Anda di halaman 1dari 5

BORANG PERMOHONAN JAWATAN KOSONG

(KUMPULAN PELAKSANA)
PERHATIAN:
I

Alamatkan permohonan kepada Ketua Unit Pengurusan Sumber Manusia, Lembaga Getah Malaysia,
260 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, bersama-sama dengan salinan Diploma dan sijil-sijil yang
disahkan dan hendaklah sampai pada atau sebelum tarikh tutup permohonan yang ditetapkan dalam
iklan.
Pegawai-pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua
Jabatan mengikut Perintah Am Bab A dan pastikan Laporan Sulit dan Penyata Perkhidmatan yang
dikemaskini disertakan bersama-sama.

II

III
IV

Gambar Ukuran
Pasport

Pemohon-pemohon yang memiliki syarat-syarat yang dikehendaki sahaja akan dipertimbangkan.


Jika pemohon tidak menerima sebarang jawapan dalam masa tiga (3) bulan, permohonan dianggap
gagal

Nama Jawatan Yang Dipohon (HURUF BESAR)

Gred Jawatan

A.
BUTIR-BUTIR PERIBADI
Nama Seperti Dalam Kad Pengenalan (HURUF BESAR)
Jantina

Agama

Tarikh Lahir
Bandar

Tempat Lahir
Negeri

No. Kad Pengenalan


Umur Pada Tarikh
Iklan Ditutup

Taraf
Perkahwinan

Tahun
....Bulan
Alamat Tetap

No. Telefon :

Kewarganegaraan

Poskod :
Alamat Surat Menyurat (Jika berlainan dengan alamat di atas)

No. Telefon :

No. Pasport

E-mail :
Poskod :
B.

C.

D.

Nama Suami/Isteri

BUTIR-BUTIR KELUARGA
Pekerjaan & Majikan Suami/Isteri

Bil.Anak/Tanggungan

Nama IbuBapa/Penjaga

Pekerjaan & Majikan IbuBapa/Penjaga

Bil.Anak/Tanggungan

KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH (sertakan salinan sijil yang disahkan)


Nama Sekolah dan Alamat
Tahun
Masuk
Tamat

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEKOLAH (Sertakan Salinan Sijil)


1

Kelulusan

SRP/LCE/PMR*
Tahun

MCE/SPM/SPM(V) *
Tahun
Bahagian/Aggregat

Pangkat

Matapelajaran
1. Bahasa Melayu

Gred

Matapelajaran
1. Bahasa Melayu

Gred

HSC/STPM*
Tahun Peperiksaan

Matapelajaran
1. Pengajian Am

2. Bahasa Inggeris
3. Matematik

2. Bahasa Inggeris
3. Matematik

2. Bahasa Melayu
3. Bahasa Inggeris

4. Sains
5. Geografi

4. Matematik Tambahan
5. Sains

4. Geografi
5. Sejarah

6. Sejarah
7. P. Islam

6. Geografi
7. Sejarah

6. Ekonomi
7. Kesusasteraan Melayu

8. Pendidikan Seni
9. Kemahiran Hidup

8. P. Islam
9. Pendidikan Seni

8. Matematik
9. Fizik

10.
11.

10. Fizik
11. Kimia

10. Kimia
11. Biologi

12.
13.
14.

12. Biologi/Kajihayat
13. Kesusasteraan Melayu
14.

12.

15.

15.

15.

Pangkat

13.

14.

( Jika ruang tidak mencukupi sila lampirkan dalam kertas yang berasingan)

E.

KELULUSAN PENGAJIAN TINGGI (Sertakan Salinan Sijil/Diploma)


i).

Politeknik/Kolej/Universiti//Lain-lain*

ii). Sijil/Diploma*
iii). Bidang
iv). CGPA diperolehi (jika ada)
v). Tahun diperolehi

F.
Bahasa

KEMAHIRAN BAHASA
Pertuturan
Fasih
Sederhana Kurang Fasih

Baik

Tulisan
Sederhana

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa-Bahasa Lain
(Sila nyatakan)

1) ..
2) ..
* Potong mana yang tidak berkenaan

G.
Kebolehan Menaip

MENAIP/TRENGKAS/MEMANDU
Kebolehan Trengkas

Lesen Memandu

Lemah

Bertulis

Bercetak

p.s.m

Bahasa Melayu

p.s.m

H.
Nama Jawatan

Bahasa Inggeris

p.s.m
PEKERJAAN SEKARANG
Majikan dan Alamat

Kelas

Tarikh
Diperolehi

Tarikh
Tamat

p.s.m

Tarikh Mula

Gaji Sebulan & Gred

No. Tel :
I.
Nama Jawatan

J.

K.

PENGALAMAN/PEKERJAAN DAHULU
Majikan dan Alamat
Gaji
Tempoh Perkhidmatan
Dari
Hingga

Sebab-sebab Berhenti

KEGIATAN KOKURIKULUM DAN KHIDMAT MASYARAKAT


Di Sekolah/Institusi
Di Luar Sekolah/Institusi

KURSUS/BENGKEL/SEMINAR YANG DIHADIRI


Nama Kursus/Bengkel/Seminar
Tarikh
Tempat

(Untuk 2 tahun terkini)

Anjuran

L.

PERAKUAN DIRI
Nyatakan nama, alamat dan pekerjaan dua orang selain daripada saudara-mara yang boleh memberi maklumat mengenai diri
anda. Sekurang-kurangnya seorang daripadanya boleh melaporkan tentang kebolehan dan pengalaman ikhtisas/akademik
tuan/puan. Pegawai-pegawai Lembaga Getah Malaysia tidak boleh dinamakan kecuali pemohon adalah pekerja Lembaga
Getah Malaysia.

1.

Nama

: .

Alamat

: .

2.

Nama

: .

Alamat

: ..

..

..

No.Telefon : ..

No.Telefon : ..

Pekerjaan

Pekerjaan

: ..

M.

PENERANGAN UMUM

N.

PENGAKUAN PEMOHON

: ..

Saya mengaku bahawa maklumat-maklumat yang saya beri dalam Borang Permohonan ini serta lampiran-lampirannya adalah
lengkap, betul dan benar. Saya faham bahawa sekiranya ada di antara maklumat-maklumat itu didapati palsu, maka
permohonan saya akan dibatalkan dan seterusnya sekiranya saya telah diberi tawaran jawatan atau telahpun berkhidmat, maka
maklumat-maklumat palsu itu akan menjadi bukti dan alasan membatalkan tawaran jawatan atau memberhentikan saya dari
jawatan dengan serta-merta.
Tarikh

: .

Tandatangan

: .

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


KEPUTUSAN TEMUDUGA
Berjaya

Gagal

TINDAKAN

Simpanan

Tarikh :

Catatan

Jawatan & Gred


Ditawarkan

Gaji Permulaan

: ( P

) RM