Anda di halaman 1dari 15

OPEN UNIVERSITI MALAYSIA

NAMA

:AINAA SAFIAH BT AZIZ

NO.MATRIK

:860922025272001

NAMA PENSYARAH

:FAIZAH BT ALI

SUBJEK

: FIQH 2 HBIS3203

PENDAHULUAN

Dalam perniagaan takaful, pemahaman dari maksud ini merupakan


satu agenda penting. Ia diterapkan kepada semua peserta yang mengambil
perlindungan takaful untuk berniat ikhlas bagi saling jamin-menjamin di
kalangan mereka ketika ditimpa musibah. Secara amnya, objektif dalam
industri takaful sebenarnya mempunyai persamaan dengan industri insurans
konvensional.

Kedua-duanya

merupakan

instrumen

untuk

membantu

golongan yang tidak bernasib baik kerana ditimpa musibah. Secara jelasnya,
kedua-dua

instrumen

ini

merupakan

satu

cara

yang

moden

untuk

memindahkan risiko yang berlaku dan sudah menjadi kebiasaan, sesuatu


ganjaran akan diberi kepada pihak yang sanggup menerima pemindahan
risiko ini.
TAKAFUL
Pandangan Ulama Terhadap Takaful (HUKUM TAKAFUL)
Hampir semua ulama sepakat mengenai pentingnya asuransi dalam
kehidupan sosial. Namun mereka berbeda pandangan ketika berbicara
mengenai hukum dari Asuransi, dilihat dari sudut fiqh Islam.
Secara umum, pandangan ulama terhadap asuransi terwakili dalam
tiga golongan pendapat,
1. Golongan pendapat yang menghalalkan asuransi.
2. Golongan pendapat yang mengharamkan asuransi.
3. Golongan pendapat yang memperbolehkan asuransi dengan syaratsyarat dan catatan-catatan tertentu.
Golongan pendapat yang menghalalkan takaful

Diantara ulama yang menghalalkan asuransi adalah :


Syekh Abdul Wahab Khalaf, Musthafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa,
Abdurrahman Isa, Bahjat Ahmad Hilmi dsb.
Diantara alasan pendapat yang menghalalkan asuransi adalah

tidak

adanya nash Quran maupun hadits yang melarang,peserta asuransi dan


perusahaan sama-sama rela dan ridha. Justeru idak merugikan salah satu
atau kedua belah pihak.

Walaubagaimanapun

kedua pihak. Namun begitu

memberikan keuntungan

termasuk akad mudharabah, peserta sebagai

shahibul mal dan perusahaan asuransi sebagai mudharibnya dan usaha


asuransi sangat menguntungkan kemaslahatan umum.

Golongan pendapat yang mengharamkan asuransi


Diantara ulama yang mengharamkan asuransi adalah
Syekh Ahmad Ibrahim, Sayid Sabiq, Muhammad Abu Zahrah, Abdullah AlQalqili, Syekh Muhammad Bakhit Al-Muthii, dsb.
Diantara alasan pendapat yang mengharamkantakaful adalah:
1. Takaful yang mengandung unsur perjudian (maisir/ qimar)
2. Takaful yang mengandung unusr ketidak jelasan dan ketidak pastian
(gharar).
3.Takaful yang mengandungi unsur riba.
4. Potensi terjadi dzulm bagi nasabah yang tidak bisa melanjutkan
pembayaran premi, iaitu

hilang atau hangusnya premis

yang telah

dibayarkannya.
5. Takaful yang

termasuk akad sharf, yaitu terjadinya tukar menukar

uang, namun tidak sama dan juga tidak tunai.

Golongan pendapat yang memperbolehkan asuransi dengan syarat-syarat


dan catatan-catatan tertentu
Pendapat yang paling mutadil dalam masalah asuransi adalah
pendapat yang ketiga, iaitu diperbolehkannya takaful dengan syarat-syarat
tertentu. Alasannya adalah :
1. Dalam muamalah hukum asalnya adalah boleh (ibahah), selama tidak
ada nash yang malarangnya.
2. Takaful

sudah menjadi dharurah ijtimaiyah, khususnya di negera-

negera maju.
Diantara syarat-syarat diperbolehkannya Takaful:
1. Menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan yang terdapat dalam
asuransi, yaitu gharar, riba dan maisir.
2. Merubah sistem asuransi yang bersifat jual-beli (tabaduli) menjadi
sistem yang bersifat tolong menolong (taawuni), di mana peserta asuransi
saling tolong menolong terhadap peserta lain yang tertimpa musibah.
3. Konsekuensinya adalah menjadikan premi yang dibayarkan peserta
sebagiannya dijadikan tabarru, (hibah/ derma) yang dikelola dalam satu
fund khusus, yang peruntukannya khusus untuk memberikan manfaat
takaful.

Pendapat yang paling mutadil dalam masalah asuransi adalah


pendapat yang ketiga, yaitu diperbolehkannya asuransi dengan syarat-syarat
tertentu. Alasannya adalah :
1. Dalam muamalah hukum asalnya adalah boleh (ibahah), selama
tidak ada nash yang malarangnya.


2. Asuransi sudah menjadi dharurah ijtimaiyah, khususnya di
negera-negera maju.

Diantara syarat-syarat diperbolehkannya asuransi :


1. Menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan yang terdapat

dalam asuransi, yaitu gharar, riba dan maisir.


2. Merubah sistem asuransi yang bersifat jual-beli (tabaduli)
menjadi sistem yang bersifat tolong menolong (taawuni), di mana peserta
asuransi saling tolong menolong terhadap peserta lain yang tertimpa
musibah.
3. Konsekwensinya adalah menjadikan premi yang dibayarkan
peserta sebagiannya dijadikan tabarru, (hibah/ derma) yang dikelola dalam
satu fund khusus, yang peruntukkannya khusus untuk memberikan manfaat
asuransi.
4. Pengelolaan dana atau infesetasinya haruslah pada proyekproyek yang sesuai degnan syariah.
Perbezaan takaful & insurans konvensionaL
Objektif insurans dapatlah diungkapkan sebagai golongan ramai yang
bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik. Sememangnya
objektif tersebut adalah diiktiraf oleh Islam. Al-Quran dalam surah al-

Maaidah, ayat 2, secara terangnya turut menyatakan galakan oleh Allah


kepada manusia untuk mengamalkan sikap tolong-menolong, bermaksud:
"Dan hendaklah kamu tolong menolong di atas perkara kebaikan dan taqwa
dan

janganlah

kamu

tolong

menolong

1972

merupakan

di

atas

perkara

dosa

dan

permusuhan".
Tanggal

15

Jun

tarikh

penting

bermulanya

pengumuman terhadap penerokaan dan kajian yang dibuat ke atas kontrak


insurans

konvensional.

Pada

tarikh

tersebut,

Jawatankuasa

Fatwa

Kebangsaan dalam persidangan yang kelimanya telah memutuskan iaitu


insurans nyawa sebagaimana yang dijalankan oleh syarikat-syarikat insurans
yang ada pada masa ini adalah suatu muamalah yang fasid (rosak/tidak sah)
yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dari segi aqadnya kerana
mengandungi unsur-unsur gharar (tidak ketentuan), maisir (judi) dan riba.

Maksud al-Gharar ialah "ketidakpastian". Maksud ketidakpastian dalam urus


niaga muamalah ialah:

"Terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan boleh
menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang
lain".
Menurut Ibn Rushd maksud al-Gharar ialah, "Kurangnya maklumat
tentang keadaan barang (objek), wujud keraguan pada kewujudkan barang,
kuantiti dan maklumat yang lengkap berhubung dengan harga. Ia turut
berkait dengan masa untuk diserahkan barang terutamanya ketika wang
sudah dibayar tetapi masa untuk diserahkan barang tidak diketahui".
Ibn Taimiyah pula menyatakan al-Gharar ialah, "Apabila satu pihak
mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya

dia

dapat".Al-Gharar

ditakrifkan

dalam

Kitab

Qalyubi

wa

Umairah

menyatakan Mazhab Imam Al-Shafie mendefinasikan gharar sebagai "Satu


(aqad) yang akibatnya tersembunyi daripada kita atau perkara di antara dua
kemungkinan di mana yang paling kerap berlaku ialah yang paling ditakuti".
Prof

Madya

Dr.

Saiful

Azhar

Rosly

menyatakan,

"Gharar

yang

dimaksudkan dalam perbahasan sah atau tidak sesuatu kontrak itu merujuk
kepada risiko dan ketidakpastian yang berpunca daripada perbuatan
manipulasi manusia mengakibatkan kemudaratan ke atas pihak yang
dizalimi. Umpamanya dalam jual beli kereta terpakai, pembeli tidak
diberitahu tentang keadaan sebenar kenderan tersebut. Setelah selesai
perjanjian jual beli, gharar dalam objek jual beli itu boleh dijadikan alasan
membatalkan kontrak. Ini kerana gharar itu terhasil daripada perbuatan
zalim yang disengajakan".
Kontrak Insurans mengandungi unsur gharar kerana apabila tidak
berlaku tuntutan, satu pihak (syarikat insurans) akan mendapat semua
keuntungan (premium) sementara satu pihak lagi (peserta) tidak mendapat
sebarang keuntungan. Keadaan ini bertepatan dengan definisi gharar oleh
Ibn Taimiyah yang menerangkan gharar dalam kontrak berlaku apabila satu
pihak

mendapat

keuntungan

sementara

sebelah

pihak

lagi

tidak

menerimanya.
Menurut laporan Badan Petugas Penubuhan Syarikat Insurans Secara
Islam di Malaysia, adalah jelas di dalam kontrak insurans yang diamalkan
sekarang mengandungi elemen gharar kerana Ma'kud Alaih (barang) tidak
jelas, dan ia berkait dengan tidak diketahui dengan jelas samada dapat atau
tidak bayaran yang dijanjikan,tidak diketahui kadar bayarannya dan tidak
diketahui bila masanya. Kewujudan gharar dalam kontrak insurans kerana
Kontrak Insurans adalah di atas "Dasar Jual Beli". Dalam Islam, jika sesuatu
itu terlibat dengan muamalah jual beli maka ia mesti memenuhi rukun dan
syarat jual beli. Antara rukunnya ialah:

(a) Penjual dan Pembeli (Aqidain)


(b)Aqad (Ijab dan Qabul)
(c) Barang (Ma'kud Alaih/Subject Matter)
Persoalan sekarang ialah kewujudan ketidakpastian 'barang' dalam kontrak
insurans kerana syarat barang yang telah ditetapkan oleh Syarak tidak dapat
dipenuhi. Bagi Islam, syarat-syarat bagi setiap rukun-rukun tersebut adalah
penting dan mesti dipenuhi. Di antara syarat barang yang mesti dipenuhi
ialah:
(a) Barang tersebut dapat diserahkan dalam majlis akad.
(b)Masa penyerahannya telah ditetapkan.
(c) Barang tersebut telah ditentukan jenis dan kuantitinya.
(d)Tempat untuk diserahkan barang telah ditentukan.
Sejajar dengan pendapat ini dan kerana itulah dinyatakan perbezaan
sebenar antara Takaful dan Insurans ialah dari segi "Keyakinan (Belief)".
Cuba kita perhatikan, apakah bezanya pasangan yang berkahwin dengan
pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan perkahwinan kecuali melalui
kontrak yang dianggap sah oleh undang-undang sivil? Tentu sekali wujud
perbezaan walaupun kontrak yang dibuat oleh pasangan tersebut adalah
lengkap dengan segala hak antara kedua pasangan telah termaktub dan
diditilkan dalam kontraknya, namun bagi Islam ia tetap tidak sah kerana
berlawanan dengan Syarak.
Unsur riba terdapat dalam urusniaga Pinjaman dari Polisi yang ditawarkan
kepada peserta dalam produk Insurans Nyawa. Dalam sistem kemudahan
pinjaman ini, Syarikat insurans akan mengenakan bayaran faedah kepada
peserta yang membuat pinjaman. Jelas sekali bahawa bayaran faedah
tersebut merupakan riba yang dilarang oleh Islam.Elemen riba turut wujud
dalam penjanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan
dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. Ini kerana danadana tabungan insurans, kebanyakannya dilaburkan dalam instrumen

kewangan seperti bon dan juga saham yang kerap melibatkan syarikatsyarikat yang berurusniaga dengan kegiatan sistem perbankan konvensional.
Para ulamak telah sepakat memutuskan Takaful sebagai ganti kepada
Insurans Konvensional. Dasar Tabarru'at menjadi teras utama yang membina
paksi Takaful. Penggunaan dasar ini turut menyelamatkan pengurusan
Takaful untuk seiring dengan keredhaan Syarak dalam soal Muamalah Islam.
Dengan penggunaan Tabarru'at ini maka Takaful terselamat dari terkena
unsur gharar dan maisir.
Tabarru' merupakan perkataan Arab yang bermaksud menderma secara
ikhlas. Dalam konteks perniagaan Takaful, setiap peserta yang ingin
mendapatkan perlindungan Takaful mestilah hadir dengan niat yang ikhlas
untuk menderma bagi membantu para peserta yang lain jika mereka
menghadapi musibah. Dalam erti kata yang lebih tepat ialah, semua peserta
tersebut bersetuju untuk saling membantu dikalangan mereka di atas niat
yang sama. Penegasan ini dapat dilihat dari fatwa oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi
yang menegaskan insurans Islam boleh diadakan dengan syarat setiap
peserta menderma di dalam satu tabung untuk membantu sesama mereka.
Hari ini, kebanyakan syarikat yang menjalankan Takaful adalah terlibat
dengan dunia perniagaan. Oleh itu Tabarru' yang bersyarat, diperkenalkan di
mana setiap peserta yang ingin menyertai takaful mestilah menderma sesuai
dengan risiko yang dibawanya. Syarikat terpaksa menetapkan kadar
Tabarru'at kerana ingin memastikan Tabung Tabarru' yang disertai oleh
semua peserta tidak terjejas bagi memberi keadilan kepada semua pihak.
Justeru itu, jika seseorang peserta membawa risiko yang besar maka kadar
tabarru'

yang

mesti

disumbangkan

mestilah

sepadan

dengan

risiko

tersebut.Terdapat juga sesetengah pendapat yang merasakan penggunaan


istilah Tabarru'at adalah tidak tepat kerana amalannya adalah berbeza
dengan maksudnya yang bererti peserta tidak boleh disyaratkan jumlah
pembayaran kerana ia adalah ikhlas semata-mata. Namun dengan operasi

dan mekanisme yang digunakan dalam industri Takaful, diharapkan ia


tidaklah dijadikan isu yang besar.Penggunaan Tabarru' yang menjadi dasar
Takaful telah berjaya melahirkan satu Insurans Islam yang tidak bercanggah
dengan Syarak.

KEISTIMEWAAN TAKAFUL
Kelahiran
kebelakangan

ini

banyak

penyedia

memberi

nafas

Sistem

baru

Kewangan

kepada

Islam

masyarakat

sejak

Malaysia

terutamanya kepada umat Islam untuk menikmati sistem yang berteraskan


wahyu yang telah lama diidamkan.Inisiatif pihak Bank Negara Malaysia
(BNM) memberikan lesen-lesen penubuhan Perbankan Islam dan Takaful
kepada beberapa institusi kewangan yang layak seharusnya dipuji dan
dihargai kerana ia telah memudahkan masyarakat membuat pilihan untuk
mendapatkan perkhidmatan kewangan yang adil, telus dan efisien.
Benarlah sabda Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abi 'Amru
Jarir bin Abdullah r.a. yang memuji tindakan sedemikian rupa di mana
mafhumnya berbunyi: Barang siapa yang menunjukkan (mempermudahkan
sesuatu urusan) perkara kebaikan, maka baginya pahala dan pahala sesiapa
yang

beramal

dengannya

selepas

itu

tanpa

dikurangkan

sedikitpun

daripadanya. (riwayat Muslim)Jika sebelum ini, umat Islam tidak mempunyai


pilihan malah terpaksa menerima sistem yang bercampur-baur dengan
sistem

yang

tidak

senada

dengan

Islam.Keadaan

ini

mewujudkan

kegelisahan dan rasa tidak selesa di kalangan umat Islam. Namun kini,
alhamdulillah, kemunculan Sistem Kewangan Islam dengan pelbagai inovasi
seolah-olah menjadi 'penyelamat' kepada umat manusia daripada terusmenerus dibelenggu oleh sistem yang hanya meletakkan keuntungan
duniawi semata-mata.Malangnya, ada juga sesetengah pihak yang masih
berat hati untuk turut serta menyokong dan melibatkan diri dalam
memajukan sistem Islam ini dengan mencipta seribu satu alasan.Malah, ada

juga suatu golongan yang cuba untuk memburukkan imej Sistem Kewangan
Islam ini dengan cubaan-cubaan halus bagi melumpuhkan usaha murni
ini.Kepada

golongan

tersebut,

diperingatkan

satu

firman

Allah

yang

bermaksud: Orang-orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat


dan menghalangi manusia dari jalan agama Allah, serta menghendaki jalan
itu menjadi bengkok terpesong, mereka itulah orang-orang yang terjerumus
ke dalam kesesatan yang jauh terpesongnya. (Ibrahim: 3)
Sebagaimana yang dimaklumi, institusi Takaful sebagai contohnya,
adalah merupakan Institusi Perlindungan (Insurans) yang berteraskan prinsip
Islam.Institusi ini selayaknya disokong dengan bersungguh-sungguh kerana
ia merupakan suatu sistem yang menjamin keadilan dan kesejahteraan
kepada ummah.Perlindungan menerusi sistem takaful mempunyai kelebihan
yang tidak boleh disangkal lagi berbanding dengan sistem perlindungan
konvensional. Di bawah sistem perlindungan takaful para peserta yang
menyertai mana-mana-mana pelan perlindungan diprogramkan untuk samasama mempraktikkan konsep tolong-menolong yang diredai Allah untuk
sama-sama meringankan beban rakan-rakan mereka yang berada di dalam
kesusahan.Semangat

ini

akan

melahirkan

masyarakat

yang

tidak

mementingkan diri sendiri, tidak sombong malah mereka akan sentiasa


prihatin kepada persekitaran mereka.
Islam sangat menggalakkan umatnya agar tolong menolong dalam
perkara kebaikan seperti yang dijelaskan oleh Allah s.w.t. di dalam ayat 2
surah al-Maidah, maksudnya: hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk
membuat kebajikan dan takwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada
melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.
Sistem takaful juga bebas dari unsur-unsur gharar (syubhat), riba
dan juga maisir (judi). Tiadanya unsur gharar secara mudahnya memberi
maksud bahawa sistem takaful adalah satu sistem yang telus , tidak
menyembunyikan fakta dan tidak mengamalkan seperti pepatah Melayu

"ada udang di sebalik batu".Di antara nilai negatif di sebalik unsur riba
adalah mengambil kesempatan, menindas golongan yang dalam kesusahan
dan mengeksploitasi untuk kepentingan sendiri. Oleh itu, tidak hairan apabila
kita melihat pengamal sistem yang berteraskan riba ini mereka hanya
mementingkan diri mereka sendiri, sanggup menindas orang lain , sentiasa
mencari jalan untuk mengumpulkan kekayaan sendiri dan lebih dahsyat lagi
tiada perasaan belas kasihan dalam diri mereka.
Hal ini sebaliknya berlaku, dalam sistem Takaful yang tidak
mengamalkan riba, nilai-nilai tanggungjawab bersama, tolong menolong dan
menjaga kemaslahatan umum menjadi keutamaan.Menerusi sistem Takaful
seseorang peserta itu juga dapat melakukan amalan yang sangat terpuji
dalam Islam iaitu dapat menunaikan tanggungjawab sosialnya menerusi
amalan

tabarru'

(derma).Dalam

sistem

takaful

setiap

peserta

akan

memperuntukkan sebahagian atau semua daripada sumbangannya untuk


didermakan bagi membantu mana-mana peserta yang ditimpa musibah.
Istilah derma dalam sistem takaful ini adalah derma kelas pertama.
Ini kerana menerusi sistem ini seseorang peserta dapat melakukan derma
dengan ikhlas sebagaimana derma yang dituntut oleh Islam. Ia seperti yang
digambarkan dalam sabda baginda daripada Abi Hurairah r.a daripada Nabi
s.a.w baginda bersabda, Tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah
pada hari yang tiada sebarang naungan melainkan naungan Allah, pemimpin
yang adil, pemuda yang hidup dalam ibadat kepada Allah, lelaki yang
hatinya sentiasa terikat dengan masjid, dua orang lelaki yang berkasih
sayang kerana Allah bertemu dan berpisah kerana Allah, seorang lelaki yang
digoda oleh wanita yang berkedudukan dan cantik lalu dia berkata
sesungguhnya aku takut kepada Allaah dan seorang lelaki yang melakukan
sedekah secara tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang
diberikan oleh tangan kanannya dan seorang lelaki yang mengingati Allah
secara bersendirian lalu bergelinangan air matanya. (Muttafaqun 'alaih)

Namun perlu ditegaskan keistimewaan konsep ini adalah ia tidak


hanya bermanfaat kepada orang Islam semata-mata. Sebaliknya, ia turut
memberi

kebaikan

kepada

semua

peserta

tanpa

mengira

pegangan

agama.Sistem takaful juga menyediakan peluang kepada masyarakat untuk


memainkan peranan sebagai pendakwah yang berusaha mengembangkan
produk muamalat Islam dengan menyertai dan menyokong sistem ini.Ini
kerana takaful adalah alternatif kepada sistem insurans konvensional
sebagaimana yang disimpulkan oleh Badan Petugas Penubuhan Syarikat
Insurans

Islam Di

melakukan

jihad

Malaysia

1983.Malah

menentang

sistem

masyarakat juga

jahiliah

(system

berpeluang
perlindungan

konvensional) yang telah difatwakan haram menurut Fatwa yang dikeluarkan


oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1972.
Pada masa yang sama apabila menyertai sistem yang berteraskan
sistem Islam ini sebenarnya ia memberi peluang untuk beribadat yang
merupakan satu menifestasi pengabdian, kepatuhan dan ketundukan kepada
perintah Allah yang memerintahkannya supaya melakukan makruf dan
meninggalkan mungkar sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah
ayat 25.
Selain daripada itu ada juga lapisan masyarakat yang tidak dapat
menerima sama sekali tentang insuran. .Rata-rata masyarakat Malaysia
masih

kurang

tahap

kesedaran

kepentingan

perlindungan

insurans.

Kebanyakan individu masih ramai lagi yang tidak memahami kepentingan


dan keperluan insurans. Persepsi mereka biasanya adalah menyatakan
insurans tidak penting dan akan hanya menambah komitmen sedia
ada.Namun begitu masyarakat sekarang perlu bijak dalam memilih skim
takaful yang berlandaskan syarak.
Masih muda dan masih sihat. Itu pandangan yang akan diberikan
kebanyakan

individu

apabila

ditanya

adakah

sudah

dilindungi

oleh

perlindungan insurans. Kebanyakan mereka masih merasakan perlindungan


insurans tidak penting dan bukan keperluan utama dalam kehidupan.

Justeru setiap individu perlu mempunyai kesedaran dalam mencari


alternatif dalam merancang pelan perlindungan kewangan terutama diwaktu
kejadian tidak terduga menimpa. Bukan menjadi suatu kerugian dengan
melengkapkan diri dengan perlindungan tambahan seperti insurans demi
melindungi diri dan insan tersayang.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, sudah tiba masanya untuk kita melibatkan diri dan


bekerjasama untuk memartabatkan sistem takaful ini.Sokongan padu
diperlukan dari semua pihak agar hasrat murni untuk memerdekakan umat
manusia daripada terus berada di bawah cengkaman sistem yang bersifat
duniawi semata-mata kepada sistem yang boleh membawa kesejahteraan
duniawi dan ukhrawi.Kini dengan adanya kemudahan kewangan Islam
seperti perbankan dan takaful di pasaran yang ternyata lebih baik dan lebih
menjamin kemaslahatan, maka ianya bukan lagi menjadi pilihan yang lebih
baik malah, ia telah menjadi satu tuntutan atau kewajipan untuk memilih
kemudahan kewangan Islam ini

RUJUKAN

Artikel Penuh: http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.


Utusan Melayu (M) Bhd
http://e-muamalat.gov.my/
Mohd Fadzli Yusof, 2006. Mengenali Takaful. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd.
Ab Mumin Ab Ghani, 1999. Sistem Kewangan Islam di Malaysia. Kuala
Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
http://www.takaful.com.my/konsep.htm