Anda di halaman 1dari 2

KLASIFIKASI AKAUN SERTA CATATAN BERGU (B.A.L.E.

H)
DEBIT
Belanja
Aset
Kos
Harta milik
barangan/dibayar
perniagaan
Kesan Urus niaga = Catatan
Peningkatan Baki = Debit
Pengurangan Baki = Kredit
Belanja Kendalian Aset Bukan
& Bukan
Semasa
Kendalian
Kenderaan
Belian
Alatan Pejabat
Sewa Dibayar
(Komputer,
Mesin Taip Dll)
Gaji / Upah

Kelengkapan /
Angkutan Masuk
Lengkapan
Duti Import
Pejabat (Meja
Insurans Atas
Pejabat Dll)
Belian
Lekapan
Elektrik / Utiliti
(Penghawa
Insurans
Dingin Dll)
Kadar Bayaran
Perabot
Promosi
Premis
Angkutan Keluar Aset Semasa
Faedah / Bunga
Stok (S)
Dibayar
Penghutang (P)
Belanja Am
Bank (B)
Tunai (T)
Hasil Terakru
(Ha)
Belanja
Terdahulu (Bd)

KREDIT
Liabiliti
Ekuiti Pemilik
Hasil
Hutang perniagaan Hutang perniagaan Pendapatan/wang
kepada pihak luar
kepada pemilik
yang diterima
Kesan Urus niaga = Catatan
Peningkatan Baki = Kredit
Pengurangan Baki = Debit
Liabiliti Bukan
Hasil Kendalian &
Modal Awal
Semasa
Bukan Kendalian
Untung / Rugi
Pinjaman Bank
Jualan
Bersih
Sewa Diterima
Gadai Janji
Komisen
Diterima
Faedah / Bunga
Diterima
Dividen
Diterima

Liabiliti Semasa
Pemiutang (P)
Overdraf Bank
(O)
Belanja Terakru
(Ba)
Hasil Terdahulu
(Hd)

AKAUN KONTRA
Memberi kesan pengurangan kepada akaun induk bertujuan memberi nilai bersih pada akaun induk)
Peruntukan Susut
- Ambilan (Akaun Pulangan Jualan
Pulangan Belian
Induk: Akaun
Nilai Terkumpul
(Akaun Induk:
(Akaun Induk:
Modal)
(Akaun
Induk:
Akaun Belian)
Akaun Jualan)
Akaun Aset
Diskaun Diterima
Diskaun Diberi
Bukan Semasa)
(Akaun Induk:
(Akaun Induk:
Peruntukan
Akaun Belian)
Akaun Jualan)
Hutang Ragu
(Akaun Induk:
Akaun Aset
Semasa )
PELARASAN AKAUN
Peruntukan Susut Stok Akhir
Belanja Terakru
Pengurangan
Nilai
(Ba)
Peruntukan
Hasil Terakru
Hutang Ragu
Peruntukan/

Hasil
Terdahulu
(Ha)
Keuntungan atas
Penambahan
(Hd)
Belanja
Hutang Ragu
Pelupusan aset
Terdahulu (Bd)
Kerugian atas
Pelupusan aset
Hutang lapuk

Anda mungkin juga menyukai