Anda di halaman 1dari 5

AKTA PENDIDIKAN 1996

PENGENALAN
Suatu akta untuk mengadakan peruntukan
bagi pendidikan dan bagi perkara2 yg
berkaitan dengannya.
( 31-12-1997)
Akta pelajaran 1961 disemak semula dan
digantikan dengan akta Pendidikan 1996
Satu bab khusus mengenai Pendidikan khas
telah dimasukkan dalam akta tersebut
Definisi Pendidikan Khas
Perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang
disediakan untuk individu berkeperluan khas, atau
kurang upaya.
Terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan
mental, bermasalah pembelajaran, gangguan emosi
dan tingkah laku, gangguan komunikasi(pertuturan
dan bahasa), hilang pendengaran, hilang penglihatan
atau darjah penglihatan yang rendah, kecacatan
fizikal dan golongan pintar cerdas
BAB 8 PENDIDIKAN
KHAS
MENTERI HENDAKLAH MENGADAKN PEND.KHAS.
SEKSYEN 40.
- Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di
sek khas yg ditubuhkan di bwh perenggan 34(1)(b)
@ di mana2 sek Ren @ Men. yg difikirkan oleh
menteri suaimanfaat
KUASA UNTUK MENETAPKAN
TEMPOH DAN KURIKULUM
PENDIDIKAN KHAS.
SEKSYEN 41 (1) Tertakluk kepada
subseksyen (2) dan (3), menteri blh
melalui peraturan2 menetapkan :
a)Tempoh pend.Rendah dan Men.yang
sesuai dgn keperluan murid yg
menerima pend.khas;
a) Kurikulum yg hendaklah digunakan
berhubungan dgn pend.Khas
c) Kategori murid yg memerlukan
Pend.Khas da kaedah yg sesuai bagi
pend.murid dlm setiap kategori sek
khas;
d) Apa2 perkara lain yg difikirkan oleh
menteri suaimanfaat atau perlu bg
maksud bab ini
SEKSYEN 41 ( 2) Tempoh yg
ditetapkan oleh menteri di bwh
perenggan 1(a) tidak blh kurang drp
tempoh minimum pend Ren atau
Men, mengikut mana2 yg berkenaan,
yg diperuntukan di bwh akta ini

SEKSYEN 41 ( 3) kurikulum yg
ditetapkan di bawah perenggan 1
( b) hendaklah mematuhi kehendak
kurikulum kebangsaan setakat yg
semunasabahnya praktik.
Implikasi Akta Pelajaran
1961 dan Akta Pendidikan
1996.
1. Pelaksanaan Pendidikan
inklusif/Percantuman

1962 kelas ini telah dimulakan bila 3 pelajar cacat


penglihatan telah belajar di kelas biasa dengan
bantuan guru khas resos.

1993/94 seramai 3 orang pelajar cacat pendengaran telah ditempatkan ditingkatan enam rendah di
SMK(L) Methodist Kuala Lumpur .

Sesi persekolahan 1994/95 bermulalah projek rintis


14 buah sekolah di Malaysia bagi program KKBP.
2. Kewujudan Jabatan Pendidikan Khas.
-Satu jabatan ditubuhkan yang membolehkan pelajar
kurang upaya terbela dari segi akademik.
-Peluang belajar telah dilanjutkan keperingkat lebih
tinggi selepas PMR dan SPM.
-1999/2000 telah wujud peluang pelajar khas
melanjutkan pelajaran dalam bidang vokasional
melalui kemasukan ke Sekolah teknik dan vokasional
3. Peluang Kerjaya dan
Pendidikan
Terlaksanannya akta ini membolehkan ibu bapa
mendesak kerajaan menubuhkan sekolah khas
sejak peringkat pra lagi.
Bagi pihak kerajaan pula akta ini membolehkan
seseorang pelajar khas yang belum bersedia ditolak penempatanya setelah tamat tempoh percubaan.
4. Pembentukan Kurikulum
Fleksibel
Akta Pendidikan 1996 ( Bah.11/4) dan akta
pelajaran 1961 membolehkan pihak guru
mengubahsuai kurikulum , kaedah atau teknik
p&p mengikut kesesuaian dan kemampuan
murid.
Memberi peluang kepada guru membentuk dan
reka kurikulum vakasional dan kemahiran hidup
diperingkat rendah dan menengah.
AKTA PENDIDIKAN KHAS
Akta Pendidikan khas Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979-1984
Perakuan 169 Laporan Jawatankuasa Kabinet lahir daripada perakuan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Laporan ini diperkukuhkan lagi oleh
Deklarasi Dunia Tentang Penddikan Untuk Semua 1990 yang dibuat di Jomtien Thailand. Lanjutan itu
lahirlah Seksyen 41 daripada Akta Pendidikan 1996.
Akta Pendidikan Khas
Akta pelajaran 1961 disemak semula dan digantikan dengan akta Pendidikan 1996. Satu bab khusus
mengenai Pendidikan khas telah dimasukkan dalam akta tersebut yang menyarankan bahawa:
40.Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di sekolah khas yang ditubuhkan di bawah
perenggan 34(1)(b) atau mana-mana sekolah rendah atau menengah yang difikirkan oleh menteri
sesuai manfaat
41.1 tertakluk kepada sub seksyen (2) dan(3) menteri boleh melalui peraturan-perturan menetapkan:
Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai dengan keperluan murid yang menerima
pendidikan khas
Kurikulum yang hendak digunakan berhubung dengan pendidikan khas
Kategori murid yang memerlukan pendidikan khas dan kaedah yang sesuai bagi pendidikan murid
dalam kategori sekolah khas dan apa-apa perkara yang difikirkan oleh menteri suaimanfaatkan atau
perlu bagi maksud topik ini.
Seksyen 40 dan seksyen 41 dalam akta 1996 dilihat oleh pelbagai pihak sebagai era baru dalam dunia
pendidikan khas kerana Menteri Pelajaran di kehendaki membuka kelas jika ada permintaan daripada
masyarakat. Akta ini juga memperuntukan kuasa kepada menteri untuk menentukan tempoh
persekolahan dan kandungan kurikulum untuk keperluan pendidikan khas. Amalan pada masa ini
kanak-kanak bekeperluan khas dibenarkan bersekolah sehingga umur 19 tahun.
Implikasi Akta Pelajaran 1961 dan Akta P endidikan 1996.
1. Pelaksanaan Pendidikan inklusif

Pada tahun 1962 kelas ini telah dimulakan bila 3 pelajar cacat penglihatan telah belajar di kelas biasa
dengan bantuan guru khas resos. Pada tahun 1993/94 seramai 3 orang pelajar cacat pendengaran
telah ditempatkan ditingkatan enam rendah di SMK(L) Methodist Kuala Lumpur . Sesi persekolahan
1994/95 bermulalah projek rintis 14 buah sekolah di Malaysia bagi program KKBP.
2. Kewujudan Jabatan Pendidikan Khas.
Bagi memantau Perjalanan Program Pendidikan khas selaras dengan akta pendidikan kerajaan dengan
kuasa menteri telah menubuhkan satu jabatan yang membolehkan pelajar kurang upaya terbela dari
segi akademik. Peluang belajar telah dilanjutkan keperingkat lebih tinggi selepas PMR dan SPM seperti
ke Politeknik dan IPTA. Pada tahun 1999/2000 telah wujud peluang pelajar khas melanjutkan pelajaran
dalam bidang vokasional melalui kemasukan ke Sekolah teknik dan vokasional. Wujudnya JPK
memudahkan Kementerian Pelajaran menyalurkan bantuan kewangan.
3. Peluang Kerjaya dan Pendidikan
Terlaksananya akta ini membolehkan ibu bapa mendesak kerajaan menubuhkan sekolah khas sejak
peringkat pra lagi. Bagi pihak kerajaan pula akta ini membolehkan seseorang pelajar khas yang belum
bersedia ditolak penempatanya setelah tamat tempoh percubaan.
4. Pembentukan Kurikulum Fleksibel
Akta Pendidikan 1996 ( Bah.11/4) dan akta pelajaran 116 membolehkan ihak guru mengubahsuai
kurikulum , kaedah atau teknik p&p mengikut kesesuaian dan kemampuan murid. Ini memberi peluang
kepada guru membentuk dan mereka kurikulum vakasional dan kemahiran hidup diperingkat rendah
dan menengah
PENGENALAN PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan khas merupakan perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang disediakan
untuk individu berkeperluan khas atau kurang upaya. Kategori individu kurang upaya yang perlu

mengikuti program dan perkhidmatan pendidikan khas terdiri daripada mereka yang mengalami
kecacatan mental (mental retardation), bermasalah pembelajaran (learning disabilities), gangguan
emosi dan tingkah laku (emotional and behavioral disorder), gangguan komunikasi pertuturan dan
bahasa (communication speech and language disorder), hilang pendengaran (hearing loss), hilang
penglihatan atau darjah penglihatan yang rendah (blindnees or low vision), kecacatan fizikal (physical
impairments) dan golongan pintar cerdas (giftedness).
Di Malaysia, Pendidikan khas dalam konteks Kementerian Pelajaran Malaysia dilaksanakan
melalui sekolah khas untuk murid-murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran.
Manakala program pendidikan khas integrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas
bermasalah pembelajaran, pendengaran dan penglihatan. Program tersebut diwujudkan di sekolah
harian biasa rendah dan menengah serta sekolah menengah teknik atau vokasional yang
menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif.
Program pendidikan khas yang ditawarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melibatkan
pendidikan peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Pendidikan peringkat
menengah menyediakan dua jenis aliran iaitu akademik dan teknik atau vokasional. Manakala tempoh
pengajian bagi murid-murid berkeperluan khas sekolah rendah selama enam tahun, sementara bagi
sekolah menengah selama lima tahun. Namun demikian, tempoh tersebut boleh dilanjutkan
sehingga maksimum dua tahun mengikut keperluan murid-murid berkenaan