Anda di halaman 1dari 23

LOGO

SEKOLAH

Nama dan Alamat Sekolah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


2015
SAINS
TAHUN 5
1 JAM 15 MINIT

NAMA
:

KELAS

SILA AMBIL PERHATIAN PRESTASI ANAK


TUAN/PUAN

BAHAGIAN A

BAHAGIAN B

TANDATANGAN PENJAGA

MARKAH
Disediakan oleh: PANITIA SAINS DAERAH KUALA PILAH

100

BAHAGIAN A
SOALAN OBJEKTIF
(10 markah)
Jawab semua soalan dengan membulatkan jawapan yang betul.

1. Rajah 1 menunjukkan dua jenis buah.

Rajah 1
Antara berikut, yang manakah ciri-ciri yang terdapat pada buah itu
supaya boleh dipencarkan ?
K : Kulit berduri
L : Berbau harum
M : Biji yang keras
N : Biji yang kecil

A K dan L
B

L dan M

K dan N

M dan N

2. Rajah 2 menunjukkan suatu siratan makanan di sebuah kolam.

Berudu

Rumpai

Ikan kecil

Jentik-jentik

Ikan besar

air

Katak

Kumbang
air

Rajah 2
Apakah yang akan berlaku jika bilangan ikan besar berkurang dengan banyak?

Katak

Berudu

Rumpai air

Berkurang

Berkurang

Bertambah

Berkurang

Bertambah

Berkurang

Bertambah

Berkurang

Berkurang

Bertambah

Berkurang

Bertambah

3.Rajah 3 menunjukkan dua pengelasan sumber tenaga.

Q
P

Rajah 3

Antara berikut,objek yang manakah boleh dikelaskan ke dalam


dengan betul?

4.

kumpulan P dan Q

Kalkulator

Telefon bimbit

Traktor

Kereta mainan

Telefon Bimbit

Jam tangan

Kereta
motorsikal

Rajah 4 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh seorang murid.

Rajah 4.
Apakah bentuk bayang-bayang yang terbentuk pada skrin P dan Q ?

Skrin P

Skrin Q

5. Antara Komponen litar elektrik dan simbol berikut, yang manakah dipadankan dengan
betul?

Komponen

Mentol

Suis

Sel Kering

Wayar Penyambung

Simbol

__________________

6.

Jadual 1 menunjukkan keputusan penyiasatan tentang perubahan suhu air apabila


dipanaskan selama 10 minit.

Masa (min)

10

Suhu air (oC )

37

41

45

49

53

57

Jadual 1
Ramalkan suhu air jika air itu dipanaskan sehingga minit ke-11.
A. 58 oC
B. 59 oC
C. 60 oC
D. 61 oC

7.

Maklumat berikut menunjukkan empat jenis bahan.


P : Oksigen
Q : Cuka
R : Wap air
S : Minyak masak
Antara berikut, yang manakah wujud dalam bentuk cecair?
A
B
C
D

P dan R
P dan S
Q dan R
Q dan S

Emak
8. Amir ingin memasak tomyam tetapi dia telah kehabisan jus limau. Apakah bahan

yab

yang paling sesuai bagi menggantikan jus limau?


A

Belacan

Serbuk Kari

Sos Cili

Asam Jawa

9. Bumi berputar pada paksinya dari Barat ke Timur. Berapakah tempoh yang diambil
oleh bumi untuk membuat satu putaran lengkap pada paksinya?
A

Satu hari

Satu bulan

Satu tahun

Satu musim

10. Antara faktor berikut, yang manakah mempengaruhi kestabilan suatu struktur?
I Ketinggian
II Bentuk struktur
III Luas tapak
IV Jenis bahan yang digunakan
A
B
C
D

I dan III
I dan IV
II dan III
II dan IV

BAHAGIAN A
SOALAN STRUKTUR
(20 markah)
Jawab semua soalan dalam ruang disediakan.
1. Rajah 5 menunjukkan sejenis tumbuhan.

Rajah 5
Nyatakan dua ciri khas yang membolehkan tumbuhan itu kaktus hidup di kawasan
gurun.
a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________
( 2 Markah)

2. Rajah 6 menunjukkan dua situasi yang melibatkan perubahan bentuk tenaga.

Situasi A

Situasi B

Rajah 6
Apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku pada situasi berikut?

10

a) Situasi A

b) Situasi B

(2 Markah)
3. Rajah 7 menunjukkan gambarajah pantulan cahaya .

Rajah 7
a) Namakan:
i) Sinar A

ii) Sinar B
:

(2 Markah)
b)Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan sifat cahaya yang digunakan untuk
membina periskop.

Periskop digunakan untuk melihat


objek yang terhalang daripada
pandangan mata.

_____________________________________________________________
(1 Markah)
4. a) Rajah 8 menunjukkan sumber-sumber tenaga elektrik.

11

Q
Rajah 8

Nyatakan kegunaan sumber-sumber tenaga elektrik di atas.


P - ___________________________________________________________
Q - ___________________________________________________________
(2 Markah)
b) Ramalkan kesan buruk yang akan berlaku berdasarkan situasi di rajah 9.

(i)

(ii)
Rajah 9

i)__________________________________________________________

ii)__________________________________________________________
(2 Markah)

12

5. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.


a) Sesuatu bahan yang bersifat asid pada kebiasaannya berasa _____________ manakala
yang bersifat alkali berasa ___________________.
b) Contoh bahan yang bersifat alkali ialah _________________________.
c) Contoh bahan yang bersifat neutral ialah __________________________ .

(4 Markah)

6. Lengkapkan ayat berikut.


a) Bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami ________________

dan

yang membelakangkan matahari mengalami __________________

b)Bulan mengambil masa ____________ hari untuk melengkapkan satu putaran pada
paksinya

(3 Markah)

7. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kekuatan sesebuah jambatan.


a)_____________________________________________________________
b)_____________________________________________________________
(2 Markah)

13

BAHAGIAN B (20 markah)


Jawab semua soalan dalam ruang yang disediakan.

1. Jadual 2 menunjukkan satu pengelasan haiwan berdasarkan ciri-ciri khas untuk


melindungi diri daripada musuh.
Kumpulan X

Kumpulan Y

Kura-kura

Kerbau

Ketam

Rusa

Jadual 2
a) Nyatakan ciri-ciri khas haiwan bagi:
i) Kumpulan X :
___________________________________________________________________
ii) Kumpulan Y:
___________________________________________________________________
(2 Markah)

14

b) Ramalkan perlakuan seekor kura-kura apabila haiwan pemangsa mendekatinya.


________________________________________________________________________
(1 markah)
c) Namakan dua contoh lagi haiwan lain yang boleh dikelaskan ke dalam kumpulan Y.
i)
___________________________________________________________________________
ii)
__________________________________________________________________________
(2 Markah)
2. Rajah 10 menunjukkan suatu penyiasatan yang telah dijalankan oleh sekumpulan murid.

Skrin

15

Jarak antara bola dengan sumber cahaya (cm)

Saiz bayang-bayang

10

Besar

15

Sederhana

20

Kecil

Rajah 10
Keputusan penyiasatan dicatatkan di dalam jadual 3

Jadual 3
(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(1 markah )

(b) Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini?


1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
(2 markah)

16

(c) Nyatakan satu hubungan di antara dua maklumat yang dinyatakan di (b).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(1 markah)
(d) Ramalkan saiz bayang-bayang jarak antara bola dengan sumber cahaya adalah 5cm.
_____________________________________________________________________
(1 markah)

3. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kesan haba ke atas bahan
seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11 di bawah.

17

Rajah 11

a) Apakah yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini?


________________________________________________________________
(1 markah)
b) Apakah yang ditetapkan(pembolehubah dimalarkan) dalam penyiasatan ini?
________________________________________________________________
(1 markah)
c) Tulis satu pemerhatian apabila kelalang diletakkan di dalam
i) Bikar P
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(1 markah)
ii) Bikar Q
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(1 markah)
d) Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian anda di c).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(1 markah)

18

4. Rajah 12 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Affendi. Dia meletakkan
dua buah model, P dan Q, yang mempunyai ketinggian yang sama tetapi berbeza luas
tapak di atas sekeping papan.

19

Rajah 12

Affendi mendapati model P jatuh dahulu diikuti oleh model Q apabila salah satu hujung
papan diangkat perlahan- lahan.
a)

Model yang manakah lebih stabil?


___________________________________________________________________
(1 markah)

b) Berikan satu inferens untuk menyokong jawapan kamu di (a)


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(1 markah)
c) Apakah yang ditetapkan(Pembolehubah Dimalarkan) dalam penyiasatan ini?
_____________________________________________________________________
(1 markah)
d) Apakah hubungan antara luas tapak sesuatu objek dengan kestabilan objek itu?
___________________________________________________________________
(1 markah)
e) Nyatakan satu lagi faktor yang mempengaruhi kestabilan objek selain daripada luas
tapak.
___________________________________________________________________
(1 markah)

20

****************************Soalan Tamat************************************

SKEMA JAWAPAN
BAHAGIAN A
SOALAN OBJEKTIF
1. B

6. D

2. A

7. D

3. B

8. D

4. C

9. A

5. C

10. A

BAHAGIAN A

21

SOALAN STRUKTUR
2. a) Mempunyai akar panjang
b) Daun halus berbentuk jarum

a) Situasi A : Tenaga Kinetik Tenaga Bunyi


b) Situasi B: Tenaga Kimia Tenaga Haba Tenaga Cahaya

3. a) i) Sinar A: Sinar Tuju


ii) Sinar B

: Sinar Pantulan

b) Prinsip Pantulan
4. a) P Memberikan tenaga elektrik kepada kenderaan
Q Meberikan tenaga elektrik pada basikal sebagai sumber cahaya

b)

i) Renjatan elektrik menyebabkan kematian/kecederaan


ii) Litar pintas menyebabkan kebakaran

5.

a) Masam,pahit
b) Sabun
c) Garam/gula
6 a) Siang,malam
b) 28 hari
7. a) Bentuk struktur
b) Saiz Struktur

22

BAHAGIAN B
1a) i) Kumpulan X : Bercangkerang
ii) Kumpulan Y: Tanduk Tajam
b) Menyorok/Memasukkan badan dalam cangkerang
c) Lembu/Kambing/entelope

2. a) Untuk menyiasat hubungan antara jarak antara bola dengan sumber


cahaya dengan
saiz bayang-bayang
b) Saiz bayang-bayang
- Jarak antara bola dengan sumber cahaya
c) Semakin bertambah jarak antara bola dengan sumber cahaya, semakin
berkurang saiz bayang-bayang
d) Sangat besar
3.

a) Jenis air
b) Kuantiti air
c) i) Air berwarna bergerak ke atas tiub kaca apabila air panas diletakkan
di dalam bikar P
ii) Air berwarna bergerak ke bawah tiub kaca apabila air sejuk
diletakkan di dalam bikar Q
d) Air bewarna bergerak ke atas tiub kaca apabila air panas diletakkan di
dalam bikar P kerana isipadunya mengembang / Air bewarna bergerak
ke bawah tiub kaca apabila air sejuk diletakkan di dalam bikar Q
kerana isipadunya mengecut

4. a) Model Q
b) Kerana mempunyai las permukaan yang lebih besar .

23

c) Ketinggian model
d) Semakin bertambah luas tapak, semakin bertambah kestabilan objek.
e) ketinggian objek