Anda di halaman 1dari 42

BAB 3

PROSES
MENGENALPASTI
PELUANG PERNIAGAAN

Di akhir bab ini, pelajar akan diterapkan


kompetensi berikut:
Memahami aspek ekonomi dan
persekitaran dalam menentukan jenis
perniagaan yang ingin diceburi
Mengguna maklumat yang diperoleh
dengan baik
Menjelaskan proses dalam analisa
persekitaran
Menguasai konsep dalaman

PENGENALAN

Prospek ekonomi Malaysia yang sentiasa


berkembang dan terus menggalakkan
Dasar ekonomi terbuka yang diamalkan
kerajaan Malaysia, berorientasikan kepada
ekonomi eksport
Ekonomi dunia memberikan kesan ketara
kepada sektor ekonomi di Malaysia
Ekonomi negara berkembang sebanyak
10.1% pada suku tahun pertama 2010

EKONOMI MALAYSIA

Sektor Perkhidmatan
Pelancongan
Pengangkutan
Komunikasi
Perdagangan
Hotel
Restoran
Kewangan

Sektor Pertanian

Sektor pembuatan
Elektrik &
Elektronik
Kelengkapan
Pengangkutan &
Pembuatan Lain
Produk Mineral
Bukan Logam,
Logam Asas &
Produk Logam
Yang Direka
Sektor perlombongan
Sektor pembinaan

Dasar ekonomi
Rancangan Malaysia ke 10
Belanjawan Negara

DASAR EKONOMI MALAYSIA

Sebelum 1970, polisi pembangunan Malaysia disasarkan untuk


menggalakkan perkembangan dengan penekanan yang lebih ke
atas pasaran eksport.
1971: Pelancaran Dasar Ekonomi Baru (NEP) yang menekankan
pentingnya bagi mencapai sasaran sosio ekonomi dalam
mewujudkan keharmonian dan perpaduan di kalangan rakyat
pelbagai kaum.
Dua strategi utama telah diwujudkan:
Untuk mengurangkan kemiskinan tegar tanpa mengira bangsa
melalui kenaikan taraf pendapatan dan memperbanyakkan
peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia.
Untuk menyusun semula masyarakat bagi memperbaiki
ketidakseimbangan
ekonomi
agar
mengurangkan
dan
seterusnya menghapuskan identifikasi kaum dengan fungsi
ekonomi.

Rancangan Malaysia ke 10

Dibentangkan oleh PM Malaysia, Datuk Seri Najib Razak yang


menggariskan program pembangunan lima tahun dari 2011
hingga 2015.
Rancangan yang bertemakan Rancangan Kemakmuran
Ekonomi dan Keadilan Sosial .
Dilaksanakan berasaskan hala tuju strategik, program dan
peruntukan bagi merealisasikan Wawasan 2020 dan membawa
negara ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi
dan maju menjelang 2020.
Peruntukan sebanyak RM230 bilion bagi perbelanjaan
pembangunan :
55 % sektor ekonomi
30 % sektor sosial
10 % sektor keselamatan
5% pentadbiran am

Rancangan Malaysia ke 10

10 Premis Utama RMK10


Memacu ekonomi domestik dengan kepekaan persekitaran luar
negara;
Memanfaatkan dan menuas faktor kepelbagaian etnik sebagai
satu elemen kejayaan di arena antarabangsa;
Mentransformasi negara ke arah pendapatan tinggi menerusi
pengkhususan;
Menjayakan pertumbuhan diterajui oleh produktiviti dan inovasi;
Memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan unggul;
Memastikan peluang yang saksama dan melindungi golongan
mudah terjejas.
Pertumbuhan bertumpu, pembangunan inklusif.
Menyokong perkongsian pintar yang efektif.
Menghargai khazanah alam sekitar.
Kerajaan umpama syarikat yang berdaya saing.

Rancangan Malaysia ke 10

5 Teras Strategik:
Menggubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke
arah mentransformasikan Malaysia dengan
metodologi Bidang Keberhasilan Utama Negara
(NKRA) dan Prestasi Petunjuk Utama (KPI).
Mewujudkan
persekitaran
kondusif
bagi
menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Menuju ke arah pembangunan sosioekonomi
secara inklusif.
Membangun dan mengekalkan modal insan
bertaraf dunia.
Mewujudkan persekitaran kondusif ke arah
mempertingkatkan kualiti hidup.

BELANJAWAN NEGARA

Satu pernyataan hasil dan perbelanjaan bagi masa


hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan
dan pengurusan sumber-sumber ekonomi negara
untuk memenuhi keperluan rakyat

Satu perancangan ekonomi tahunan yang bertujuan


melaksanakan dasar-dasar sosio-ekonomi negara

BELANJAWAN NEGARA
TUJUAN
1.

Untuk mengelakkan sumber hasil dan merancang perbelanjaan


kerajaan

Kerajaan akan memastikan bahawa anggaran sumber hasil yang


diperoleh adalah cukup untuk membiayai segala perbelanjaan
yang dirancang

Untuk
mengelakkan
daripada
hutang
atau
pinjaman

2.

Untuk pembangunan ekonomi negara

supaya dapat mewujudkan banyak peluang pekerjaan

dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat iaitu kadar


pertumbuhan ekonomi lebih pesat daripada kadar pertambahan
penduduk

3.

Untuk mempengaruhi aktiviti ekonomi supaya


dapat mencapai matlamat ekonomi yang diingini
oleh kerajaan. Matlamat ini termasuk:
membaiki imbangan pembayaran (kerajaan

boleh
menaikkan
duti
import
untuk
mengurangkan jumlah import dalam negeri

mengekalkan

pertumbuhan
kadar yang tingg

ekonomi

pada

merapatkan

jurang perbezaan pendapatan


antara golongan kaya dengan golongan miskin

menggalakkan tabungan supaya mempunyai

dana yang mencukupi untuk pelaburan

4.

Untuk mencapai kestabilan ekonomi


perubahan struktur cukai dan perbelanjaan

kerajaan dalam belanjawan negara dapat


mengawal keadaan inflasi dan kemelesetan
ekonomi.

Semasa

inflasi, kerajaan akan menaikkan


kadar
cukai
dan
mengurangkan
perbelanjaannya.
Sebaliknya
semasa
kemelesetan
ekonomi,
kerajaan
akan
mengurangkan
kadar
cukai
dan
menambahkan perbelanjaannya

BELANJAWAN NEGARA
Jenis-jenis Belanjawan Negara
1.

Belanjawan lebihan:
Hasil kerajaan melebihi perbelanjaan kerajaan

2.

Belanjawan seimbang:
Hasil kerajaan sama dengan perbelanjaan kerajaan

3.

Belanjawan kurangan/defisit:
Hasil kerajaan kurang daripada perbelanjaan kerajaan

Persekitaran ialah keadaan, situasi atau suasana yang


boleh mempengaruhi unit keluarga, organisasi,
masyarakat dan sebagainya.

Usahawan bukan sahaja perlu mengkaji suasana


persekitaran semasa memulakan perniagaan mereka
tetapi mereka perlu juga mengkajinya semasa
pelaburan/perniagaan mereka sedang berkembang.

Terbahagi kepada 2:
Persekitaran dalaman
Persekitaran luaran
Makro
Mikro

USAHAWAN DAN PERSEKITARAN


PERNIAGAAN

Persekitaran Dalaman
Melibatkan dalaman organisasi @ syarikat di mana
usahawan beroperasi serta dalaman individu itu sendiri
Persekitran
Dalaman juga turut mempengaruhi
keputusan yang akan dibuat oleh usahawan. Walau
bagaimanapun, usahawan boleh mengawal unsur ini.
Usahawan perlu menilai kekuatan dan kelemahan
perniagaan mereka sebelum membuat sebarang
keputusan atau formulasi sebarang strategi.

Persekitaran Dalaman organisasi terdiri daripada unsur berikut:


Struktur Organisasi
Struktur organisasi mestilah sesuai dengan pelaburan baru untuk
membolehkan ia menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran.

Budaya
Budaya dan nilai positif haruslah dimasukkan ke dalam organisasi
perniagaan untuk kebaikan kesemua sumber manusia.

Sumber

usahawan itu sendiri, kewangan, sumber manusia, harta yang nyata


dan harta tidak nyata, teknologi dan reputasi.
Ciri-ciri peribadi keusahawanan, kemahiran, tenaga, idea,
pengetahuan dan pengalaman adalah sebahagian daripada sumber
usahawan.
Kesemua sumber ini akan proses bersama di dalam perniagaan untuk
menghasilkan barangan dan perkhidmatan.

Persekitaran luaran:
Persekitaran luaran boleh mempengaruhi

keputusan perniagaan yang akan dibuat


untuk jangka masa panjang dan merupakan
unsur yang tidak boleh dikawal.
Pandangan Makro persekitaran luaran umum
Pandangan Mikro persekitaran luaran khusus
dan dalaman

Persekitaran Makro terdiri daripada


unsur berikut:
Politik

dan Undang-undang yang dibuat


(Legislation)
Ekonomi
Kebudayaan Sosial
Teknologi

Persekitaran
Mikro
unsur-unsur berikut:
Pengguna
Pesaing (Competitors)
Pembekal
Institusi Kewangan
Organisasi bukan Kerajaan
Agensi Kerajaan

mengandungi

Ancaman daripada persekitaran luaran dan kelemahan daripada


persekitaran dalaman:
Menilai persekitaran luaran:
Usahawan perlu menyedari pengaruh-pengaruh dalam
persekitaran luaran yg mempengaruhi pembuatan keputusan.
Mengintergrasi pengaruh-pengaruh yang wujud dalam
persekitaran luar kpd rangka kerja komprehensif.
Mempunyai kemahiran berpolitik, kompromi & membuat
perundingan.
Mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik.
Kemahiran intelektual untuk menganalisis isu-isu semasa.

Pengurusan persekitaran

Memahami
unsur2
persekitaran
luaran
khusus/mikro
Memantau & peka kpd perubahan persekitaran
Berpengetahuan di dalam bidang ekonomi
Meramal perubahan citarasa pengguna &
perubahan teknologi
Membuat perancangan strategi, taktikal dan
operasi
Mengubah
struktur
organisasi
untuk
disesuaikan dengan kehendak persekitaran.

Jaringan keusahawanan
Konsep jaringan
Usahawan yg mempunyai jaringan yg luas mempunyai kelebihan
bersaing.
" knowing the right people at the right time at the right place with
the right cost"
Proses mencipta pakatan dgn individu & organisasi melepasi
sempadan perniagaan (Holt, 1992)
Jenis-jenis jaringan

Jaringan peribadi
Jaringan tidak formal antara usahawan dgn ahli keluarga, rakan2,
pekerja2 (ikatan yg kukuh)
Melibatkan pergaulan sosial dgn masyarakat/ahli keluarga

Jaringan perniagaan
Merujuk kepada jaringan formal usahawan dgn pihak lain atas
urusan perniagaan.
Kajian
mendapati
kebanyakan
usahawan
berjaya
memperuntukkan 20% daripada masanya untuk membentuk
jaringan formal.
Cth: pengedar, pembekal, pelanggan dll.

Jaringan awam
Melibatkan usahawan dgn sumber2 yang dapat memberi
maklumat kepada usahawan seperti majalah, surat khabar, tv dll.

PROSES MENGENALPASTI
PELUANG
Langkah 1:
Kenalpasti keperluan dan kehendak
pelanggan di pasaran
Langkah 2:
Analisa persekitaran dalaman dan
luaran
Kenalpasti peluang, ancaman,
kekuatan dan kelemahan
Langkah 3:
Kenalpasti secara khusus an analisa
kebolehlaksanaan setiap peluang
perniagaan baru
Langkah 4:
Pilih satu projek perniagaan yang
berdaya maju untuk dilaksanakan

ANALISA KEPERLUAN DAN


KEHENDAK PELANGGAN

Barangan keperluan:

Barangan Kehendak:

Barangan asas

Barangan/perkhidmatan yang menjadi permintaan


selepas keperluan asas

Cara mengenalpasti:

Berdasarkan kepada sumber maklumat


Primer: Hasil kajian agen pemasaran, kajian &
pemerhatian usahawan
Sekunder: Laporan ekonomi, laporan industri, data
import & eksport, data & statistik

ANALISA SWOT

Terjemahan
perniagaan

dari

model

membuat

keputusan

S: STRENGTHS
W: WEAKNESSES
O:OPPORTUNITIES
T: THREATS

Kekuatan & Kelemahan

Berdasarkan prestasi, kekuatan organisasi (pemasaran,


kewangan, kemahiran pengurusan, pengeluaran &
penyelidikan)

ANALISA SWOT
Kekuatan (S)
Kelebihan organisasi berbanding pesaing
Kelebihan produk @ perkhidmatan yang ditawarkan
Keunikan organisasi
Sumber kekuatan organisasi
Kemahiran yang dimiliki
Kelemahan (W)
Penambahbaikan yang boleh dilakukan
Perkara yang harus dielakkan
Perkara yang tidak dimiliki berbanding pesaing
Sistem penyampaian
Produk dikenali ramai

ANALISA SWOT

Peluang & Ancaman

Trend @ aktiviti diluar kawalan organisasi


Perkembangan teknologi
Keadaan ekonomi
Perubahan sosial, budaya
Demografi
Perundangan
politik

ANALISA SWOT

Peluang (O)
Peluang
Trend baru di pasaran
Perkembangan perniagaan
Persaingan barangan yang ditawarkan
Ancaman (T)
Halangan perniagaan
Pesaingan
Perubahan perniagaan (kerja, produk @
perkhidmatan)
Ancaman perubahan teknologi
Kelemahan perniagaan
Sifat kebergantungan dengan industri lain

ANALISA FISIBILITI PROJEK


Kedudukan pasaran
dan persaingan

Pembiayaan

Keupayaan bertahan
lama

Teknologi

Bekalan bahan
mentah

?
Tenaga Mahir

Paras Risiko

Logistik
Perundangan dan
peraturan

ANALISA FISIBILITI PROJEK


Dilakukan pada peringkat awal
Memastikan
projek yang dirancang
mengambilkira
perkara asas yang
mempengaruhi kejayaan projek
Bagi projek berkos tinggi perancangan
lebih
teliti
perlu
dilakukan
bagi
memastikan tiada masalah yang akan
dihadapi

ANALISA DAYA MAJU


(VIABILITY ANALYSIS)

Potensi Pasaran

Rancangan
Operasi

Rancangan
Organisasi
Perniagaan

Anggaran Jualan
Anggaran Kos Jualan
dan pemasaran
Rancangan
Kewangan
Pasaran
Anggaran Kos operasi
dan pelaburan aset
tetap

Anggaran kos
pentadbiran dan
pelaburan aset tetap

Analisa
Dayamaju

Alirtunai,
NPV,ROI,
Payback

Proses
Mengenalpasti,
Mengkaji
Memilih Peluang Perniagaan

Dan

Terdapat empat langkah utama yang perlu


dilakukan oleh seseorang usahawan atau
bakal
usahawan dalam mengenal pasti, mengkaji
dan memilih peluang-peluang perniagaan.

Perniagaan akan beroperasi dan berinteraksi dengan


persekitaran di mana ia berada yang melibatkan
persekitaran luaran dan dalaman.
Proses mengenal pasti, mengkaji dan memilih
peluang perniagaan adalah langkah awal yang harus
diambil oleh setiap usahawan atau bakal usahawan
dalam menentukan perniagaan atau projek yang bakal
diceburi.

Anda mungkin juga menyukai