Anda di halaman 1dari 10

IPG KAMPUS KENT TUARAN

EDU 3083
ASAS KEPEMIMPINAN DAN
PERKEMBANGAN
PROFESIONAL GURU

Tajuk
Struktur Organisasi
Pendidikan

IPG KAMPUS KENT TUARAN

KLIK SOALAN DIBAWAH

Soalan 1
Soalan 2
Soalan 3

IPG KAMPUS KENT TUARAN

Soalan 1
Salah satu faktor sekolah berkesan ialah pemimpin
sekolah tersebut mempunyai kepimpinan profesional yang
bersikap tegas, bermatlamat, mengamalkan pendekatan
bersama dan musyawarah dan berbincang rumah dan
sekolah seperti dalam soal pembelajaran, murid dan
membuat keputusan, selain keunggulan guru besar itu
sendiri selaku seorang pemimpin yang berupaya
menangani sebarang masalah di sekolah
(Mortimore, Sammons dan Thomas, 1998)

Berdasarkan penyataan di atas,


bincangkan bagaimana seorang guru
memainkan peranan dalam
memastikan struktur organisasi yang

IPG KAMPUS KENT TUARAN

Jawapan Soalan 1
Berkomunikasi yang cekap
Prihatin terhadap hubungan
kemanusiaan
Prihatin dan peka terhadap
perbezaan budaya dan adat resam
masyarakat
Mempunyai wawasan yang jelas
Mewujudkan persekitaran pendidikan
yang dinamik
Bersedia menerima tugasan sebagai
satu profesion
Membuat keputusan secara
consensus

IPG KAMPUS KENT TUARAN

Soalan 2
Seorang guru yang berakauntabiliti haruslah bersikap adil
terhadap murid-muridnya tanpa mengira bangsa, agama,
factor jasmani, emosi, mental, politik, sosial dan perkaraperkara lain. Guru juga harus memberikancontoh teladan
yang baik dan sopan santun semasa bertugas harus juga
diamalkan supaya muridmemperoleh model yang baik.
Demi menyediakan guru supaya mampu menghadapi
cabaran tugas dan akauntabiliti terhadap murid, guru
haruslah membuat persediaan dalam pelbagai aspek

Berdasarkan penyataan di atas,


bincangkan persediaan seorang guru
dalam memenuhi tugas dan
akauntabiliti mereka terhadap murid.

IPG KAMPUS KENT TUARAN

Jawapan Soalan 2
Mempunyai empati dan komitmen
dalam menghargai maruah orang
lain.
Hubungan mata pelajaran dengan
kehidupan sebenar murid.
Mengenali, menghormati dan
mempercayai murid.
Mendidik murid bagaimana hendak
belajar, menganalisa dan berfikir
secara kritis.
Menjana idea-idea baru dan menarik
bagi murid berfikir mengenainya.
Menggalakkan murid bertanyakan
soalan mengenai pelajaran.

IPG KAMPUS KENT TUARAN

Soalan 3
Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru
perlu menyedari bahawa tugas dan amanah yang
diberikan adalah untuk mendidik generasi yang akan
datang menerajui negara ini. Oleh itu, kemahiran dan
pengetahuan mengenai kaedah-kaedah pendidikan harus
diperkemaskan dari masa ke semasa. Untuk mengharungi
cabaran dan tuntutan daripada perubahan-perubahan
kurikulum berkenaan, guru haruslah melengkapkan diri
dengan strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran di
bilik darjah. Sehubungan dengan kehendak tersebut, guru
harus mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan
oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran
Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah. Kursus-kursus
tersebut penting bagi seseorang guru untuk
mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam
profesion pendidikan. Jangkaan guru Merupakan harapan
dan keinginan guru yang sangat kuat untuk memperoleh
sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu

IPG KAMPUS KENT TUARAN

Jawapan Soalan 3
Empat jangkaan guru :
1. Jangkaan terhadap pelajar
-pengajaran menepati hasil pembelajaran
-pencapaian murid menepati standard
-perubahan tingkah laku murid
-kesempurnaan akhlak (keperibadian
sempurna)
2. Jangkaan terhadap pengurus atau
pentadbir
-pengiktirafan dna penghargaan atas kerja
cemerlang
-layanan secara adil dan tidak bias dalam
penilaian prestasi
-pemimpin berintegriti dan amanah

IPG KAMPUS KENT TUARAN

Jawapan Soalan 3

Empat jangkaan guru :


3. Jangkaan terhadap ibu bapa dan komuniti
Hubungan baik melalui persatuan PIBG
Bekerjasama dalam program (Majlis Ramah Mesra,
Hari Pelajar & Hari Sukan)
Menghulurkan bantuan (sumbangan & keselamatan
Memberi sokongan moral terhadap program
Penglibatan aktif dalam program

4. Jangkaan terhadap diri sendiri


Peluang luas dalam kerjaya
Insentif (kebajikan)
Peluang peningkatan ilmu (kursus)
Kenaikan pangkat (jawatan)
Kualiti kerja (bertanggungjawab, tulus dan ikhlas

IPG KAMPUS KENT TUARAN

TERIMA KASIH
SEKIAN DARI KAMI
SEMOGA PERKONGSIAN YANG DISAMPAIKAN PADA
HARI INI DAPAT MEMEBERI MANFAAT KEPADA KITA
SEMUA