Anda di halaman 1dari 5

Kelas

: 4 Pintar

Tarikh

: 12 Mac 2015 (Khamis)

Masa

: 11.15 pagi 12.15 tengah hari (1 jam)

Bilangan murid

: 19 orang (14 lelaki, 5 perempuan)

Tema

: Sains Hayat

Tajuk

: 3.0 Proses Hidup Manusia

Standard Kandungan

: 3.3 Manusia bergerak balas terhadap rangsangan

Standard Pembelajaran

: Murid boleh : 3.3.1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila


organ deria menerima rangsangan dengan
menjalankan aktiviti
3.3.2 Menjelas dengan contoh gerak balas manusia
terhadap rangsangan dalam kehidupan harian
3.3.3 Membuat infrens tentang kepentingan gerak
balas manusia terhadap rangsangan
3.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

Objektif Pembelajaran

: Pada akhir sesi P&P :-

a) 80% murid boleh menyatakan bahawa manusia bergerak balas apabila


organ deria menerima rangsangan dengan menjalankan aktiviti.
b) Murid boleh menjelaskan sekurang-kurangnya 3 contoh gerak balas
manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian.
c) Murid boleh menyatakan dengan lisan sekurang-kurangnya 2 kepentingan
gerak balas manusia terhadap rangsangan.
Pengetahuan sedia ada

: Murid pernah bertindak balas terhadap rangsangan

wwwwww
Kemahiran Saintifik

dalam kehidupan seharian mereka.


:

KPS

: Meramal, memerhati, berkomunikasi, membuat infrens, mengelas.

Kemahiran Berfikir

: Membuat infrens, menaakul, membuat kesimpulan,

wwwww

menganalisis, menjanakan idea, menaakul

Tabiat Berfikir

: Menggunakan semua deria yang ada

Sikap Saintifik dan Nilai Murni : Berani mencuba, yakin, patuh arahan, mensyukuri
wwwwww

nikmat yang dikurniakan Tuhan, teliti dan fokus.

EMK

: Kreatif dan inovasi

Sumber P&P

: Buku teks, internet

BBM

: Bam pala, wisel, minyak wangi, kopi, gula, air paip,

wwwwwww
Fasa /

air sejuk, buku teks, lembaran kerja, gambar.


Kandungan

Masa
Orientasi
(5 minit)

Aktiviti Pengajaran dan

Catatan

Pembelajaran
Deria dan

1. Guru bertanya akan kesihatan

KPS :

organ deria

murid-murid.
2. Murid ditanya tentang deria dan

Berkomunikasi,

manusia :

Dengar

telinga
Lihat mata
Rasa lidah
Sentuh

kulit
Bau hidung

organ deria manusia.


3. Beberapa orang murid dipilih
untuk menulis deria dan organ
deria.
4. Guru menerangkan maksud
rangsangan dan gerak balas.
5. Guru menjemput tiga orang
murid ke hadapan untuk
menjalankan aktiviti.
6. Ketiga-tiga murid dikehendaki

Definisi : -

memejamkan mata dan

Rangsangan

menjalankan aktiviti : Murid A diberi merasa gula

perubahan
yang dikesan
manusia.

dan kemudian kopi


Murid B dipancarkan cahaya

dari handset ke mata


Murid C ditiup wisel pada

memerhati
KB :
Menjanakan idea
Nilai :
Patuh arahan,
mensyukuri nikmat
yang dikurniakan
Tuhan dan teliti
BBM :
Gula, kopi,
handset, wisel

Gerak balas
tindakan yang
diambil

telinga.
7. Murid disoal guru dengan soalan
seperti berikut : Apa rangsangan yang cikgu

bagi kepada rakan kamu?


Apa gerak balas yang berlaku
setelah mereka menerima

Pencetusan

Aktiviti

idea

berkumpulan

(10 minit)

melibatkan
rangsangan
dan gerak

rangsangan?
1. Murid dibahagikan kepada tiga
kumpulan.
2. Guru memberi penerangan

Berkomunikasi,

berkenaan aktiviti yang akan

KB :

dijalankan.
a) Stesen A : memancarkan

Membuat infrens,

balas.

KPS :

cahaya daripada handset ke

menaakul

mata
b) Stesen B : merasa gula dan

Nilai :

kopi
c) Stesen C : menyentuh air

Berani mencuba,
yakin

panas dan air sejuk


d) Stesen D : menghidu bam

BBM :

pala dan minyak wangi


e) Stesen E : ditiup wisel ke

Air sejuk, air paip,

telinga dengan tiba-tiba


3. Murid dalam kumpulan bergerak
ke stesen dan bergilir-gilir
menjalankan semua aktiviti.
4. Guru menyoal murid dengan

handset, gula,
kopi, bam pala,
minyak wangi,
wisel

beberapa soalan seperti berikut: Apa tindakan kamu selepas

menerima rangsangan?
Sekiranya tiada rangsangan
adakah kamu akan bergerak

balas?
5. Murid memberikan pelbagai
jawapan.
Penstruktur

Contoh-contoh

an idea

gerak balas

1. Guru menulis beberapa


rangsangan yang biasa berlaku

KPS :

(20 minit)

manusia
terhadap
rangsangan
dalam
kehidupan
seharian.

dalam kehidupan seharian : Terdengar bunyi guruh.


Kaki terkena ekzos.
Terhidu bau sampah.
Tergigit cili ketika makan nasi.
Terlihat cahaya yang
terlampau terang
2. Murid diminta menyatakan

Kepentingan

apakah gerak balas yang kamu

gerak balas

lakukan terhadap rangsangan

manusia
terhadap
rangsangan.

Melindungi
manusia
daripada

bahaya
Membantu
manusia

yang ditulis.
3. Setiap murid memberi jawapan
yang berbeza.
4. Murid menulis jawapan untuk
tindak balas masing-masing
dalam buku latihan.
5. Guru bertanya kepada murid

Memerhati,
meramalkan,
membuat infrens
KB :
Menaakul
Nilai :
Fokus, mensyukuri
nikmat yang
dikurniakan Tuhan,
EMK :
Kreatif dan inovatif

apakah kepentingan gerak balas


terhadap kehidupan manusia.
6. Guru dan murid berbincang untuk
mendapatkan jawapan.

menjalanka
n aktiviti
harian
Aplikasi

Penilaian hasil

1. Guru mengedarkan lembaran

KPS :

idea

pembelajaran

kerja kepada murid.


2. Murid menjawab lembaran kerja

Berkomunikasi,

(20 minit)

melalui
lembaran kerja.

dalam masa yang ditetapkan


3. Guru dan murid mengadakan
perbincangan bersama untuk
mendapatkan jawapan yang
betul.
4. Murid menampal lembaran kerja
dalam buku tulis.

mengelaskan
Nilai :
Fokus
BBM :
lembaran kerja,
buku teks

Refleksi

Akibat

1. Guru menampal sekeping

KPS :

sekiranya

gambar di papan hitam.


2. Murid dikehendaki memberi

Berkomunikasi,

(5 minit)

manusia tidak

sebab apa akan terjadi sekiranya membuat infrens,

bertindak balas

manusia tidak bergerak balas

terhadap

terhadap rangsangan seperti

rangsangan

dalam gambar.
3. Guru menyuruh beberapa orang

Imbas kembali

murid untuk membuat

pelajaran.

kesimpulan pelajaran pada hari

meramal
KB :
Menganalisis,
membuat
kesimpulan

ini.
Nilai :
Fokus
BBM :
Gambar

Anda mungkin juga menyukai