Anda di halaman 1dari 1

VISI & MISI SEKOLAH

I.

VISI SMK AL-MADANI Kepil Wonosobo


Religius dan menguasai teknologi untuk kemaslatan ummat.

II.

Misi SMK AL-MADANI Kepil Wonosobo


Religius: Membentuk manusia yang beriman,bertaqwa,berakhlakul karimah yang

berpijak pada ajaran syariat islam ahlus sunah wal jamaah.


Menguasai Teknologi: Sesuai dengan tuntutan zaman yang modern khususnya bagi
umat islam agar tidak ketinggalan dengan umat lain,bahkan lebih unggul sebagai

khalifah dimuka bumi.


Kemaslahatan Umat: Teknologi yang canggih

akan menghantarkanpada

kemaslahatan umat apabila dimiliki dan digunakan oleh orang-orang yang beriman
dan berakhlakul karimah.
VISI & MISI KEJURUAN AKUNTANSI
I.

VISI KEJURUAN AKUNTANSI


Mewujudkan program study keahlian sebagai sarana pembelajaran dan pelatihan yang
menghasilkan tamatan berkualitas (beriman kepada Tuhan yang maha Esa, taqwa, jujur
dan terampil) dibidang akuntansi, mampu bersaing dalam dunia usaha/industry.

II.

MISI KEJURUAN
Menghasilkan tamatan yang tangguh dan professional dalam bidang akuntansi dan

mampu mengembangkan diri sesuai tuntutan tamatan.


Mengembangkan iklim pembelajaran dan pelatihan yang berakar pada iman dan
taqwa kepada tuhan yang maha Esa dan nilai budaya Indonesia, sehinggan
menghasilkan tamatan yang berakhlaqul karimah serta berbudi luhur.