di kalangan jajaran penjabat dinasti Alibuyeh.

Wafat
Akhirnya, setelah tujuh puluh lima tahun menghaturkan berbagai pengorbanan dan
khidmat berharga, Syaikh yang agung ini harus meninggalkan dunai yang fana. Ia
meninggal dunia pada tahun tahun 413 Hijriah. Ia mendapatkan penghormatan yang luar
biasa dari para ulama. Menurut versi riwayat Syaikh ath-Thusi, muridnya yang ikut hadir
mengantarkan jenazah gurunya, hari wafatnyadilihat dari sisi banyaknya sahabat dan
musuh yang mengerjakan shalat dan menangisinyatiada duanya. Delapan puluh ribu
pengikut mazhab Syiah ikut mengantarkan jenazahnya. Sayid Murtadha Alamul Huda
memimpin shalat jenazah atasnya. Ia dikuburkan di bawah bagian kaki makam suci Imam
al-Jawad, di dekat gurunya, Ibn Qawlawaeh.