Anda di halaman 1dari 12

SASARAN KERJA TAHUNAN

BAHAGIAN 1 Bil

Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

Ringkasan Aktiviti/Projek

Petunjuk Prestasi
Kuantiti

A
01

Kualiti

Masa / Kos

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

Ulasan

BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN


Guru Bertugas Mingguan
1.1 Mengawasi
disiplin murid
1.2 Melaporkan keadaan bilik
darjah, kantin, tandas dan
kawasan sekolah
1.3 Mengurus murid sakit dan
yang memerlukan rawatan
1.4 Mengelola perhimpunan
mingguan
1.5 Menilai kebersihan dan
keceriaan kelas untuk
pertandingan kebersihan
kelas setiap minggu
1.6 Membuat laporan bertugas
mingguan dalam borang
disediakan

Semua warga
SAMTK

Mengawasi
disiplin pelajar
dan mengambil
tindakan
tatatertib
terhadap salah
laku murid
Membuat
pemeriksaan dan
menilai
kebersihan kelas
serta
melaporkannya di
perhimpunan
sekolah
Merekod dan
mengeluarkan
surat kebenaran
ke hospital bagi
murid yang sakit,
dan
menghantarnya
keperluan
Menyampaikan
ucapan/
pengumuman
pada
perhimpunan
mingguan

Merekod
sebarang aktiviti

Dua kali
setahun
18 Mei
hingga
22 Mei
2015
10 Ogos
hingga
14 Ogos
2015

Disiplin murid
terkawal
Kebersihan
dan keceriaan
kelas serta
kawasan
sekolah
berkekalan
hingga ke
penghujung
tahun

Murid dapat
mengikut
peraturan
sekolah
dengan baik
Tahap
kebersihan
dan keceriaan
kelas adalah
memuaskan

Sesi PdP
dan aktiviti
kokurikulum
sekolah
berjalan lancar
mengikut
takwim

Februari
hingga Jun,
semua murid
wajib
menghadiri
kelas intensif
pada setiap
hari Isnin dan
Selasa dari jam
3.30 - 4.30
petang

Jadual
anjal bagi
tingkatan 3,4
&5 akan
dilaksanakan
selepas
peperiksaan
percubaan.
Kelas Intensif
juga telah
dilaksanakan
pada setiap
hari Isnin
Jumaat
(petang)

sepanjang
hari/minggu
bertugas dalam
borang guru
bertugas
B
02

BIDANG KURIKULUM
Guru Mata pelajaran Bahasa
Inggeris

5 Jamaah
(27 orang)

2.1 Menyediakan RPT dan


RPH berdasarkan Sukatan
Pelajaran

100% murid lulus


dan memperoleh
sekurangkurangnya gred E
dalam SPM 2015

140 minit
seminggu

2.2 Mengajar mata pelajaran


Bahasa Inggeris mengikut
kelas dan jumlah waktu
yang ditetapkan

100% murid
lulus dan
memperoleh
sekurangkurangnya
gred E dalam
SPM 2015.

Peperiksaan
1/2 Tahun
100% murid
lulus
A 3 orang
B 16 orag
C 9 orang
Ujian
Percubaan
100% murid
lulus
A 1 orang
B 13 orang
C 13 orang
D 1 orang

2.3 Menyelesaikan sukatan


pelajaran sebelum bulan
Julai.

Pertambahan
murid yang lulus
dalam
Peperiksaan
Percubaan 2015
Kelas Intensif
telah
dilaksanakan
pada setiap hari
(Isnin hingga
Jumaat) pada
waktu petang.

2.4 Menanda buku


latihan/lembaran kerja
murid
2.5 Menanda kertas
peperiksaan dan merekod
markah pelajar ke dalam
SAPS mengikut arahan
dari masa ke semasa
03

Guru Mata pelajaran Bahasa


Inggeris
3.1 Menyediakan RPT dan
RPH berdasarkan Sukatan
Pelajaran
3.2 Mengajar mata
pelajaran Bahasa
Inggeris mengikut

5 Amanah
(21 orang)

100% murid lulus


dan memperoleh
sekurangkurangnya gred E
dalam SPM 2015
.

140 minit
seminggu

100% murid
lulus dan
memperoleh
sekurangkurangnya
gred E dalam
SPM 2015.

Peperiksaan
1/2 Tahun
100% murid
lulus
B 6 orang
C 12 orang
D 1 orang

Pertambahan
murid yang lulus
dalam
Peperiksaan
Percubaan 2014
Kelas Intensif
telah
dilaksanakan
pada setiap hari

kelas dan jumlah


waktu yang ditetapkan
3.3 Menyelesaikan
sukatan pelajaran
sebelum bulan Julai.

Ujian
Percubaan
95% murid
lulus
B 5 orang
C 14 orang

(Isnin hingga
Jumaat) pada
waktu petang.

Peperiksaan
1/2 Tahun
100% murid
lulus
A 1 orang
B 3 orang
C 16 orang
D 2 orang
E 2 orang

Pertambahan
murid yang lulus
dalam
Peperiksaan
Percubaan 2015

3.4 Menanda buku


latihan/lembaran kerja
murid
3.5 Menanda kertas
peperiksaan dan
merekod markah
pelajar ke dalam
SAPS mengikut
arahan dari masa ke
semasa
04

Guru Mata pelajaran Bahasa


Inggeris
4.1 Menyediakan RPT
dan RPH
berdasarkan
Sukatan Pelajaran
4.2 Mengajar mata
pelajaran Bahasa
Inggeris mengikut
kelas dan jumlah
waktu yang
ditetapkan
4.3 Menyelesaikan
sukatan pelajaran
sebelum bulan
Julai.
4.4 Menanda buku
latihan/lembaran
kerja murid
4.5 Menanda kertas

5 Hidayah
( 30 orang)

100% murid lulus


dan memperoleh
sekurangkurangnya gred E
dalam SPM 2015

140 minit
seminggu

100% murid
lulus dan
memperoleh
sekurangkurangnya
gred E dalam
SPM 2015.

Ujian
Percubaan
96% murid
lulus
B 6 orang
C 14 orang

Kelas Intensif
telah
dilaksanakan
pada setiap hari
(Isnin hingga
Jumaat) pada
waktu petang.

peperiksaan dan
merekod markah
pelajar ke dalam
SAPS mengikut
arahan dari masa
ke semasa
05

Ketua Panitia Bahasa


Inggeris
5.1 Merancang dan
melaksanakan dasar dan
program tahunan Panitia
Bahasa Inggeris
5.2 Merancang dan
mengurus belanjawan
tahunan Panitia
Bahasa Inggeris
5.3 Merancang
pemerolehan dan
pembinaan koleksi
Panitia Bahasa
Inggeris
5.4 Menyelia dan
mengurus bahanbahan Panitia Bahasa
Inggeris
5.5 Menyelia dan
mengedar minit
mesyuarat
Jawatankuasa Panitia
Bahasa Inggeris.
5.6 Menyediakan laporan
serta analisis
pelaksanaan
pembanunan,
pengurusan, program
serta aktiviti serta
kewangan Panitia
Bahasa Inggeris

Semua warga
SAMTK

Semua warga
SAMTK terlibat
dalam setiap
program yang
dilaksanakan
oleh Panitia
Bahasa Inggeris
Setiap murid
terlibat dalam

Januari
Oktober

Memastikan
perancangan
yang telah
ditetapkan
dapat
dilaksanakan.

100% warga

SAMTK
terlibat dalam
program
Panitia
Bahasa
Inggeris

5.7 Menghantar data dan


laporan pelaksanaan
Program PSS (Okto
5.7 Menjalankan
tugas-tugas lain
yang diarahkan
oleh pengurusan
sekolah dari
semasa ke
semasa.
06

Guru Perpustakaan
6.1 Merancang dan
melaksanakan
dasar dan program
tahunan Pusat
Sumber Sekolah.
.
6.2 Merancang
pemerolehan dan
pembinaan koleksi
Pusat Sumber
Sekolah.
6.3 Menyelia dan
mengurus bahanbahan Pusat
Sumber Sekolah.
6.4 Menjalankan
tugas-tugas lain
yang diarahkan
oleh pengurusan
sekolah dari
semasa ke
semasa.

Semua warga
SAMTK

Semua warga
SAMTK terlibat
dalam setiap
program yang
dilaksanakan
oleh Pusat
Sumber Sekolah.

Januari
September.

Memastikan
perancangan
yang telah
ditetapkan
dapat
dilaksanakan.

100% warga

SAMTK
terlibat dalam
program
PSS.
100% murid
terlibat dalam
Program
NILAM

07

Ahli Jawatankuasa
i-Think

Warga SAMTK

7.1 Mengikuti
perjalanan
mesyuarat
tahunan

Mewujudkan
laluan
i-Think atau
sudut i-Think di
kawasankawasan tertentu

Julai
November

Memastikan
maklumat
yang
dipaparkan
dibaca oleh
warga
SAMTK

7.2 Mengetahui tugas yang


telah diagihkan
7.3 Menjalankan tugas
yang telah ditetapkan

08

Guru Tingkatan 5 Jamaah

Memastikan
laluan atau
sudut i-Think
dapat
diwujudkan

5 Jamaah

8.1 Memastikan kedatangan


pelajar diambl setiap pagi

Mencatat
kehadiran pelajar

Januari November

Mengurus hal
ehwal kebajikan
pelajar

8.2 Mengurus hal ehwal


kebajikan pelajar
8.3 Memastikan keadaan kelas
sentiasa dalam keadaan bersih

Kedatangan
diambil tepat
pada masa
Kebajikan
murud terurus

Sudut i-Think
di kantin
telah dapat
diwujudkan
Sudut i-Think
di Pusat
Sumber
Sekolah telah
dapat
diwujudkan

Sudut i-Think
juga akan
diwujudkan di
sebelah tangga
laluan ke
pejabat.

Semua
pengurusan
kelas dapat
dijalankan
dengan
jayanya

Pengurusan kelas
dalam keadaan
baik
BIDANG KOKURIKULUM

C
01
Guru Penasihat Firqah Bilal
1.1 Mempengerusikan
mesyuarat agubg kali
pertama
1.2 Menyelaras aktiviti
tahunan firqah
1.3 Menguruskan hal kebajikan
dan jamuan

220 orang pelajar

Perlantikan
jawatankuasa
tertinggi firqah

Melibatkan ahli
firqah dalam
acara sukan
tahunan
sekolah dan
Kemahiran
Amal Islami
(KAMIL)
peringkat
sekolah

Januari
November

Melahirkan
beberapa
orang murid
yang
berketerampil
an dalam
bidang sukan
dan program
KAMIL

Kejayaan
Firqah
Hamzah :
KAMIL
Keempat
SUKAN
TAHUNAN
Keempat
MERENTAS
DESA
Kedua

Mesyuarat
Agung dapat
dilaksanakan
Aktiviti
Tahunan dapat
dijalankan.

02

Guru Penasihat Persatuan


Bahasa Inggeris

22 orang murid

2.1 Mempengerusikan
mesyuarat agung kali
pertama

Merancang
jamuan akhir
tahun

Pelantikan
jawatankuasa
tertinggi kelab

Melaksanakan
aktiviti kelab
yang telah
dirancang

Perlantikan ahli
jawatankuasa
tertinggi Kadet
Bomba

Merancang
aktiviti tahunan

Melibatkan ahli
dalam setiap
aktiviti yang
dirancang

Membimbing
dan memantau
ahli Pengakap
dalam setiap
pembelajaran
modul asas
dan asas
disiplin dalam
pasukan
beruniform

Pelantikan ahli
jawatankuasa
tertinggi Bola

2.2 Menyelaraskan aktiviti


tahunan kelab

Januari
November

Melahirkan
murid yang
berkeyakinan
tinggi dan
berketerampi
lan

Aktiviti kelab
yang telah
dirancang
telah
dilaksanaka
n.

Aktiviti kelab
berjalan lancar

12 kali
perjumpaan
setahun

Melahirkan
murid yang
berdisiplin
melalui
pasukan
beruniform

Aktiviti yang
dirancang
berjalan
dengan baik

Menghantar
anggota
Kadet
Bomba ke
perkhemaha
n dan
pertandingan
di peringkat
daerah dan
negeri

Penyertaan
anggota
Kadet
Bomba
SAMTK
dalam
perkhemaha
n peringkat
Daerah dan
Negeri

Melahirkan
murid yang
mempunyai

Penyertaan
pemain Bola
Jaring

Aktiviti yang
dirancang
berjalan

03
Guru Penasihat Kadet
Bomba

102 orang pelajar

3.1 Mempengerusikan
mesyuarat agung kali
pertama

3.2 Menyelaras aktiviti


tahunan.
3.3 Menghantar/ /mengiringi
peserta perkhemahan

04

Guru Penasihat BOLA


JARING
4.1 Mempengerusikan

50 orang pelajar

3 kali
perjumpaan
setahun

mesyuarat agung kali


pertama

Jaring

4.2 Menyelaras aktiviti


tahunan.
4.3 Menghantar/ /mengiringi
pemain Bola Baling
sekolah dalam Kejohanan
MSSD Kuala Selangor.

semangat
kesukanan
yang tinggi.

Merancang
aktiviti tahunan

Melibatkan ahli
dalam setiap
aktiviti yang
dirancang

Memilih pemain
untuk
Kejohanan Bola
Jaring

Menghantar /
membantu
menguruska
n pasukan
bola Jaring
bagi
Kejohanan
Majlis Sukan
Daerah

Sekolah di
peringkat :
DAERAH
12 pemain
PENCAPAIAN
berjaya ke
peringkat suku
akhir

dengan lancar

BAHAGIAN II KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI/LATIHAN


(Diisi oleh PYD)
1.

KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI


Nyatakan kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi seperti sukan/pertubuhan/sumbangan kreatif di
peringkat
Komuniti/Jabatan/Daerah/Negeri/Negara/Antarabangsa
yang
berfaedah
kepada
Organisasi/Komuniti/Negara pada tahun yang dinilai.
Senarai kegiatan/aktiviti/sumbangan
Pertubuhan ALUMNI SAMSED/SAMTK

2.

Peringkat kegiatan/aktiviti/sumbangan
(nyatakan jawatan atau pencapaian)
Naib Setiausaha

Program Perkhemahan Kadet Bomba

Jawatankuasa Pelaksana peringkat Daerah Kuala


Selangor

Ujian Kemahiran Amal Islami

Hakim Pertandingan Debat Peringkat Zon dan Daerah

Pertandingan DEBAT Remaja Sekolah

Guru pembimbing Peringkat Daerah

Program Sambutan Hari Guru 2015

Kontinjen peringkat Daerah

Pertandingan Choral Speaking

-Guru pembimbing peringkat Daerah

Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan


Sekolah Peringkat Daerah

Pengurus Pasukan Peringkat Daerah

LATIHAN
(i) Senaraikan program latihan (seminar, kursus, bengkel dan lain-lain) yang dihadiri dalam tahun yang
dinilai.
Nama Latihan
(Nyatakan sijil jika ada)
Rujuk LampiranSPLG

Tarikh/Tempoh

Tempat

(ii) Senarai latihan yang diperlukan


Nama/Bidang Latihan
Kursus Teaching Grammar in Writing

Sebab diperlukan
Untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran

BAHAGIAN II KAJIAN SEMULA SASARAN KERJA TAHUNAN PERTENGAHAN TAHUN

1.

Aktiviti/Projek Yang Ditambah


(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti/projek yang ditambah beserta petunjuk
prestasinya setelah berbincang dengan PPP)

Bil
1.
2.
3.
4.
5.

2.

Ringkasan Aktiviti/Projek
(Senaraikan aktiviti/projek)

Petunjuk Prestasi
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)

Pertandingan Merentas Desa


Peringkat Daerah
Mesyuarat Agung PIBG
Pertandingan Kemahiran Amal
Islami (KAMIL) 2014

-Petugas Check Point )

Majlis Graduasi dan Anugerah


Kecemerlangan
Jamuan Hari Raya

-Pengacara Majlis

-AJK Persiapan Tempat dan PA Sistem


-Hakim Debat Bahasa Inggeris
- Ketua AJK Persiapan Tempat

-Ketua Gerai Buah

Aktiviti/Projek Yang Digugurkan


(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti/projek yang digugurkan setelah berbincang
dengan PPP)
Bil

Aktiviti/Projek

Tiada

BAHAGIAN III Laporan Dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Pada Akhir
Tahun Oleh PYD dan PPP
1.

Laporan/Ulasan Oleh PYD


Sasaran Kerja Tahunan bagi tahun 2015 telah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Penambahbaikan akan cuba dilakukan untuk prestasi yang lebih cemerlang pada tahun akan
datang.

2.

Laporan/Ulasan oleh PPP

Tandatangan PYD

Tarikh : ...................................................

Tandatangan PPP

Tarikh : ...................................................