Anda di halaman 1dari 15

Edisi Pelajar

MAKLUMAT KURSUS
SEJARAH MALAYSIA (CTU 555)
i.

Nama Mata Pelajaran

Sejarah Malaysia

ii.

Kod Mata Pelajaran

CTU 555

iii.

Taraf

Kursus Universiti/ Ijazah Sarjana Muda

iv.

Jam Kredit

2 Jam

v.

Kaedah Penyampaian/Pengendalian

Kuliah dan Diskusi

vi.

Sistem penilaian dan pecahan markah

1.

Peperiksaan Akhir
50%
i)
Bahagian A (Objektif) 20%
ii)
Bahagian B (Subjektif) 30%

2.

Kerja Kursus
i)
Ujian
ii) Kertas Kerja/Projek
iii) Ulasan Artikel
iv) i-Discuss
Pembentangan

50%
15%
15%
10%
10% (pelajar e PJJ) atau
10% (pelajar FT dan PLK)

Hasil Pembelajaran

vii.

Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat :


1.
2.
3.
4.
5.

viii.

Sinopsis Mata Pelajaran

ix.

Menghuraikan konsep kepelbagaian etnik, masyarakat dan budaya yang wujud di


Malaysia serta pluraliti masyarakat menurut perspektif Islam.
Menghuraikan sejarah kemerdekaan, penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan
penyatuan ummah melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara
perbandingan dengan Piagam Madinah.
Membincangkan pembangunan politik dan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di
Malaysia.
Mengaplikasi nilai Islam dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia
Menganalisis pelan tindakan dan strategi ke arah mengujudkan masyarakat berintegrasi
serta survival Melayu dan bumiputera di Malaysia.

Kursus ini menjelaskan konsep kepelbagaian etnik, masyarakat dan budaya yang wujud di
Malaysia serta pluraliti masyarakat menurut perspektif Islam. Kursus ini turut membincangkan
sejarah kemerdekaan, penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan penyatuan ummah
melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara perbandingan dengan Piagam Madinah
Selain daripada itu, kursus ini juga membincangkan pembangunan politik dan ekonomi, pelan
tindakan dan strategi ke arah mengujudkan masyarakat berintegrasi, dan strategi survival
Melayu dan bumiputera serta aplikasi nilai Islam dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik di
Malaysia.

Tajuk Mata Pelajaran dan Nilai Jam Kontak


Hasil Pembelajaran
Tajuk
Kandungan Topik

Jam Pembelajaran
Pelajar (SLT)

Setlah menikuti tajuk ini pelajar dapat :

Mengenali dan menjalinkan


siraturahim antara rakan sekelas

Mengetahui kriteria penilaian kursus

Memahami kandungan silabus

Memperoleh tugasan/ kumpulan


tugasan yang bakal mereka siapkan

Taaruf
Taklimat Kursus
Penilaian Kerja Kursus
Penetapan Tugasan
Diskusi

Jumlah

Pembelajaran Kendiri

Taklimat Kursus:

PerbincanganKuliah dan

Minggu

Jumlah

Hasil Pembelajaran
Tajuk

Kandungan Topik

Pembelajaran Kendiri

Minggu

PerbincanganKuliah dan

Jam Pembelajaran
Pelajar (SLT)

Tajuk 1:

Para pelajar akan berkebolehan untuk:

Malaysia: Kesepaduan dalam Kepelbagaian

1.1

Konsep Masyarakat dan Budaya


1.1.1
1.1.2

Membincangkan konsep etnik,


masyarakat dan budaya

Perspektif Barat
Perspektif Islam

1.2 Konsep Kesepaduan dalam Kepelbagaian etnik di Malaysia


1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Realiti kepelbagaian masyarakat Malaysia


Konsep bangsa, ras dan etnik
Konsep prejudis, stereotaip dan diskriminasi
Kesepaduan Sosial Melalui Akomodasi, Akulturasi, Asimilasi
dan Amalgamasi

1.3 Konsep masyarakat majmuk menurut Islam


1.3.1 Masyarakat majmuk menurut al-Quran; al-Hujurat ayat 12- 13;
ar-Rum ayat 22
1.3.2 Konsep umat
1.3.3 Asas masyarakat Islam

Menjelaskan bahawa wujud


kepelbagaian etnik dan budaya di Malaysia

Membezakan konsep-konsep
perpaduan dan integrasi kaum.

Mengenal pasti tahap hubungan


etnik

Menjelaskan bahawa Islam


menerima kepelbagaian etnik
Membuktikan toleransi Islam
berdasarkan teks al-Quran

Kandungan Topik
Hasil Pembelajaran
Tajuk

Jam Pembelajaran
Pelajar (SLT)

PerbincanganKuliah dan

Pembelajaran Kendiri

Jumlah

Minggu

Tajuk 2:

PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM


SEJARAH
2.1
2.2
2.3
2.4

Pluraliti sebelum Kerajaan Melayu Melaka


Pluraliti Zaman Kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka
Masyarakat Pluraliti Zaman Penjajahan
Masyarakat Pluralistik Pasca Merdeka

Menjelaskan pembentukan pluraliti di


Alam Melayu
Menyatakan kesan penjajahan dan
pembentukan masyarakat pluralistik
Menghuraikan pembentukan masyarakat
pluralistik selepas era penjajahan

Tajuk 3:

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TIANG SERI HUBUNGAN ETNIK


3.1 Definisi dan Konsep Perlembagaan

3.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan


3.2.1 Penentangan Orang Melayu terhadap penjajah

Menghuraikan konsep dan


kedudukan perlembagaan Malaysia

Menganalis sejarah penggubalan


perlembagaan
Persekutuan dan pembentukan Malaysia

3.3 Malayan Union 1946


3.4 Persekutuan Tanah Melayu 1948

3.5 Kerjasama antara Etnik dalam Menuju Kemerdekaan


3.5.1 Kesultanan atau Pemerintahan Beraja
3.5.2
Islam dan Orang Melayu dalam Perlembagaan
3.6 Piagam Madinah dan Hubungan Etnik
3.6.1
Pengenalan Perlembagaan Madinah
3.6.2
Peruntukan berkaitan hubungan etnik dalam Perlembagaan
Madinah

Menganalisis peranan dan kepentingan


kontrak sosial dalam perlembagaan
Mengenalpasti keharmonian
hubungan etnik seperti yang termaktub
dalam Piagam Madinah.

Jumlah

Hasil Pembelajaran
Tajuk

Kandungan Topik

Pembelajaran Kendiri

Minggu

PerbincanganKuliah dan

Jam Pembelajaran
Pelajar (SLT)

Tajuk 4 :
PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK
DI MALAYSIA

4.1 Konsep Pembangunan Perspektif Islam dan Barat


4.1.1 Matlamat
4.1.2 Kaedah
4.1.3 Ukuran pencapaian

4.2 Konsep Pembangunan Ekonomi Malaysia

Menghuraikan konsep modenisasi


Menjelaskan proses pembangunan
ekonomi di Malaysia

Menjelaskan dasar pembangunan


ekonomi negara

Kandungan Topik

Jumlah

Hasil Pembelajaran
Tajuk

Pembelajaran Kendiri

Minggu

PerbincanganKuliah dan

Jam Pembelajaran
Pelajar (SLT)

4.3 Pembangunan Ekonomi Malaysia sebelum dan selepas merdeka


4.3.1 Sistem ekonomi sebelum merdeka
4.3.2 Sistem ekonomi selepas merdeka:
4.3.2.1 DEB
4.3.2.2 RMK 1- 10
4.3.2.3 DPN
4.3.3 Dasar Kerajaan dalam pembangunan. cth; Dasar
Pembangunan Nasional dll
Isu ekonomi:
4.3.3.1 Pertumbuhan dan agihan
4.3.3.2 Pegangan ekuiti
4.3.3.3 Kemiskinan
4.3.3.4 Kesamaratan

4.4 Strategi pembangunan ekonomi negara semasa


4.4.1 Model Ekonomi Baru (MBE) Program Transformasi
Ekonomi)
4.4.2 Pembangunan Koridor Malaysia
Rancangan Malaysia Kesepuluh
4.5 Pendekatan Islam dalam pembangunan ekonomi
4.5.1 Konsep Ekonomi Islam
4.5.2 Sejarah Perkembangan Sistem ekonomi Islam di Malaysia
4.5.3 Institusi dan sistem ekonomi Islam di Malaysia

Menjelaskan isu dan cabaran


pembangunan ekonomi negara

Menganalisis strategi pembangunan


ekonomi negara semasa dalam konteks
hubungan dengan etnik di Malaysia

Mengaplikasi pendekatan ekonomi


berorientasi Islam dalam pembangunan

Hasil Pembelajaran
Tajuk

Kandungan Topik
Minggu

Jam Pembelajaran
Pelajar (SLT)

PerbincanganKuliah dan

Pembelajaran Kendiri

Jumlah

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER

Tajuk 5 :
PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI
MALAYSIA
5.1 Konsep Pembangunan Politik dan Pembinaan Negara Bangsa

Menjelaskan konsep pembangunan


politik dan negara bangsa

Menghuraikan proses kemunculan


politik berparti di Malaysia

Menganalisis bagaimana proses dan


tindakan politik boleh memupuk
hubungan etnik yang harmonis

5.1.1 Matlamat
5.1.2 Proses
5.1.3 Ukuran pencapaian.
5.2 Politik Malaysia sebelum merdeka
5.2.1 Sejarah kewujudan parti-parti politik sebelum merdeka.
5.2.2 Parti-parti politik selepas merdeka
5.2.3 Kerjasama politik dan hubungan etnik
5.2.4 Hubungan etnik selepas penubuhan Malaysia

10

Jumlah

Hasil Pembelajaran
Tajuk

Kandungan Topik

Pembelajaran Kendiri

Minggu

PerbincanganKuliah dan

Jam Pembelajaran
Pelajar (SLT)

5.3 Pendekatan Islam dalam pembangunan Politik


5.3.3
5.3.4
5.3.5

Sumber
Asas
Matlamat

10

Menganalisis pendekatan Islam dalam


pembangunan politik

11

Tajuk 6 :

Dari Segregasi ke Integrasi

6.1 Dari Pengasingan ke Penyatuan


6.2 Cabaran dalam Memupuk Integrasi di Malaysia
6.3 Peranan kerajaan:
6.3.1 Dasar Kerajaan KE Arah integarsi Nasional spt DEB, Dasar
Pendidikan Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan,
Dasar Pembangunan Nasional dll
6.3.2
Rukun Negara
6.3.3 Wawasan 2020
6.3.4 Konsep 1Malaysia
6.3.5 Jabatan Perpaduan Negara: Rukun Tetangga , Skim
Rondaan Sukarelawan

Menganalisis cabaran dan kepentingan


program perpaduan dan integrasi
nasional demi kestabilan dan
kesejahteraan sosial di Malaysia

11

Jumlah

Hasil Pembelajaran
Tajuk

Kandungan Topik

Pembelajaran Kendiri

Minggu

PerbincanganKuliah dan

Jam Pembelajaran
Pelajar (SLT)

6.1 Peranan Masyarakat


6.2 Penerimaan Budaya
6.3 Peranan NGO
6.1.3.1 Rakan Cop
6.1.3.2 ABIM
6.1.3.3 Aliran
6.1.3.4 Majlis Belia Malaysia
6.4 Penerimaan Budaya
6.5 Peranan NGO
6.1.3.1 Rakan Cop
6.1.3.2 ABIM
6.1.3.3 Aliran
6.1.3.4 Majlis Belia Malaysia
Integrasi Menurut Perspektif Islam

Pandangan al-Quran
Pandangan al-Hadis
Pandnagan Ulama/Sarjana
Asas Integrasi Islam
Kepentingan dan akibat perpecahan
Strategi Pengintegrasian

Menganalisis integrasi menurut perspektif Islam

Kandungan Topik
Hasil Pembelajaran
Tajuk

Minggu

12

Jumlah

Jam Pembelajaran
Pelajar (SLT)
Pembelajaran

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6

Kuliah dan

6.2

Perbincangan

Kendiri

12

Tajuk 7 :
STRATEGI SURVIVAL MELAYU DAN BUMIPUTERA
7.1 Peranan Kerajaan;
7.1.1 Politik
7.1.2 Ekonomi
7.1.3 Sosial
7.2 Pemerkasaan Pendidikan

Mengenal pasti dan merangka strategi


survival Melayu dan Bumiputera

Menjelaskan strategi survival Melayu


dan Bmiputera fokus Malaysia

Mengaplikasi nilai kekemanusian dalam


merapatkan hubungan antara kaum

7.3 Peranan NGO


7.4 Peranan Islam
Tajuk 8 :

13

ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK


8.1 Prinsip-prinsip Islam dan Nilai-nilai Kemanusiaan
8.1.1 al-Ilm
8.1.2 al-Syura
8.1.3 al-Adalah
8.1.4 al-Hurriyyah
8.1.5 al-Musawah
8.1.6 al-Masuliyyah

Jam Pembelajaran
Pelajar (SLT)

Kadungan Topik

13

14

Menganalisis hubungan etnik menurut


perspektif Islam

Mengaitkan asas-asas dan prinsipprinsip hubungan etnik dari perspektif


Islam dalam proses perpaduan di
Malaysia

8.1 Aplikasi Maqasid Syariah dalam Hubungan Etnik


8.1.1 Menjaga Agama
8.1.2 Menjaga Akal
8.1.3 Menjaga Nyawa
8.1.4 Menjaga Harta
8.1.5 Menjaga keturunan

Mengaplikasi Maqasid Syariah dalam kontek


kehidupan bermasyarakat.

Mengaplikasi kehidupan bermasyarakat


berasaskan konsep al-wasatiyah.

8.2 Konsep al-Wasatiyah


8.3 Pengalaman Harian: Menjalin Kesepaduan dan Melahirkan Keharmonian:
8.3.1 Kemesraan komunikasi
8.3.2 Budaya ziarah menziarahi
8.3.3 Mengambil berat
8.3.4 Saling hormat menghormati
8.3.5 Menjaga hak-hak jiran
8.3.6 Bersama dalam membuat keputusan

14

Jumlah

8.2 Asas dan Aplikasi Hubungan Etnik Menurut Islam


8.2.1 al-Taaruf
8.2.2 al-Tafahum
8.2.3 al-Taawun
8.2.4 al-Tadhamun
8.2.5 al-Ukhuwwah
8.2.6 al-Mahabbah

Pembelajaran Kendiri

Hasil Pembelajaran
Tajuk

PerbincanganKuliah dan

Minggu

JUMLAH SLT
x.

28

52

Rujukan Utama
1. Shamsul Amri Baharuddin (ed.) 2007, Modul Hubungan Etnik, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
2. Wan Mohd Nor Wan Daud. 2001. Pembangunan di Malaysia. Kuala Lumpur. ISTAC
3. Abdul Aziz Bari. 2000. Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas Dan Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
4. Syed Mohamad Naquib Al-Alttas.1971. Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu. Bangi: UKM

xi.

Sumber Rujukan Tambahan:


1. Andaya, B. & Andaya, L. 2001. A History Of Malaysia. 2nd edition. Honolulu: University of Hawaii Press.
2. Cheah Boon Keng. 2002. Malaysia: The Making Of Nation. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
3. Francis Lok Kok Wah & Khoo Boo Teik. 2002. Democracy In Malaysia: Discourses And Practices. London: NIAS-Curzon Press.
4. Liang Liji, 1996. Hubungan Empayar Melaka-Dinasti Ming Abad ke 15. Bangi. Penerbit : UKM
5. Means, Gordon P. 1991. Malaysian Politics: The Second Generation. Singapore: Oxford University Press
6. Snodgrass, Donald R., Zainal Aznam Yusof & Ishak Shari. 2002. Managing Economic Growth Amid Ethnic Diversity: Malaysia
1970-1990. Cambridge: Harvard University Press.
7. Verma, Vidhu. 2002. Malaysia: State And Civil Society In Malaysia. Boulder: Lynne Reinner Publishers

Maa/SM/Ogos2013

15

80