Anda di halaman 1dari 4

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap
satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan

...

Nama Penulis

WILHELMUS BIN DOMINIKUS

Tarikh

17 OGOS 2015
1

TAJUK TUGASAN

KERJA KURSUS PROJEK


EDU3083 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PRPFESIONAL GURU

JABATAN ILMU PENDIDIKAN


IPG KAMPUS TAWAU

PENGHARGAAN
Dengan izinnya saya dapat menyiapkan tugasan ini. Saya berasa amat berbangga
kerana dapat menyempurnakan sebuah tugasan demi segulung ijazah sebagai
perubahan tahap akademik

insan bergelar pendidik yang sangat cintakan ilmu

pengetahuan.
Jutaan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan buat Pensyarah
pembimbing Encik Dr. Lim Chee Kah yang berwibawa yang telah banyak memberi
dorongan dan tunjuk ajar dalam merealisasikan tugasan ini. Begitu juga buat pihak
pentadbir IPG Kampus Tawau atas sokongan dan kebenaran selama saya menyiapkan
tugasan ini.
Tidak dilupakan ucapan terima kasih buat Ayahanda dan Bonda kerana memberi
dorongan yang tidak putus- selama saya menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga
kepada sahabat kelas Pendidikan Jasmani yang banyak membantu saya semasa saya
menyiapkan tugasan ini. Tanpa kefahaman dan kerjasama mereka, tidak mungkin saya
dapat menyiapkan tugasan ini.
Saya sedar,

terlalu banyak kelemahan yang ada pada manusia. Hanya

semangat melihat rakan-rakan lain boleh buat, tentulah saya sebagai pendidik juga
boleh buat. Ini kerana, jauh di sudut hati saya sebagai bakal

pendidik inginkan

perubahan seiring dengan perubahan dunia pendidikan yang global, namun masih
berteraskan landasan yang betul. Semoga tugasan ini menjadi perintis kejayaan
cemerlang dan gemilang saya di dalam profesion keguruan. Hormat dari saya untuk
semua. Terima kasih atas kerjasama yang diberi...

KANDUNGAN
PENGAKUAN

TAJUK TUGASAN

ii

PENGHARGAAN

iii

KANDUNGAN

iv

1.0 Pengenalan
2.0 Ulasan Jurnal
3.0 Rumusan
4.0 Refleksi

1-4
5-9
10
11-12

LAMPIRAN