Anda di halaman 1dari 11

Pengajaran Matematik Sekolah

Rendah
AHLI KUMPULAN:
KO LAY KIOK
AMRILLA BT. MARJAN
ROSLI BIN SAHAT
ROZILAWATI BT. MAT GHAZA
PARWATHI A/P UDAI

Apa itu teori?


Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar
pembentukn sesuatu ilmu pengetahuan
Teori juga merupakan satu rumusan daripada
pengetahuan sedia ada yang memberi panduan
untuk menjalankan penyelidikan dan
mendapatkan maklumat baru.

Soalan 6
Apakah hubungan Teori Pembelajaran dan Teori
Pengajaran

Teori Pembelajaran
Teori Pembelajaran

Teori Pengajaran

Behavioris
-tingkah
laku,emosi,Pelaziman
Operan & Peneguhan
-Tokoh Psikologi: Ivan
Pavlov,Edward
Thorndike

Teori Bruner:
-penjelasan pengalaman
spesifik dapat
menimbulkan motivasi
pelajar

Kognitif
-Pemikiran,celik
akal,penemuan,kategori
pembelajaran,
-TokohPsikologi: Jean
Piaget

-pengetahuan
umum/pengetahuan
disiplin

Sosial
-Prestasi/Permodelan
-Tokoh: Bandura

-penyusunan bahan
pengajaran mengikut
urutan
Pemilihan dan

Mengapa guru perlu mengetahui Teori


Pengajaran dan Teori Pembelajaran?
1. Memotivasikan pelajar.
2. Menstrukturkan bahan bbm secara
sistematik.
3. Menetukan cara yang berkesan untuk
mengorganisasikan atau
menyusun bbm.
4. Menentukan ganjaran dan denda
selepas pdp.

Berasaskan Teori Jerome Bruner


1.
2.
3.
4.

Prinsip
Prinsip
Prinsip
Prinsip

Pembinaan
Notasi
Pertentangan dan Variasi
Persambungan

Berasaskan Teori Ausubel


1. Pengelolaan awal
2. Perhubungan Konsep
3. Pembezaan Progresif

Bincangkan suatu isu kontemporari


yang sedang hangat diperkatan
sekarang. Berikan juga cadangan
mengatasinya.
Definisi-isu semasa yg mendapat perhatian yg tinggi
dlm kalangan masyarakat.
Contohnya Penilaian Berasaskan Sekolah(PBS)

PBS
-satu bentuk pentaksiran yg dilaksanakan disekolah
secara terancang mengikut prosedur yg ditetapkan
Lembaga Peperiksaan (KPM)
-dikendalikan oleh pihak sekolah dan dilaksanakan
oleg guru matapelajaran.

Isu PBS
1. Ibu bapa keliru tentang pelaksanaan PBS
2. Kecairan maklumat
3. Pusat Perkembangan Kurikulum(PPK) dan
Lembaga Peperiksaan tiada kesepakatan.
4. Proses pementoran,penyelarasan,pemantauan
dan pengesanan tidak dijalankan secara
berkesan.

Cara mengatasi kelemahan PBS


1. Penerangan yang tepat dari PPK terus dan telus
kepada JU ataupun pelaksana.
2. Intergriti pelaksana diperkukuh.
3. Penerangan yang tepat kepada ibubapa dan
murid.
4. Pihak kementerian,Nazir dan PPK mesti
bersefahaman tentang pengurusan dan
penilaian PBS.