Anda di halaman 1dari 9

BANK SOAL PPKn HAM KELAS X SEM 1

BANK SOAL HAM PKN kelas X Semester 1


I. Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Peraturan yang mengatur tata pergaulan dalam hidup bermasyarakat,
dinamakan .....
A. moral
B. norma
C. nilai
D. kebiasaan
E. kesusilaan
2.Berkenaan dengan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat, gambar
di atas termasuk pelaksanaan norma .
A. agama
B. kesopanan
C. kesusilaan
D. hukum
E. adat
3. Sikap dan perilaku mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku tanpa paksaan
dari pihak manapun merupakan pengertian..
A. kesadaran hukum
B. penegakkan hukum
C. sosialisasi hukum
D. aturan hukum
E. kesadaran
4. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara
2. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara
3. Melindungi hak-hak golongan tertentu
4. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara
5. Melindungi secara khusus kepada pejabat negara
6. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman
Dari pernyataan tersebut yang merupakan arti penting hukum bagi warga
negara ditunjukkan
nomor.
1, 2, 3 dan 4
b. 1, 3, 4 dan 5
c. 1, 2, 4 dan 6
d. 3, 4, 5 dan 6
e. betul semua
5.Perbuatan pada gambar di atas merupakan pelanggaran terhadap norma .
a. agama
b. kesopanan
c. kesusilaan
d. Hukum
e. adat
6. Sanksi bagi orang yang melanggar norma kesopanan berupa .
A. pembayaran denda
B. dicela dan dicemoohkan

C. penderitaan fisik
D. rasa penyesalan
E. pengucilan
7. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan isi dari teks
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ....
A. pernyataan kemerdekaan Indonesia
B. pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama
C. pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam tempo sesingkat-singkatnya
D. kemerdekaan adalah hak segala bangsa
E. betul semua
8. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia secara
yuridis mengandung makna....
A. berakhirnya hukum kolonial menuju hukum tertib hukum nasional
B. akhir perjuangan suatu bangsa
C. kebebasan yang seluas-luasnya bagi diri dan bangsa
D. terlepas dari pengaruh dan kekuasaan negara lain
E. perjuangan
9. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal ....
A. 29 Mei 1 Juni 1945
B. 10 17 Juli 1945
C. 26 27 Oktober 1928
D. 28 -29 Oktober 1928
E. 21 25 januari 1945
10. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan 1708-1945 merupakan ....
A. titik puncak
B. titik balik
C. titik akhir
D. titik awal
E. umpan balik
11. Tujuan negara RI dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat pada alinea....
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Semuanya
12. Proklamasi kemerdekaan RI 17-08-1945 merupakan hasil perjuangan .
A. Soekarno dan Mohammad Hatta
B. para tokoh yang bergabung dalam BPUPKI
C. seluruh rakyat Indonesia
D. sebagai hadiah dari pemerintahan Jepang
E. hadiah dari Belanda
13. Suasana kebatinan proklamasi kemerdekaan RI sebenarnya adalah empat
pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Manakah pernyataan di bawah ini yang
tidak termasuk empat pokok pikiraan Pembukaan UUD 1945.
A. negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia
B. negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaats)
C. negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
D. negara yang berkedaulatan rakyat.
E. a dan b saja
14. Berikut ini merupakan contoh sikap positif terhadap makna Proklamasi
Kemerdekaan
A. menunggu perintah dari negara untuk menyerang negara musuh

B. menjadi pengemis untuk menyambung hidup


C. belajar giat guna memajukan pendidikan bangsa
D. berani menentang kebijakan yang lebih popular
E. berani karena benar
15. Contoh sikap positif terhadap nilai-nilai Konstitusi Pertama adalah
A.
menjunjung tinggi hukum yang berlaku
B.
berjuang melawan setiap kebijakan pemerintah
C.
mendukung perjuangan menentang lawan dengan kekerasan
D.
bertanding demi ketenaran dan imbalan hadiah
E.
mendukung perjuangan diri
16. HAM dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah...
a. Diberi kebebasan dalam memiliki harta
d. Boleh memeluk agama tanpa
batasan
b. Kebebasan mengemukakan pendapat e. Melaksanakan perubahan sesuai
ajaran agama
c. Mempunyai martabat yang luhur

17. Dasar hukum pembentukan Komnas HAM di Indonesia adalah .


a. PP Nomor 30 Tahun 1993
d. Keppres Nomor 50 Tahun
1993
b. Inpres Nomor 50 Tahun 1994
e. Keppres Nomor 20 Tahun 1993
c. Keppres Nomor 10 Tahun 1997
18. Hambatan penegakan HAM di Indonesia yang berupa prinsip sipil antara lain ....
a. Masih lemahnya kesadaan hukum bagi masyarakat
b. Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran
HAM
c. Hakim tidak dapat menentukan kesimpulan pelanggaran HAM
d. Belum adanya jaksa penuntut yang berpengalaman menanganinya
e. Lemahnya ekonomi masyarakat
19. Berikut ini adalah contoh hak asasi di bidang politik, kecuali .
a. Hak ikut serta dalam pemerintahan
d. Hak memilih dalam pemilu
b. Hak dipilih dalam pemilu
e. Hak mendirikan partai politik
c. Hak memiliki sesuatu
20. Dibawah ini yang termasuk lembaga perlindungan HAM di Indonesia adalah .
a. PWI
d. KORPRI
b. ICW
e. KONTRAS
c. PGRI
21. Yang dianggap sebagai piagam HAM tertua di dunia adalah .
a. Bill of Rights
d. Petition of Rights
b. Magna Charta
e. Universal Declaration of Human Rights
c. Habeas Corpus Act
22. Bahan-bahan (informasi) sebagai hasil temuan Komisi HAM PBB tentang
pelanggaran HAM Internasional oleh suatu negara anggota PBB, selanjutnya
disampaikan kepada .
a. Sidang Umum PBB
d. Sekretais Jenderal PBB
b. Dewan Ekonomi dan Sosial
e. Mahkamah Internasioanl
c. Dewan Keamanan PBB
23. Sebagai anggota PBB, Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab moral
untuk .
a. Membantu negara-negara yang terjajah
b. Mengingatkan negara-negara bekas penjajah

c. Mendukung perjuangan negara-negara yang masih dijajah


d. Mengakui dan menghormati Piagam HAM sedunia
e. Memboikot barang-barang yang berasal dari negara-negara bekas penjajah
24. Berikut ini adalah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah,
kecuali .
a. Peristiwa Tanjung Priok
d. Haur Koneng di Tasikmalaya
b. DOM di Aceh
e. Penggulingan Soeharto
c. Kasus di Papua
25. International
Criminal
Court/ICC
mengadili
perkara-perkara
kejahatan
internasional berikut ini, kecuali .
a. Terorisme
d. Kasus-kasus Pelangaran HAM
b. Kejahatan perang dan agresi
e. Kejahatan kemanusiaan
c. Genosida
26. Diantara prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah
menjunjung tinggi HAM, artinya negara ....
a. Menghormati hak dan persamaan
d. Mengakui dan menghormati
HAM
b. Patriotisme dalam perjuangan
e. Menjamin HAM
c. Melindungi HAM
27. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan
kehidupannya. Hal tersebut pengakuan Indonesia tentang HAM yang diatur
dalam UUD 1945 ....
a. Pembukaan
d. Pasal 28 A
b. Pasal 28
e. Pasal 28 C
c. Pasal 27 ayat 1
28. Setiap individu (warga negara) mempunyai hak asasi, yaitu salah satunya hak
untuk dilindungi dalam keadaan normal atau disebut juga dengan ....
a. Derogable rights
d. By comission
b. By omission
e. Non derogable rights
c. DUHAM
29. Salah satu tantangan nyata bagi bangsa Indonesia dalam penegakan HAM yaitu
masih terdapat kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu berupa ....
a. Membunuh anggota kelompok tertentu
d.
Membuat
menderita
kelompok tertentu
b. Pemindahan penduduk secara paksa
e.
Pemusnahan
fisik
sebagian/seluruhnya
c. Memindahkan paksa kelompok tertentu
30. Hal-hal yang masih menjadi keprihatinan bangsa-bangsa beradab di dunia saat
ini adalah masalah-masalah mengenai ....
a. Demokratisasi, HAM dan perdagangan
d. HAM, demokrasi dan kelestarian
lingkungan
b. HAM, terorisme dan lingkungan
e. Demokrasi, lingkungan dan
keterbelakangan
c. Perlombaan senjata, HAM dan demokrasi
31. Rakyat di Negara yang menganut system demokrasi memiliki kebebasan
untuk
a. Bebas memilih partai politik mana yang disukai
b. menyalurkan aspirasinya melalui perwakilan rakyat
c. Selalu taat pada hokum pemerintahan yang berlaku
d. Mengajak orang lain mendukung dirinya
e. Betul semua
32. Kebebasan yang kita miliki harus dapat kita pertanggung jawabkan secara moral
kepada

a. Lingkungan, keluarga dan Tuhan


b. Sesama manusia, hokum dan Tuhan
c. Sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara juga pada Tuhan
d. Keluarga, Hukum dan juga Tuhan
e. Kepada tuhan
33. Kemerdekaan mengemukan pendapat merupakan hak asasi setiap warga Negara
secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan..
a. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara
b. Hak asasi manusia sebagai makhluk ciptaNYa
c. Hati nurani yang luhur dan akal yang sehat bagi warga negara
d. Hukum dan peraturan yang berlaku
e. sila pertama
34. Dibawah ini yang bukan merupakan landasan kemerdekaan menyampaikan
pendapat adalah..
a. Asas manfaat
b. Asas kebersamaan
c. Asas musyawarah mufakat
d. Asas kepastian hokum dan keadilan
e. Azas ketuhanan
35. Penyampaian pendapat dimuka umum dalam bentuk demokrasi dilaksanakan di
tempat tempat terbuka, kecuali
a. Tempat tempat strategis
b. Tempat tempat ibadah
c. Jalan raya
d. Pasar
e. Dirumah
36. Memaksakan pendapat dalam suatu musywarah bertentangan dengan Pancasila
khususnya sila..
a. Ketiga
b. Keempat
c. Kelima
d. Kedua
e. Pertama
37.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka


berlandaskan asas asas seperti dibawah ni, kecuali..
a. Adil dan bijaksana
b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
c. Manfaat
d. Musyawarah dan mufakat
e. Keadilan

umum

dilaksanakan

38. Dibawa ini yang tidak termasuk penyampaian pendapat secara tertulis, yaitu.
a. Kartu lebaran
b. Spanduk
c. Petisi
d. Pamflet
e. Petisi dan Pamflet
39. Kebebasan yang dianut di Indonesia adalah kebebasan yang..

a. Sangat mutlak
b. Bertanggung jawab
c. Demokrasi
d. Terbatas
e. Seenaknya

40. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat, hal ini diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 yaitu
a. Pasal 28 A ayat (1)
b. Pasal 28 C ayat (3)
c. Pasal 28 E ayat (3)
d. Pasal 28 F ayat (1)
e. Pasal 29
41. Pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema
tertentu disebut.
a. Demonstrasi
b. Rapat umum
c. Unjuk rasa
d. Mimbar bebas
e. Ceramah
42. Kita tidak boleh menyampaikan pendapat dimuka umum pada hari berikut ini,
kecuali
a. Hari Jumat
b. Tahun Baru
c. Hari raya Imlek
d. Hari raya Idul fitri
e. Hari senin
43. Cara penyampaian pendapat dengan arak arakan di jalan umum disebut
a. Demonstrasi
b. Karnaval
c. Unjuk rasa
d. Pawai
e. Berbaris
44. Kemerdekaan menyampaikan pendapat pada hakikatnya adalah kebebasan..
a. Menyampaikan pokok pikiran
b. Menyampaikan isi hati
c. Menyampaikan kecurigaan
d. Menyampaikan aspirasi
e. Suara hati
45. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Undang
undang nomor
a. 9 Tahun 1998
b. 22 Tahun 1999
c. 39 Tahun 1999
d. 20 Tahun 2003
e. 26 Tahun 2014
46. Hak hak warga Negara dalam menyampaikan pendapat antara lain.
a. Memperoleh perlindungan hukum
b. Mendapatkan kebutuhan hidup
c. Memperolh pendidikan yang layak

d. Mengembangkan karier
e. Memperoleh keinginan
47. UUD 1945 yang mengatur hak asasi manusia secara terperinci adalah
a. PAsal 26
b. Pasal 27
c. Pasal 28
d. Pasal 30
e. Pasal 29
48. Makna demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang
berdasarkan Pancasila terutama..
a. Sila keempat
b. sila kedua
c. Sila kelima
d. Sila ketiga
e. Sila pertama
49. Berikut ini yang bukan termasuk hak asasi pribadi adalah..
a. Ikut memajukan negara
b. Kebebasan berorganisasi
c. Mengemukakan pendapat
d. Kemerdekaan memeluk agaama
e. Kebebasan seenaknya
50. Selain menuntut hak, sebagai warga Negara yang baik kita harus..
a. Melaksanakan kewajiban
b. Melaksanakan ketentuan yang berlaku
c. Selalu menaati tata tertib yang berlaku
d. Selalu mematuhi peraturan
e. Melaksanakan keinginan
1.
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut ....
a. Komisi HAM PBB
d. Koentjoro Poerbopranoto
b. John Locke
e. UU No. 39 tahun 1999
c. Aristoteles
2.
Hak Asasi Manusia menyangkut hakhidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki
sesuatu tidak boleh diganggu gugat, karena ....
a. Diturunkan dari orang tua kandung
d. Dibawa sejak lahir sebagai
anugerah Tuhan
b. Bersifat sangat pribadi dan ekslusif
e. Merupakan eksistensi manusia
bermartabat
c. Sudah dibawa sejak manusia lahir
3.
Salah satu contoh pelaksanaan Hak Asasi Manusia bidang sosial dan budaya
adalah ....
a. Mendapat pengajaran
b. Memilih perguruan tinggi negeri
c. Mendapatkan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan
d. Mengembangkan kebudayaan
e. Mendapatkan pendidikan secara gratis
4.
Faktor aparat dan penindakannya (law enforcement) merupakan salah satu
hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu berupa ....
a. Waktu yang belum optimal
d. Tingkat pendidikan heterogen
b. Prosedur kerja terbagi-bagi
e. Sering memberi kemudahan
c. Tidak taat asas dan aturan

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Salah satu upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia,


yaitu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia yang
diatur dalam ....
a. UU No. 5 Tahun 1998
d. UU No. 39 Tahun 1999
b. Keppres No. 181 tahun 1998
e. Keppres No. 129 Tahun 1999
c. UU No. 26 Tahun 2000
Kejahatan berat yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional adalah ....
a. Genocida
d. Sindikat narkotika dan obatobatan terlarang
b. Pencurian uang di bank internasional
e. Pembunuhan terhadap orang
asing
c. Pelecehan nama baik kepala negara
Sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap penegakan Hak Asasi
Manusia adalah ....
a. mengembangkan kebebasan pers
b. Membentuk Komnas HAM dan pengadilan HAM
c. Memasukkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah
d. Mengekang pengunjuk rasa dengan menggunakan kekerasan
e. Memilih jaksa agung yang berani
Politik perbedaan warna kulit pernah diterapkan di Afrika Selatan merupakan
contoh kejahatan kemanusiaan yang berat. Politik tersebut lazim disebut ....
a. Genocida
d. Aneksasi
b. Projustisia
e. Koneksitas
c. Apartheid
Piagam Hak Asasi Manusia sedunia tercantum dalam ....
a. Bill of Right
d. Declaration of Independence
b. Magna Charta
e. Declaration des Droit de Lhomme et du
Citoyen
c. Universal Declaration of Human Right
Peristiwa kejahatan berat yang berskala internasional penanganannya menjadi
tanggung jawab
a. Dewan Keamanan PBB
d. Pemerintah negara pihak yang menjadi
korban
b. Pemerintah negara tempat peristiwa
e.
Pemerintah
negara-negara
didunia
c. Mahkamah Internasional
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Merupakan bunyi UUD 1945
pasal ....
a. Pasal 29 ayat 2
d. Pasal 28 J ayat 2
b. Pasal 28 I ayat 5
e. Pasal 28 I ayat 4
c. Pasal 28 J ayat 1
Mahkamah Internasional untuk mengadili kejahatan internasional berkedudukan
di ....
a. Tokyo, Jepang
d. Sarajevo, Yugoslavia
b. Den Haag, Belanda
e. New York, AS
c. Paris, Perancis
Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia sebagai upaya
pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang merupakan peringatan hari
HAM sedunia yaitu pada tanggal ....
a. 11 Desember
d. 15 Desember
b. 21 April
e. 10 Desember
c. 10 Nopember

14. Berikut ini adalah empat Hak Asasi Manusia yang disampaikan Franklin Delano
Roosevelt adalah sebagai berikut, kecuali ....
a. Hak mengeluarkan pendapat
d. Hak menganut agama
b. Hak untuk berorganisasi
e. Hak bebas dari rasa takut
c. Hak mencukupi kebutuhan
15. Contoh sikap menghormati pelaksanaan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila, antara lain ....
a. Melakukan musyawarah untuk mufakat
d. Cinta tanah air dan
bangsa
b. Kerja keras dengan terpaksa
e. Menikmati hasil karya orang lain
c. Cinta sesama