Anda di halaman 1dari 11

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013

Ekonomi Asas 3757/1

1. Maklumat yang berikut berkaitan dengan satu sumber ekonomi.

Sumber ekonomi X dicipta oleh manusia dan digunakan dalam proses


pengeluaran.
Apakah sumber ekonomi X?
A. Buruh
B. Tanah

C. Modal
D. Usahawan

2. Ilmu ekonomi ialah kajian tentang tingkah laku manusia untuk


A. Memenuhi semua kehendak
B. Berbelanja tanpa pembaziran
C. Meningkatkan taraf hidup
D. Menyeimbangkan kehendak dan sumber ekonomi
3. Kos lepas untuk menghadiri ceramah teknik menjawab soalan SPM ialah
A. Wang yang dibelanjakan untuk pendaftaran ceramah tersebut.
B. Pengganti terbaik yang dilepaskan kerana menghadiri ceramah tersebut.
C. Pengganti yang dikorbankan kerana menghadiri ceramah tersebut.
D. Nilai yang diperoleh selepas bekerja.
4. Rajah di bawah ini menunjukkan proses menghasilkan barang dan perkhidmatan.

Apakah sumber ekonomi X itu?


A. Buruh
B. Modal

C. Tanah
D. Usahawan

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013

Ekonomi Asas 3757/1

5. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan satu masalah ekonomi.

Pasangan yang manakah benar?


Unit Ekonomi
Matlamat
A Kerajaan
Memaksimumkan
.
kepuasan masyarakat
B. Firma
Memaksimumkan
keuntungan
C. Firma
Memaksimumkan
kebajikan masyarakat
D Kerajaan
Memaksimumkan
.
keuntungan
6. Maklumat di bawah ini menunjukkan dua jenis barang dalam ekonomi.
Barang X
Perlu bayaran

Barang Y
Tidak dikenakan bayaran

Apakah jenis barang X dan barang Y?


Barang X
Barang Y
A Barang awam
Barang ekonomi
.
B. Barang percuma
Barang awam
C. Barang ekonomi
Barang awam
D Barang awam
Barang ekonomi
.
7. Maklumat berikut berkenaan negara X.

Apakah sistem ekonomi yang diamalkan di negara X?


A. Sistem ekonomi Islam
C. Sistem ekonomi campuran
B. Sistem ekonomi kapitalis
D. Sistem ekonomi perancangan pusat

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013

Ekonomi Asas 3757/1

8. Jadual di bawah ini menunjukkan pengeluaran kerusi plastik dan meja plastik oleh firma X.
Kombinasi keluaran firma X adalah seperti berikut.
Kombinasi
Keluaran
P
Q
R
S

Kerusi plastik
(000 unit)
15
14
11
6

Meja plastik
(000 unit)
1
5
9
13

Jika kombinasi keluaran berubah dari Q ke R, berapakah kos lepas untuk mengeluarkan meja
plastik?
A. 11 000 unit kerusi plastik
C. 4 000 unit meja plastik
B. 9 000 unit meja plastik
D. 3 000 unit kerusi plastik
9. Maklumat yang berikut berkaitan dengan suatu sistem ekonomi.

Apakah sistem ekonomi tersebut?


A. Sistem ekonomi Islam
B. Sistem ekonomi kapitalis

C. Sistem ekonomi campuran


D. sistem ekonomi perancangan pusat

10. Maklumat yang berikut berkaitan dengan firma Y.

Firma Y telah menyelesaikan masalah asas ekonomi tentang


I.
Jenis barang hendak dikeluarkan
II.
Teknik pengeluaran barang
III.
Untuk siapa barang dikeluarkan
IV. Kuantitibarang yang hendak dikeluarkan
A. I dan II
C. II dan III
B. I dan IV
D. III dan IV
11. Pekerjaan yang manakah merujuk kepada sektor utama?
3

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013


A. Nelayan
B. Tukang Gunting

Ekonomi Asas 3757/1


C. Suri rumah
D. Operator kilang

12. Maklumat yang berikut berkaitan dengan ciri kerjaya dalam suatu sektor ekonomi.

Manakah yang berkaitan dengan maklumat di atas?

I.
II.

Jururawat
Pesawah

A. I dan II
B. I dan IV

III.
IV.

Penternak kambing
Jurutera kilang

C. II dan III
D. III dan IV

13. Manakah yang berikut berkaitan dengan Cik Aida tentang pemilihan pekerjaan.

Apakah faktor yang mempengaruhi Cik Aida untuk membuat keputusan


tersebut?

I.
II.

Upah
Minat

A. I dan II
B. I dan IV

III.
IV.

Dorongan ibu bapa


Kelayakan akademik

B. II dan III
D. III dan IV

14. Pernyataan manakah yang menerangkan tentang upah?


A. Bayaran kepada sumbangan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran
B. Sebahagian keuntungan yang dibayar kepada pemegang saham
C. Bayaran kepada pemilik harta yang membenarkan hak penggunaan hartanya kepada
orang lain
D. Bayaran kerana sanggup menanggung risiko ketidakpastian
15. Butiran manakah yang merupakan pelepasan cukai pendapatan perseorangan?
A. Duti setem
C. Cukai jalan
B. Rawatan ibu bapa
D. Bil Astro

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013

Ekonomi Asas 3757/1

16. Jadual di bawah ini menunjukkan upah wang dan harga purata barang mulai tahun 2009
hingga tahun 2011.
Tahun
2009
2010
2011
2012

Upah Wang
(RM)
2 520
2 365
3 618
2 808

Harga Purata Barang


(RM)
12
11
16
13

Pada tahun berapakah upah benar adalah paling rendah?


A. 2009
C. 2011
B. 2010
D. 2012
17. Manakah antara yang berikut merupakan bayaran pindahan?
I.
Derma kepada mangsa banjir
II.
Biasiswa kepada pelajar
III.
Faedah simpanan tabungan
IV. Dividen Amanah Saham Malaysia
A. I dan II
B. I dan IV

C. II dan III
D. III dan IV

18. Maklumat yang berikut berkaitan dengan satu rumus.

Apakah Z?
A. Pendapatan benar
B. Potongan wajib

C. Perbelanjaan dan tabungan


D. Cukai pendapatan

19. Antara yang berikut, manakah yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan?


I.
Upah benar
III.
Waktu bekerja
II.
Jarak
IV.
Dorongan keluarga
A. I, II dan III
B. I, II dan IV

C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013

Ekonomi Asas 3757/1

20. Jadual di bawah ini menunjukkan butir-butir pendapatan dan bayaran yang telah dibuat oleh
Aeron Aziz dalam tahun 2012.
Butir

Jumlah
(RM)
20 000
700
90
50
2 200
150

Pendapatan tahunan
Cukai pendapatan
Zakat
Caruman PERKESO
Caruman KWSP
Premium insuran nyawa
Hitung pendapatan boleh guna Aeron Aziz.
A. RM19 160
C. RM16 960
B. RM17 050
D. RM16 810

21. Antara yang berikut, manakah kelemahan sistem barter?


I.
Memerlukan dua kehendak serentak
II.
Tiada penyimpanan nilai yang baik
III.
Boleh dibahagikan kepada unit yang kecil dengan mudah
IV. Mempunyai ukuran nilai yang piawai
A. I dan II
B. I dan III

C. II dan IV
D. III dan IV

22. Antara yang berikut, manakah ciri-ciri wang?


I.
Kestabilan nilai
III.
II.
Mudah dibawa
IV.
A. I dan II
B. I dan IV

Alat ukuran nilai


Permintaan yang terhad

C. II dan III
D. III dan IV

23. Manakah yang merupakan ciri duit syiling?


A. Dikeluarkan oleh bank perdagangan
B. Menikmati kemudahan overdraf
C. Merupakan wang tanda
D. Merupakan wang sah yang tidak terhad
24. Institusi kewangan bukan bank manakah yang menerima deposit daripada para pekerja
sahaja?
6

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013


A.
B.
C.
D.

Ekonomi Asas 3757/1

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja


Lembaga Tabung Haji
Bank Simpanan Nasional
Syarikat Takaful

25. Maklumat yang berikut adalah mengenai Encik Ramli.

Apakah perkhidmatan X itu?

A. Perintah sedia ada


B. Debit langsung

C. Pindahan kredit
D. Draf bank

26. Antara yang berikut, manakah yang menerangkan tentang deposit tetap?
I.
Pendeposit diberi kadar faedah
II.
Pendeposit diberi penyata bulanan
III.
Pendeposit menikmati kemudahan bayaran bil utiliti
IV. Pendeposit mengeluarkan wang pada satu tempoh masa yang ditentukan
A. I dan II
B. I dan IV

C. I dan III
D. III dan IV

27. Apakah prinsip dalam Skim Perbankan Islam yang membolehkan penyewa mengambil alih
harta yang disewanya pada harga yang dipersetujui?
A. Murabahah
C. Bai At Takjiri
B. Mudharabah
D. Bai Bithaman Ajil
28. Apakah jenis deposit yang terdapat dalam Skim Perbankan Islam?
I.
Deposit tabungan
III.
Deposit tetap
II.
Deposit semasa
IV.
Deposit pelaburan
A. I, II dan III
B. I, II dan IV

C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

29. Maklumat yang berikut berkaitan dengan satu keadaan ketidakstabilan ekonomi.

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013

Ekonomi Asas 3757/1

Apakah langkah yang perlu diambil oleh bank pusat untuk mengatasi masalah
ketidakstabilan ekonomi tersebut?
A. Menurunkan nisbah rizab berkanun
B. Menjual surat jaminan kerajaan
C. Melonggarkan syarat sewa beli
D. Menurunkan kadar faedah
30. Rajah di bawah ini merujuk kepada tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi
ketidakstabilan ekonomi.

W merupakan tindakan kerajaan


A. Menurunkan kadar faedah
B. Menaikkan kadar cukai
C. Menambahkan perbelanjaan kerajaan
D. Mengurangkan kadar rizab tunai
31. Jadual di bawah ini menunjukkan sebahagian Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada
tahun 2008.
Butiran

Jumlah
(RM juta)
Perladangan
30 675
Perlombongan dan kuari
41 325
Perkhidmatan perniagaan
26 564
Perkilangan
234 566
Pembinaan
14 432
Sumber: Diubah suai daripada Laporan Ekonomi 2008/2009
Berapakah jumlah sumbangan sektor utama pada tahun tersebut?
A. RM40 569 juta
C. RM72 000 juta
B. RM70 000
D. RM177 569 juta
32. Manakah contoh cukai langsung?
I.
Cukai tanah
II.
Cukai pintu

III.
IV.
8

Duti eksais
Cukai jualan

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013

A. I dan II
B. II dan III

Ekonomi Asas 3757/1

C. III dan IV
D. I dan IV

33. Apakah maksud perubahan struktur ekonomi?


A. Sumbangan peranan sektor utama dan sektor kedua secara relatif lebih penting daripada
sektor ketiga
B. Sumbangan peranan sektor utama dan sektor ketiga secara relatif lebih penting daripada
sektor kedua
C. Sumbangan peranan sektor ketiga secara relatif lebih penting daripada sektor kedua
D. Sumbangan peranan sektor kedua dan sektor ketiga secara relatif lebih penting daripada
sektor utama.
34. Jadual di bawah menunjukkan KDNK mengikut sektor ekonomi.
Kegiatan
Sektor
utama
Sektor
kedua
Sektor
ketiga

2000

KDNK (RM juta)


2001

2002

33 447

33 155

34 264

74 214

70 454

73 183

113 409

119 962

124 939

Antara yang berikut, manakah yang benar?


I.
Sumbangan sektor utama semakin menurun kecuali pada tahun 2002.
II.
Sumbangan sektor utama dan sektor kedua menunjukkan arah aliran yang sama.
III.
Sektor kedua menunjukkan kadar pertumbuhan yang paling pesat pada tahun 2002
berbanding 2000 dan 2001.
IV. Sumbangan sektor ketiga melebihi jumlah sektor utama dan sektor kedua pada tahun
2001.
A. I, II dan III
B. I, II dan IV

C.
D.

I, III dan IV
II, III dan IV

35. Perkhidmatan awam terdiri daripada


A. Elektrik, gas dan air bersih
C. Perkhidmatan sukarela
B. Kewangan dan insurans
D. Perkhidmatan perniagaan
36. Apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan negara?
A. Satu anggaran perbelanjaan kerajaan persekutuan
B. Satu anggaran perbelanjaan persekutuan untuk satu tahun kewangan yang akan datang
9

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013

Ekonomi Asas 3757/1

C. Satu anggaran perbelanjaan dan hasil kerajaan untuk satu tahun kewangan akan datang
D. Satu anggaran perbelanjaan dan pendapatan boleh guna untuk satu tahun kewangan yang
akan datang

37. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang belanjawan negara?
A. Belanjawan lebihan dijalankan semasa ekonomi mengalami kemelesetan ekonomi
B. Belanjawan seimbang berlaku apabila hasil kerajaan melebihi perbelanjaan kerajaan
C. Belanjawan kurangan berlaku semasa ekonomi mengalami inflasi
D. Kerajaan perlu membuat pinjaman semasa melaksanakan belanjawan kurangan
38. Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan sejenis cukai.

Apakah jenis cukai tersebut?


A. Cukai jualan
B. Duti import

C. Cukai perkhidmatan
D. Duti eksais

39. Jadual di bawah menunjukkan perbelanjaan dan hasil kerajaan pada tahun 2000.
Butiran
Perbelanjaan mengurus
Perbelanjaan
pembangunan
Cukai langsung
Cukai tidak langsung
Hasil bukan cukai
Antara yang berikut, pasangan manakah yang benar?
Dasar Belanjawan
Pinjaman
A Lebihan
Tidak diperlukan
.
B. Lebihan
Diperlukan
C. Kurangan
Tidak diperlukan
D Kurangan
Diperlukan
.
10

Jumlah
(RM juta)
6 700
1 050
2 460
3 540
1 500

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013

Ekonomi Asas 3757/1

40. Yang berikut merupakan sumber hasil bukan cukai, kecuali


A. Dividen yang diterima daripada PETRONAS
B. Royalti daripada syarikat minyak
C. Pendapatan pelaburan
D. Duti setem
KERTAS SOALAN TAMAT

11