Anda di halaman 1dari 30

KURSUS: EDU3053

TEKNOLOGI DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TOPIK 2:
DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN
MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN

TEKNOLOGI PENGAJARAN

Instructional technology is the theory and


practice of designing, development, utilization,
management, and evaluation of processes and
resources for learning. (Seels dan Richey, (1994)
Teknologi pengajaran adalah teori dan
amalan tentang mereka bentuk
pembangun, mengguna, mengurus dan
menilai proses serta sumber untuk
pembelajaran.

DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN (Seels Dan Richey,


1994)
3
Penggunaan

2
Pengembangan

Teori
dan
amala
n
1
Rekabentuk
5
Penilaian

4
Pengurusan

DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN (Seels Dan


Richey, 1994)

Pembangunan

Teori

Teknologi percetakan

dan

Teknologi audiovisual

Amalan

Pengurusan
Pengurusan projek
Pengurusan sumber

Teknologi berasaskan
komputer

Penggunaan

Pengurusan sistem
penyampaian

Teknologi bersepadu

Penggunaan
media dan inovasi

Pengurusan
maklumat

Penilaian

Pelaksanaan

Analisis masalah

Polisi dan
peraturan

Pengukuran rujukan
kriteria
Penilaian formatif
Penilaian sumatif

Reka Bentuk
Reka bentuk sistem
pengajaran
Reka bentuk mesej
Strategi pengajaran
Ciri-ciri pelajar

Kepentingan Domain Tek. Pengajaran

Menjadi asas dan struktur kepada bidang


Teknologi Pengajaran.
(Seels and Richey, 1994)

Kepentingan Domain Tek. Pengajaran

Untuk menghasilkan pengajaran/latihan


dan bahan pengajaran yang sistematik
dan berkesan.
Bahan pengajaran yang direkabentuk
dan dibina perlu dinilai, diguna dan
diurus supaya dapat meningkatkan
prestasi pengajaran dan pembelajaran.

Kepentingan Teknologi Pengajaran


1.

Kurikulum memberi tumpuan kepada


apa yang hendak diajar, Teknologi
Pengajaran pula memberi tumpuan
kepada bagaimana hendak mengajar.
(Snelbecker, 1974)

Peranan Teknologi Pengajaran


1. Kesesuaian isi kandungan program

pendidikan dan latihan masa kini.

2. Kesesuaian kaedah p&p yang sedia ada

berbanding dengan teknologi masa kini

3. Mengubah peringkat membuat keputusan


4. Mengubah sistem atau pendekatan

pengajaran

5. Mengubah pengalaman pembelajaran

REKABENTUK PENGAJARAN

Reka bentuk Pengajaran


Apa yang akan dibincangkan?
Pengertian
Peranan dan kepentingan
Model-model reka bentuk pengajaran
seperti ADDIE dan ASSURE
Reka bentuk mesej

Pengertian Reka bentuk Pengajaran


Reka bentuk pengajaran adalah proses sistematik

bagi menterjemahkan prinsip-prinsip umum


suatu pengajaran dan pembelajaran kepada
perancangan bagi menghasilkan bahan untuk
pengajaran dan pembelajaran.
RP juga adalah proses sistematik dalam
membangunkan bahan atau media yang lebih
berkesan berdasarkan teori pembelajaran
Dalam RP aspek teori pembelajaran, model
rekabentuk dan strategi pembelajaran diambil
kira.

Kepentingan Reka bentuk Pengajaran


Untuk menghasilkan pengajaran/latihan dan

bahan pengajaran yang sistematik dan berkesan.


Bahan pengajaran yang direkabentuk dan dibina

perlu dinilai, diguna dan diurus supaya dapat


meningkatkan prestasi pengajaran dan
pembelajaran

Model Reka bentuk Pengajaran

Membangunkan bahan pengajaran memerlukan


perancangan yang sistematik agar aplikasi yang
dihasilkan berkualiti dan dapat membantu
proses pembelajaran dengan lebih berkesan
Model reka bentuk instruksi boleh digunakan
sebagai panduan bagi membangunkan bahan
pengajaran (termasuk persembahan
multimedia) dengan lebih sistematik dan
berkualiti.

Model Reka bentuk Pengajaran


Terdapat banyak model reka bentuk
Pengajaran/instructional design (ID) yang boleh
digunakan sebagai panduan. Terdapat lebih
daripada 40 model ID. Antaranya ialah;
Model ADDEI (Berorentasikan Produk)
Model ASSURE (Berorentasikan Bilik Darjah)
Model Dick & Carrey (Berorentasikan Sistem)

Model Reka bentuk Pengajaran


Langkah-langkah dalam model reka bentuk
tidak sama. Namun sekurang-kurangnya
melibatkan 4 fasa kerja yang utama iaitu;
1. Fasa menganalisis keperluan aplikasi
2. Fasa perancangan atau merekabentuk
aplikasi
3. Fasa pembangunan aplikasi
4. Fasa penilaian aplikasi

Model Reka bentuk Pengajaran


1. Fasa menganalisis keperluan aplikasi.
Mengenalpasti masalah pengajaran yang ada
Senaraikan bahan rujukan yang digunakan
Kenalpasti isi pelajaran yang ingin
disampaikan
Kenalpasti pelajar sasaran
Kenalpasti objektif pengajaran aplikasi
Kenalpasti kaedah penyampaian
Kenalpasti isi kandungan pelajaran
Kenalpasti persekitaran penggunaan

Model Reka bentuk Pengajaran


2. Fasa perancangan/mereka bentuk
aplikasi
Pemilihan media yang paling sesuai,
(contohnya video, audio, grafik, gambar
dan sebagainya)
Pemilihan perisian /media yang sesuai
Dokumen ringkas mengenai
bahan/program yang dibangunkan;

Buat lakaran dalam bentuk carta alir

Buat lakaran papan cerita/storyboard

3. Fasa pembangunan aplikasi


. Memindah kan segala maklumat/bahan

yang telah dirancang dalam bentuk lakaran


ke dalam komputer.
. Kumpulkan sumber bahan-bahan yang
diperlukan seperti teks, grafik, gambar,
audio, animasi, lukisan 3D dan video
kedalam folder-folder yang berkaitan.

3. Fasa pembangunan aplikasi

(sambungan)
. Peringkat prototaip (menyerupai hasil
akhir dan boleh diguna dan diuji)
. Prototaip tersebut diuji dan dirujuk kepada
pakar dalam bidang tersebut untuk melihat
kesesuaian dan keberkesanannya.
. Segala komen/kelemahan diperbaiki
semula.

4. Fasa pengujian dan penilaian


aplikasi
Guna bahan pengajaran yang telah siap(contoh
perisian multimedia) dan uji kepada sekumpulan
pelajar serta buat penilain.
Terdapat dua jenis penilaian; 1. Penilaian
formatif sepanjang proses pembangunan
bahan multimedia dan 2. Penilaian sumatifdiuji setelah bahan siap untuk digunakan.
Antara kaedah penilaian; 1. pemerhatian ke atas
pengguna 2. kumpul data dari latihan, 3. soalselidik, 4. temubual. 5. ulasan pakar

Pengenalan Model ADDIE


MODEL REKABENTUK SISTEM PENGAJARAN INI
MENGANDUNGI 5 FASA IAITU ANALYSIS (ANALISIS), DESIGN
(REKABENTUK), DEVELOPMENT (PERBANGUNAN ATAU
PEMBINAAN), IMPLEMENTATION (PELAKSANAAN), DAN
EVALUATION (PENILAIAN).
HASIL PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN DARI SETIAP FASA
AKAN MEMBERI MAKLUMAT BERGUNA UNTUK FASA-FASA
SETERUSNYA.
TERDAPAT PELBAGAI VARIASI MODEL ADDIE BERGANTUNG
KEPADA PENGGUNAANNYA. DALAM TULISAN INI, MODEL
YANG DIKEMUKAKAN OLEH CLARK (1995) DIGUNAKAN.

Model Reka bentuk Pengajaran

Model ADDIE
Analysis (Analisis)

Design (Reka bentuk)


Development
(Pembangunan
Implementation
(Perlaksanaan)
Evaluation (Penilaian)

Model ADDIE
ANALISIS :

Analisis keperluan:
Apakah masalah?
Bagaimanakah menyelesaikannya?
Analisis tugasan
Apakah isi kandungan?
Analisis strategi:
Apakah yang hendak dipelajari?

Reka bentuk
Apakah objektif?
Bagaimanakah mengukur pencapaian objektif?
Apakah strategi pengajaran untuk mencapai
objektif?
Apakah media dan kaedah yang paling berkesan?

Perkembangan
Bahan
Apakah kandungan bahan media?
Bagaimanakah bentuk media?
Penilaian
Adakah menepati standard?
Adakah pembelajaran berlaku?
Bagaimanakah hendak menjadikannya lebih baik?

Pelaksanaan
Adakah pelajar bersedia untuk mengikuti kursus?
Penilaian
Adakah masalah telah diselesaikan?
Apakah impaknya?
Apakah yang perlu diubah?

Model Reka bentuk Pengajaran


Model ASSURE
Learner
A Analyze
(Menganalisis
Pelajar)

State Objectives
(Menyatakan
Objektif)

Select Methods,
Media and Meterials
(Memilih Kaedah,
Media dan Bahan)

Media
U Utilize
(Gunakan Media)
Learner
R Require
Participation

Contoh Aplikasi ADDIE Dalam Pengajaran Pendidikan Agama


Islam
Fasa Analisis
Analisis tajuk: Taharah (fiqh) asas tayamum
Analisis sasaran: Murid tahun 3, aplikasi gaya pembelajaran VARK, telah biasa
dalam amalan harian membersihkan diri daripada kotoran fizikal seperti mandi
serta mencuci tangan dan kaki menggunakan media air.
Analisis objektif: membolehkan murid menunjukcara bertayamum menggunakan
debu mengikut tertib turutan bertayamum dalam tempoh masa pengajaran.
Analisis tugasan: murid membuat penerokaan bahan tentang tayamum serta
melakukan demonstrasi cara bertayamum

Analisis masalah pembelajaran: tempoh peruntukan masa yang terbatas


untuk membolehkan semua murid terlibat dengan demonstrasi secara
individu
Analisis media pembelajaran: perlu menyediakan klip video cara-cara
bertayamum atau boleh dimuat turun daripada youtube
http://www.youtube.com/watch?v=pLZ6VcSt8hU&feature=related
Analisis pertimbangan pedagogikal dan teori pembelajaran: kaedah
demonstrasi, pendekatan pengajaran berpusatkan murid, model 5E
konstruktivisme
Analisis tempoh masa pengajaran: 2 waktu X 30 minit = 60 minit
Analisis persekitaran: musolla

Kepentingan Model Reka bentuk


Pengembang pengajaran dan model tidak boleh

dipisahkan
Pengembang pengajaran menggunakan model
pengajaran sebagai alat berkomunikasi sesama
mereka dan pelanggan mereka
Sebagai garis panduan merancang aktiviti
pengurusan.
Sebagai algoritma preskriptif bagi membuat
keputusan.

Terima Kasih