Anda di halaman 1dari 28

Panduan

PEGAWAI PENILAI

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Lantikan dan Agihan Tugas

Prinsip Asas Penilaian


1. Adil dan telus berasaskan
kepada kompetensi, potensi
dan keberhasilan dalam
melaksanakan tugas dan
tanggungjawab
2. Menggalakkan persaingan
positif dalam meningkatkan
kualiti dan produktiviti ke arah
pencapaian objektif organisasi
3. Fokus kepada tanggungjawab
dan tugasan mengikut bidang
tugas.

Sebar luas
kepada
warga

Kehadiran
Taklimat

Tahu
Username
dan
Password

Kefahaman
Instrumen Penilaian

Kuasai
Bidang
PYD

Penilaian
dan
Pelaporan

KONSEP PENILAIAN

Job Based

Workplace

5 Standard
Utama
Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT);

Ke
pe
a i lba
K a an g
ed
ah

Indivi
du

Kriteria Kecemerlangan (KC) time based berdasarkan


kecemerlangan;
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) - Standard 4
(Keguruan);
Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK) yang
menggantikan PTK tetapi telah ditangguhkan mengikut SPP Bil

a
ai
su
se sa
Ke Ma
n

Pengupayaan (empowerment) kepada


pegawai penilai untuk merealisasikan
penilaian berasaskan tugas dan
tempat bertugas

Fleksibiliti
Kesesuaian
Tempat

01

D1 PROFESIONALISME
E1 Nilai Profesional
E2 Sahsiah
E3 Potensi
E4 Keilmuan dan
Pengetahuan

02

03

D2 TUGASAN TAMBAHAN

D3
PENGLIBATA
E1 Sumbangan
N

E1 Hubungan Luar
E2 Tugasan
Sampingan

ARAS PENILAIAN

CEMERLANG
Menghayati tugasan
dengan cemerlang
Melaksanakan tanggung
jawab dengan
cemerlang
Mempamerkan
kesungguhan ,
keyakinan tinggi &
berkongsi ilmu
Sentiasa mengamalkan
budaya inovatif & berani
menghadapi cabaran

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Menghayati tugasan
dengan baik

Kurang menghayati
tugasan

Tidak menghayati
tugasan

Melaksanakan tanggung
jawab dengan baik

Melaksanakan tanggung
jawab

Tidak melaksanakan
tanggung jawab

Masih mempamerkan
kesungguhan ,
keyakinan & berkongsi
ilmu

Kurang mempamerkan
kesungguhan

Tidak mempamerkan
kesungguhan &
tidak berkeyakinan

Masih mengamalkan
budaya inovatif & berani
menghadapi cabaran

Kurang berkeyakinan &


kurang berkongsi ilmu
Kurang mengamalkan
budaya inovatif & kurang
berani menghadapi
cabaran

Tidak mengamalkan
budaya inovatif &
tidak berani
menghadapi cabaran

E1 NILAI PROFESIONAL
Kaedah
Pemerhatian

A1.1 Amalan Profesional

E1 NILAI PROFESIONALISME

Kaedah

A1.2 Hubungan dengan pelanggan

Semakan Bahan dan Pemerhatian

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Berupaya untuk
membina hubungan dua
hala (interpersonal) yang
positif dan berkesan
dengan pelanggan pada
tahap cemerlang.

Berupaya untuk
membina hubungan dua
hala (interpersonal) yang
positif dengan
pelanggan pada tahap
baik.

Kurang berupaya untuk


membina hubungan dua
hala (interpersonal) yang
positif dengan
pelanggan.

Tidak membina
hubungan dua hala
(interpersonal) yang
positif dengan
pelanggan.

Pegawai berupaya
mempamerkan hubungan
yang positif dengan
pelanggan pada tahap
cemerlang dan berkesan
melalui pelbagai cara
seperti:

e-mel / surat / memo / video


/
keratan akhbar atau bahanbahan lain yang sesuai

Pegawai berupaya
mempamerkan hubungan
yang positif dengan
pelanggan pada tahap baik
melalui pelbagai cara
seperti:

e-mel / surat / memo / video


/
keratan akhbar atau bahanbahan lain yang sesuai

Pegawai kurang berupaya


mempamerkan hubungan
yang positif dengan
pelanggan melalui pelbagai
cara seperti:

e-mel / surat / memo / video


/
keratan akhbar atau bahanbahan lain yang sesuai

Pegawai tidak berupaya


mempamerkan hubungan
dengan pelanggan melalui
pelbagai cara seperti:

e-mel / surat / memo / video


/
keratan akhbar atau bahanbahan lain yang sesuai

E2 SAHSIAH

Kaedah

A2.1 Mengutamakan Pencapaian

Semakan Bahan/ Pemerhatian

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Mempunyai
kesungguhan yang
tinggi dalam
menyelesaikan
tugasan serta
menunjukkan sikap
yang cemerlang ke arah
pencapaian matlamat.

Mempunyai
kesungguhan dalam
menyelesaikan
tugasan dan
menunjukkan sikap
yang baik ke arah
pencapaian matlamat.

Kurang kesungguhan
dalam menyelesaikan
tugasan dan
menunjukkan sikap
yang memuaskan ke
arah pencapaian
matlamat.

Tiada kesungguhan
dalam menyelesaikan
tugasan.

Pegawai mempamerkan
kesungguhan yang
tinggi dalam
menyelesaikan tugasan
berdasarkan bahan yang
berkaitan dan sikap
yang cemerlang untuk
mencapai matlamat.

Pegawai masih dapat


mempamerkan
kesungguhan dalam
menyelesaikan tugasan
berdasarkan bahan yang
berkaitan dan sikap yang
baik untuk mencapai
matlamat.

Pegawai kurang
mempamerkan
kesungguhan dalam
menyelesaikan tugasan
berdasarkan bahan yang
berkaitan dan sikap yang
memuaskan untuk
mencapai matlamat.

Pegawai tidak dapat


mempamerkan
kesungguhan dalam
menyelesaikan tugasan dan
tidak menunjukkan sikap
yang baik untuk mencapai
matlamat.

1
0

E2 SAHSIAH

Kaedah

A2.2 Kepantasan Bertindak

Pemerhatian dan Semakan Bahan

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Berupaya untuk
menyelesaikan tugasan
dalam tempoh yang
ditetapkan dengan
kualiti yang
cemerlang.

Berupaya untuk
menyelesaikan tugasan
dalam tempoh yang
ditetapkan dengan baik.

Mengambil masa yang


lama untuk
menyelesaikan tugasan
dan tidak mengikut
tempoh yang ditetapkan.

Tiada usaha untuk


menyelesaikan tugasan.

Pegawai dapat
menyelesaikan tugasan
dalam tempoh yang
ditetapkan dengan kualiti
yang cemerlang melalui
tingkah laku, tindakan serta
bahan yang berkaitan*

Pegawai masih dapat


menyelesaikan tugasan
dalam tempoh yang
ditetapkan dengan kualiti
yang baik melalui tingkah
laku, tindakan serta bahan
yang berkaitan*

Pegawai dapat
menyelesaikan tugasan
tetapi tidak dalam tempoh
yang ditetapkan

Pegawai tidak berusaha


untuk menyelesaikan
tugasan.

E2 SAHSIAH

11

A2.3 Kematangan Emosi dan Keyakinan Diri

Kaedah
Pemerhatian

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Sangat memahami
emosi diri sendiri dan
individu lain serta
berkeyakinan tinggi
terhadap kebolehan diri
dalam pelbagai situasi.

Memahami emosi diri


sendiri dan individu lain
serta berkeyakinan
terhadap kebolehan diri
dalam pelbagai situasi.

Kurang memahami
emosi diri sendiri dan
individu lain serta
kurang berkeyakinan
terhadap kebolehan diri
dalam pelbagai situasi.

Tidak dapat
memahami emosi diri
sendiri dan individu lain
serta tidak
berkeyakinan terhadap
kebolehan diri dalam
pelbagai situasi.

Pegawai sentiasa
mempamerkan kematangan
emosi diri sendiri dan orang
lain serta berkeyakinan
tinggi dalam mengambil
tindakan yang berkesan
bagi melaksanakan
tugasan

Pegawai dapat mengawal


emosi diri sendiri dan
individu lain serta
berkeyakinan dalam
mengambil tindakan bagi
melaksanakan tugasan

Pegawai kurang upaya


mengawal emosi diri
sendiri dan individu lain
serta kurang
berkeyakinan dalam
mengambil tindakan bagi
melaksanakan tugasan

Pegawai tidak berupaya


mengawal emosi dan
tidak berkeyakinan
dalam mengambil
tindakan bagi
melaksanakan tugasan

1
2

E2 SAHSIAH

Kaedah

A2.4 Budaya Kerja Sepasukan

Semakan Bahan dan Pemerhatian

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Terlibat secara aktif


dalam melaksanakan
kerja sepasukan dan
berupaya menangani
isu atau masalah.

Terlibat dalam
melaksanakan kerja
sepasukan dan
berupaya menangani
isu atau masalah.

Kurang terlibat dalam


melaksanakan kerja
sepasukan.

Tidak terlibat dalam


melaksanakan kerja
sepasukan.

Pegawai dapat melibatkan


diri secara aktif dalam
melaksanakan kerja
sepasukan dan berupaya
menangani permasalahan
yang dihadapi untuk
mencapai matlamat
organisasi

Pegawai masih melibatkan


diri dalam melaksanakan
kerja sepasukan dan masih
berupaya menangani
permasalahan yang
dihadapi untuk mencapai
matlamat organisasi

Pegawai kurang melibatkan


diri dalam melaksanakan
kerja sepasukan dan kurang
berupaya menangani
permasalahan yang
dihadapi untuk mencapai
matlamat organisasi

Pegawai tidak melibatkan


diri dalam melaksanakan
kerja sepasukan.

E2 SAHSIAH

13

A2.5 Berfokuskan Pelanggan

Kaedah
Pemerhatian

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Sangat mengutamakan
pelanggan dan
berusaha untuk
memenuhi keperluan
pelanggan dalam bidang
tugas.

Mengutamakan
pelanggan dan
berusaha untuk
memenuhi keperluan
pelanggan dalam bidang
tugas.

Kurang mengutamakan
dan kurang memenuhi
keperluan pelanggan
dalam bidang tugas.

Kurang mengutamakan
dan tidak memenuhi
keperluan pelanggan
dalam bidang tugas.

Pegawai sentiasa
memberikan tumpuan dan
berusaha dengan
bersungguh-sungguh
memenuhi keperluan
pelanggan

Pegawai masih
memberikan tumpuan dan
masih berusaha memenuhi
keperluan pelanggan

Pegawai kurang
memberikan tumpuan dan
kurang berusaha memenuhi
keperluan pelanggan

Pegawai tidak memberikan


tumpuan dan tidak
berusaha memenuhi
keperluan pelanggan

E3 POTENSI
KaedahA3.1

14

Kepimpinan Berwawasan dan Membuat Keputusan

Semakan Bahan
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Memperlihatkan hala
tuju kerja yang sangat
jelas dengan
menggerakkan sumber
secara optimum untuk
membuat keputusan bagi
mencapai sasaran.

Memperlihatkan hala
tuju kerja yang jelas
dengan menggerakkan
sumber secara
minimum untuk
membuat keputusan bagi
mencapai sasaran.

Memperlihatkan hala
tuju kerja yang kurang
jelas dengan
menggerakkan sumber
untuk membuat
keputusan bagi
mencapai sasaran.

Memperlihatkan hala
tuju kerja yang tidak
jelas dan tidak mampu
untuk membuat
keputusan bagi
mencapai sasaran.

Pegawai berupaya
membuktikan hala tuju
yang sangat jelas dan
menggerakkan sumber
secara optimum untuk
membuat keputusan
bagi mencapai sasaran

Pegawai masih berupaya


membuktikan hala tuju
dan menggerakkan
sumber secara minimum
untuk membuat
keputusan bagi
mencapai sasaran

Pegawai kurang
berupaya membuktikan
hala tuju yang dan
kurang berupaya
menggerakkan sumber
untuk membuat
keputusan bagi
mencapai sasaran

Pegawai tidak berupaya


membuktikan hala tuju

E3 POTENSI

15

A3.2 Penyesuaian Perubahan

Kaedah

Semakan Bahan dan Pemerhatian


ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Sentiasa bersedia
untuk berubah dan
berani menghadapi
cabaran dalam
melaksanakan bidang
tugas.

Bersedia untuk
berubah dan berani
menghadapi cabaran
dalam melaksanakan
bidang tugas.

Kurang bersedia untuk


berubah dan kurang
berani menghadapi
cabaran dalam
melaksanakan bidang
tugas.

Kurang bersedia untuk


berubah dan tidak
berani menghadapi
cabaran dalam
melaksanakan bidang
tugas.

Pegawai sentiasa
mempamerkan dan dapat
membuktikan kesediaan
untuk membuat perubahan
serta berani menghadapi
cabaran dalam
melaksanakan tugas.

Pegawai masih
mempamerkan dan
dapat membuktikan
kesediaan untuk
membuat perubahan
serta berani menghadapi
cabaran dalam
melaksanakan tugas.

Pegawai kurang
mempamerkan dan
kurang membuktikan
kesediaan untuk
membuat perubahan
serta kurang berani
menghadapi cabaran
dalam melaksanakan
tugas.

Pegawai tidak bersedia


untuk membuat
perubahan dan tidak
berani menghadapi
cabaran dalam
melaksanakan tugas.

E3 POTENSI
Kaedah

A3.3 Keinginan Menimba Pengetahuan

Semakan Bahan dan Pemerhatian

16

E3 POTENSI

17

A3.4 Pemikiran Kreatif dan Inovatif

Kaedah

Pemerhatian dan Semakan Bahan


ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Mempunyai inisiatif
untuk menghasilkan idea
baharu,
memperkenalkan
sesuatu yang baharu
yang boleh diguna pakai
dalam melaksanakan
tugas dan membuat
penambahbaikan.

Mempunyai inisiatif
untuk menghasilkan idea
baharu,
memperkenalkan
sesuatu yang baharu
yang boleh diguna pakai
dalam melaksanakan
tugas.

Kurang inisiatif untuk


menghasilkan idea
baharu yang boleh diguna
pakai dalam
melaksanakan tugas.

Tiada inisiatif untuk


menghasilkan idea yang
boleh diguna pakai dalam
melaksanakan tugas.

Pegawai sentiasa
mempamerkan inisiatif
untuk menghasilkan idea
atau sesuatu yang baharu
dan dapat diguna pakai
dalam melaksanakan
tugasan dan sentiasa

Pegawai ada inisiatif untuk


menghasilkan idea atau
sesuatu yang baharu dan
dapat diguna pakai dalam
melaksanakan tugasan

Pegawai kurang inisiatif


untuk menghasilkan idea
atau sesuatu yang baharu
dalam melaksanakan
tugasan

Pegawai tiada inisiatif


untuk menghasilkan idea
atau sesuatu yang baharu

E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

18

A4.1 Dasar-Dasar Kerajaan

Kaedah

Temu Bual dan Pemerhatian


ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Mengetahui,
memahami dan
mematuhi dasar utama
KPM dengan
cemerlang.

Pegawai berupaya
menerangkan dasar utama
KPM dengan jelas dan
mempamerkan tingkah laku
mematuhi dasar utama
KPM dalam tugasan.

Mengetahui dan
memahami serta
mematuhi dasar utama
KPM dengan baik.

Mengetahui dan
memahami dasar utama
KPM dengan
memuaskan.

Mengetahui dasar
utama KPM tetapi tidak
memahami dasar
tersebut.

Pegawai masih dapat


menerangkan dasar utama
KPM dan mempamerkan
tingkah laku mematuhi
dasar utama KPM dalam
tugasan.

Pegawai kurang berupaya


untuk
menerangkan dasar utama
KPM serta kurang
mempamerkan tingkah laku
mematuhi dasar utama KPM
dalam tugasan.

Pegawai tidak berupaya


untuk
menerangkan dasar utama
KPM serta tidak mematuhi
dasar utama KPM dalam
tugasan.

E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

19

A4.2 Peraturan dan Pekeliling

Kaedah

Temu Bual / Semakan Bahan /


Pemerhatian

ARAS PENILAIAN

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Mengetahui,
memahami, dan
sentiasa mematuhi
peraturan dan pekeliling
utama mengikut bidang
tugas.

Mengetahui dan
memahami serta dapat
mematuhi peraturan dan
pekeliling utama
mengikut bidang tugas.

Mengetahui dan
memahami peraturan
dan pekeliling utama
mengikut bidang tugas.

Mengetahui tetapi
tidak memahami
peraturan dan pekeliling
utama mengikut bidang
tugas.

Pegawai sentiasa
mengetahui, memahami
semua peraturan dan
pekeliling utama yang
berkaitan dengan tugas
serta sentiasa
mematuhinya.

Pegawai mengetahui ,
memahami semua
peraturan dan pekeliling
utama yang berkaitan
dengan tugas serta
mematuhinya.

Pegawai kurang
mengetahui, memahami
semua peraturan dan
pekeliling utama yang
berkaitan dengan tugas
serta kurang mematuhinya.

Pegawai tidak mengetahui


peraturan dan pekeliling
utama yang berkaitan
dengan bidang tugas serta
tidak mematuhinya.

E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

20

A4.3 Penguasaan Bidang Tugas

Kaedah

Semakan Bahan / Temu Bual


ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Mengetahui spesifikasi dan


fungsi bidang tugas yang
berkaitan dan dapat
menjelaskannya serta
boleh menjadi sumber
rujukan.

Mengetahui spesifikasi dan


fungsi bidang tugas yang
berkaitan serta dapat
menjelaskannya.

Kurang mengetahui
spesifikasi dan fungsi bidang
tugas serta kurang
berkemampuan untuk
menjelaskannya.

Kurang mengetahui
spesifikasi dan fungsi bidang
tugas serta tidak
berkemampuan untuk
menjelaskannya.

Pegawai mengetahui fungsi


bidang tugas , boleh
menjelaskannya dengan
baik dan menjadi sumber
rujukan

Pegawai mengetahui
bidang tugas dan dapat
menjelaskannya

Pegawai kurang
mengetahui fungsi bidang
tugas dan kurang
kemampuan
menjelaskannya

Pegawai kurang
mengetahui fungsi bidang
tugas dan tidak boleh
menjelaskannya

E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

21

A4.4 Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kaedah
Semakan Bahan

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Menguasai
teknologi,
mengintegrasi
pelbagai komponen
dan sentiasa
membudayakan
TMK dalam bidang
tugas.
Pegawai berupaya untuk
menguasai, mengintegrasi
dan sentiasa
membudayakan teknologi
maklumat dalam bidang
tugas

Menguasai
teknologi,
mengintegrasi
pelbagai komponen
dan
membudayakan
TMK dalam bidang
tugas.
Pegawai menguasai,
mengintegrasi dan
membudayakan teknologi
maklumat dalam bidang
tugas

Kurang
menguasai
teknologi dan
kurang
membudayakan
TMK dalam bidang
tugas.
Pegawai kurang menguasai,
mengintegrasi dan kurang
membudayakan teknologi
maklumat dalam bidang
tugas

Tidak menguasai
TMK dalam bidang
tugas.

Pegawai tidak menguasai,


mengintegrasi dan tidak
membudayakan teknologi
maklumat dalam bidang
tugas

22

E1 HUBUNGAN LUAR

23

A1.1 Jalinan dan Jaringan

Kaedah

Semakan Bahan dan Pemerhatian


ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Sentiasa mewujudkan
dan membina hubungan
dengan pihak luar
berkaitan bidang tugas.

Mewujudkan dan
membina hubungan
dengan pihak luar
berkaitan bidang tugas.

Kurang mewujudkan
hubungan dengan pihak
luar berkaitan bidang
tugas.

Tidak mewujudkan
hubungan dengan pihak
luar berkaitan bidang
tugas.

Pegawai sentiasa
mewujudkan dan membina
hubungan secara
kolaboratif, perkongsian
pintar dan seumpamanya
dengan pihak luar yang
berkaitan dengan bidang
tugas.

Pegawai dapat mewujudkan


dan membina hubungan
secara kolaboratif,
perkongsian pintar dan
seumpamanya dengan
pihak luar yang berkaitan
dengan bidang tugas.

Pegawai kurang berupaya


mewujudkan hubungan
secara kolaboratif,
perkongsian pintar dan
seumpamanya dengan
pihak luar yang berkaitan
dengan bidang tugas.

Pegawai tidak berupaya


mewujudkan hubungan
secara kolaboratif,
perkongsian pintar dan
seumpamanya dengan
pihak luar yang berkaitan
dengan bidang tugas.

E2 TUGASAN SAMPINGAN

24

A2.1 Tugas-tugas Lain Selain Tugas Hakiki

Kaedah
Semakan Bahan

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Sentiasa bersedia
untuk melaksanakan
tugas-tugas tambahan
selain tugas hakiki secara
berkesan.

Bersedia untuk
melaksanakan tugastugas tambahan selain
tugas hakiki secara
berkesan.

Kurang bersedia untuk


melaksanakan tugastugas tambahan selain
tugas hakiki.

Tidak bersedia untuk


melaksanakan tugastugas tambahan selain
tugas hakiki.

Keupayaan pegawai untuk


sentiasa bersedia
melaksanakan tugas yang
diarahkan oleh Ketua
Jabatan dari semasa ke
semasayang melibatkan
kepentingan institusi
tempat bertugas selain
tugas hakiki dengan
berkesan.

Keupayaan pegawai untuk


bersedia melaksanakan
tugas yang diarahkan oleh
Ketua Jabatan dari semasa
ke semasayang
melibatkan kepentingan
institusi tempat bertugas
selain tugas hakiki dengan
berkesan.

Pegawai kurang bersedia


melaksanakan tugas yang
diarahkan oleh Ketua
Jabatan dari semasa ke
semasayang melibatkan
kepentingan institusi
tempat bertugas selain
tugas hakiki .

Pegawai sentiasa tidak


bersedia melaksanakan
tugas yang diarahkan oleh
Ketua Jabatan dari semasa
ke semasayang
melibatkan kepentingan
institusi tempat bertugas
selain tugas hakiki.

25

E1 SUMBANGAN

26

A1.1 Bimbingan dan Pementoran

Kaedah

Pemerhatian dan Semakan Bahan


ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Sentiasa bersedia
untuk berkongsi idea
dan memberikan
bimbingan atau
konsultasi untuk
meningkatkan ilmu atau
kemahiran yang berkaitan
dengan bidang tugas.

Bersedia untuk
berkongsi idea dan
memberikan
bimbingan atau
konsultasi untuk
meningkatkan ilmu atau
kemahiran yang berkaitan
dengan bidang tugas.

Kurang bersedia untuk


berkongsi idea dan
kurang memberikan
bimbingan atau
konsultasi untuk
meningkatkan ilmu atau
kemahiran yang berkaitan
dengan bidang tugas.

Tidak bersedia untuk


berkongsi idea dan
tidak memberikan
bimbingan atau
konsultasi untuk
meningkatkan ilmu atau
kemahiran yang berkaitan
dengan bidang tugas.

Pegawai sentiasa
bersedia dan proaktif
untuk berkongsi idea,
memberikan bimbingan
atau konsultasi kepada
anggota organisasi untuk
meningkatkan ilmu atau
kemahiran dalam bidang

Pegawai bersedia untuk


berkongsi idea,
memberikan bimbingan
atau konsultasi kepada
anggota organisasi untuk
meningkatkan ilmu atau
kemahiran dalam bidang
tugas.

Pegawai kurang bersedia


berkongsi idea, memberi
kan
bimbingan atau konsultasi
untuk meningkatkan ilmu
atau kemahiran dalam
bidang tugas.

Pegawai tidak bersedia


untuk berkongsi idea,
memberi kan bimbingan
atau konsultasi.

E1 SUMBANGAN

27

A1.2 Sumbangan Profesional dan/atau Sosial

Kaedah

Pemerhatian dan Semakan Bahan


ARAS PENILAIAN
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Sentiasa bersedia
untuk melibatkan diri
dalam memberikan
sumbangan profesional
atau sosial selain
tugasan hakiki dan
tugasan sampingan.

Bersedia untuk
melibatkan diri dalam
memberikan sumbangan
profesional atau sosial
selain tugasan hakiki dan
tugasan sampingan.

Kurang bersedia untuk


melibatkan diri dalam
memberikan sumbangan
profesional atau sosial
selain tugasan hakiki dan
tugasan sampingan.

Tidak bersedia untuk


melibatkan diri dalam
memberikan sumbangan
profesional atau sosial
selain tugasan hakiki dan
tugasan sampingan.

Pegawai sentiasa
bersedia untuk melibatkan
diri dalam memberikan
sumbangan profesional
atau sosial atau keduaduanya secara aktif selain
tugasan hakiki dan tugasan
sampingan

Pegawai bersedia untuk


melibatkan diri dalam
memberikan sumbangan
profesional atau sosial atau
kedua-duanya selain
tugasan hakiki dan tugasan
sampingan

Pegawai kurang bersedia


untuk melibatkan diri dalam
memberikan sumbangan
profesional atau sosial atau
kedua-duanya selain
tugasan hakiki dan tugasan
sampingan

Pegawai tidak bersedia


untuk melibatkan diri dalam
memberikan sumbangan
profesional atau sosial atau
kedua-duanya selain
tugasan hakiki dan tugasan
sampingan