Anda di halaman 1dari 9

JADUAL 3 : RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL

1. Nama Kursus/Modul

Teater Kanak-kanak
Children Theater

2. Kod Kursus

PSE3043E

3. Nama Pensyarah
Akademik
4. Rasional
Kursus/Modul dalam
Program

Kursus ini sangat perlu kepada bakal guru Pengajian Bahasa Melayu Sekolah
Rendah supaya mereka dapat menguasai ilmu berkaitan teori dan amali
pementasan teater kanak-kanak, pengurusan produksi, pengarahan serta
mengaplikasikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah nanti.

5. Semester dan Tahun


ditawarkan

Semester 2, Tahun 3

6. Jumlah Jam
Pembelajaran

Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

15

60

Bukan Bersemuka

Jumlah Jam
Pembelajaran
Terbimbing dan
Pembelajaran Kendiri

45

120

7. Nilai Kredit

8. Prasyarat (jika ada)

Tiada

9. Hasil Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO)

1. Menjelaskan definisi dan konsep drama, teater, dan teater kanak-kanak; sejarah
dan latar belakang;
2. Mengintepretasi elemen, jenis dan bentuk drama kanak-kanak, etika
pementasan;
3. Menterjemah skrip, merancang dan mengurus semua elemen teater bagi
menghasilkan sebuah pementasan teater
4. Melaksanakan tanggungjawab dan bekerja secara profesional berdasarkan etika
pementasan sebagai tenaga produksi dan tenaga kreatif;
5. Mengurus produksi; mengadakan sesi uji bakat, dan persembahan secara
berpasukan
6. Menganalisis skrip bagi tujuan penyediaan aspek sinografi, teknikal dan
pengarahan di pentas

1
2
3
4
5
6

C
1
x

C
2
x

C
4

C
5

C
6

x
x

P
1
x

P
2

P
3

x
x

P
4

P
6

P
7

A
1
x

A
2

Menghayati nilai

Menilai
A
3

Mengorganisasi

Menerima

Memberi maklum balas

DOMAIN AFEKTIF

Lakuan tulen

Adaptasi

kompleksRespons ketara
P
5

x
x

A
4

A
5

x
x

x
x

Mekanisme

Respons berpandu

Set

Sintesis

Penilaian

Aplikasi
C
3

Analisis

Pemahaman

Pengetahuan

CLO

Persepsi

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN PSIKOMOTOR

DOMAIN KOGNITIF

x
x

1
(Berkuat kuasa mulai Jun 2014)
(Kemas kini Ogos 2014)

10. Kemahiran Boleh


Pindah (Transferable
Skills, TS):

Pada akhir kursus, nyatakan kemahiran boleh pindah yang boleh diperolehi oleh
pelajar. Tandakan X dalam ruangan Ya atau Tidak.
PSE3043E
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5
TS6
TS7
TS8
TS9

Ya
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tidak

Nota: Ya menunjukkan bahawa kursus ini menyumbang kepada perkembangan


TS. Tidak menunjukkan bahawa kursus ini tidak menyumbang kepada
perkembangan TS.
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5
TS6
TS7
TS8
TS9
Strategi Pengajaran
11. dan Pembelajaran
Serta Pentaksiran

Kemahiran Boleh Pindah (TS)


Merancang, berkolaborasi dan melaksanakan tugas dalam
kumpulan
Berkomunikasi secara berkesan secara lisan dan bertulis dalam
konteks sosial dan akademik
Menggunakan kemahiran Teknologi,Maklumat dan Komunikasi
Mempamerkan komitmen ke arah kecemerlangan
Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui kreativiti dan
inovasi)
Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)
Mempamerkan kebolehan mengumpul, mensintesis dan
Menyampaikan maklumat
Kemahiran kepemimpinan dan yakin melaksanakan tugas
Menampilkan keterampilan dan kualiti guru

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:


1.
2.
3.
4.
5.

Kuliah
Pembentangan
Perbincangan
Demonstrasi
Latihan amali

Strategi Pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi kerja kursus (100%)
yang terdiri daripada tugasan projek dan Ujian Akhir Kursus (UAK).
Soalan UAK akan digubal oleh pensyarah yang mengajar kursus tersebut dan
ditadbirkan pada akhir semester di peringkat dalaman. Soalan UAK
terdiri daripada soalan objektif dan struktur.

2
(Berkuat kuasa mulai Jun 2014)
(Kemas kini Ogos 2014)

Sinopsis

Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama, teater, dan teater
kanak-kanak; sejarah dan latar belakang, elemen, jenis dan bentuk drama kanakkanak, etika pementasan, pemilihan, dan pembinaan skrip, asas lakonan dan
vokal, improvisasi, pemilihan pelakon, pengarahan, penubuhan tenaga produksi
dan tenaga kreatif; pengurusan produksi; teori pementasan, mengadakan sesi uji
bakat, pementasan, produksi, sinografi, teknikal dan persembahan.

12.

This course elaborates on the definition and concept of drama, theatre and children
theatre; history and background; element, types, and forms of children drama;
performance ethics; selection and script writing, basic dramatisation and
vocalisation; improvisation, actors selection, directing, forming production team, and
creative team; production management; stage performance theory; implementing a
screen testing; a performance; production, scenography, technical and presenting
a performance.
13. Mod Penyampaian
14. Kaedah dan
Pentaksiran

Kuliah dan amali

Jenis Kerja Kursus : 100%


Projek : 70%
Ujian Akhir Kursus (UAK) : 30%

3
(Berkuat kuasa mulai Jun 2014)
(Kemas kini Ogos 2014)

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Program (
Programme Learning
Outcomes, PLO)
dengan
Objektif Pendidikan
Program (Programme
Educational
Objectives, PEO)

PLO1
PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5
PEO6

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

x
x

x
x
x

x
x
x

Nota: PLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Program dan PEO merujuk kepada
Objektif Pendidikan Program. Perincian PLO dan PEO adalah seperti yang berikut:
PEO1
PEO2
PEO3

PEO4

PEO5

PEO6

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Menggunakan ilmu dan kemahiran keguruan di sekolah, komuniti dan
persekitarannya.
Mempamerkan penghayatan pembelajaran sepanjang hayat.
Mempamerkan ciri-ciri profesionalisme guru yang unggul dan dicontohi,
berdaya saing pada peringkat lokal dan global serta menjaga amanah
ilmu
Menjana penyelesaian yang inovatif dalam bidang pengkhususan
menerusi kajian dan penyelesaian masalah.
Mengamalkan ciri-ciri kepimpinan yang mampu mewujudkan kerja
berpasukan, kebolehan berkomunikasi serta bertanggungjawab dari segi
akhlak, sosial dan etika.
Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu serta mahir
berkomunikasi dalam bahasa Inggeris.
Hasil Pembelajaran Program (PLO)
Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsipprinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pengkhususan.
Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran
saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang pengkhususan.
Berkomunikasi secara berkesan dan mampu bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti untuk
menjalani pembelajaran berterusan.
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas terhadap keperluan perubahan semasa.
Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang
berkesan.

4
(Berkuat kuasa mulai Jun 2014)
(Kemas kini Ogos 2014)

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran Kursus
(Course Learning
Outcomes, CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program (
Programme Learning
Outcomes, PLO)

PLO1
CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

x
x
x
x

x
x
x
x

Nota: CLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Kursus dan PLO merujuk kepada
Hasil Pembelajaran Program. Perincian CLO dan PLO adalah seperti yang berikut:
PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsipprinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pengkhususan.
Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar.
Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang pengkhususan
Berkomunikasi secara berkesan dan mampu bekerjasama secara
efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi,
persekitaran dan komuniti.
Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti
untuk menjalani pembelajaran berterusan.
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa.
Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang
berkesan.
Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)
Menjelaskan definisi dan konsep drama, dan teater kanak-kanak;
sejarah dan latar belakang
Mengintepretasi elemen, jenis dan bentuk drama kanak-kanak dan
etika pementasan
Menterjemah skrip, merancang dan mengurus semua elemen teater
bagi menghasilkan sebuah pementasan teater
Melaksanaan tanggungjawab dan bekerja secara profesional
berdasarkan etika pementasan sebagai tenaga produksi dan tenaga
kreatif
Mengurus produksi dan membuat persembahan secara berpasukan

5
(Berkuat kuasa mulai Jun 2014)
(Kemas kini Ogos 2014)

1. Konsep dan Definisi


Definisi dan konsep drama dan
teater
Perbezaan drama dan teater

teater kanak-kanak

Jumlah

Lain-lain (Tugasan, ulangkaji dll)

Pembelajaran Kendiri ( s/s kuliah)


Bukan BersemukaInteraksi

Pentaksiran

Tutorial

Amali

Interaksi
Bersemuka

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam


Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,
SLT) setiap tajuk

Kuliah

17.

Amali
Latihan Vokal

Pernafasan

Projeksi suara

2. Sejarah dan Latar Belakang Drama

Sejarah drama Melayu

Teater Melayu tradisional

Teater Melayu Moden

Sejarah drama kanak-kanak


Malaysia
Amali
Latihan Pergerakan

Pergerakan mekanikal

Pergerakan bermakna

Pergerakan kreatif
3. Elemen, Jenis dan Bentuk Drama Kanakkanak

Elemen (Ruang, aksi, cerita,


pelakon)

Jenis-jenis (melodrama, komedi,


trategi, komedi tragik)

Bentuk drama (muzikal, realistik,


muzikal)
Amali
Improvisasi

Secara individu
Secara kumpulan

6
(Berkuat kuasa mulai Jun 2014)
(Kemas kini Ogos 2014)

4. Etika Pementasan

Etika pelakon
Etika pekerja pentas
Etika Pengarah

Amali
Persiapan Pelakon

Analisis watak dan perwatakan

Penghayatan

Aspek vokal dan fizikal

Bloking

Fokus

Tempo

5. Pemilihan dan Penulisan Skrip

Ciri pemilihan skrip


Amali
Sesi Uji Bakat

Analisis watak dan perwatakan


Penghayatan

6. Pembinaan Skrip

Proses penulisan skrip

Format
Amali
Pementasan/Pengarahan

Menentukan konsep pementasan

Merancang pementasan
7. Asas Vokal

Pernafasan

Projeksi suara
Amali
Pengurusan Produksi

Menentukan tenaga produksi


Menyediakan set dan props
Menyediakan kostum dan solekan
Penataan cahaya dan audio

8. Asas Lakonan

Pergerakan mekanikal

Pergerakan bermakna

Pergerakan kreatif
Amali
Pengurusan Produksi

Mengadakan mesyuarat

Merancang dan mengurus produksi

Jadual latihan

Jadual kiu pementasan

7
(Berkuat kuasa mulai Jun 2014)
(Kemas kini Ogos 2014)

9. Improvisasi

Individu

Berkumpulan
Amali
Pengurusan Produksi

Menyediakan semua aspek senografi untuk


pementasan mengikut keperluan pengarah

10. Pemilihan Pelakon

Uji bakat
Amali
Pementasan

Melaksanakan semua urusan pementasan


11. Pengarahan

Etika dan tugas pengarah

Penyediaan jadual latihan dan jadual kiu


pementasan

Kaedah dan teknik


Amali
Pementasan

Menjalankan latihan untuk pementasan


12. Penubuhan Tenaga Produksi

Penerbit, petugas pentas

Pengurus kewangan, pengurus pemasaran


& pentas

Pengurus produksi & pelakon


Amali
Pementasan

Menjalankan latihan untuk pementasan


13. Pengurusan Tenaga Kreatif

Pengarah pementasan dan pengarah seni

Pereka set dan kostum

Penata rias/solekan & cahaya

Penata teknik dan promter


Amali
Pementasan
Menjalankan latihan untuk pementasan
14. Pengurusan Produksi

Penentuan tempat

Mesyuarat produksi

Pelaksanaan latihan
(Pembacaan skrip dan latihan poket,
bloking, teknikel dan latihan penuh)
Amali
Pementasan

Menjalankan latihan untuk pementasan

8
(Berkuat kuasa mulai Jun 2014)
(Kemas kini Ogos 2014)

15. Pengurusan Pementasan

F.O.H

Mesyuarat pasca nilai

Amali
Membuat Pementasan di Lokasi
Mempersembahkan teater
Kerja Kursus/Amali

30

30

30

120

Ulang kaji Peperiksaan


Peperiksaan
Jumlah
18 Rujukan Asas

15

60

15

Rahmah Bujang, 1993, Drama Melayu: Dari Skrip ke Pentas . Kuala


Lumpur : DBP
Agusto Boul, 2002, Games for Actor and Non-Actors, London & New York :
Routledge

Rujukan Tambahan

Rahmah Bujang, 1993, Drama Melayu: Dari Skrip ke Pentas . Kuala


Lumpur : DBP
Agusto Boul, 2002, Games for Actor and Non-Actors, London & New York :
Routledge
Dorothy Heathcoves, 2004, Drama for Learning: Dorothy Heathcote's Mantle of the
Expert Approach to Education (Dimensions of Drama)
Lisa Winters, (2012), On Stage : theatre Games and Activities fot Kids, Chicago :
Chicago Review Press.
Exiner, Johana and Fbyllis Llyod, 1974. Creaative Movement Boston : Plays
Incs.
Evans.C. and Smith.L., 1993, Acting & Theatre London: Usborne.

19. Maklumat Tambahan

Tiada

9
(Berkuat kuasa mulai Jun 2014)
(Kemas kini Ogos 2014)