P. 1
No Pesnil UN0910 Baru

No Pesnil UN0910 Baru

|Views: 148|Likes:
Dipublikasikan oleh FERRY ANDRIANA,S.PD

More info:

Published by: FERRY ANDRIANA,S.PD on Mar 18, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201
NO NAMA NI AN!KAT JA"ATAN NI
1 #r$. An%ar Kurnia 1&1'&1(12 #r$. )n*ang +u,ana -
2 Siti +.mla/0 S.*. 1&06'0261 1&0611'20
& Ika 3artika0 S.*. 1&12612&2 #r$. An%ar Kurnia -
' #e*en Su/erlan0 S.Ag. 1&21&126& 1&1'&1(12
2 #. S,a4ru**in0S.Ag. 1&156(015 Kar$ini0 S.*. -
6 Ai Nur/a,ati0 S.*. 1&2151&6& 1&061&'15
1 Neng$ri +./ima/0 S.* 1&126211(
( .p.n Nuraeni0 S.*. 1&125&1(1
5 A$ep 6am7a/0 S.*. 1&10115&1
10 I%an Sur,a%an '(01621(&
11 +ini )r8ina0 S.*. 1&0(1''20
12 3err, An*riana0 S.*. 1&222'&(6
1& Lina ari*a/0S.*. '(0161'52
1' 9,uk Saripu*in0S.*. '(0200206
12 Sukarti0 S.*. '(0200212
16 A/ma* Apan*i0 S.*.0M.*. 1&1(1'162 1&10115&1
11 Lena Nur/a$ana/0 S.*. '(0200'5( 6i*a,at 0 S.*.-
1( Nia +.$ma,anti0 S.* 1&2216'(' 1&1'22115
15 Agu$ A/ma*0 S.*. A$ep 6am7a/0 S.*. -
20 :e;ep 6ermana0 S.*. 1&0(1''20
21 Na$ep Mu<taba A0 S.Ag
22 )n*a/ Nur A4=i*atu0 S.*
2& #e*en 6en*ra%an > .p.n Nuraeni0S.*. -
2' Lina Ka/tini 1&21&126&
22 #u*in Su/en*ar S.*ikun0 S.*. -
26 Maria 6apni 1&216(602
21 )li$ Li$na%ati0 S.*i. #r$. Jamalu*in -
2( 1&216601(
1&2151&6&
Sukarti0 S.*.-
1&222'&(6
Siti +.mla/0 S.*. -
1&06'0261
A;ep +uk/imat0S.*. -
1&122('55
Ika 3artika0 S.* -
1&12612&2
Mamat
Sura;/mat0S.*. -
1&16(21(1
#a*ang
S,a4ru**in0S.Ag. -
Ai Nur/a,ati0 S.*. -
1&156(015
Neng$ri +./ima/ M0
S.*. -
Sri +a/a,u0 S.*. -
1&20'1'&0
Agu$ A/ma*0 S.*. -
1&21&12&(
1&2216'('
I%an Sur,a%an-
1&1(1'162
Lina ari*a/0 S.*. -
'(0200212
'(0200'5(
9,uk S,aripu*in
Na$ep A/ma* M. S.Ag.
M. >akutul Ar$,i0 S.*
Agu$ A/ma*0 S.*. -
1&21&12&(
#e*en Su/erlan0 S.Ag.
- 1&125&1(1
:e;ep 6ermana0 S.*.
-
Ak/ma* Apan*i0 S*.
M.*.- 1&126211(
+ini )r8iani0 S.*. -
'(01621(&
Lena Nur/a$ana/0
S.*. - '(0161'52
3err, An*riana0 S.*.-
'(0200206
Nia +.$ma,anti0
S.*i.-
)n*a/ Nur A4=I*atu
T$ani0 S.Ag
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201
AN!KAT JA"ATAN NI
I? a
!uru #r$. )n*ang +u,ana -
embina 1&0611'20
I? b
!uru #r$. An%ar Kurnia -
embina Tk. 1 1&1'&1(12
I? b
!uru Kar$ini0 S.*. -
embina Tk. 1 1&061&'15
I? a
!uru
embina
I? a
!uru
embina
I? a
!uru
embina
I? a
!uru
embina
I? a
!uru
embina 1&10115&1
I? a
!uru 6i*a,at 0 S.*.-
embina 1&1'22115
I? a
!uru A$ep 6am7a/0 S.*. -
embina 1&0(1''20
I? a
!uru
embina
I? a
!uru .p.n Nuraeni0S.*. -
embina 1&21&126&
I? a
!uru S.*ikun0 S.*. -
embina 1&216(602
I? a
!uru #r$. Jamalu*in -
embina 1&216601(
III *
!uru
#e%a$a Tk.1 1&2151&6&
III *
!uru
#e%a$a Tk.1
III *
!uru Sukarti0 S.*.-
#e%a$a Tk.1 1&222'&(6
III ;
!uru
Siti +.mla/0 S.*. -
1&06'0261
A;ep +uk/imat0S.*. -
1&122('55
Ika 3artika0 S.* -
1&12612&2
Mamat
Sura;/mat0S.*. -
1&16(21(1
#a*ang
S,a4ru**in0S.Ag. -
Ai Nur/a,ati0 S.*. -
1&156(015
Neng$ri +./ima/ M0
S.*. -
Sri +a/a,u0 S.*. -
1&20'1'&0
Agu$ A/ma*0 S.*. -
1&21&12&(
III ; #e%a$a
III ;
!uru
#e%a$a
III ;
!uru
#e%a$a 1&2216'('
III ;
!uru
#e%a$a
III a !uru Ma*,a
I%an Sur,a%an-
1&1(1'162
III a !uru Ma*,a
III a !uru Ma*,a
III a !uru Ma*,a
Lina ari*a/0 S.*. -
'(0200212
III a !uru Ma*,a
III a !uru Ma*,a '(0200'5(
@ 9,uk S,aripu*in
@ Na$ep A/ma* M. S.Ag.
@
@ M. >akutul Ar$,i0 S.*
Agu$ A/ma*0 S.*. -
1&21&12&(
#e*en Su/erlan0 S.Ag.
- 1&125&1(1
:e;ep 6ermana0 S.*.
-
Ak/ma* Apan*i0 S*.
M.*.- 1&126211(
+ini )r8iani0 S.*. -
'(01621(&
Lena Nur/a$ana/0
S.*. - '(0161'52
3err, An*riana0 S.*.-
'(0200206
Nia +.$ma,anti0
S.*i.-
)n*a/ Nur A4=I*atu
T$ani0 S.Ag
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201
SURAT TUGAS
Nomor : 800/083-SMP/2008
>ang bertan*a tangan *i ba%a/ ini Kepala Sek.la/ Menenga/ ertama Negeri 1 Sukalarang
Kabupaten Sukabumi0 menuga$kan ba/%aA
Nama A Kustana,S.Pd.
NI A
angkat-!.l A
Jabatan A
9nit Ker<a A
Untuk mengawas dalam kegiatan Ujian Sekolah di SMP Negeri 1 Sukalarang ada tanggal
19 Mei - 23 Mei 2008.
!emikian surat tugas ini di"uat untuk daat diergunakan se"agaimana mestin#a$
!ikeluarkan di : Sukalarang
Pada tanggal : 1% Mei 2008
& e a l a
Drs. Endang Ruyana
N'P$ 130%1()*0
JADWAL MENGAWAS UJIAN SEKOLAH (US)
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
No. Har / Ta!""a# Wa$%& Ma%a P'#a(ara!
R & a ! "
1 2 ) * + ,
1.
Senin, 07.30 – 09.00 Pendidikan Agama 1 2 3 4 5 6
11 Mei 2009 09.30 – 11.00 14 1 2 3 4 5
2.
Selasa, 07.30 – 09.30 IPS 13 14 1 2 3 4
12 Mei 2009 10.00 – 11.30 TIK 28 13 14 1 2 3
3.
a!", 07.30 – 09.00 Seni #"da$a 24 23 22 21 20 19
Pendidikan
Ke%a&ganega&aan
3.
a!", 07.30 – 09.00 Seni #"da$a 24 23 22 21 20 19
3.
13 Mei 2009 09.30 – 11.00 #a'asa S"nda 23 22 21 20 19 18
4.
Kamis, 07.30 – 09.00 #T( 22 21 20 19 18 8
14 Mei 2009 09.30 – 11.00 )lek*&+nika 21 20 19 18 8 16
KODE PENGAWAS
11. ini )&,ina, S.Pd. 21. -e.e/ 0e&mana, S.Pd.
12. 1e&&$ And&iana, S.Pd. 22. 2ase/ M"3*a!a A, S.Ag
&. Ika 3artika0 S.*. 13. 4ina Pa&ida',S.Pd. 2&. )n*a/ Nur A4=i*atu0 S.*
14. 5$"k Sa&i/"din,S.Pd. 2'. #e*en 6en*ra%an >
15. S"ka&*i, S.Pd. 22. Lina Ka/tini
16. A'mad A/andi, S.Pd.,M.Pd. 26. #u*in Su/en*ar
17. 4ena 2"&'asana', S.Pd. 21. Maria 6apni
18. Ai 1a*ima' 2(. )li$ Li$na%ati0 S.*.I.
9. Ase/ 0am6a', S.Pd. 19. 2ia +sma$an*i, S.Pd
10. I%an S"&$a%an 20. Ag"s A'mad, S.Pd.
1. #r$. An%ar Kurnia
2. Siti +.mla/0 S.*.
'. #e*en Su/erlan0 S.Ag.
2. #. S,a4ru**in0S.Ag.
6. Ai Nur/a,ati0 S.*.
1. Neng$ri +./ima/0 S.*
(. .p.n Nuraeni0 S.*.
JADWAL MENGAWAS UJIAN SEKOLAH (US)
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
R & a ! "
- 8 9 10 11 12 1) 1*
7 17 9 15 27 28 13 14
6 7 17 9 15 27 28 13
5 6 7 17 9 15 27 28
4 5 6 7 17 9 15 27
18 8 16 10 12 11 26 22
18 8 16 10 12 11 26 22
8 16 10 12 11 26 22 2'
16 10 12 11 26 22 2' 2&
10 12 11 26 22 2' 2& 22
S"kala&ang, 3 Mei 2008
Ke*"a Pen$elengga&a 52,
#r$. )n*ang +u,ana
NI 1&0611'20
B r.gram 9<ian Na$i.nal 2005 SMN 1 Sukalarang 1&1.

JADWAL MENGAWAS UJIAN SEKOLAH (US)
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
No. Har / Ta!""a# Wa$%& Ma%a P'#a(ara!
R & a ! "
1 2 ) * + , - 8 9 10 11 12 1) 1*
1.
Senin, 07.30 – 09.00 Pendidikan Agama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
11 Mei 2009 09.30 – 11.00
14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 2(
2.
Selasa, 07.30 – 09.30 IPS
13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 2( 21
12 Mei 2009 10.00 – 11.30 TIK
12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 2( 21 26
3.
a!", 07.30 – 09.00 Seni #"da$a
11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 2( 21 26 22
13 Mei 2009 09.30 – 11.00 #a'asa S"nda
10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 22 21 20 19 18 17 16 15 2( 21 26 22 2'
4.
Kamis, 07.30 – 09.00 #T(
9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8
22 21 20 19 18 17 16 15 2( 21 26 22 2' 2&
14 Mei 2009 09.30 – 11.00 )lek*&+nika
8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7
21 20 19 18 17 16 15 2( 21 26 22 2' 2& 22
KODE PENGAWAS
11. ini )&,ina, S.Pd. 21. -e.e/ 0e&mana, S.Pd. S"kala&ang, 3 Mei 2008
12. 1e&&$ And&iana, S.Pd. 22. 2ase/ M"3*a!a A, S.Ag Ke*"a Pen$elengga&a 52,
&. Ika 3artika0 S.*. 13. 4ina Pa&ida',S.Pd. 2&. )n*a/ Nur A4=i*atu0 S.*
14. 5$"k Sa&i/"din,S.Pd. 2'. #e*en 6en*ra%an >
15. S"ka&*i, S.Pd. 22. Lina Ka/tini
16. A'mad A/andi, S.Pd.,M.Pd. 26. #u*in Su/en*ar
17. 4ena 2"&'asana', S.Pd. 21. Maria 6apni #r$. )n*ang +u,ana
18. Ai 1a*ima' 2(. )li$ Li$na%ati0 S.*.I. NI 1&0611'20
9. Ase/ 0am6a', S.Pd. 19. 2ia +sma$an*i, S.Pd
Pendidikan
Ke%a&ganega&aan
1. #r$. An%ar Kurnia
2. Siti +.mla/0 S.*.
'. #e*en Su/erlan0 S.Ag.
2. #. S,a4ru**in0S.Ag.
6. Ai Nur/a,ati0 S.*.
1. Neng$ri +./ima/0 S.*
(. .p.n Nuraeni0 S.*.
B r.gram 9<ian Na$i.nal 2005 SMN 1 Sukalarang 1&1.

10. I%an S"&$a%an 20. Ag"s A'mad, S.Pd.
JADWAL UJIAN NASIONAL (UN)
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
No Har / Ta!""a# Wa$%& Ma%a P'#a(ara!
1
Senin,
08.00 – 10.00 #a'asa Ind+nesia
27 A/&il 2009
2
Selasa,
08.00 – 10.00 #a'asa Ingg&is
28 A/&il 2009
3
a!",
08.00 – 10.00 Ma*ema*ika
29 A/&il 2009
4
Kamis,
08.00 – 10.00 IPA
30 A/&il 2009
Sukalarang+ 2) ,ril 200-
Ke*"a Pen$elengga&a 52,
#r$. )n*ang +u,ana
NI 1&0611'20
B r.gram 9<ian Na$i.nal 2005 SMN 1 Sukalarang 1&0.

JADWAL MENGAWAS UJIAN NASIONAL (UN)
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
No Wa$%& Ma%a P'#a(ara!
R & a ! "
1 2 ) * + , - 8 9 10 11 12 1) 1*
1
Senin,
08.00 – 10.00 #a'asa Ind+nesia
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
277A/&709 23 24 25 26 27 28 221 222 223 224 235 2&6 2&1 2&(
2
Selasa,
08.00 – 10.00 #a'asa Ingg&is
22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
287A/&709 24 25 26 27 28 221 222 223 224 235 2&6 2&1 2&( 2&
3
a!",
08.00 – 10.00 Ma*ema*ika
21 22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
297A/&709 25 26 27 28 221 222 223 224 235 2&6 2&1 2&( 23 24
4
Kamis,
08.00 – 10.00 IPA
20 21 22 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
307A/&709 26 27 28 221 222 223 224 235 2&6 2&1 2&( 23 24 25
KODE PEGA!AS
9 Ima$ Ma$,ati0 S.*. 15 A&ie8 1a*"&+'man,SS 221 +ia :intara0 S.Si. Sukalarang+ 2* ,ril 200-
10 M.;/ Kurnia 20 )n*in Ka&*ini, S.Ag. 222 M. 6i47ul Mui$0 S.*0M.M.*. Ke*"a Pen$elengga&a 52,
11 :e;ep Man$ur0 S.*. 21 Si*i 2"&'ida$a*i, S.Pd 223 9mmamatul 3ari*a0 S.*.
12 Ila/ :a$ila/ 22 9an Il'am And&im" 224 An*re Ira%an
13 Karni Setia0 S.*. 2& 03. Ais$a', S.Ag. 235 #i*in S,i/abu*in0 S.*i.
14 #ra. +ita Januarita 2' Ind&a S"nda%an, S.Pd 236 Mar,ama/0 S.Ag.
15 +*. #e%i Sukma%ati0 S.* 22 )ka :an"a&i , M,S). 237 6<. >eni >ulianti0 S.Ag. #r$. )n*ang +u,ana
16 Cati Ku$tina%ati0 S.* 26 Ase/ 0ida$a*"lla', S.Ag. 238 Dakaria0 S.) NI 1&0611'20
17 >u$u4 +am*an0 S.Ag. 21 1e&d$ Sa*is8$, S.Pd
Har /
Ta!""a#
B r.gram 9<ian Na$i.nal 2005 SMN 1 Sukalarang 1&0.

18 Mimin Mintar$i/ 2( K"s*ana,S.Pd.
#ATA K)!IATAN )MANTAAN #AN )+IN:IAN 9A6 )M"IM"IN!
TA69N AJA+AN 2002 - 2006
Jml Jam An%ar )*i + Al4i >ati Su$i
& & & &
& & & &
& & & &
& & & &
& & & &
& & & &
& & & & &
& & & &
& & & &
& & &
& & & &
& & & &
& & & &
& & & &
& & & &
E & & & &
E & & & &
E & & & &
E & & & &
E & & & &
60 1&20000 &0 &0 12 '2 60
9pa/ - /ari '0061
9pa/ - M0pel 2''0000 1220000 1220000 610000 1(&0000 2''0000
"AD!A# U"$A PRAKT$K
SMP 1 SUKA#ARAG
TA%U PE#A"ARA 2008&2009
O. !AKTU MATA PE#A"ARA
1
Senin+
08$00 . 1%$00
Pendidikan ,gama
%-,r-0- /01
2
Selasa+
08$00 . 1%$00
Mulok &omuter
(-,r-0- &esenian/Seni /uda#a
3
2a"u+
08$00 . 1%$00
/ahasa 'ndonesia
8-,r-0- /ahasa Sunda
)
Sa"tu+
08$00 . 1%$00 Penjaskes
11-,r-0-
*
Senin+
08$00 . 1%$00 'P,
13-,r-0-
%
Selasa+
08$00 . 1%$00
/ahasa 'nggris
1)-,r-0- 3lektronika
Sukalarang+ 1 ,ril 200-
&etua Pen#elenggara UN+
Drs. Endang Ruyana
N'P 130%1()*0
%AR$&
TAGGA#
KARTU PESERTA U"$A PRAKT$K
SMP 1 SUKA#ARAG
TA%U PE#A"ARA 2008&2009
1
a'a Peser(a ) ABDUL NENDA EDRIANA Kelas : 9A
*'*r Peser(a) !"#$$"##1"%
O. !AKTU MATA PE#A"ARA PARA+ KET 1
1
Senin+
08$00 . 1%$00
Pendidikan ,gama
1
2
%-,r-0- /01
2
Selasa+
08$00 . 1%$00
Mulok &omuter 2
(-,r-0- &esenian/Seni /uda#a 3
3
2a"u+
08$00 . 1%$00
/ahasa 'ndonesia )
8-,r-0- /ahasa Sunda *
)
&amis+
08$00 . 1%$00 Penjaskes
%
--,r-0- (
*
Sa"tu+
08$00 . 1%$00 'P,
8 11-,r-0-
%
Senin+
08$00 . 1%$00
/ahasa 'nggris -
13-,r-0- 3lektronika 10
4atatan : &artu Peserta ini harus di"awa setia elaksanaan Ujian Praktek
Sukalarang+ 1 ,ril 200-
&etua Pen#elenggara UN+
Drs. Endang Ruyana
N'P 130%1()*0
KARTU PESERTA U"$A PRAKT$K
SMP 1 SUKA#ARAG
TA%U PE#A"ARA 2008&2009
a'a Peser(a ) AI RASTIKA Kelas : 9A
*'*r Peser(a) !"#$$"##"&
O. !AKTU MATA PE#A"ARA PARA+ KET
1
Senin+
08$00 . 1%$00
Pendidikan ,gama
1 %-,r-0- /01
2
Selasa+
08$00 . 1%$00
Mulok &omuter 2
(-,r-0- &esenian/Seni /uda#a 3
3
2a"u+
08$00 . 1%$00
/ahasa 'ndonesia )
8-,r-0- /ahasa Sunda *
)
&amis+
08$00 . 1%$00 Penjaskes
%
%AR$&
TAGGA#
%AR$&
TAGGA#
)
--,r-0-
08$00 . 1%$00 Penjaskes
(
*
Sa"tu+
08$00 . 1%$00 'P,
8 11-,r-0-
%
Senin+
08$00 . 1%$00
/ahasa 'nggris -
13-,r-0- 3lektronika 10
4atatan : &artu Peserta ini harus di"awa setia elaksanaan Ujian Praktek
Sukalarang+ 1 ,ril 200-
&etua Pen#elenggara UN+
Drs. Endang Ruyana
N'P 130%1()*0
& 262
KARTU PESERTA U"$A PRAKT$K
SMP 1 SUKA#ARAG
TA%U PE#A"ARA 2008&2009
a'a Peser(a ) GINAN'AR RAHAYU SAPUTRA Kelas : 9(
*'*r Peser(a) !"#$$"#99")
O. !AKTU MATA PE#A"ARA PARA+ KET
1
Senin+
08$00 . 1%$00
Pendidikan ,gama
1 %-,r-0- /01
2
Selasa+
08$00 . 1%$00
Mulok &omuter 2
(-,r-0- &esenian/Seni /uda#a 3
3
2a"u+
08$00 . 1%$00
/ahasa 'ndonesia )
8-,r-0- /ahasa Sunda *
)
Sa"tu+
08$00 . 1%$00 Penjaskes
%
11-,r-0- (
*
Senin+
08$00 . 1%$00 'P,
8 13-,r-0-
%
Selasa+
08$00 . 1%$00
/ahasa 'nggris -
1)-,r-0- 3lektronika 10
4atatan : &artu Peserta ini harus di"awa setia elaksanaan Ujian Praktek
Sukalarang+ 1 ,ril 200-
&etua Pen#elenggara UN+
Drs. Endang Ruyana
N'P 130%1()*0
KARTU PESERTA U"$A PRAKT$K
SMP 1 SUKA#ARAG
TA%U PE#A"ARA 2008&2009
a'a Peser(a ) HARDI *ISASTRA Kelas : 9(
*'*r Peser(a) !"#$$"1##"+
O. !AKTU MATA PE#A"ARA PARA+ KET
1
Senin+
08$00 . 1%$00
Pendidikan ,gama
1 %-,r-0- /01
2
Selasa+
08$00 . 1%$00
Mulok &omuter 2
(-,r-0- &esenian/Seni /uda#a 3
3
2a"u+
08$00 . 1%$00
/ahasa 'ndonesia )
8-,r-0- /ahasa Sunda *
)
Sa"tu+
08$00 . 1%$00 Penjaskes
%
11-,r-0- (
*
Senin+
08$00 . 1%$00 'P,
8 13-,r-0-
%
Selasa+
08$00 . 1%$00
/ahasa 'nggris -
1)-,r-0- 3lektronika 10
4atatan : &artu Peserta ini harus di"awa setia elaksanaan Ujian Praktek
Sukalarang+ 1 ,ril 200-
&etua Pen#elenggara UN+
Drs. Endang Ruyana
N'P 130%1()*0
%AR$&
TAGGA#
%AR$&
TAGGA#
TANDA PESERTA TR. OUT UN TANDA PESERTA TR. OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
2AMA ; ABDUL NENDA EDRIANA 2AMA ; ASEP SAEPUL ALAM
NO A
2)-033-001-8
NO A
2)-033-00%-3
Ke/ala Sek+la' Ke/ala Sek+la'
#r$. )n*ang +u,ana #r$. )n*ang +u,ana
NI 152&0(26 151(0& 1 00& NI 152&0(26 151(0& 1 00&
TANDA PESERTA TR. OUT UN TANDA PESERTA TR. OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
2AMA ; AI RASTIKA 2AMA ; AYU A,I,AH
NO A
2)-033-002-(
NO A
2)-033-00(-2
Ke/ala Sek+la' Ke/ala Sek+la'
#r$. )n*ang +u,ana #r$. )n*ang +u,ana
NI 152&0(26 151(0& 1 00& NI 152&0(26 151(0& 1 00&
TANDA PESERTA TR. OUT UN TANDA PESERTA TR. OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
2AMA ; AMI APRILIANI 2AMA ; BADRUDIN
NO A
2)-033-003-%
NO A
2)-033-008--
Ke/ala Sek+la' Ke/ala Sek+la'
#r$. )n*ang +u,ana #r$. )n*ang +u,ana
NI 152&0(26 151(0& 1 00& NI 152&0(26 151(0& 1 00&
TANDA PESERTA TR. OUT UN TANDA PESERTA TR. OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
2AMA ; ANGGA SETIYADI 2AMA ; (HAERUL TAMIMI
NO A
2)-033-00)-*
NO A
2)-033-00--8
Ke/ala Sek+la' Ke/ala Sek+la'
#r$. )n*ang +u,ana #r$. )n*ang +u,ana
NI 152&0(26 151(0& 1 00& NI 152&0(26 151(0& 1 00&
TANDA PESERTA TR. OUT UN TANDA PESERTA TR. OUT UN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
2AMA ; ASEP MU(HAMMAD HIDAYATULL-H 2AMA ; DADAN DES S-LEHUDIN
NO A
2)-033-00*-)
NO A
2)-033-010-(
Ke/ala Sek+la' Ke/ala Sek+la'
#r$. )n*ang +u,ana #r$. )n*ang +u,ana
NI 152&0(26 151(0& 1 00& NI 152&0(26 151(0& 1 00&
1 11
1 21 1 6
1 11 61 2 1
&1 (1 ' 5
'1 51 2 10
101
111 111
1(1 121 1 6
151 1&1 2 1
201 1'1 & (
121 ' 5
161 2 10
TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
2AMA ; ABDUL NENDA EDRIANA 2AMA ; ASEP SAEPUL ALAM
2)-033-001-8 2)-033-00%-3
Ke/ala Sek+la' Ke/ala Sek+la'
#r$. )n*ang +u,ana #r$. )n*ang +u,ana
NI 1&0611'20 NI 1&0611'20
TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
2AMA ; AI RASTIKA 2AMA ; AYU A,I,AH
2)-033-002-( 2)-033-00(-2
Ke/ala Sek+la' Ke/ala Sek+la'
#r$. )n*ang +u,ana #r$. )n*ang +u,ana
NI 1&0611'20 NI 1&0611'20
TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
2AMA ; AMI APRILIANI 2AMA ; BADRUDIN
2)-033-003-% 2)-033-008--
Ke/ala Sek+la' Ke/ala Sek+la'
#r$. )n*ang +u,ana #r$. )n*ang +u,ana
NI 1&0611'20 NI 1&0611'20
TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
2AMA ; ANGGA SETIYADI 2AMA ; (HAERUL TAMIMI
2)-033-00)-* 2)-033-00--8
Ke/ala Sek+la' Ke/ala Sek+la'
#r$. )n*ang +u,ana #r$. )n*ang +u,ana
NI 1&0611'20 NI 1&0611'20
TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK TANDA PESERTA UJIAN NASIONAL PRAKTEK
SMP NEGERI 1 SUKALARANG SMP NEGERI 1 SUKALARANG
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
2AMA ; ASEP MU(HAMMAD HIDAYATULL-H 2AMA ; DADAN DES S-LEHUDIN
2)-033-00*-) 2)-033-010-(
Ke/ala Sek+la' Ke/ala Sek+la'
#r$. )n*ang +u,ana #r$. )n*ang +u,ana
NI 1&0611'20 NI 1&0611'20
1 11
1 21 1 6
1 11 61 2 1
&1 (1 ' 5
'1 51 2 10
101
111 111
1(1 121 1 6
151 1&1 2 1
201 1'1 & (
121 ' 5
161 2 10
)S)+TA 9JIAN NASIONAL )S)+TA 9JIAN NASIONAL
NAMA A NAMA A KARSINI, S.Pd.
NO A NO A
)S)+TA 9JIAN NASIONAL )S)+TA 9JIAN NASIONAL
NAMA A PANITIA NAMA A HIDAYAT, S.Pd
NO A NO A
)S)+TA 9JIAN NASIONAL )S)+TA 9JIAN NASIONAL
NAMA A D.s. ENDANG RUYANA NAMA A S-DIKUN, S.Pd
NO A NO A
)S)+TA 9JIAN NASIONAL )S)+TA 9JIAN NASIONAL
NAMA A A(EP RUKHIMAT, S.Pd. NAMA A MAMAT SURA(HMAT, S.Pd
NO A NO A
)S)+TA 9JIAN NASIONAL )S)+TA 9JIAN NASIONAL
NAMA A D.s. 'AMALUDIN NAMA A SRI RAHAYU, S.Pd
NO A NO A
PAKET
S-AL
PAKET
S-AL
PAKET
S-AL
PAKET
S-AL
PAKET
S-AL
PAKET
S-AL
PAKET
S-AL
PAKET
S-AL
PAKET
S-AL
PAKET
S-AL
)S)+TA +A 9N )S)+TA +A 9N
NAMA A ABDUL NENDA EDRIANA NAMA A ASEP SAEPUL ALAM
NO A
2'@0&&@001@(
NO A
2'@0&&@006@&
TA69N AJA+AN 2005-2010 TA69N AJA+AN 2005-2010
SMN 1 S9KALA+AN! SMN 1 S9KALA+AN!
)S)+TA +A 9N )S)+TA +A 9N
NAMA A AI RASTIKA NAMA A AYU A,I,AH
NO A
2'@0&&@002@1
NO A
2'@0&&@001@2
TA69N AJA+AN 2005-2010 TA69N AJA+AN 2005-2010
SMN 1 S9KALA+AN! SMN 1 S9KALA+AN!
)S)+TA +A 9N )S)+TA +A 9N
NAMA A AMI APRILIANI NAMA A BADRUDIN
NO A
2'@0&&@00&@6
NO A
2'@0&&@00(@5
TA69N AJA+AN 2005-2010 TA69N AJA+AN 2005-2010
SMN 1 S9KALA+AN! SMN 1 S9KALA+AN!
)S)+TA +A 9N )S)+TA +A 9N
NAMA A ANGGA SETIYADI NAMA A (HAERUL TAMIMI
NO A
2'@0&&@00'@2
NO A
2'@0&&@005@(
TA69N AJA+AN 2005-2010 TA69N AJA+AN 2005-2010
SMN 1 S9KALA+AN! SMN 1 S9KALA+AN!
)S)+TA +A 9N )S)+TA +A 9N
NAMA A ASEP MU(HAMMAD HIDAYATULL-H NAMA A DADAN DES S-LEHUDIN
NO A
2'@0&&@002@'
NO A
2'@0&&@010@1
TA69N AJA+AN 2005-2010 TA69N AJA+AN 2005-2010
SMN 1 S9KALA+AN! SMN 1 S9KALA+AN!
1 2 3 )
N5$ N5$P3S320, U6',N N'S N,M,
1 2)-033-001-8 010(0100& A"#9L N)N#A )#+IANA
2 2)-033-002-( 010(01016 AI +ASTIKA
3 2)-033-003-% 010(01015 AMI A+ILIANI
) 2)-033-00)-* 010(01021 AN!!A S)TI>A#I
* 2)-033-00*-)
010(010&0 AS) M9:6AMMA# 6I#A>AT9LLO6
% 2)-033-00%-3 010(010&2 AS) SA)9L ALAM
( 2)-033-00(-2 010(010&( A>9 ADIDA6
8 2)-033-008-- 010(010'0 "A#+9#IN
- 2)-033-00--8 010(010'2 :6A)+9L TAMIMI
10 2)-033-010-( 010(010'1 #A#AN #)S SOL)69#IN
11 2)-033-011-% 010(010'5 #ANI N9!+A6A
12 2)-033-012-* 010(0101( )KA S9+>ANIN!SI6
13 2)-033-013-) 010(010(2 )N#)N DA)NAL 3IK+I
1) 2)-033-01)-3 010(010(5 )9IS S9SILACATI
1* 2)-033-01*-2 010(01052 3)+I 9+CA#I
1% 2)-033-01%-- 010(0105( 3IT+I C9LAN#A+I
1( 2)-033-01(-8 010(01101 39JI 3A9DIA6
18 2)-033-018-( 010(01122 IKA +OSITA
1- 2)-033-01--% 010(011&0 IN#+A ISMAIL
20 2)-033-020-* 010(011&2 IN#+I>ANI
21 2)-033-021-) 010(011&& INT)N SA3IT+I
22 2)-033-022-3 010(011'& LANI +O6ANI
23 2)-033-023-2 010(011'2 LIN#A MA+LINA
2) 2)-033-02)-- 010(01121 M96AMA# IN#+A SAN9#IN
2* 2)-033-02*-8 010(0116' M96AMMA# ASIKIN
2% 2)-033-02%-( 010(01112 M. +AM#AN
2( 2)-033-02(-% 010(011(2 M9L>A#I
28 2)-033-028-* 010(011(& NAIS LA+ASATI
2- 2)-033-02--) 010(011(' NANA S9+IATNA
30 2)-033-030-3 010(011(2 NAN#I A!9N!
31 2)-033-031-2 010(01150 N)NI CA6>9NI
32 2)-033-032-- 010(01152 NOI S9SILACATI
33 2)-033-033-8 010(01212 )+IS MA9LANA A!9STIAN
3) 2)-033-03)-( 010(0121' +A6MATT9LLA6
3* 2)-033-03*-% 010(0122( +ISMA AN#+IANI
3% 2)-033-03%-* 010(012&' +IDAL JA)LANI
3( 2)-033-03(-) 010(012&1 +IDKI +OMA#ON )"+IAN
38 2)-033-038-3 010(01221 SITI 6ALIMA6
3- 2)-033-03--2 010(01262 SITI +A6A>9
)0 2)-033-0)0-- 010(01210 S9+>ANI
)1 2)-033-0)1-8 010(01211 9JAN! 6AN 6AN S96)+LAN
)2 2)-033-0)2-( 010(012(& CIN#ASA+I
)3 2)-033-0)3-% 010(01252 >)TI MAS+IA6
)) 2)-033-0))-* 010(0125( >9#I S)TIACAN
)* 2)-033-0)*-) 010(01001 A) MA)M9NA6
)% 2)-033-0)%-3 010(01010 A!9S 3AISAL
)( 2)-033-0)(-2 010(01012 A6MA# K69#+I SI"A+ANI
)8 2)-033-0)8-- 010(0102& AN!!I A+>O!A
)- 2)-033-0)--8 010(0102' AN!!I 9+NAMA
*0 2)-033-0*0-( 010(010&& ASIKIN
*1 2)-033-0*1-% 010(010'6 :9:9 SA=A#A6
*2 2)-033-0*2-* 010(01025 #)#) SA)9L ANCA+
*3 2)-033-0*3-) 010(010(1 )L?A 6AN#A>ANI ALI #S.
*) 2)-033-0*)-3 010(010(' )N#AN! +9SLAN#I
** 2)-033-0**-2 010(01051 3AJA+ S)TIAN
*% 2)-033-0*%-- 010(0105' 3)"> ISCANTO
*( 2)-033-0*(-8 010(01051 3I+#ANA >9S9
*8 2)-033-0*8-( 010(01106 6AM#ANI
*- 2)-033-0*--% 010(01101 6AMDA6 +9S#I
%0 2)-033-0%0-* 010(0110( 6ANIA6
%1 2)-033-0%1-) 010(0111& 6)+A L)STA+I
%2 2)-033-0%2-3 010(01115 I#A N9+ATONA6
%3 2)-033-0%3-2 010(01125 INA N9+ANI
%) 2)-033-0%)-- 010(011'' LINA 6)+LIANA
%* 2)-033-0%*-8 010(01126 MI+A +A6MA>ANTI
%% 2)-033-0%%-( 010(01125 MISNACATI
%( 2)-033-0%(-% 010(011(0 M96AMA# >9S9
%8 2)-033-0%8-* 010(0115' NITA +OSMIATI
%- 2)-033-0%--) 010(01155 N9+ 3IT+I 6AN#A>ANI
(0 2)-033-0(0-3 010(01202 N9+LITA )"+IANI
(1 2)-033-0(1-2 010(01206 N9+9L AM)LIA
(2 2)-033-0(2-- 010(01201 N9+9L 69#A
(3 2)-033-0(3-8 010(0120( N9+>ANA S)TIANA
() 2)-033-0()-( 010(01216 +ATNA NIN!SI6
(* 2)-033-0(*-% 010(01222 +IAN +AMA#6AN
(% 2)-033-0(%-* 010(01221 +ISKA MONA+ISA
(( 2)-033-0((-) 010(012&1 +ISMAN L)SMANA
(8 2)-033-0(8-3 010(012&2 +ISSALIA 3IT+IANI
(- 2)-033-0(--2 010(0122( SITI J9A+IA6
80 2)-033-080-- 010(01260 SITI N9+ADIDA6
81 2)-033-081-8 010(01261 SITI N9+#IAN
82 2)-033-082-( 010(01265 S96AN#INI
83 2)-033-083-% 010(0121& TIA+ANI 9T+I I+MA>A#I
8) 2)-033-08)-* 010(01252 >9#A 6A+>A#I
8* 2)-033-08*-) 010(01256 >9#6A +ACI+A SA9T+A
8% 2)-033-08%-3 010(01255 >9JI M96AN#ANI
8( 2)-033-08(-2 010(01002 A"#9L LATI3
88 2)-033-088-- 010(01026 ANI)S 6I#A>ANTI
8- 2)-033-08--8 010(010&2 AS+I NA)+9L "A6I>A6
-0 2)-033-0-0-( 010(0106& #)#)N N9!+A6A
-1 2)-033-0-1-% 010(0101& #INI MA+INI
-2 2)-033-0-2-* 0(050(&20 #I?A FA""AL +AMA#6AN
-3 2)-033-0-3-) 010(0101' #O=A 3AJA+CATI
-) 2)-033-0-)-3 010(01011 )KA ANJANI
-* 2)-033-0-*-2 010(010(0 )LSA S9!IA+TI SA9T+A
-% 2)-033-0-%-- 010(010(1 )N)N! >ANTI OKTAIANI
-( 2)-033-0-(-8 010(01052 3ANI L)STIANI
-8 2)-033-0-8-( 010(0110& !ILAN! +ATAMA
-- 2)-033-0---% 010(0106' !INANJA+ +A6A>9 SA9T+A
100 2)-033-100-* 010(01105 6A+#I CISAST+A
101 2)-033-101-) 010(01110 6)L"IA6 6)N#+A>ANA
102 2)-033-102-3 010(01112 6)N#+IK
103 2)-033-103-2 010(011&2 I+AN K9+NIA
10) 2)-033-10)-- 010(011'2 K9+NIA SAN#I
10* 2)-033-10*-8 010(01120 MO:6AMA# !ANJA+ +ATAMA
10% 2)-033-10%-(
010(01122
10( 2)-033-10(-% 010(01122 M)M)> +AS)LA
108 2)-033-108-* 010(01121 MI+A +OSITA
10- 2)-033-10--) 010(01162 +IDCAN 6I#A>AT
110 2)-033-110-3 010(01116 M96AMA# +I#CAN
111 2)-033-111-2 010(011(1 NANI >9NIN!SI6
112 2)-033-112-- 010(01211 3A+6AN A"#9+O6MAN
113 2)-033-113-8 010(010(2 +)LA :6ANIA!O
11) 2)-033-11)-( 010(01220 +)?I M96AMMA# KA33I
11* 2)-033-11*-% 010(01225 +ISMA AN9!+A6
11% 2)-033-11%-* 010(012'0 +9#I 3AIDAL
11( 2)-033-11(-) 010(012'& SA)9L "A6+I
118 2)-033-118-3 010(012'5 SAN#I NAS+9LLA6
11- 2)-033-11--2 010(01222 SINTA NO?IA SISCANTI
120 2)-033-120-- 010(01226 SITI AMANA6
121 2)-033-121-8 010(01050 SITI N9+ANI
122 2)-033-122-( 010(01266 SOIA6
123 2)-033-123-% 010(01261 SOIAN ANSO+I
12) 2)-033-12)-* 010(0126( S96A)#I "9#IMAN
12* 2)-033-12*-) 010(01211 S>IA 9++A6MA6
12% 2)-033-12%-3 010(012(1 C9LANSA+I
12( 2)-033-12(-2 010(012(5 >ANTI S9+>ANTI
128 2)-033-128-- 010(01&00 >9L>ANA +A6MANSA6
12- 2)-033-12--8 010(01&0' >9NI >9LIANI
130 2)-033-130-( 010(0100( A!9MI 9T+A #A+MA
131 2)-033-131-% 010(01005 A!9N! 3A6+9LIANI
132 2)-033-132-* 010(01020 AN#+I S96)N#A+
133 2)-033-133-) 010(01025 A+IS M9NAN#A+
13) 2)-033-13)-3 010(010&6 AST> +ISNACATI A!9STIN
13* 2)-033-13*-2 010(010&1 A>AN! A3+IANTI 9T+I
13% 2)-033-13%-- 010(010'1 "A>9 +A6MAN
13( 2)-033-13(-8 010(01021 #ANS9S A"#9L 6ILMAN
138 2)-033-138-( 010(01022 #AS) "96O+I
13- 2)-033-13--% 010(01065 #)?I) AL")+T AST+A
1)0 2)-033-1)0-* 010(01010 #)CI SITI KOMALA
M96AMMA# I+MAN TA93IF
NOAN#+A
1)1 2)-033-1)1-) 010(01015 )KI A"#9+O6MAN
1)2 2)-033-1)2-3 010(010(6 N)N! +ANI KANIA
1)3 2)-033-1)3-2 010(010(( )+NA NO?A NO?IANSA+I
1)) 2)-033-1))-- 010(01250 3AJ+I KOMALASA+I
1)* 2)-033-1)*-8 010(011&' I+MA N9+3IT+I
1)% 2)-033-1)%-( 010(011&6 ISMAT9LLO6
1)( 2)-033-1)(-% 010(011&1 JAN! 69#+I
1)8 2)-033-1)8-* 010(011'0 KAMAL9#IN
1)- 2)-033-1)--) 010(011'6 LIS N9+JANA6
1*0 2)-033-1*0-3 010(0112' MA+S6)LINA !ITA +AM)SCA+A
1*1 2)-033-1*1-2 010(0112( MI+ANTI SA+I
1*2 2)-033-1*2-- 010(0116( M96AMMA# ALI TA93AN
1*3 2)-033-1*3-8 010(01165 M96AMA# A+I3IN
1*) 2)-033-1*)-( 010(01111 M96AMA# 6AMIM
1** 2)-033-1**-% 010(011(6 NANI
1*% 2)-033-1*%-* 010(011(( N)LIS #)STIANI
1*( 2)-033-1*(-) 010(011(5 N)N! >9LL>ANTI
1*8 2)-033-1*8-3 010(01156 NO?A AMAN#A
1*- 2)-033-1*--2 010(01151 NO?ITA SA+I
1%0 2)-033-1%0-- 010(01200 N9+G )LA6
1%1 2)-033-1%1-8 010(0120& N9+ANI M9N!!A+AN
1%2 2)-033-1%2-( 0(050(&2& N9+6I#A>A6
1%3 2)-033-1%3-% 010(0122& +IAN SA9T+A
1%) 2)-033-1%)-* 010(012&2 +IDAL S)TIACAN
1%* 2)-033-1%*-) 010(012'2 SITI N9+6ALIMA6
1%% 2)-033-1%%-3 010(012'( SAN#I 6)N#+IAN#I
1%( 2)-033-1%(-2 010(01222 SA+IA6
1%8 2)-033-1%8-- 010(0122' S)LL> MA+S)LIA
1%- 2)-033-1%--8 010(01215 9LA6 N9+O6MA6
1(0 2)-033-1(0-( 010(01251 >A>9 >9LISTIAN
1(1 2)-033-1(1-% 010(01251 >9#I !9NTA+A
1(2 2)-033-1(2-* 010(01&02 >9NI KA+TIKA
1(3 2)-033-1(3-) 010(0101' A6MA# +ISMANTO
1() 2)-033-1()-3 010(01&02 AN#+) M96AMA# AS6A
1(* 2)-033-1(*-2 010(01022 AN!!I SA9T+A
1(% 2)-033-1(%-- 0(050(&15 A>9 K9S9MANIN!T>AS
1(( 2)-033-1((-8 010(010'( #A#AN SOIAN SA9+I
1(8 2)-033-1(8-( 010(0102' #)"> +AM#ANI
1(- 2)-033-1(--% 010(01022 #)#) 6)N#+A>ANA
180 2)-033-180-* 010(0102( #)#) +I#CAN
181 2)-033-181-) 010(01061 #)#) S9+>ANI
182 2)-033-182-3 010(01016 #CI CIS9#A +IDFIACAN
183 2)-033-183-2 010(01055 3IT+IANA
18) 2)-033-18)-- 010(01111 6)N#+A KA+TA SASMITA
18* 2)-033-18*-8 010(0111' 6)+MA 3)"+IANI
18% 2)-033-18%-( 010(01116 6)9IS N9+#)9IS
18( 2)-033-18(-% 010(01111 6ILMACATI
188 2)-033-188-* 010(0111( 6IN#A>ANI
18- 2)-033-18--) 010(0112' IKA KA+TIKA
1-0 2)-033-1-0-3 010(0112( IMAS MAST9+O6
1-1 2)-033-1-1-2 0(050(&21 I+A SAK9+A #)CI
1-2 2)-033-1-2-- 010(011'( L9SI
1-3 2)-033-1-3-8 010(0116& MO6AMA# A!9STINA
1-) 2)-033-1-)-( 010(01166 MO6AMA# +OMLI
1-* 2)-033-1-*-% 010(01161 M96AMA# A#)N#A 3+ATAMA
1-% 2)-033-1-%-* 010(01111 M96AMA# S6ON6AJI
1-( 2)-033-1-(-) 0(050(&22 M96AMA# MA6)SA AN#+IAN
1-8 2)-033-1-8-3 010(01151 NIA +IANTI
1-- 2)-033-1---2 010(0115& NITA K6O)+IA6 !9NIA+TI
200 2)-033-200-- 010(01201 N9+AJIDA6
201 2)-033-201-8 010(0120' N9+JANA6
202 2)-033-202-( 010(01215 +)STI
203 2)-033-203-% 010(01221 +)DA 3IT+IANI
20) 2)-033-20)-* 010(0122' +IKA S9SANTI
20* 2)-033-20*-) 010(012&5 +9#I A"#9L LATI3
20% 2)-033-20%-3 010(012'' SA)9L 9+NAMA
20( 2)-033-20(-2 010(012'2 SALCA AMALIA6
208 2)-033-208-- 010(0126& SITI +INI
20- 2)-033-20--8 010(0126' SO"I+IN
210 2)-033-210-( 010(01262 M. SOL)69#IN
211 2)-033-211-% 010(01212 T I T A
212 2)-033-212-* 010(0121' TIKA 6A+>ATI
213 2)-033-213-) 010(012(2 CICIN
21) 2)-033-21)-3 010(01&01 >9NI
21* 2)-033-21*-2 010(0100' A"#9LLA6 A+I3IN
21% 2)-033-21%-- 010(01011 AI >9LIANASA+I
21( 2)-033-21(-8 010(0101( AK"A+ 3A9DI M96A+AM
218 2)-033-218-( 010(01021 ANIS ALACI>A6
21- 2)-033-21--% 010(0102( A+IA MA9LANA >9S9
220 2)-033-220-* 010(010&' AS+I MA+>ATI
221 2)-033-221-) 010(010'& :AN#+A )+MANA
222 2)-033-222-3 010(01026 #)#) 6)N#+I KA+TACIJA>A
223 2)-033-223-2 010(01062 #)#)N M9+#6ANI TI+TA
22) 2)-033-22)-- 010(0106( #)?I K9+NIASI6
22* 2)-033-22*-8 010(01012 #INA 3)"+I ANTIA #IST+I
22% 2)-033-22%-( 010(01056 3INI S+I CA6>9NI
22( 2)-033-22(-% 010(01122 IIS LIACATI AN!!+A)NI
228 2)-033-228-* 010(01126 IKA >9LIA SA+I
22- 2)-033-22--) 010(01121 IMAN ALI +A6MAN
230 2)-033-230-3 010(011&( JI6A# AM+ILA6
231 2)-033-231-2 010(011'1 KA+LINA +)STIA
232 2)-033-232-- 010(011'1 L9!I A"#9L6OLIK
233 2)-033-233-8 010(0112& M. M9KSIN AL ATOS
23) 2)-033-23)-( 010(01160 MO:6. CI!6+A CI"ACA
23* 2)-033-23*-% 010(0111( M96AMA# SOIAN
23% 2)-033-23%-* 010(011(1 M9JI" SA)9#IN
23( 2)-033-23(-) 010(0115( N9+ASIA6
238 2)-033-238-3 010(0121& +. A#IT>A N9!+A6A
23- 2)-033-23--2 010(01212 +ANI N9+ANI
2)0 2)-033-2)0-- 010(0121( +)SA SITI 6IKMA6
2)1 2)-033-2)1-8 010(01222 +INA S9LAST+I
2)2 2)-033-2)2-( 010(01226 +ISA S+I +AM#A>ANI
2)3 2)-033-2)3-% 010(012&0 +ISMA SITI +A6MA6
2)) 2)-033-2))-* 010(012&& +ISTA MASNON)6
2)* 2)-033-2)*-) 010(012&6 +IDAL#I M9TAFIN
2)% 2)-033-2)%-3 010(012&( +OMANSA6
2)( 2)-033-2)(-2 010(012'1 +I>AN 3)"+IAN
2)8 2)-033-2)8-- 010(01221 SANTI S)TIACATI
2)- 2)-033-2)--8 010(0122& S)LA +)TNIACATI
2*0 2)-033-2*0-( 010(01212 TIA +ISTIANA SA+I
2*1 2)-033-2*1-% 010(012(0 ?)+A S9:IATI 9SITA
2*2 2)-033-2*2-* 010(012(1 CI#ACATI
2*3 2)-033-2*3-) 010(012(2 CI#IAN
2*) 2)-033-2*)-3 010(012(' CIT+I NI+MALA
2** 2)-033-2**-2 010(012(( >A#I M9L>A#I
2*% 2)-033-2*%-- 010(0125' >O6AN S9+>ANA
2*( 2)-033-2*(-8 010(01&0& >9NI SA3IT+I
2*8 Rata".ata
2*-
2%0
2%1
2%2 ANITIA
2%3 1 #r$. )N#AN! +9>ANA
2%) 2 ,43P 2U&7'M,0+ S$Pd$
2%* & #r$. JAMAL9#IN
2%% ' KASI2I, S.Pd.
2%( 2 7'!,8,0+ S$Pd
2%8 6 S5!'&UN+ S$Pd
2%- 1 M,M,0 SU2,47M,0+ S$Pd
2(0 ( S2' 2,7,8U+ S$Pd
2(1 1 Ag"s A'mad, S.Pd
2(2 2 Siti +.mla/0 S.*
2(3 & +ini )r8iani0S.*
2() ' .p.n Nuraeni0 S.*
2(*
2(% 5-S-02-05 1 Imas Mas$a*i, S.Pd.
2(( 10-S-02-05 2 M+.' K"&nia
2(8 11-S-02-05 & -e.e/ Mans"&, S.Pd.
2(- 12-S-02-05 ' Ila' -asila'
280 1&-S-02-05 2 Ka&ni Se*ia, S.Pd.
281 1'-S-02-05 6 <&a. i*a :an"a&i*a
282 12-S-02-05 1 d. <e%i S"kma%a*i, S.Pd
283 16-S-02-05 ( =a*i K"s*ina%a*i, S.Pd
28) 11-S-02-05 5 9"s"8 amdan, S.Ag.
28* 1(-S-02-05 10 Mimin Min*a&si'
28% 15-S-02-05 11 A&ie8 1a*"&+'man,SS
28( 20-S-02-05 12 )n*in Ka&*ini, S.Ag.
288 21-S-02-05 1& Si*i 2"&'ida$a*i, S.Pd
28- 22-S-02-05 1' 9an Il'am And&im"
2-0 2&-S-02-05 12 03. Ais$a', S.Ag.
2-1 2'-S-02-05 16 Ind&a S"nda%an, S.Pd
2-2 22-S-02-05 11 )ka :an"a&i , M,S).
2-3 26-S-02-05 1( Ase/ 0ida$a*"lla', S.Ag.
2-) 21-S-02-05 15 1e&d$ Sa*is8$, S.Pd
2-* 2(-S-02-05 20 K"s*ana,S.Pd.
2-% 221-S-02-05 21 ia -in*a&a, S.Si.
2-( 222-S-02-05 22 M. 0i86"l M"is, S.Pd,M.M.Pd.
2-8 22&-S-02-05 2& 5mmama*"l 1a&ida, S.Pd.
2-- 22'-S-02-05 2' An*re Ira%an
300 2&2-S-02-05 22 <idin S$i'a!"din, S.Pdi.
301 2&6-S-02-05 26 Ma&$ama', S.Ag.
302 2&1-S-02-05 21 03. 9eni 9"lian*i, S.Ag.
303 2&(-S-02-05 2( >aka&ia, S.)
30)
30*
30%
30( SKALA
308 1 #r$. An%ar Kurnia
30- 2 Siti +.mla/0 S.*.
310 & Ika 3artika0 S.*.
311 ' #e*en Su/erlan0 S.Ag.
312 2 #. S,a4ru**in0S.Ag.
313 6 Ai Nur/a,ati0 S.*.
31) 1 Neng$ri +./ima/0 S.*
31* ( .p.n Nuraeni0 S.*.
31% 5 Ase/ 0am6a', S.Pd.
31( 10 I%an S"&$a%an
318 11 ini )&,ina, S.Pd.
31- 12 1e&&$ And&iana, S.Pd.
320 1& 4ina Pa&ida',S.Pd.
321 1' 5$"k Sa&i/"din,S.Pd.
322 12 S"ka&*i, S.Pd.
323 16 A'mad A/andi, S.Pd.,M.Pd.
32) 11 4ena 2"&'asana', S.Pd.
32* 1( Ai 1a*ima'
32% 15 2ia +sma$an*i, S.Pd
32( 20 Ag"s A'mad, S.Pd.
328 21 -e.e/ 0e&mana, S.Pd.
32- 22 2ase/ M"3*a!a A, S.Ag
330 2& )n*a/ Nur A4=i*atu0 S.*
331 2' #e*en 6en*ra%an >
332 22 Lina Ka/tini
333 26 #u*in Su/en*ar
33) 21 Maria 6apni
33* 2( )li$ Li$na%ati0 S.*i.
33%
33(
338
33-
3)0
3)1
3)2
3)3
* % ( 8
09::,7'2 520U
"
.

I
n
*
.
n
e
$
i
a

r
a
k
t
i
k

(
b
.
I
n
*
)
Sukabumi0 2 Maret 155' O<ak &.60
Sukabumi0 1& Juli 155' A$ep Saepul A<i7 (.20
Sukabumi0 2( April 1552 )man Sulaeman 6.'0
Sukabumi0 26 #e$ember 155& I*i Seti,a*i 6.60
Sukabumi0 1& Juli 155' #i*in Saepu*in
'.(0
Sukabumi0 &0 Agu$tu$ 155' Tateng +./en*i 6.(0
Sukabumi0 2& April 155' MaGmur 1.00
Sukabumi0 & Januari 1552 Abun 2.(0
Sukabumi0 2 Juli 155' A$ep Kurnia 6.60
Sukabumi0 2' #e$ember 155' epen Supen*i 1.00
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155' A*e S.bana 6.20
Sukabumi0 2( Juni 1552 6. M./ama* Nanang 1.'0
Sukabumi0 5 Mei 155' A;eng 6api*in 6.(0
Sukabumi0 15 ebruari 1552 Sulaeman (.20
Sukabumi0 1( ebruari 1552 Kurnia%an 1.00
Jakarta0 11 Maret 155' Sut.,. (.00
Sukabumi0 12 Januari 1552 Aba* "a*ru*in 6.'0
Sukabumi0 1 September 155& Apen 1.20
Sukabumi0 ' Juni 155& #e*e 1.00
Sukabumi0 1( ebruari 155' +i*%an$,a/ 1.00
:ileg.n0 ( ebruari 1556 )*<e S.mantri 6.60
Sukabumi0 2' Juni 155' en*i (.00
Sukabumi0 2' Mei 1552 Mu/. 6uri 6.20
Sukabumi0 21 September 155' #a*an "an*ani<i (.00
Sukabumi0 2 Maret 155' Mumu/ 6.00
Sukabumi0 6 Juni 1552 Sapru*in 6.60
Sukabumi0 1( April 1552 A*e Apen*i 6.00
Sukabumi0 2& Maret 1556 9nang Sutri$na 1.20
Sukabumi0 &0 N.pember 155' A<ang Sapari '.'0
Sukabumi0 2( Mei 155' Aban 1.'0
Sukabumi0 2( #e$ember 155' Ja<ang 1.00
Sukabumi0 16 Maret 1552 Ja<ang Ma<i* 1.60
Sukabumi0 2 Agu$tu$ 155' epen Supria*i 1.'0
Sukabumi0 2& Okt.ber 1552 Nur*in 1.20
Sukabumi0 2 Agu$tu$ 1552 Jaenal Abi*in '.20
Sukabumi0 2 Juni 155& K.mar @
Sukabumi0 22 ebruari 1552 )n*in 2.(0
Sukabumi0 25 Januari 155' A$ep Saepu*in 6.(0
Sukabumi0 1 Maret 1552 );e Sugama 6.60
Sukabumi0 21 September 155' Mu*in (.20
Sukabumi0 21 Januari 1552 Sali An%ari 6.60
Sukabumi0 ' ebruari 1552 An*i 6.(0
Sukabumi0 1 #e$ember 155' #aman 6.'0
Sukabumi0 5 Agu$tu$ 155' A*e Setia%an 2.00
Sukabumi0 12 Agu$tu$ 155' A*um 1.00
Sukabumi0 12 Agu$tu$ 1552 A*e +.<u*in 6.60
Sukabumi0 2 Agu$tu$155' Sukrila/ 6.(0
Sukabumi0 6 Maret 1552 9<ang 2.60
Sukabumi0' September 155' Jamalu*in 6.60
Sukabumi0 22 April 155' Mumu/ 1.60
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155& Lukman 6.20
Sukabumi0 12 Maret 1552 Atang 6.60
Sukabumi0 2 Agu$tu$ 155& #a*ang Supriatman 6.20
Sukabumi0 & N.pember 155' S.li/in 1.60
Sukabumi0 11 September 155' S.li/in 2.60
Sukabumi0 6 ebruari 155' Oli/ S.li/in (.00
Sukabumi0 21 ebruari 1552 )<en Abi*in 6.60
Sukabumi0 ( September 1552 Sa/r.ni 1.'0
Sukabumi0 12 Maret 1552 A$/ari Ab*ul +.<ak 2.00
Sukabumi0 ' ebruari1552 Aa, 5.00
Sukabumi0 1' April 155' Sarip 6.60
Sukabumi0 & Mei 155' )n<ang 1.20
Sukabumi0 1' Agu$tu$ 1552 Ma/4u* 6.(0
Sukabumi0 2 Januari 155' A,i 6.'0
Sukabumi0 ( Januari 1552 Aep Saepu*in 6.60
Sukabumi0 &0 Juli 155' )mut 1.60
Sukabumi0 2' Juni 155& Sam$u*in 2.(0
:ian<ur0 11 Januari 1556 9<ang Tatang (.00
Sukabumi0 ' Januari 1552 6am*an 1.60
Sukabumi0 12 ebruari 1552 Ku$tia%an 1.20
Sukabumi0 26 September 1552 9u$ Ku$%a,a 6.(0
Sukabumi0 1( September 155& +.$i*in 6.(0
Sukabumi0 2 Mei 1552 6eri 6.'0
Sukabumi0 1& N.pember 155& S.li/in 1.00
Sukabumi0 21 ebruari 155' A*e Mu/a,at 6.00
Sukabumi0 &0 September 1552 "aban S.ban*i 6.'0
Sukabumi0 ' April 155' A$ep Suka,at 6.'0
Sukabumi0 11 Juni 155' #a*ang 1.20
Sukabumi0 2( Okt.ber 155' )n*in (.20
Sukabumi0 1( April 155' Sar.p 1.20
Sukabumi0 25 Okt.ber 155' A,i 6.(0
Sukabumi0 2 Okt.ber 155' K/aeru*in 2.(0
Sukabumi0 ( Okt.ber 155' >.*i Ku$ma,a*i 2.60
Sukabumi0 25 Okt.ber 155' +a/mat Mul,a*i 2.20
Sukabumi0 2& Okt.ber 1552 Anen '.60
Sukabumi0 12 N.pember 1552 Kumu 6.'0
Sukabumi0 2( Agu$tu$ 155' A*e Su/erman 6.00
Sukabumi0 22 Juni 1552 Sa*iun !at.t 1.20
Sukabumi0 ' Januari 1552 A,i Saepul "a/ri 6.00
Sukabumi0 2 Maret 1552 ar*i 6.20
Sukabumi0 1 N.pember 155' A*e +.kib 6.(0
"an*ung0 & ebruari 1556 Ja<at Su*ra<at 6.60
Sukabumi0 22 Juni 1552 6. #a*ang riatna 6.00
Sukabumi0 1 Meret 155' Tata 1.00
Sukabumi0 15 Juli 155' On. Sur,atna 1.20
Sukabumi0 2 Okt.ber 1552 Ab*ul :/.li* 1.00
Sukabumi0 10 #e$ember 1552 K.maru*in 6.'0
Sukabumi0 1' Juni 1552 A$ma%i 6.'0
Sukabumi0 22 Maret 1552 +a/mat 6i*a,at 2.(0
Sukabumi0 1' Maret 1552 6en*i AS 6.60
Sukabumi0 12 September 1552 Su/en*i 6en*ra,ana 2.(0
Sukabumi0 1& Agu$tu$ 155' Suparman 2.60
Sukabumi0 2' September 155' #a*ang 6.(0
Sukabumi0 2& September 155' !.pur 1.00
Sukabumi0 2& Juni 1552 I%an Sukma%an 6.'0
Sukabumi0 2' N.pember 155' 9<ang Sam$u*in
6.60
Sukabumi0 25 Mei 1552 >a,a Suken Su<ana 6.'0
:ian<ur0 1' #e$ember 1552 9*in 6.'0
Sukabumi0 ' April 155' K.*ir Saripu*in '.(0
Sukabumi0 22 Januari 1552 ). Ku$ma%an 1.00
Sukabumi0 2& April 155' #i*in 6.60
Sukabumi0 16 Juni 1552 Aep Saepu*in 1.20
Sukabumi0 10 Juli 1552 +empil 2.'0
".g.r0 2& ebruari 1552 6erman$,a/ 6.60
Sukabumi0 2 Okt.ber 155' #i*in 6.'0
Sukabumi0 6 April 155' 6. #a/lan 2.(0
Sukabumi0 & Maret 155' Atin Supriatna 2.'0
:ian<ur0 2 April 1552 6. Nur*in A4gan*i 6.00
Sukabumi0 6 N.pember 1552 Ma$kun 1.'0
Sukabumi0 2( September 1552 S.*ikin 1.00
Sukabumi0 12 Januari 1556 A$ep Saepul./ 6.'0
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155' Nanang 6.'0
Sukabumi0 22 Mei 155& S.le/u*in 2.(0
Sukabumi0 11 Okt.ber 155' A$ep "u*iman 1.'0
Sukabumi0 1( Januari 1552 9$ep 6arun 6.(0
Sukabumi0 22 Okt.ber 155' 9;i Sanu$i 1.'0
Sukabumi0 10 N.pember 155' Sur,a*i 6.'0
Sukabumi0 12 Juli 155' );e Suparman 2.20
Sukabumi0 22 Juli 155' 9;up Sumarna 6.(0
Sukabumi0 ' N.pember 155' Ja,a I$kan*ar 2.(0
Sukabumi0 2' Okt.ber 155' a/rul A$ikin 2.00
Sukabumi0 2 N.pember 155& Je<en Su/erman 6.20
Sukabumi0 21 April 1552 Nurka$i/ 2.'0
Sukabumi0 25 Agu$tu$ 155' :a;u Su/erman 1.'0
"an*ung0 21 April 1552 A/ma* Sugan*a 6.60
Sukabumi0 26 September 1552 )n*in Supria*i 2.'0
Sukabumi0 2 ebruari 155& )n;en 6.60
Sukabumi0 1( April 155' A<un Junae*i 6.20
Jakarta0 2( April 155& T.ni A$tra 6.'0
Sukabumi0 22 Juni 155' Je<en 6.20
Sukabumi0 26 Agu$tu$ 155' 9<ang Suparman 1.20
Sukabumi0 25 Okt.ber 1552 S. >ant. 1.00
Sukabumi0 2 Juni 1552 Sur,a*i 2.60
:ian<ur0 22 Juli 155' Na$ru*in 1.20
Sukabumi0 22 Maret 155' Kurnia%an 6.20
Sukabumi0 16 Juli 1552 Mu$t.4a 1.00
Sukabumi0 12 Mei 155& Saepul./ 2.(0
Sukabumi0 2& N.pember 155' :e;e Lukman 6.'0
"an*ung0 11 Juli 1552 A. S.pan*i 6.'0
Sukabumi0 21 Okt.ber 155' Iing Mar$u*in 1.20
Sukabumi0 1' Agu$tu$ 155' Juan*i 6.(0
Sukabumi0 21 Juli 155' 6. A$ep Ab*ulla/ 6.(0
Sukabumi0 22 Juni 1552 Ma/mu*in 2.20
Sukabumi0 10 April 155' Kan*ul +ukan*a @
Sukabumi0 1( April 155' Ma<i* 6.60
Sukabumi0 1 #e$ember 1552 +a/mat 6.'0
Sukabumi0 5 Agu$tu$ 155' A;/ma* Mamat 6.20
Sukabumi0 2 N.pember 155& Aman 6.(0
:ian<ur0 15 April 155' 6en*i 6.(0
Sukabumi0 11 Maret 155' Jumena 1.'0
Sukabumi0 16 Okt.ber 155' Ja<ang Sa*ili 6.60
Sukabumi0 ( Juli 155' 9<ang Sup,ani 1.00
Sukabumi0 1 Januari 1552 A*e Car$a 2.(0
Sukabumi012 Juli 1552 #ian Tau4ik Apan*i 6.00
Sukabumi0 1 Mei 155' Arip 2.60
Sukabumi0 1 Juni 155' T/./ir 2.00
Sukabumi0 2 Okt.ber 155' Ipin 6.'0
Sukabumi0 ( Juni 1552 9mar Sai* (.00
Sukabumi0 ' Juli 1552 6. Ab*ul +.<ak 6.(0
Sukabumi0 25 September 1552 Karta 1.60
Sukabumi0 21 #e$ember 1552 A*e '.00
Sukabumi0 1 Juni 1552 Agu$ 6.60
Sukabumi02( N.pember 1556 )n*ang +amlan 6.(0
Sukabumi0 11 #e$ember 155' A*e +u$taman 1.20
Sukabumi0 &0 September 155' #a*ang 2.(0
Jakarta0 ' Agu$tu$ 1552 Sae4ul "a$ri 1.60
Sukabumi0 22 September 155' Sulaeman 6.'0
Sukabumi012 Okt.ber 1552 A$ep Supriatna 2.(0
Sukabumi0 12 #e$ember 155' "ubun 6.00
Sukabumi0 1 Januari 155& #i*in 1.20
Sukabumi0 20 Januari 1552 #e*en An*ri 2.(0
.ntianak0 1 Agu$tu$ 1552 Slamet "a/aru*in 1.'0
Sukabumi0 22 Juni 1552 +i*%an 6.00
Sukabumi0 ( Maret 155' Su*ra<at 6.00
Sukabumi0 6 ebruari 1552 A$ep 2.(0
Sukabumi0 2' ebruari 1552 arman 1.60
Sukabumi0 2' Agu$tu$ 155' Sumanta '.(0
Sukabumi0 & September 1552 9. Su/an*i (.20
Sukabumi0 2( Juli 155' Aep 6.60
"an*ung0 26 Juni 1552 A,ut Sutar<a (.00
Sukabumi0 21 Mei 1552 9<ang Cil*ani 6.'0
Sukabumi0 11 Mei 155' Maman 6.'0
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 1552 Karna 6.20
Sukabumi0 1& Okt.ber 1552 Nunu/ 6.(0
Sukabumi0 &0 Januari 155' A*e 6.'0
Sukabumi0 10 Januari 155' 6. Mu/ibban 3au7i (.20
"an*ung0 5 Juni 1552 #.*, +ukman Mei*iant. 2.(0
Sukabumi0 2( Mei 155' A$ep Su/en*ar 1.(0
Sukabumi0 22 N.pember 1552 9<ang Sup,ani 2.60
Sukabumi0 11 N.pember 155' Saepu*in 1.(0
Sukabumi0 & Juni 1552 A.m @
Sukabumi0 &0 N.pember 155' :e;ep 6.00
Sukabumi0 2( ebruari 1552 Ju*in 6.'0
Sukabumi0 1 Juni 155' Nan*an !inan<ar 1.00
Sukabumi0 12 Juli 1552 6. M.;/. >u$up 6.60
Sukabumi0 1 Juni 1552 Nan*ang A;ep 6.20
Sukabumi0 1& N.pember 155' Ku$na*i 6.20
Sukabumi0 20 Januari 1552 Jatman 1.(0
Sukabumi0 12 Juni 155' Kiki 6.00
Sukabumi0 25 Juli 155' M. Ab*ul./ 6.00
Sukabumi0 20 Okt.ber 155' Mamin 6.20
Sukabumi0 ' Agu$tu$ 155' #./man Ab*ur./man 6.60
Sukabumi0 & April 1552 #e*e Nur*in 6.60
Sukabumi0 25 Juni 1552 #a*ang 1.00
Sukabumi0 5 September 155' MaGmur 6.'0
Sukabumi0 1 Juli 155' A*e Ab*ur./man 1.60
Sukabumi0 &1 Mei 1552 #e*en 6.00
Sukabumi0 22 April 1552 M.#e*i +.$a*i 1.'0
Sukabumi0 1 Januari 1552 #i*in +a/a,u 6.'0
Sukabumi0 2' N.pember 155' Mam*u/ 1.00
Sukabumi0 20 Okt.ber 155' Maman Su/erman 6.(0
Sukabumi0 ( Maret 155' Su*ra<at 6.20
Sukabumi0 20 ebruari 155& M.m.n Nurbamin 6.00
Subang0 2 September 155' Sugit. 6.20
Sukabumi0 ( ebruari 1552 T.panu*in 1.00
Sukabumi0 21 Agu$tu$ 155' #e*i Mul,ana 2.20
Sukabumi0 12 Juni 1552 A/ma* +i4ai 2.'0
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155' S.li/in 6.'0
Sukabumi0 1 Okt.ber 155' +u$%an*i 6.20
Sukabumi0 2 Juli 155' A/ma* 3ai$al 2.(0
Sukabumi0 2' April 1552 Sai Sa$mita 2.(0
Kalimantan0 2' Agu$tu$ 155' I$kan*ar #J. 1.00
Sukabumi0 11 September 155' Nani 2.'0
Sukabumi0 1 Juni 1552 A/ma* +ipai 1.20
Sukabumi0 & Juni 155' Je<en 2.00
Sukabumi0 1& Agu$tu$ 155& #e*i Suti$na (.60
Sukabumi0 2 Okt.ber 1552 ul./ 2.60
Sukabumi0 1( Maret 155' +.6. M.e;/tar T 1.'0
Sukabumi0 1& Juni 1556 9*in 6.20
Sukabumi0 2( Agu$tu$ 155' "ubun 6.'0
Sukabumi0 & Juli 1552 Opa 2.60
Sukabumi0 2 ebruari 1552 Ma<i* 1.(0
Sukabumi0 11 Januari 1552 #. Ciranta 6.00
Sukabumi0 2( N.pember 155' Sa/ir 6.(0
:ima/i0 2( September 1552 S.*ikun 6.00
Sukabumi0 12 ebruari 1552 6erman 6.00
Sukabumi0 12 ebruari 1552 A*e4 S,a/r.m, 6.00
Sukabumi0 ' September 155' )$a K.$%ara 1.00
Sukabumi0 2( Juni 1552 A*ang 2.00
Sukabumi0 0( Maret 1552 Te*i +i$%an*i 6.(0
Sukabumi0 10 ebruari 1552 Nanang 6a$an Sa*ili 6.(0
Sukabumi0 11 N.pember 155' #a*in 6.(0
Sukabumi0 2( September 1556 Sur,a*i 6.60
Sukabumi0 10 Juli 155' S.le/ (.'0
Sukabumi0 2' Okt.ber 155' Ja,a Sunar,a 2.(0
Sukabumi0 ' Juli 155' >ani >akub 1.'0
Sukabumi0 2' Agu$tu$ 1552 A$ep 2.60
6.2& H#I?-0I
5
10
11
12
1&
1'
12
16
11
1(
15
20
21
22
2&
2'
22
26
21
2(
221
222
22&
22'
2&2
2&6
2&1
2&(
A'mad A/andi, S.Pd.,M.Pd.
- 10 11 12 13 1)
"
.

I
n
g
g
r
i
$

r
a
k
t
i
k

(
"
.

I
n
g
)
M
a
t
e
m
a
t
i
k
a

r
a
k
t
i
k

A
I

r
a
k
t
i
k

(

A
I
)
'.(0 2.20
2.60 2.00
6.(0 6.22
'.00 2.12
2.'0 '.20
2.00 2.20
1.'0 6.22
6.20 2.20
6.20 &.12
'.'0 2.20
6.(0 2.00
6.(0 '.12
6.60 '.22
2.60 '.20
6.20 2.22
6.'0 '.22
6.20 '.22
6.00 2.12
6.'0 2.20
2.(0 2.00
1.00 '.20
6.60 6.00
1.00 '.12
(.20 '.12
6.60 6.00
2.(0 2.00
6.60 2.22
2.(0 '.20
6.00 '.20
6.00 2.22
1.00 2.22
6.00 2.00
1.60 2.00
6.'0 '.22
6.60 2.00
@ @
1.00 2.12
6.00 2.00
1.00 '.12
1.'0 2.00
1.20 2.12
6.60 '.20
6.'0 2.20
6.00 2.22
1.'0 2.22
'.20 '.12
(.00 6.00
'.60 2.00
2.00 '.00
6.(0 '.22
6.60 2.12
&.20 2.22
6.'0 2.20
2.60 2.12
6.00 6.22
(.00 '.22
2.'0 '.20
'.(0 '.20
2.00 2.00
(.60 6.00
2.60 2.00
6.20 '.20
6.60 2.20
6.60 2.00
6.(0 '.20
6.'0 '.12
2.(0 2.00
6.00 '.00
1.60 '.20
6.00 '.20
1.00 '.22
1.20 6.22
6.60 2.00
6.20 2.20
6.(0 '.22
2.(0 '.00
1.'0 '.00
1.'0 '.12
1.20 6.22
6.60 6.00
6.60 2.22
'.60 6.00
1.20 6.00
'.'0 '.22
2.20 2.22
6.00 2.12
2.'0 6.22
6.60 2.00
6.'0 2.00
2.'0 '.12
6.(0 6.00
6.20 2.20
6.'0 1.22
6.(0 '.12
1.20 6.22
1.00 2.12
2.60 2.00
2.20 &.12
2.(0 6.22
2.20 '.12
6.(0 2.22
2.(0 '.00
6.'0 2.20
6.'0 2.22
1.00 2.22
6.'0 2.22
1.00 2.00
2.60 '.12
'.(0 &.12
2.(0 2.20
1.'0 2.12
6.(0 2.22
1.20 2.00
'.60 2.12
6.'0 '.20
2.00 &.12
2.20 '.12
&.20 '.00
(.'0 2.00
6.60 2.00
1.'0 2.00
6.00 '.00
1.'0 &.12
6.00 6.00
1.60 2.00
6.(0 2.22
6.60 '.20
'.00 &.12
6.(0 6.00
2.00 '.22
6.60 '.20
2.60 '.00
2.'0 '.12
1.'0 &.12
1.00 '.22
2.60 &.22
6.60 '.12
2.20 2.20
1.20 '.00
6.'0 2.22
1.'0 6.12
6.'0 '.12
6.(0 2.22
6.60 '.20
6.60 2.20
2.'0 &.20
6.(0 '.12
2.00 2.20
6.60 2.00
6.00 '.22
1.'0 2.22
2.60 '.12
6.00 2.20
@ @
6.00 2.22
6.20 '.20
6.(0 2.20
6.(0 2.22
6.'0 2.22
6.(0 2.20
6.'0 2.22
6.60 2.22
1.00 '.12
6.00 '.22
6.60 2.00
2.00 2.12
6.(0 2.22
1.20 2.00
1.60 &.12
6.00 '.22
2.'0 2.00
2.(0 '.22
2.(0 '.20
2.00 &.22
'.(0 &.00
1.20 '.12
2.00 &.12
'.(0 '.22
2.60 '.22
6.60 '.20
6.00 2.00
(.'0 1.00
1.'0 2.22
6.20 2.22
2.(0 2.12
1.60 2.22
2.(0 '.20
6.60 6.20
2.(0 6.22
1.'0 2.12
1.60 2.22
'.(0 2.12
6.00 2.22
6.(0 6.00
2.60 '.12
(.(0 2.12
6.20 2.00
6.60 2.22
2.60 2.12
(.'0 2.22
@ @
6.00 2.00
6.00 2.12
2.(0 6.00
1.60 &.00
6.'0 2.00
2.60 6.00
2.'0 2.00
6.(0 2.22
2.'0 '.22
2.(0 '.22
2.'0 2.00
2.60 2.20
6.20 6.00
6.60 2.20
1.(0 2.12
6.(0 2.00
2.(0 2.12
2.(0 6.00
6.'0 2.20
1.60 '.22
'.'0 6.00
1.00 2.12
6.60 '.12
6.(0 2.12
2.00 2.00
6.60 2.00
'.60 '.12
1.(0 '.00
6.00 2.20
1.00 6.22
6.'0 '.12
1.'0 2.22
6.00 '.12
6.20 6.22
6.(0 '.12
2.(0 &.12
2.(0 '.22
6.(0 2.22
6.20 '.20
6.60 6.00
6.(0 '.12
6.20 2.00
6.60 2.00
(.00 2.22
2.'0 2.22
1.'0 2.22
1.00 2.00
6.00 2.12
6.60 2.00
1.'0 '.12
2.(0 6.00
(.60 2.12
1.60 2.12
2.'0 &.12
6.20 &.20
2.(0 6.22
6.&1 H#I?-0I 2.02 H#I?-0I H#I?-0I H#I?-0I
1* 1% 1( 18 1- 20

K
n

r
a
k
t
i
k
I

A

r
a
k
t
i
k

(
I

A
)
I

S

r
a
k
t
i
k
'.20
(.00
2.12
1.20
2.00
6.12
6.00
'.12
6.00
2.12
2.20
6.22
2.12
1.00
2.00
1.22
2.12
6.20
6.00
1.00
6.20
1.00
6.20
1.22
6.00
2.22
6.00
2.20
2.22
2.12
6.00
1.20
2.12
1.22
&.12
@
2.12
6.20
'.00
1.00
2.12
1.22
6.22
2.12
6.20
6.20
6.20
6.22
6.22
6.12
6.12
2.12
2.22
6.12
2.20
1.12
2.12
6.22
6.22
(.20
6.12
(.00
1.20
1.12
6.00
1.00
6.20
1.22
1.22
1.00
1.00
6.12
1.22
1.20
1.12
6.20
1.12
6.12
(.20
1.00
6.00
'.12
6.22
2.20
'.20
6.00
'.22
6.20
2.12
6.22
6.20
6.12
6.12
1.00
6.22
6.00
2.20
'.12
2.00
2.20
2.20
'.12
6.20
2.22
6.12
6.22
2.12
6.20
2.12
2.20
6.22
1.22
2.00
2.20
6.00
'.12
6.00
6.00
1.22
6.12
6.22
'.20
6.22
6.20
2.22
6.20
2.20
'.12
'.20
2.12
2.20
2.20
2.12
1.20
2.12
6.20
6.22
6.22
2.20
1.22
6.00
2.00
6.00
6.22
2.12
6.20
6.00
6.12
6.22
1.00
6.22
6.22
'.20
@
'.20
1.22
6.00
1.12
2.20
(.00
6.00
6.12
6.00
6.00
2.12
2.20
2.20
1.12
6.20
1.22
'.00
6.00
6.22
6.00
&.12
1.20
2.22
2.22
6.00
2.22
6.00
1.00
2.20
6.12
6.00
6.12
2.20
6.00
2.12
1.12
2.20
6.12
2.22
6.20
2.20
1.12
6.00
6.12
6.22
6.20
@
6.22
6.00
6.22
1.00
6.00
2.00
2.22
1.00
2.12
6.20
2.00
'.00
6.20
6.22
2.12
6.00
2.20
6.00
2.20
6.20
2.12
2.20
2.12
2.22
2.20
'.22
2.12
2.20
2.22
2.22
6.20
6.22
6.00
&.12
6.12
'.22
2.22
2.12
2.12
2.00
1.00
2.00
6.20
2.22
6.20
2.12
1.22
'.00
6.22
2.22
2.12
6.00
1.20
'.22
2.22
'.12
H#I?-0I H#I?-0I 6.01 H#I?-0I H#I?-0I H#I?-0I
21 22 23 2) 2* 2%

)
N
J
A
S

r
a
k
t
i
k

(
p
e
n
<
a
$
)
S
)
N
"
9
#

r
a
k
t
i
k

(
S
)
N
"
9
#
)
"
.

S
9
N
#
A

r
a
k
t
i
k

(
"
.

S
u
n
)
H#I?-0I H#I?-0I H#I?-0I H#I?-0I H#I?-0I H#I?-0I
NI
130%)02%(
131)31812
131%32*3)
1318*3((%
1312*8)--
131*-318(
1310((-21
131*%123*
131-8%0(-
1321-13%3
1&21&1265
1&20'1'&0
13181)(%*
'(0122'1(
)801%1)-*
13088)0-3
'(0200206
'(0200212
2( 28$00 2- 30 31 32
K
O
M

9
T
)
+

r
a
k
t
i
k
(
K
O
M

.
)
)
l
e
k
t
r
.
n
i
k
a

r
a
k
t
i
k

(
)
l
e
k
t
r
)
"
T
F

+
A
K
T

(
"
T
F
)
H#I?-0I H#I?-0I H#I?-0I H#I?-0I H#I?-0I H#I?-0I
angkat-g.l <abatan unit ker<a
Pem"ina 0&$ 1 /';/"
!uru embina TK.1 SMN 1 S9KALA+AN!
Pem"ina 0&$ 1 /';/"
!uru embina TK.1 SMN 1 S9KALA+AN!
Penata/ '''/<
!uru #e%a$a SMN 1 S9KALA+AN!
Pem"ina /';/a
!uru embina SMN 1 S9KALA+AN!
Pem"ina /';/a
!uru embina SMN 1 S9KALA+AN!
Pem"ina /';/a
!uru embina SMN 1 S9KALA+AN!
Penata/ '''/<
!uru #e%a$a SMN 1 S9KALA+AN!
Pem"ina /';/a
!uru embina SMN 1 S9KALA+AN!
Pem"ina /';/a
!uru embina SMN 1 S9KALA+AN!
enata Mu*a - III-a !uru Ma*,a SMN 1 S9KALA+AN!
Pem"ina /';/a
!uru embina SMN 1 S9KALA+AN!
enata TK.1-III-* !uru #e%a$a TK.1 SMN 1 S9KALA+AN!
Pem"ina /';/a
!uru embina SMN 1 S9KALA+AN!
enata TK.1-III-* !uru #e%a$a TK.1 SMN 1 S9KALA+AN!
enata Mu*a - III-a !uru Ma*,a SMN 1 S9KALA+AN!
enata Mu*a - III-a !uru Ma*,a SMN 1 S9KALA+AN!
enata Mu*a - III-a !uru Ma*,a SMN 1 S9KALA+AN!
Penata/ '''/<
!uru #e%a$a SMN 1 S9KALA+AN!
enata Mu*a - III-a !uru Ma*,a SMN 1 S9KALA+AN!
SMN 1 S9KALA+AN!
SMN 1 S9KALA+AN!
enata Mu*a - III-a !uru Ma*,a SMN 1 S9KALA+AN!
33 3)$00 3* 3% 3(
J
9
M
L
A
6
+
a
t
a
@
r
a
t
a
K
)
L
M

K
S
)
K
O
L
A
6
K
)
L
A
S
1(.'0 '.60 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
26.(0 6.10 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.20 6.&0 & SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2&.(2 2.56 ' SMN 1 S9KALA+AN! 5A
15.10 '.5& 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2'.02 6.01 6 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
26.62 6.66 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.22 2.26 ( SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.22 2.6' 5 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.62 2.66 10 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2&.20 2.(( 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.20 6.&0 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2&.'0 2.(2 1& SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.&0 6.&& 1' SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2&.'2 2.(6 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.50 6.'( 16 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.60 2.62 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.'2 6.&6 1( SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2'.50 6.2& 15 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2'.(0 6.20 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2'.60 6.12 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
21.60 6.50 & SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2'.'2 6.11 ' SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2(.20 1.02 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2'.60 6.12 6 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.62 2.66 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2&.(2 2.56 ( SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2&.00 2.12 5 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
20.12 2.0' 10 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2'.'0 6.10 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.22 6.&1 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
26.10 6.2& 1& SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.12 6.'' 1' SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.10 6.2( 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
15.22 '.(5 16 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
0.00 0.00 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2'.&0 6.0( 1( SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2'.&0 6.0( 15 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.&2 2.25 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
21.60 6.50 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.&0 6.&& & SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.12 6.25 ' SMN 1 S9KALA+AN! 5A
2'.22 6.1' 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
22.00 2.20 6 SMN 1 S9KALA+AN! 5A
26.12 6.2' 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.02 2.21 ( SMN 1 S9KALA+AN! 5"
21.&0 6.(& 5 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
21.'2 2.&6 10 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
21.(2 2.'6 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.'0 6.&2 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.&0 6.&& 1& SMN 1 S9KALA+AN! 5"
20.(0 2.20 1' SMN 1 S9KALA+AN! 5"
2&.&2 2.(' 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.10 6.'& 16 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
2&.&2 2.(' 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
2(.00 1.00 1( SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.22 2.26 15 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.52 2.1' 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
21.22 2.&1 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
&2.10 (.0& & SMN 1 S9KALA+AN! 5"
2&.52 2.55 ' SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.50 6.'( 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
26.'0 6.60 6 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.12 6.'' 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
2&.50 2.5( ( SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.12 6.'' 5 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
2&.10 2.1( 10 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.22 6.&1 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
26.52 6.1' 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
2'.10 6.1( 1& SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.02 6.26 1' SMN 1 S9KALA+AN! 5"
21.00 6.12 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.22 6.&1 16 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
26.20 6.22 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
2'.(0 6.20 1( SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.10 2.6( 15 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.22 6.&5 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
26.10 6.2& 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
&0.12 1.2' & SMN 1 S9KALA+AN! 5"
26.(0 6.10 ' SMN 1 S9KALA+AN! 5"
2'.62 6.16 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
21.12 2.25 6 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
22.02 6.26 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
15.&2 '.(' ( SMN 1 S9KALA+AN! 5"
15.22 '.(5 5 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
2'.12 6.0' 10 SMN 1 S9KALA+AN! 5"
21.50 2.'( 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.&0 6.&& 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2&.12 2.15 1& SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.60 2.62 1' SMN 1 S9KALA+AN! 5:
26.10 6.2& 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.02 6.26 16 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
26.'0 6.60 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.22 6.&5 1( SMN 1 S9KALA+AN! 5:
26.50 6.1& 15 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.12 6.'' 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.20 2.6& 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
20.10 2.0& & SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.(2 2.11 ' SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.02 2.21 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2&.&2 2.(' 6 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
20.12 2.0' 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.20 6.&0 ( SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2&.50 2.5( 5 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.'0 6.&2 10 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2'.20 6.1& 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2'.12 6.0' 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2&.22 2.(1 1& SMN 1 S9KALA+AN! 5:
15.10 '.1( 1' SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2&.(0 2.52 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
26.00 6.20 16 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
26.20 6.6& 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.60 2.62 1( SMN 1 S9KALA+AN! 5:
15.'2 '.(6 15 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2&.&0 2.(& 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
15.&0 '.(& 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
21.&2 2.&' & SMN 1 S9KALA+AN! 5:
15.20 '.(0 ' SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2(.02 1.01 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.&2 6.&' 6 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.02 6.26 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
20.50 2.2& ( SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2&.20 2.(0 5 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.50 6.'( 10 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2'.62 6.16 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
22.52 6.'5 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2&.00 2.12 1& SMN 1 S9KALA+AN! 5:
11.10 '.'& 1' SMN 1 S9KALA+AN! 5:
2'.10 6.0& 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5:
20.(0 2.20 16 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
21.60 2.'0 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
21.&0 2.&& 1( SMN 1 S9KALA+AN! 5#
21.&0 2.&& 15 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
26.02 6.21 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2&.60 2.50 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
20.12 2.15 & SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2'.20 6.02 ' SMN 1 S9KALA+AN! 5#
20.12 2.0' 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2&.10 2.1( 6 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
22.10 6.2( 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
21.&2 6.(' ( SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2&.12 2.15 5 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2&.62 2.51 10 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2'.22 6.1' 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2'.02 6.01 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
22.'0 2.60 1& SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2&.&2 2.(' 1' SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2&.62 2.51 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2'.22 6.06 16 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2'.'2 6.11 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
22.10 6.'& 1( SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2&.'0 2.(2 15 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
21.20 2.&0 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
0.00 0.00 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
22.&2 2.25 & SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2'.&2 6.05 ' SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2'.20 6.1& 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
26.60 6.62 6 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2&.52 2.55 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
21.10 6.5& ( SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2'.22 6.06 5 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
22.60 6.'0 10 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2&.22 2.(5 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
22.22 2.26 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
22.52 2.1' 1& SMN 1 S9KALA+AN! 5#
21.22 2.&1 1' SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2&.52 2.55 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
21.52 6.55 16 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2'.62 6.16 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
22.10 6.2( 1( SMN 1 S9KALA+AN! 5#
1(.'0 '.60 15 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
22.62 2.66 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5#
2&.&2 2.(' 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
21.'2 2.&6 & SMN 1 S9KALA+AN! 5)
11.&2 '.&' ' SMN 1 S9KALA+AN! 5)
21.02 6.16 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
20.'0 2.10 6 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
20.10 2.0& 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
21.(2 2.'6 ( SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2&.22 2.(5 5 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
22.(0 2.10 10 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
25.(0 1.'2 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2'.12 6.0' 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2'.20 6.02 1& SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2&.&2 2.(' 1' SMN 1 S9KALA+AN! 5)
21.20 6.(0 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
20.60 2.12 16 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
21.&0 6.(& 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2'.'0 6.10 1( SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2(.50 1.2& 15 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2'.12 6.15 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2&.10 2.5& 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
22.10 2.6( & SMN 1 S9KALA+AN! 5)
26.10 6.2& ' SMN 1 S9KALA+AN! 5)
22.22 2.26 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
&0.20 1.6& 6 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2&.00 2.12 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
26.'0 6.60 ( SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2&.20 2.(0 5 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
21.52 6.55 10 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
0.00 0.00 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2&.22 2.(1 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2'.12 6.0' 1& SMN 1 S9KALA+AN! 5)
22.02 6.26 1' SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2'.20 6.02 12 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2&.60 2.50 16 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
22.(0 2.10 11 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2&.'2 2.(6 1( SMN 1 S9KALA+AN! 5)
22.02 6.26 15 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
21.'0 2.&2 1 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
22.12 2.65 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
22.00 2.20 & SMN 1 S9KALA+AN! 5)
21.10 2.'& ' SMN 1 S9KALA+AN! 5)
22.10 6.'& 2 SMN 1 S9KALA+AN! 5)
2'.12 6.15 6 SMN 1 S9KALA+AN! 53
26.50 6.1& 1 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2&.(0 2.52 ( SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.'2 6.11 5 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.20 6.02 10 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.'0 6.10 11 SMN 1 S9KALA+AN! 53
22.12 6.25 12 SMN 1 S9KALA+AN! 53
22.&2 2.25 1& SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.22 6.06 1' SMN 1 S9KALA+AN! 53
2&.&0 2.(& 12 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.(0 6.20 16 SMN 1 S9KALA+AN! 53
20.10 2.1( 11 SMN 1 S9KALA+AN! 53
21.22 2.&1 1( SMN 1 S9KALA+AN! 53
21.20 2.&( 15 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2&.20 2.(( 1 SMN 1 S9KALA+AN! 53
22.22 2.6' 2 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.&0 6.0( & SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.62 6.16 ' SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.&0 6.0( 2 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2&.52 2.55 6 SMN 1 S9KALA+AN! 53
21.20 2.&0 1 SMN 1 S9KALA+AN! 53
26.50 6.1& ( SMN 1 S9KALA+AN! 53
15.'0 '.(2 5 SMN 1 S9KALA+AN! 53
22.10 2.6( 10 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.00 6.00 11 SMN 1 S9KALA+AN! 53
22.(2 2.11 12 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2&.20 2.(0 1& SMN 1 S9KALA+AN! 53
26.&2 6.25 1' SMN 1 S9KALA+AN! 53
22.20 2.22 12 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.50 6.2& 16 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.20 6.1& 11 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2&.12 2.15 1( SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.'0 6.10 15 SMN 1 S9KALA+AN! 53
26.22 6.26 1 SMN 1 S9KALA+AN! 53
20.12 2.15 2 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.62 6.16 & SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.20 6.02 ' SMN 1 S9KALA+AN! 53
2'.&2 6.05 2 SMN 1 S9KALA+AN! 53
26.52 6.1' 6 SMN 1 S9KALA+AN! 53
25.22 1.&1 1 SMN 1 S9KALA+AN! 53
15.20 '.(0 ( SMN 1 S9KALA+AN! 53
22.&2 2.25 5 SMN 1 S9KALA+AN! 53
22.'0 2.60 10 SMN 1 S9KALA+AN! 53
2&.62 2.51 15
1
2
&
'
2
6
1
1
2
&
'
2
6
1
(
5
10
11
12
1&
1'
12
16
11
1(
15
20
21
22
2&
2'
1
2
&
'
2
6
1
(
5
10
11
12
1&
1'
12
16
11
1(
15
20
21
22
2&
2'
38 )1 )2 )3 ))
+
9
A
N
!

A
K
)
T

S
O
A
L
No/or P'0'r%a 1 001 0/2 019 3 19 ora!" A 1
" 2
A &
" '
A 2
" 6
A 1
" (
A 5
" 10
A 11
" 12
A 1&
" 1'
A 12
" 16
A 11
" 1(
A 15
No/or P'0'r%a 1 020 0/2 0)8 3 19 ora!" " 20
No/or P'0'r%a 1 021 0/2 0*0 3 20 ora!" A 21
" 22
A 2&
" 2'
A 22
" 26
A 21
" 2(
A 25
" &0
A &1
" &2
A &&
" &'
A &2
" &6
A &1
" &(
No/or P'0'r%a 1 0)9 0/2 0+- 3 19 ora!" A &5
" '0
No/or P'0'r%a 1 0*1 0/2 0,0 3 20 ora!" A '1
" '2
A '&
" ''
A 1
" 2
A &
" '
A 2
" 6
A 1
" (
A 5
" 10
A 11
" 12
A 1&
No/or P'0'r%a 1 0+8 0/2 0-, 3 19 ora!" " 1'
A 12
" 16
No/or P'0'r%a 1 0,1 0/2 080 3 20 ora!" A 11
" 1(
A 15
" 20
A 21
" 22
A 2&
" 2'
A 22
" 26
A 21
" 2(
A 25
" &0
A &1
" &2
No/or P'0'r%a 1 0-- 0/2 9+ 3 19 ora!" A &&
" &'
A &2
" &6
No/or P'0'r%a 1 081 0/2 100 3 20 ora!" A &1
" &(
A &5
" '0
A '1
" '2
A '&
" ''
A 1
" 2
A &
" '
A 2
" 6
A 1
No/or P'0'r%a 1 9, 0/2 11* 3 19 ora!" " (
A 5
" 10
A 11
" 12
No/or P'0'r%a 1 101 0/2 120 3 20 ora!" A 1&
" 1'
A 12
" 16
A 11
" 1(
A 15
" 20
A 21
" 22
A 2&
" 2'
A 22
" 26
No/or P'0'r%a 1 11+ 0/2 1)) 3 19 ora!" A 21
" 2(
A 25
" &0
A &1
" &2
No/or P'0'r%a 1 121 0/2 1*0 3 20 ora!" A &&
" &'
A &2
" &6
A &1
" &(
A &5
" '0
A '1
" '2
A '&
" ''
A '2
No/or P'0'r%a 1 1)* 0/2 1+2 3 19 ora!" " 1
A 2
" &
A '
" 2
A 6
" 1
No/or P'0'r%a 1 1*1 0/2 1,0 3 20 ora!" A (
" 5
A 10
" 11
A 12
" 1&
A 1'
" 12
A 16
" 11
A 1(
" 15
No/or P'0'r%a 1 1+) 0/2 1-1 3 19 ora!" A 20
" 21
A 22
" 2&
A 2'
" 22
A 26
" 21
No/or P'0'r%a 1 1,1 0/2 180 3 20 ora!" A 2(
" 25
A &0
" &1
A &2
" &&
A &'
" &2
A &6
" &1
A &(
No/or P'0'r%a 1 1-2 0/2 190 3 19 ora!" " &5
A '0
" '1
A '2
" '&
A ''
" 1
A 2
" &
No/or P'0'r%a 1 181 0/2 200 3 20 ora!" A '
" 2
A 6
" 1
A (
" 5
A 10
" 11
A 12
" 1&
No/or P'0'r%a 1 191 0/2 209 3 19 ora!" A 1'
" 12
A 16
" 11
A 1(
" 15
A 20
" 21
A 22
" 2&
No/or P'0'r%a 1 201 0/2 220 3 20 ora!" A 2'
" 22
A 26
" 21
A 2(
" 25
A &0
" &1
A &2
No/or P'0'r%a 1 210 0/2 228 3 19 ora!" " &&
A &'
" &2
A &6
" &1
A &(
" &5
A '0
" '1
A '2
" '&
No/or P'0'r%a 1 221 0/2 2*0 3 20 ora!" A ''
" '2
A 1
" 2
A &
" '
A 2
" 6
No/or P'0'r%a 1 229 0/2 2*- 3 19 ora!" A 1
" (
A 5
" 10
A 11
" 12
A 1&
" 1'
A 12
" 16
A 11
" 1(
No/or P'0'r%a 1 2*1 0/2 2,0 3 20 ora!" A 15
" 20
A 21
" 22
A 2&
" 2'
A 22
No/or P'0'r%a 1 2*8 0/2 2,+ 3 18 ora!" " 26
A 21
" 2(
A 25
" &0
A &1
" &2
A &&
" &'
A &2
)* )% )( )8
)- *0 *1 *2
*3 *) ** *%
*( *8 *-
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201
SURAT KETERANGAN HASIL PRA U'IAN NASI-NAL /PRA UN0
SEK-LAH MENENGAH PERTAMA
Ta1un Pela2a.an ##93#1#
*'*r ) ,22.1&103-SMP&2010
>ang bertan*atangan *i ba%a/ ini Kepala Sek.la/ Menenga/ ertama Negeri 1 Sukalarang
Kabupaten Sukabumi0 menerangkan ba/%aA
Nama A YUNI SA4ITRI
Nama Orang Tua A A$ep
N.m.r In*uk A 010(01&0&
Sek.la/ A$al A SMN 1 S9KALA+AN!
tela/ mengikuti *an lulu$ 9<ian Sek.la/ *an 9<ian Na$i.nal *engan /a$il $ebagai berikutA
N.. Mata ela<aran Tuli$
1 "a/a$a In*.ne$ia 2.60
2 "a/a$a Inggri$ 2.(0
& Matematika 6.22
' Ilmu engeta/uan Alam '.12
Jumla/ 22.'0
+ata@rata +.)#
"er*a$arkan /a$il nilai *iata$ maka $i$%a ter$ebut *in,atakanA
LULUS 3 TIDAK LULUS
Sukabumi0 11 Maret 2010
Kepala Sek.la/ en,elenggara0
D.s. Endan5 Ru6ana
NI 152&0(26151(0&100&
1
221
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201
SURAT KETERANGAN HASIL U'IAN NASI-NAL SEMENTARA /SKHUNS0
SEK-LAH MENENGAH PERTAMA
Ta1un Pela2a.an ##%3##9
*'*r ) ,22.1&103-SMP&2009
>ang bertan*atangan *i ba%a/ ini Kepala Sek.la/ Menenga/ ertama Negeri 1 Sukalarang
Kabupaten Sukabumi0 menerangkan ba/%aA
Nama A AI RASTIKA
Nama Orang Tua A A$ep Saepul A<i7
N.m.r In*uk A 010(01016
Sek.la/ A$al A SMN 1 S9KALA+AN!
tela/ mengikuti *an lulu$ 9<ian Sek.la/ *an 9<ian Na$i.nal *engan /a$il $ebagai berikutA
N.. Mata ela<aran Tuli$ raktik
I. 9<ian Na$i.nal
1 "a/a$a In*.ne$ia (.20
2 "a/a$a Inggri$ 2.60
& Matematika 2.00 @
' Ilmu engeta/uan Alam (.00
Jumla/ 26.(0 0.00
II. 9<ian Sek.la/
2 en*i*ikan Agama
6 en*i*ikan Ke%arganegaraan @
1 Ilmu engeta/uan S.$ial @
( en*i*ikan Ja$mani *an Ke$e/atan @
5 Seni "u*a,a
10 Tekn.l.gi In4.rma$i *an K.munika$i
11 Muatan L.kal A
a. "a/a$a Sun*a
b. "TF
;. )lektr.nika
Jumla/ 0.00 0.00
SK69NS ini *apat *ipergunakan untuk keperluan enerimaan Si$%a "aru (S") atau keperluan
lain $e$uai *engan kebutu/an0 *an /an,a berlaku $ampai *engan *iterbitkann,a I<a7a/ *an Surat
Keterangan 6a$il 9<ian Na$i.nal (SK69N) ta/un pela<aran 200(-2005.
Sukabumi0 21 Juni 2005
Kepala Sek.la/ en,elenggara0
4.t.
#r$. )n*ang +u,ana
NI 1&0611'20
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
Jalan Lembur Km. 11 Sukalarang Kabupaten Sukabumi Telp. (0266) 260201
SURAT KETERANGAN HASIL U'IAN /SKHU0
SEK-LAH MENENGAH PERTAMA
Ta1un Pela2a.an ##&3##%
*'*r ) ,22&0 -SMP&2008
>ang bertan*a tangan *i ba%a/ ini Kepala Sek.la/ Menenga/ ertama Negeri 1 Sukalarang
Kabupaten Sukabumi0 menerangkan ba/%aA
Nama A ABDUL NENDA EDRIANA
Tempat0 Tanggal La/ir A Sukabumi0 2 Maret 155'
Nama Orang Tua A O<ak
N.m.r In*uk A 010(0100&
Sek.la/ A$al A SMN 1 S9KALA+AN!
tela/ mengikuti *an lulu$ 9<ian Sek.la/ *an 9<ian Na$i.nal *engan /a$il $ebagai berikutA
N.. Mata ela<aran Tertuli$ raktik
I. 9<ian Na$i.nal
1 "a/a$a In*.ne$ia &.60
2 "a/a$a Inggri$ '.(0
& Matematika 2.20 @
Jumla/ 1&.50 0.00
II. 9<ian Sek.la/
' en*i*ikan Agama
2 en*i*ikan Ke%arganegaraan @
6 Ilmu engeta/uan Alam '.20
1 Ilmu engeta/uan S.$ial @
( en*i*ikan Ja$mani *an Ke$e/atan
5 Ke$enian - Seni "u*a,a
10 Tekn.l.gi In4.rma$i *an K.munika$i
11 Muatan L.kal A
a. "a/a$a Sun*a
b. Kara%itan @
;. 3iJi/ @
Jumla/ '.20 0.00
SK69NS ini *apat *ipergunakan untuk keperluan enerimaan Si$%a "aru (S") atau keperluan
lain $e$uai *engan kebutu/an0 *an /an,a berlaku $ampai *engan *iterbitkann,a I<a7a/ *an Surat
Keterangan 6a$il 9<ian Na$i.nal (SK69N) ta/un pela<aran 2001-200(.
Sukabumi0 Juni 200(
Kepala Sek.la/ en,elenggara0
#r$. )n*ang +u,ana
NI 1&0611'20
DA4TAR (AL#N PESERTA U'IAN NASI-NAL
TAHUN PELA'ARAN ##93#1#
Nama Sek.la/ A SM Negeri 1 Sukalarang
NSS A 20.1.02.06.0&.01'
Jen<ang Akre*ita$i - Ta/un A A. Amat "aik - 200(
Alamat N..Telep.n-3ak$imil-)mail A Jl.Lembur Km.11 Sukalarang Tlp.(0266)260201 e@mail A $mpn $kalaB,a/...;..i*
Ke;amatan-Kabupaten A Sukalarang-Sukabumi
N787.
L3P
U.ut Indu9
1 ! + )
1 0*-03(-001-8 010(0100& A"#9L N)N#A )#+IANA L
2 0*-03(-002-( 010(01016 AI +ASTIKA
& 0*-03(-003-% 010(01015 AMI A+ILIANI
' 0*-03(-00)-* 010(01021 AN!!A S)TI>A#I L
2 0*-03(-00*-) 010(010&0 AS) M9:6AMMA# 6I#A>AT9LLO6 L
6 0*-03(-00%-3 010(010&2 AS) SA)9L ALAM L
1 0*-03(-00(-2 010(010&( A>9 ADIDA6
( 0*-03(-008-- 010(010'0 "A#+9#IN L
5 0*-03(-00--8 010(010'2 :6A)+9L TAMIMI L
10 0*-03(-010-( 010(010'1 #A#AN #)S SOL)69#IN L
11 0*-03(-011-% 010(010'5 #ANI N9!+A6A L
12 0*-03(-012-* 010(0101( )KA S9+>ANIN!SI6
1& 0*-03(-013-) 010(010(2 )N#)N DA)NAL 3IK+I L
1' 0*-03(-01)-3 010(010(5 )9IS S9SILACATI
Na8a (al7n
Pese.ta
U2:an
Nas:7nal
12 0*-03(-01*-2 010(01052 3)+I 9+CA#I L
16 0*-03(-01%-- 010(0105( 3IT+I C9LAN#A+I
11 0*-03(-01(-8 010(01101 39JI 3A9DIA6
1( 0*-03(-018-( 010(01122 IKA +OSITA
15 0*-03(-01--% 010(011&0 IN#+A ISMAIL L
20 0*-03(-020-* 010(011&2 IN#+I>ANI
21 0*-03(-021-) 010(011&& INT)N SA3IT+I
22 0*-03(-022-3 010(011'& LANI +O6ANI
2& 0*-03(-023-2 010(011'2 LIN#A MA+LINA
2' 0*-03(-02)-- 010(01121 M96AMA# IN#+A SAN9#IN L
22 0*-03(-02*-8 010(0116' M96AMMA# ASIKIN L
26 0*-03(-02%-( 010(01112 M. +AM#AN L
21 0*-03(-02(-% 010(011(2 M9L>A#I L
2( 0*-03(-028-* 010(011(& NAIS LA+ASATI
25 0*-03(-02--) 010(011(' NANA S9+IATNA L
&0 0*-03(-030-3 010(011(2 NAN#I A!9N! L
&1 0*-03(-031-2 010(01150 N)NI CA6>9NI
&2 0*-03(-032-- 010(01152 NOI S9SILACATI
&& 0*-03(-033-8 010(01212 )+IS MA9LANA A!9STIAN L
&' 0*-03(-03)-( 010(0121' +A6MATT9LLA6 L
&2 0*-03(-03*-% 010(0122( +ISMA AN#+IANI
&6 0*-03(-03%-* 010(012&' +IDAL JA)LANI L
&1 0*-03(-03(-) 010(012&1 +IDKI +OMA#ON )"+IAN L
&( 0*-03(-038-3 010(01221 SITI 6ALIMA6
&5 0*-03(-03--2 010(01262 SITI +A6A>9
'0 0*-03(-0)0-- 010(01210 S9+>ANI
'1 0*-03(-0)1-8 010(01211 9JAN! 6AN 6AN S96)+LAN L
'2 0*-03(-0)2-( 010(012(& CIN#ASA+I
'& 0*-03(-0)3-% 010(01252 >)TI MAS+IA6
'' 0*-03(-0))-* 010(0125( >9#I S)TIACAN L
'2 0*-03(-0)*-) 010(01001 A) MA)M9NA6
'6 0*-03(-0)%-3 010(01010 A!9S 3AISAL L
'1 0*-03(-0)(-2 010(01012 A6MA# K69#+I SI"A+ANI L
'( 0*-03(-0)8-- 010(0102& AN!!I A+>O!A L
'5 0*-03(-0)--8 010(0102' AN!!I 9+NAMA L
20 0*-03(-0*0-( 010(010&& ASIKIN L
21 0*-03(-0*1-% 010(010'6 :9:9 SA=A#A6
22 0*-03(-0*2-* 010(01025 #)#) SA)9L ANCA+ L
2& 0*-03(-0*3-) 010(010(1 )L?A 6AN#A>ANI ALI #S.
2' 0*-03(-0*)-3 010(010(' )N#AN! +9SLAN#I L
22 0*-03(-0**-2 010(01051 3AJA+ S)TIAN L
26 0*-03(-0*%-- 010(0105' 3)"> ISCANTO L
21 0*-03(-0*(-8 010(01051 3I+#ANA >9S9 L
2( 0*-03(-0*8-( 010(01106 6AM#ANI L
25 0*-03(-0*--% 010(01101 6AMDA6 +9S#I L
60 0*-03(-0%0-* 010(0110( 6ANIA6
61 0*-03(-0%1-) 010(0111& 6)+A L)STA+I
62 0*-03(-0%2-3 010(01115 I#A N9+ATONA6
6& 0*-03(-0%3-2 010(01125 INA N9+ANI
6' 0*-03(-0%)-- 010(011'' LINA 6)+LIANA
62 0*-03(-0%*-8 010(01126 MI+A +A6MA>ANTI
66 0*-03(-0%%-( 010(01125 MISNACATI
61 0*-03(-0%(-% 010(011(0 M96AMA# >9S9 L
6( 0*-03(-0%8-* 010(0115' NITA +OSMIATI
65 0*-03(-0%--) 010(01155 N9+ 3IT+I 6AN#A>ANI
10 0*-03(-0(0-3 010(01202 N9+LITA )"+IANI
11 0*-03(-0(1-2 010(01206 N9+9L AM)LIA
12 0*-03(-0(2-- 010(01201 N9+9L 69#A L
1& 0*-03(-0(3-8 010(0120( N9+>ANA S)TIANA L
1' 0*-03(-0()-( 010(01216 +ATNA NIN!SI6
12 0*-03(-0(*-% 010(01222 +IAN +AMA#6AN L
16 0*-03(-0(%-* 010(01221 +ISKA MONA+ISA
11 0*-03(-0((-) 010(012&1 +ISMAN L)SMANA L
1( 0*-03(-0(8-3 010(012&2 +ISSALIA 3IT+IANI
15 0*-03(-0(--2 010(0122( SITI J9A+IA6
(0 0*-03(-080-- 010(01260 SITI N9+ADIDA6
(1 0*-03(-081-8 010(01261 SITI N9+#IAN
(2 0*-03(-082-( 010(01265 S96AN#INI L
(& 0*-03(-083-% 010(0121& TIA+ANI 9T+I I+MA>A#I
(' 0*-03(-08)-* 010(01252 >9#A 6A+>A#I L
(2 0*-03(-08*-) 010(01256 >9#6A +ACI+A SA9T+A L
(6 0*-03(-08%-3 010(01255 >9JI M96AN#ANI L
(1 0*-03(-08(-2 010(01002 A"#9L LATI3 L
(( 0*-03(-088-- 010(01026 ANI)S 6I#A>ANTI
(5 0*-03(-08--8 010(010&2 AS+I NA)+9L "A6I>A6
50 0*-03(-0-0-( 010(0106& #)#)N N9!+A6A L
51 0*-03(-0-1-% 010(0101& #INI MA+INI
52 0*-03(-0-2-* 0(050(&20 #I?A FA""AL +AMA#6AN L
5& 0*-03(-0-3-) 010(0101' #O=A 3AJA+CATI
5' 0*-03(-0-)-3 010(01011 )KA ANJANI
52 0*-03(-0-*-2 010(010(0 )LSA S9!IA+TI SA9T+A
56 0*-03(-0-%-- 010(010(1 )N)N! >ANTI OKTAIANI
51 0*-03(-0-(-8 010(01052 3ANI L)STIANI
5( 0*-03(-0-8-( 010(0110& !ILAN! +ATAMA L
55 0*-03(-0---% 010(0106' !INANJA+ +A6A>9 SA9T+A L
100 0*-03(-100-* 010(01105 6A+#I CISAST+A L
101 0*-03(-101-) 010(01110 6)L"IA6 6)N#+A>ANA
102 0*-03(-102-3 010(01112 6)N#+IK L
10& 0*-03(-103-2 010(011&2 I+AN K9+NIA L
10' 0*-03(-10)-- 010(011'2 K9+NIA SAN#I L
102 0*-03(-10*-8 010(01120 MO:6AMA# !ANJA+ +ATAMA L
106 0*-03(-10%-( 010(01122 L
101 0*-03(-10(-% 010(01122 M)M)> +AS)LA
10( 0*-03(-108-* 010(01121 MI+A +OSITA
105 0*-03(-10--) 010(01162 +IDCAN 6I#A>AT L
110 0*-03(-110-3 010(01116 M96AMA# +I#CAN L
111 0*-03(-111-2 010(011(1 NANI >9NIN!SI6
112 0*-03(-112-- 010(01211 3A+6AN A"#9+O6MAN L
11& 0*-03(-113-8 010(010(2 +)LA :6ANIA!O L
11' 0*-03(-11)-( 010(01220 +)?I M96AMMA# KA33I L
112 0*-03(-11*-% 010(01225 +ISMA AN9!+A6
116 0*-03(-11%-* 010(012'0 +9#I 3AIDAL L
111 0*-03(-11(-) 010(012'& SA)9L "A6+I L
11( 0*-03(-118-3 010(012'5 SAN#I NAS+9LLA6 L
115 0*-03(-11--2 010(01222 SINTA NO?IA SISCANTI
M96AMMA# I+MAN TA93IF
NOAN#+A
120 0*-03(-120-- 010(01226 SITI AMANA6
121 0*-03(-121-8 010(01050 SITI N9+ANI
122 0*-03(-122-( 010(01266 SOIA6
12& 0*-03(-123-% 010(01261 SOIAN ANSO+I L
12' 0*-03(-12)-* 010(0126( S96A)#I "9#IMAN L
122 0*-03(-12*-) 010(01211 S>IA 9++A6MA6
126 0*-03(-12%-3 010(012(1 C9LANSA+I
121 0*-03(-12(-2 010(012(5 >ANTI S9+>ANTI
12( 0*-03(-128-- 010(01&00 >9L>ANA +A6MANSA6 L
125 0*-03(-12--8 010(01&0' >9NI >9LIANI
1&0 0*-03(-130-( 010(0100( A!9MI 9T+A #A+MA L
1&1 0*-03(-131-% 010(01005 A!9N! 3A6+9LIANI L
1&2 0*-03(-132-* 010(01020 AN#+I S96)N#A+ L
1&& 0*-03(-133-) 010(01025 A+IS M9NAN#A+ L
1&' 0*-03(-13)-3 010(010&6 AST> +ISNACATI A!9STIN
1&2 0*-03(-13*-2 010(010&1 A>AN! A3+IANTI 9T+I
1&6 0*-03(-13%-- 010(010'1 "A>9 +A6MAN L
1&1 0*-03(-13(-8 010(01021 #ANS9S A"#9L 6ILMAN L
1&( 0*-03(-138-( 010(01022 #AS) "96O+I L
1&5 0*-03(-13--% 010(01065 #)?I) AL")+T AST+A L
1'0 0*-03(-1)0-* 010(01010 #)CI SITI KOMALA
1'1 0*-03(-1)1-) 010(01015 )KI A"#9+O6MAN L
1'2 0*-03(-1)2-3 010(010(6 N)N! +ANI KANIA
1'& 0*-03(-1)3-2 010(010(( )+NA NO?A NO?IANSA+I
1'' 0*-03(-1))-- 010(01250 3AJ+I KOMALASA+I
1'2 0*-03(-1)*-8 010(011&' I+MA N9+3IT+I
1'6 0*-03(-1)%-( 010(011&6 ISMAT9LLO6 L
1'1 0*-03(-1)(-% 010(011&1 JAN! 69#+I L
1'( 0*-03(-1)8-* 010(011'0 KAMAL9#IN L
1'5 0*-03(-1)--) 010(011'6 LIS N9+JANA6
120 0*-03(-1*0-3 010(0112' MA+S6)LINA !ITA +AM)SCA+A
121 0*-03(-1*1-2 010(0112( MI+ANTI SA+I
122 0*-03(-1*2-- 010(0116( M96AMMA# ALI TA93AN L
12& 0*-03(-1*3-8 010(01165 M96AMA# A+I3IN L
12' 0*-03(-1*)-( 010(01111 M96AMA# 6AMIM L
122 0*-03(-1**-% 010(011(6 NANI L
126 0*-03(-1*%-* 010(011(( N)LIS #)STIANI
121 0*-03(-1*(-) 010(011(5 N)N! >9LL>ANTI
12( 0*-03(-1*8-3 010(01156 NO?A AMAN#A
125 0*-03(-1*--2 010(01151 NO?ITA SA+I
160 0*-03(-1%0-- 010(01200 N9+G )LA6
161 0*-03(-1%1-8 010(0120& N9+ANI M9N!!A+AN
162 0*-03(-1%2-( 0(050(&2& N9+6I#A>A6
16& 0*-03(-1%3-% 010(0122& +IAN SA9T+A L
16' 0*-03(-1%)-* 010(012&2 +IDAL S)TIACAN L
162 0*-03(-1%*-) 010(012'2 SITI N9+6ALIMA6
166 0*-03(-1%%-3 010(012'( SAN#I 6)N#+IAN#I L
161 0*-03(-1%(-2 010(01222 SA+IA6
16( 0*-03(-1%8-- 010(0122' S)LL> MA+S)LIA
165 0*-03(-1%--8 010(01215 9LA6 N9+O6MA6
110 0*-03(-1(0-( 010(01251 >A>9 >9LISTIAN
111 0*-03(-1(1-% 010(01251 >9#I !9NTA+A L
112 0*-03(-1(2-* 010(01&02 >9NI KA+TIKA
11& 0*-03(-1(3-) 010(0101' A6MA# +ISMANTO L
11' 0*-03(-1()-3 010(01&02 AN#+) M96AMA# AS6A L
112 0*-03(-1(*-2 010(01022 AN!!I SA9T+A L
116 0*-03(-1(%-- 0(050(&15 A>9 K9S9MANIN!T>AS
111 0*-03(-1((-8 010(010'( #A#AN SOIAN SA9+I L
11( 0*-03(-1(8-( 010(0102' #)"> +AM#ANI L
115 0*-03(-1(--% 010(01022 #)#) 6)N#+A>ANA L
1(0 0*-03(-180-* 010(0102( #)#) +I#CAN L
1(1 0*-03(-181-) 010(01061 #)#) S9+>ANI
1(2 0*-03(-182-3 010(01016 #CI CIS9#A +IDFIACAN L
1(& 0*-03(-183-2 010(01055 3IT+IANA
1(' 0*-03(-18)-- 010(01111 6)N#+A KA+TA SASMITA L
1(2 0*-03(-18*-8 010(0111' 6)+MA 3)"+IANI L
1(6 0*-03(-18%-( 010(01116 6)9IS N9+#)9IS
1(1 0*-03(-18(-% 010(01111 6ILMACATI
1(( 0*-03(-188-* 010(0111( 6IN#A>ANI
1(5 0*-03(-18--) 010(0112' IKA KA+TIKA
150 0*-03(-1-0-3 010(0112( IMAS MAST9+O6
151 0*-03(-1-1-2 0(050(&21 I+A SAK9+A #)CI
152 0*-03(-1-2-- 010(011'( L9SI
15& 0*-03(-1-3-8 010(0116& MO6AMA# A!9STINA L
15' 0*-03(-1-)-( 010(01166 MO6AMA# +OMLI L
152 0*-03(-1-*-% 010(01161 M96AMA# A#)N#A 3+ATAMA L
156 0*-03(-1-%-* 010(01111 M96AMA# S6ON6AJI L
151 0*-03(-1-(-) 0(050(&22 M96AMA# MA6)SA AN#+IAN L
15( 0*-03(-1-8-3 010(01151 NIA +IANTI
155 0*-03(-1---2 010(0115& NITA K6O)+IA6 !9NIA+TI
200 0*-03(-200-- 010(01201 N9+AJIDA6
201 0*-03(-201-8 010(0120' N9+JANA6
202 0*-03(-202-( 010(01215 +)STI
20& 0*-03(-203-% 010(01221 +)DA 3IT+IANI
20' 0*-03(-20)-* 010(0122' +IKA S9SANTI
202 0*-03(-20*-) 010(012&5 +9#I A"#9L LATI3 L
206 0*-03(-20%-3 010(012'' SA)9L 9+NAMA L
201 0*-03(-20(-2 010(012'2 SALCA AMALIA6
20( 0*-03(-208-- 010(0126& SITI +INI
205 0*-03(-20--8 010(0126' SO"I+IN L
210 0*-03(-210-( 010(01262 M. SOL)69#IN L
211 0*-03(-211-% 010(01212 T I T A
212 0*-03(-212-* 010(0121' TIKA 6A+>ATI
21& 0*-03(-213-) 010(012(2 CICIN
21' 0*-03(-21)-3 010(01&01 >9NI
212 0*-03(-21*-2 010(0100' A"#9LLA6 A+I3IN L
216 0*-03(-21%-- 010(01011 AI >9LIANASA+I
211 0*-03(-21(-8 010(0101( AK"A+ 3A9DI M96A+AM L
21( 0*-03(-218-( 010(01021 ANIS ALACI>A6
215 0*-03(-21--% 010(0102( A+IA MA9LANA >9S9 L
220 0*-03(-220-* 010(010&' AS+I MA+>ATI
221 0*-03(-221-) 010(010'& :AN#+A )+MANA L
222 0*-03(-222-3 010(01026 #)#) 6)N#+I KA+TACIJA>A L
22& 0*-03(-223-2 010(01062 #)#)N M9+#6ANI TI+TA L
22' 0*-03(-22)-- 010(0106( #)?I K9+NIASI6
222 0*-03(-22*-8 010(01012 #INA 3)"+I ANTIA #IST+I
226 0*-03(-22%-( 010(01056 3INI S+I CA6>9NI
221 0*-03(-22(-% 010(01122 IIS LIACATI AN!!+A)NI
22( 0*-03(-228-* 010(01126 IKA >9LIA SA+I
225 0*-03(-22--) 010(01121 IMAN ALI +A6MAN L
2&0 0*-03(-230-3 010(011&( JI6A# AM+ILA6 L
2&1 0*-03(-231-2 010(011'1 KA+LINA +)STIA
2&2 0*-03(-232-- 010(011'1 L9!I A"#9L6OLIK L
2&& 0*-03(-233-8 010(0112& M. M9KSIN AL ATOS L
2&' 0*-03(-23)-( 010(01160 MO:6. CI!6+A CI"ACA L
2&2 0*-03(-23*-% 010(0111( M96AMA# SOIAN L
2&6 0*-03(-23%-* 010(011(1 M9JI" SA)9#IN L
2&1 0*-03(-23(-) 010(0115( N9+ASIA6
2&( 0*-03(-238-3 010(0121& +. A#IT>A N9!+A6A L
2&5 0*-03(-23--2 010(01212 +ANI N9+ANI
2'0 0*-03(-2)0-- 010(0121( +)SA SITI 6IKMA6
2'1 0*-03(-2)1-8 010(01222 +INA S9LAST+I
2'2 0*-03(-2)2-( 010(01226 +ISA S+I +AM#A>ANI
2'& 0*-03(-2)3-% 010(012&0 +ISMA SITI +A6MA6
2'' 0*-03(-2))-* 010(012&& +ISTA MASNON)6
2'2 0*-03(-2)*-) 010(012&6 +IDAL#I M9TAFIN L
2'6 0*-03(-2)%-3 010(012&( +OMANSA6 L
2'1 0*-03(-2)(-2 010(012'1 +I>AN 3)"+IAN L
2'( 0*-03(-2)8-- 010(01221 SANTI S)TIACATI
2'5 0*-03(-2)--8 010(0122& S)LA +)TNIACATI
220 0*-03(-2*0-( 010(01212 TIA +ISTIANA SA+I
221 0*-03(-2*1-% 010(012(0 ?)+A S9:IATI 9SITA
222 0*-03(-2*2-* 010(012(1 CI#ACATI
22& 0*-03(-2*3-) 010(012(2 CI#IAN L
22' 0*-03(-2*)-3 010(012(' CIT+I NI+MALA
222 0*-03(-2**-2 010(012(( >A#I M9L>A#I L
226 0*-03(-2*%-- 010(0125' >O6AN S9+>ANA L
221 0*-03(-2*(-8 010(01&0& >9NI SA3IT+I
#iketa/ui .le/
Kepala #ina$ *an K
Kabupaten Sukabumi
D.s. H. ,AENAL MUTA;IN, M.S:.
NIP 19+)#%$19%##$1##&
DA4TAR (AL#N PESERTA U'IAN NASI-NAL
TAHUN PELA'ARAN ##93#1#
A Jl.Lembur Km.11 Sukalarang Tlp.(0266)260201 e@mail A $mpn $kalaB,a/...;..i*
A5a8a
& % 9
Sukabumi0 2 Maret 155' I$lam O<ak
Sukabumi0 1& Juli 155' I$lam A$ep Saepul A<i7
Sukabumi0 2( April 1552 I$lam )man Sulaeman
Sukabumi0 26 #e$ember 155& I$lam I*i Seti,a*i
Sukabumi0 1& Juli 155' I$lam #i*in Saepu*in
Sukabumi0 &0 Agu$tu$ 155' I$lam Tateng +./en*i
Sukabumi0 2& April 155' I$lam MaGmur
Sukabumi0 & Januari 1552 I$lam Abun
Sukabumi0 2 Juli 155' I$lam A$ep Kurnia
Sukabumi0 2' #e$ember 155' I$lam epen Supen*i
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155' I$lam A*e S.bana
Sukabumi0 2( Juni 1552 I$lam 6. M./ama* Nanang
Sukabumi0 5 Mei 155' I$lam A;eng 6api*in
Sukabumi0 15 ebruari 1552 I$lam Sulaeman
Te8<at,
Tan55al La1:.
Na8a
-.an5 tua3=al:
Sukabumi0 1( ebruari 1552 I$lam Kurnia%an
Jakarta0 11 Maret 155' I$lam Sut.,.
Sukabumi0 12 Januari 1552 I$lam Aba* "a*ru*in
Sukabumi0 1 September 155& I$lam Apen
Sukabumi0 ' Juni 155& I$lam #e*e
Sukabumi0 1( ebruari 155' I$lam +i*%an$,a/
:ileg.n0 ( ebruari 1556 I$lam )*<e S.mantri
Sukabumi0 2' Juni 155' I$lam en*i
Sukabumi0 2' Mei 1552 I$lam Mu/. 6uri
Sukabumi0 21 September 155' I$lam #a*an "an*ani<i
Sukabumi0 2 Maret 155' I$lam Mumu/
Sukabumi0 6 Juni 1552 I$lam Sapru*in
Sukabumi0 1( April 1552 I$lam A*e Apen*i
Sukabumi0 2& Maret 1556 I$lam 9nang Sutri$na
Sukabumi0 &0 N.pember 155' I$lam A<ang Sapari
Sukabumi0 2( Mei 155' I$lam Aban
Sukabumi0 2( #e$ember 155' I$lam Ja<ang
Sukabumi0 16 Maret 1552 I$lam Ja<ang Ma<i*
Sukabumi0 2 Agu$tu$ 155' I$lam epen Supria*i
Sukabumi0 2& Okt.ber 1552 I$lam Nur*in
Sukabumi0 2 Agu$tu$ 1552 I$lam Jaenal Abi*in
Sukabumi0 2 Juni 155& I$lam K.mar
Sukabumi0 22 ebruari 1552 I$lam )n*in
Sukabumi0 25 Januari 155' I$lam A$ep Saepu*in
Sukabumi0 1 Maret 1552 I$lam );e Sugama
Sukabumi0 21 September 155' I$lam Mu*in
Sukabumi0 21 Januari 1552 I$lam Sali An%ari
Sukabumi0 ' ebruari 1552 I$lam An*i
Sukabumi0 1 #e$ember 155' I$lam #aman
Sukabumi0 5 Agu$tu$ 155' I$lam A*e Setia%an
Sukabumi0 12 Agu$tu$ 155' I$lam A*um
Sukabumi0 12 Agu$tu$ 1552 I$lam A*e +.<u*in
Sukabumi0 2 Agu$tu$155' I$lam Sukrila/
Sukabumi0 6 Maret 1552 I$lam 9<ang
Sukabumi0' September 155' I$lam Jamalu*in
Sukabumi0 22 April 155' I$lam Mumu/
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155& I$lam Lukman
Sukabumi0 12 Maret 1552 I$lam Atang
Sukabumi0 2 Agu$tu$ 155& I$lam #a*ang Supriatman
Sukabumi0 & N.pember 155' I$lam S.li/in
Sukabumi0 11 September 155' I$lam S.li/in
Sukabumi0 6 ebruari 155' I$lam Oli/ S.li/in
Sukabumi0 21 ebruari 1552 I$lam )<en Abi*in
Sukabumi0 ( September 1552 I$lam Sa/r.ni
Sukabumi0 12 Maret 1552 I$lam A$/ari Ab*ul +.<ak
Sukabumi0 ' ebruari1552 I$lam Aa,
Sukabumi0 1' April 155' I$lam Sarip
Sukabumi0 & Mei 155' I$lam )n<ang
Sukabumi0 1' Agu$tu$ 1552 I$lam Ma/4u*
Sukabumi0 2 Januari 155' I$lam A,i
Sukabumi0 ( Januari 1552 I$lam Aep Saepu*in
Sukabumi0 &0 Juli 155' I$lam )mut
Sukabumi0 2' Juni 155& I$lam Sam$u*in
:ian<ur0 11 Januari 1556 I$lam 9<ang Tatang
Sukabumi0 ' Januari 1552 I$lam 6am*an
Sukabumi0 12 ebruari 1552 I$lam Ku$tia%an
Sukabumi0 26 September 1552 I$lam 9u$ Ku$%a,a
Sukabumi0 1( September 155& I$lam +.$i*in
Sukabumi0 2 Mei 1552 I$lam 6eri
Sukabumi0 1& N.pember 155& I$lam S.li/in
Sukabumi0 21 ebruari 155' I$lam A*e Mu/a,at
Sukabumi0 &0 September 1552 I$lam "aban S.ban*i
Sukabumi0 ' April 155' I$lam A$ep Suka,at
Sukabumi0 11 Juni 155' I$lam #a*ang
Sukabumi0 2( Okt.ber 155' I$lam )n*in
Sukabumi0 1( April 155' I$lam Sar.p
Sukabumi0 25 Okt.ber 155' I$lam A,i
Sukabumi0 2 Okt.ber 155' I$lam K/aeru*in
Sukabumi0 ( Okt.ber 155' I$lam >.*i Ku$ma,a*i
Sukabumi0 25 Okt.ber 155' I$lam +a/mat Mul,a*i
Sukabumi0 2& Okt.ber 1552 I$lam Anen
Sukabumi0 12 N.pember 1552 I$lam Kumu
Sukabumi0 2( Agu$tu$ 155' I$lam A*e Su/erman
Sukabumi0 22 Juni 1552 I$lam Sa*iun !at.t
Sukabumi0 ' Januari 1552 I$lam A,i Saepul "a/ri
Sukabumi0 2 Maret 1552 I$lam ar*i
Sukabumi0 1 N.pember 155' I$lam A*e +.kib
"an*ung0 & ebruari 1556 I$lam Ja<at Su*ra<at
Sukabumi0 22 Juni 1552 I$lam 6. #a*ang riatna
Sukabumi0 1 Meret 155' I$lam Tata
Sukabumi0 15 Juli 155' I$lam On. Sur,atna
Sukabumi0 2 Okt.ber 1552 I$lam Ab*ul :/.li*
Sukabumi0 10 #e$ember 1552 I$lam K.maru*in
Sukabumi0 1' Juni 1552 I$lam A$ma%i
Sukabumi0 22 Maret 1552 I$lam +a/mat 6i*a,at
Sukabumi0 1' Maret 1552 I$lam 6en*i AS
Sukabumi0 12 September 1552 I$lam Su/en*i 6en*ra,ana
Sukabumi0 1& Agu$tu$ 155' I$lam Suparman
Sukabumi0 2' September 155' I$lam #a*ang
Sukabumi0 2& September 155' I$lam !.pur
Sukabumi0 2& Juni 1552 I$lam I%an Sukma%an
Sukabumi0 2' N.pember 155' I$lam 9<ang Sam$u*in
Sukabumi0 25 Mei 1552 I$lam >a,a Suken Su<ana
:ian<ur0 1' #e$ember 1552 I$lam 9*in
Sukabumi0 ' April 155' I$lam K.*ir Saripu*in
Sukabumi0 22 Januari 1552 I$lam ). Ku$ma%an
Sukabumi0 2& April 155' I$lam #i*in
Sukabumi0 16 Juni 1552 I$lam Aep Saepu*in
Sukabumi0 10 Juli 1552 I$lam +empil
".g.r0 2& ebruari 1552 I$lam 6erman$,a/
Sukabumi0 2 Okt.ber 155' I$lam #i*in
Sukabumi0 6 April 155' I$lam 6. #a/lan
Sukabumi0 & Maret 155' I$lam Atin Supriatna
:ian<ur0 2 April 1552 I$lam 6. Nur*in A4gan*i
Sukabumi0 6 N.pember 1552 I$lam Ma$kun
Sukabumi0 2( September 1552 I$lam S.*ikin
Sukabumi0 12 Januari 1556 I$lam A$ep Saepul./
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155' I$lam Nanang
Sukabumi0 22 Mei 155& I$lam S.le/u*in
Sukabumi0 11 Okt.ber 155' I$lam A$ep "u*iman
Sukabumi0 1( Januari 1552 I$lam 9$ep 6arun
Sukabumi0 22 Okt.ber 155' I$lam 9;i Sanu$i
Sukabumi0 10 N.pember 155' I$lam Sur,a*i
Sukabumi0 12 Juli 155' I$lam );e Suparman
Sukabumi0 22 Juli 155' I$lam 9;up Sumarna
Sukabumi0 ' N.pember 155' I$lam Ja,a I$kan*ar
Sukabumi0 2' Okt.ber 155' I$lam a/rul A$ikin
Sukabumi0 2 N.pember 155& I$lam Je<en Su/erman
Sukabumi0 21 April 1552 I$lam Nurka$i/
Sukabumi0 25 Agu$tu$ 155' I$lam :a;u Su/erman
"an*ung0 21 April 1552 I$lam A/ma* Sugan*a
Sukabumi0 26 September 1552 I$lam )n*in Supria*i
Sukabumi0 2 ebruari 155& I$lam )n;en
Sukabumi0 1( April 155' I$lam A<un Junae*i
Jakarta0 2( April 155& I$lam T.ni A$tra
Sukabumi0 22 Juni 155' I$lam Je<en
Sukabumi0 26 Agu$tu$ 155' I$lam 9<ang Suparman
Sukabumi0 25 Okt.ber 1552 I$lam S. >ant.
Sukabumi0 2 Juni 1552 I$lam Sur,a*i
:ian<ur0 22 Juli 155' I$lam Na$ru*in
Sukabumi0 22 Maret 155' I$lam Kurnia%an
Sukabumi0 16 Juli 1552 I$lam Mu$t.4a
Sukabumi0 12 Mei 155& I$lam Saepul./
Sukabumi0 2& N.pember 155' I$lam :e;e Lukman
"an*ung0 11 Juli 1552 I$lam A. S.pan*i
Sukabumi0 21 Okt.ber 155' I$lam Iing Mar$u*in
Sukabumi0 1' Agu$tu$ 155' I$lam Juan*i
Sukabumi0 21 Juli 155' I$lam 6. A$ep Ab*ulla/
Sukabumi0 22 Juni 1552 I$lam Ma/mu*in
Sukabumi0 10 April 155' I$lam Kan*ul +ukan*a
Sukabumi0 1( April 155' I$lam Ma<i*
Sukabumi0 1 #e$ember 1552 I$lam +a/mat
Sukabumi0 5 Agu$tu$ 155' I$lam A;/ma* Mamat
Sukabumi0 2 N.pember 155& I$lam Aman
:ian<ur0 15 April 155' I$lam 6en*i
Sukabumi0 11 Maret 155' I$lam Jumena
Sukabumi0 16 Okt.ber 155' I$lam Ja<ang Sa*ili
Sukabumi0 ( Juli 155' I$lam 9<ang Sup,ani
Sukabumi0 1 Januari 1552 I$lam A*e Car$a
Sukabumi012 Juli 1552 I$lam #ian Tau4ik Apan*i
Sukabumi0 1 Mei 155' I$lam Arip
Sukabumi0 1 Juni 155' I$lam T/./ir
Sukabumi0 2 Okt.ber 155' I$lam Ipin
Sukabumi0 ( Juni 1552 I$lam 9mar Sai*
Sukabumi0 ' Juli 1552 I$lam 6. Ab*ul +.<ak
Sukabumi0 25 September 1552 I$lam Karta
Sukabumi0 21 #e$ember 1552 I$lam A*e
Sukabumi0 1 Juni 1552 I$lam Agu$
Sukabumi02( N.pember 1556 I$lam )n*ang +amlan
Sukabumi0 11 #e$ember 155' I$lam A*e +u$taman
Sukabumi0 &0 September 155' I$lam #a*ang
Jakarta0 ' Agu$tu$ 1552 I$lam Sae4ul "a$ri
Sukabumi0 22 September 155' I$lam Sulaeman
Sukabumi012 Okt.ber 1552 I$lam A$ep Supriatna
Sukabumi0 12 #e$ember 155' I$lam "ubun
Sukabumi0 1 Januari 155& I$lam #i*in
Sukabumi0 20 Januari 1552 I$lam #e*en An*ri
.ntianak0 1 Agu$tu$ 1552 I$lam Slamet "a/aru*in
Sukabumi0 22 Juni 1552 I$lam +i*%an
Sukabumi0 ( Maret 155' I$lam Su*ra<at
Sukabumi0 6 ebruari 1552 I$lam A$ep
Sukabumi0 2' ebruari 1552 I$lam arman
Sukabumi0 2' Agu$tu$ 155' I$lam Sumanta
Sukabumi0 & September 1552 I$lam 9. Su/an*i
Sukabumi0 2( Juli 155' I$lam Aep
"an*ung0 26 Juni 1552 I$lam A,ut Sutar<a
Sukabumi0 21 Mei 1552 I$lam 9<ang Cil*ani
Sukabumi0 11 Mei 155' I$lam Maman
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 1552 I$lam Karna
Sukabumi0 1& Okt.ber 1552 I$lam Nunu/
Sukabumi0 &0 Januari 155' I$lam A*e
Sukabumi0 10 Januari 155' I$lam 6. Mu/ibban 3au7i
"an*ung0 5 Juni 1552 I$lam #.*, +ukman Mei*iant.
Sukabumi0 2( Mei 155' I$lam A$ep Su/en*ar
Sukabumi0 22 N.pember 1552 I$lam 9<ang Sup,ani
Sukabumi0 11 N.pember 155' I$lam Saepu*in
Sukabumi0 & Juni 1552 I$lam A.m
Sukabumi0 &0 N.pember 155' I$lam :e;ep
Sukabumi0 2( ebruari 1552 I$lam Ju*in
Sukabumi0 1 Juni 155' I$lam Nan*an !inan<ar
Sukabumi0 12 Juli 1552 I$lam 6. M.;/. >u$up
Sukabumi0 1 Juni 1552 I$lam Nan*ang A;ep
Sukabumi0 1& N.pember 155' I$lam Ku$na*i
Sukabumi0 20 Januari 1552 I$lam Jatman
Sukabumi0 12 Juni 155' I$lam Kiki
Sukabumi0 25 Juli 155' I$lam M. Ab*ul./
Sukabumi0 20 Okt.ber 155' I$lam Mamin
Sukabumi0 ' Agu$tu$ 155' I$lam #./man Ab*ur./man
Sukabumi0 & April 1552 I$lam #e*e Nur*in
Sukabumi0 25 Juni 1552 I$lam #a*ang
Sukabumi0 5 September 155' I$lam MaGmur
Sukabumi0 1 Juli 155' I$lam A*e Ab*ur./man
Sukabumi0 &1 Mei 1552 I$lam #e*en
Sukabumi0 22 April 1552 I$lam M.#e*i +.$a*i
Sukabumi0 1 Januari 1552 I$lam #i*in +a/a,u
Sukabumi0 2' N.pember 155' I$lam Mam*u/
Sukabumi0 20 Okt.ber 155' I$lam Maman Su/erman
Sukabumi0 ( Maret 155' I$lam Su*ra<at
Sukabumi0 20 ebruari 155& I$lam M.m.n Nurbamin
Subang0 2 September 155' I$lam Sugit.
Sukabumi0 ( ebruari 1552 I$lam T.panu*in
Sukabumi0 21 Agu$tu$ 155' I$lam #e*i Mul,ana
Sukabumi0 12 Juni 1552 I$lam A/ma* +i4ai
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155' I$lam S.li/in
Sukabumi0 1 Okt.ber 155' I$lam +u$%an*i
Sukabumi0 2 Juli 155' I$lam A/ma* 3ai$al
Sukabumi0 2' April 1552 I$lam Sai Sa$mita
Kalimantan0 2' Agu$tu$ 155' I$lam I$kan*ar #J.
Sukabumi0 11 September 155' I$lam Nani
Sukabumi0 1 Juni 1552 I$lam A/ma* +ipai
Sukabumi0 & Juni 155' I$lam Je<en
Sukabumi0 1& Agu$tu$ 155& I$lam #e*i Suti$na
Sukabumi0 2 Okt.ber 1552 I$lam ul./
Sukabumi0 1( Maret 155' I$lam +.6. M.e;/tar T
Sukabumi0 1& Juni 1556 I$lam 9*in
Sukabumi0 2( Agu$tu$ 155' I$lam "ubun
Sukabumi0 & Juli 1552 I$lam Opa
Sukabumi0 2 ebruari 1552 I$lam Ma<i*
Sukabumi0 11 Januari 1552 I$lam #. Ciranta
Sukabumi0 2( N.pember 155' I$lam Sa/ir
:ima/i0 2( September 1552 I$lam S.*ikun
Sukabumi0 12 ebruari 1552 I$lam 6erman
Sukabumi0 12 ebruari 1552 I$lam A*e4 S,a/r.m,
Sukabumi0 ' September 155' I$lam )$a K.$%ara
Sukabumi0 2( Juni 1552 I$lam A*ang
Sukabumi0 0( Maret 1552 I$lam Te*i +i$%an*i
Sukabumi0 10 ebruari 1552 I$lam Nanang 6a$an Sa*ili
Sukabumi0 11 N.pember 155' I$lam #a*in
Sukabumi0 2( September 1556 I$lam Sur,a*i
Sukabumi0 10 Juli 155' I$lam S.le/
Sukabumi0 2' Okt.ber 155' I$lam Ja,a Sunar,a
Sukabumi0 ' Juli 155' I$lam >ani >akub
Sukabumi0 2' Agu$tu$ 1552 I$lam A$ep
Tela/ *iperik$a .le/
enga%a$ Sek.la/0
>>>>>>>>>>
NIP
DA4TAR (AL#N PESERTA U'IAN NASI-NAL
TAHUN PELA'ARAN ##93#1#
us " 1
#& #% #9
1# 11 1 1$ 1!
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Ala8at
-.an5 tua3=al:
I'ASAH 3 SKYBS
set:n59at le?:1 .enda1
Kode,Nomor/Tahun
Ta1un Ra<7. <ada
Kelas 3 T:n59at
Kp. Ke*ung +t 2'-22 #$. Titi$an
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'11&'-2001
Kp. a$ir mun;ang +t 01-01 #$.
Margalu,u Ke;. Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 0111510-2001
Kp. L.kantara +t. 0'-01 #$.-Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'66&6-2001
Kp. "ar.$ +t &6-0( #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(21-2001
Kp. !ent.ng +t 0&-01 #$. a$ir/alang
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01116&0-2001
Kp. Kaban*ungan +t 06-0( #$. Semplak
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'61&6-2001
Kp. Caru*.,.ng +t 02-02 #$. Margalu,u
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01110(2-2001
Kp. #ang*eur +t 1&-02 #$. Sukama<u
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'12&&-2001
Kp. a;ing +t 0&-0& #$. :ikurutug
:ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'1&(2-2001
Kp. Caru*.,.ng +t 2-2 #$. Margalu,u
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01110((-2001
Kp. a$ek.n +t 1'-02 #$. Sukama<u
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1255-2001
Kp. :ibeureum +t 01-0' #$. Tegalpan<ang
:ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'1&06-2001
Kp. :ipriangan +t 0'-02 #$. Semplak
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(2'-2001
Kp. Marga%angi +t 11-0& #$. Sukama<u
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'12&1-2001
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
MI 1120060-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. :ieun*er +t 21-02 #$. Titi$an
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'11('-2001
Kp. :ipeun*eu, +t 2-1 #$. :ikurutug
:ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'1&('-2001
Kp. Sukalarang +t. 02-01 #$.-Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'61(1-2001
Kp. :ipamingki$ +t 0'-02 #$.-Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'65&'-2001
Kp. Karamat +t 02-02 #$.-Ke;. Sukalarang
Sukabumi
#N.02. Dd 01'65&1-2001
Kp. !ent.ng +t 01-01 #$. a$ir/alang
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01116'2-2001
Kp. Sukalarang +t 02-06 #$.-Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(1&-2001
Kp. Sukalarang +t 01-06 #$.-Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'61('-2001
Kp. "a,ubu* +t 0&-10 #$. Sukara<a
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 011152'-2001
Kp. :ika*u +t 2-5 #$. Sukalarang
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'10'(-2001
Kp. :ipamingki$ +t 2-& #$.Sukalarang
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'65&6-2001
Kp. !ent.ng +t 2-5 #$. Limbangan
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 011102'-2001
Kp. Sukalarang +t 2-6 #$. Sukalarang
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'61(5-2001
Kp. Ke*ung +t 21-06 #$. Titi$an
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6610-2001
Kp. Sa,ang +t 02-01 #$. Margalu,u
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01112'2-2001
Kp. :imanggu +t 0&-05 #$. :imangk.k
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'65((-2001
Kp. :ieun*eur +t 21-02 #$. Titi$an
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'112'-2001
Kp. :ipriangan +t 01-06 #$. Semplak
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(&1-2001
erum !ri,a A$ri +t 01-02 #$. Sukama<u
Ke;. Sukalarang Sukabumi
Kp. "an*ang +t 01-01 #$. Tegal pan<ang
:ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'1611-2001
Kp. L.kantara +t 0&-02 #$. Sukalarang
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1022-2001
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
#N.02. #* 01'1&&1-2001 200( 2005 2010
#N.02. #* 01115((-2001 200( 2005 2010
#N.02. #* 01'1225-2001 200( 2005 2010
Kp. Sungaran +t. 01-06 #$. riangan Ja,a
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'66(6-2001
Kp. Kaban*ungan +t &0-0( #$. Semplak
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6111-2001
Kp. !ent.ng +t 0'-01 #$. a$ir/alang
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 0111622-2001
Kp. "ar.$ +t. &2-0( #$. Titi$an Sukalarang
Sukabumi
#N.02. Dd 01'6500-2001
Kp. :ika*u +t 02-05 #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1062-2001
Kp. .<.k +t 1(-02 #$. Tegal an<ang
Ke;. :ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'162&-2001
Kp.Langen$ari +t 01-0( #$. a$ir/alang
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 0111012-2001
Kp. !ent.ng pa$ir +t 01-01 #$.
Langen$ari Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 011165(-2001
Kp. Ke*ung +t 2&-6 #$.Titi$an Sukalarang
Sukabumi
#N.02. Dd 01'662'-2001
Kp. a$ir Ipi$ +t 11-& #$. Tegalpan<ang
Ke;. :ireung/a$
#N.02. Dd 01'1222-2001
Kp. an,aungan +t 2-& #$. Selaa%i Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01111'0-2001
Kp. a$ek.n +t '-6 #$. Margalu,u Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N@02. Dd 012155&-2006
Kp. Keken;eng +t 2-2 #$. Selaa%i 2 Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01'1&1(-2001
Kp. :iga*.g +t. 2-( #$. a$ir/alang Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 011(016-2001
Kp. "an*ang +t 1'-' Tegalpan<ang
Ke;.:ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'125&-2001
Kp. :ipriangan +t 2-6 #$. Semplak Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(2'-2001
Kp. Marga<a,a +t 22-' #$.Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1021-2001
Kp. Mangli* +t &-1 #$. :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 0120((2-2006
Kp. :ibeureum #$. Tegalpan<ang
:ireung/a$ Sukabumi
Kp. Tang$el +t 1-1 #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
Kp. :imerak +t 22-1 #$.Tegalpan<ang Ke;.
:ireung/a$ Sukabumi
#N.02. #* 01'1&'2-2001 200( 2005 2010
#N.02. #* 01'62('-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. "ulu/ +t 2-2 #$. Semplak Ke;.
Sukalarang Sukabumi
Kp. Mangli* #$. :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sungareun +t 2-' #$. riangan<a,a
Ke;. Sukalarang
#N.02. Dd 01'61&5-2001
Kp. Mangli* +t '-1 #$. :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1056-2001
Kp. )l.$ +t 25-6 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1211-2001
Kp. :ika%ung +t '-10 #$. Margalu,u Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 011151(-2001
Kp. :ikurutug +t &-2 #$.:ikurutug Ke;.
:ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'1&((-2001
Kp. Semplak +t 1-6 #$.riangan<a,a Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'61'2-2001
Kp. .<.k +t 16-2 #$. Tegalpan<ang Ke;.
:ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'161'-2001
Kp. Tang$el +t &-1 #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01115(&-2001
Kp. :ipetir +t 1-1 #$. riangan<a,a Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 0111015-2001
Kp. Cate$ +t (-1 #$.:ika/uripan Ke;.
!ekbr.ng Kab. :ian<ur
#N.02. Dd 01'6(16-2001
Kp. Sukalarang +t 1-6 #$. Sukalarang
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6155-2001
Kp. Kaban*ungan +t &-( #$. Semplak
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'610(-2001
Kp. Inggri$ +t 2-11 #$. Sukara<a Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 0111522-2001
Kp. Tan<akan Sukara<a +t 1-5 #$.
a$ir/alang Ke;. Sukara<a
#N.02. Dd 0111622-2001
Kp. :ibeureum +t &-1 #$. Tegalpan<ang
Ke;. :ireung/a$ :ian<ur
#N.02. Dd 01'12(1-2001
Kp. :ipriangan +t 1-6 #$. Semplak Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(2&-2001
Kp. Margalu,u +t '-6 #$. a$ek.n Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(02-2001
Kp. a;ing +t &-& #$. :ikurutug Ke;.
:ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'1'05-2001
Kp. :ipetir +t 1-1 #$. riangan<a,a Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 011111(-2001
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
#N.02. #* 01'10(0-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
#N.02. #* 01'6251-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. :ipriangan +t &-6 #$. Semplak Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(25-2001
Kp. Marga<a,a +t 26-' #$.Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1011-2001
Kp. a$ek.n +t 21-' #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 011112'-2001
Kp. :ipamingki$ +t '2-10 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'65'6-2001
Kp. :ikurutug +t &-6 #$. :ikurutug Ke;.
:ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'1'20-2001
Kp. :ipriangan +t 6-2 #$. Semplak Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(10-2001
Kp. :ika*u #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
Kp. :imangk.k +t &-' #$. :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'62(&-2001
Kp. :imangk.k +t '-2 #$. :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1206-2001
Kp. Ke*ung +t 21-6 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6625-2001
Kp. Jati +t. 12-& #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'122(-2001
Kp. Carungpan<ang +t 2-2 #$. Margalu,u
Ke;. Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01111'&-2001
Kp. ange$tu +t &6-( #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(62-2001
Kp. :irumput +t 1-' #$. Selaa%i Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 011(020-2001
Kp. :iga*.g +t 2-& #$. Langen$ari Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 061(200-2001
Kp. :ibereum +t. 6-2 #$. Tegalpan<ang
Ke;. :ireung/a$
#N.02. Dd 01'1&0&-2001
Kp. :ipamingki$ +t. 2-2 #$. :imangk.k
Ke;. Sukalarang
#N.02. Dd 01'652(-2001
Kp. :igan*a +t. 2-( #$. Tegalpan<ang Ke;.
:ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'1&'2-2001
Kp. Mangli* +t '-' #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(00-2001
Kp. :ieun*er +t 21-2 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
Kp. Ke*ung +t 21-6 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6255-2001
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. :ipetir0 Carung an<ang0 Sukabumi #N.02. #* 0111056-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
#N.02. #* 01'6621-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. !ent.ng a$ir +t 0&-01 Sukara<a #N.02. #* 0111161-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
MI 111'010-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. ul.air +t. 22-' #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'160'-2001
Kp. :ipetir +t &-1 #$. riangan Ja,a
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 0111122-2001
Kp. !ent.ng +t 1-1 #$. a$ir/alang Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01116&5-2001
Kp. a$ek.n +t. 2&-' #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 011105(-2001
Kp. Sungareun +t. '-2 #$. riangan<a,a
Ke;. Sukalarang
#N.02. Dd 01'6102-2001
Kp. Sukalarang +t.2-1 #$. Sukalarang
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6152-2001
Kp. L.kantara +t. 0'-01 #$.-Ke;.
Sukalarang Sukabumi
Kp. :ika*u +t. 2-5 #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'61(6-2001
Kp. a$ek.n +t. 20-2 #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'102&-2001
Kp. Karamat +t. '-2 #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'65'1-2001
Kp. ul.air +t 22-' #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 0111160-2001
Kp. Caru*.,.ng +t. &-2 #$. Margalu,u
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 0111112-2001
Kp. !e*ura/a,u +t. 1-& #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1212-2001
Kp. "ar.$ +t. 1-2 #$. :ika/uripan Ke;.
!ekbr.ng :ian<ur
Kp. L.kantara +t. 2-1 #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1112-2001
Kp. :ipen*e, +t 2-1 #$. :ikurutug Ke;.
:ireung/a$ Kab. :ian<ur
#N.02. Dd 01'1211-2001
Kp. :ipetir +t. 1-1 #$. riangan<a,a Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 0111121-2001
Kp. Sungareun +t. 2-6 #$. riangan<a,a
Ke;. Sukalarang
#N.02. Dd 01'6112-2001
Kp. Sukalarang +t. 2-1 #$.- Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(0(-2001
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. "ar.$ +t. &2-( #$.Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(55-2001
Kp. Sungaran +t 2-6 #$. riangan Ja,a
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6122-2001
Kp. :ieun*eur +t. 21-2 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'120&-2001
Kp. N,alin*ung +t. 1&-& #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N@02 Dd 0151110-2006
Kp. :ibeureum +t. &-1 #$. Tegalpan<ang
Ke;. :ireung/a$
#N.02. Dd 01'1&21-2001
Kp. Sungaran +t. '-6 #$. riangan<a,a
Ke;. Sukalarang Kab. Sukabumi
#N.02. Dd 01'611&-2001
Kp. .<.k kaler +t. 11-2 #$.
Tegalpan<ang Ke;. :ireung/a$
#N.02. Dd 01'12((-2001
Kp. Ke*ung +t. 16-1' #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6626-2001
Kp. :imangk.k +t. 2-6 #$. :imangk.k
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'116(-2001
Kp. a$ek.n +t. 1'-2 #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(12-2001
Kp. Ke*ung +t 21-6 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(2(-2001
Kp. :ibeureum +t 1-2 #$. Tegal pan<ang
Ke;. :ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'1251-2001
Kp. :imangk.k +t '-6 #$. :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'11(6-2001
Kp. Caru*.,.ng +t. '-2 #$. Margalu,u
Ke;. Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01111'2-2001
Kp. #ang*eur +t. 10-2 #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1222-2001
Kp. :imanggu +t (-2 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'101(-2001
Kp. :ieun*eur +t 21-0& #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'111'-2001
Kp. Sungareun +t 01-06 #$. riangan
Ja,a Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'616'-2001
Kp. "a,ubu* +t 0&-10 #$.Sukara<a Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 0116((1-2001
Kp. !ent.ng +t 0'-01 #$. a$ir/alang
Ke;. Sukara<a Sukabumi
#N@01. Dd 0121200-2001
Kp. :ika*u +t 0'-05 #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'10&(-2001
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. Marga Ja,a Sukabumi 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. :ika*u +t 02-05 #$.Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'10'2-2001
Kp. Sungareun +t 02-0' #$. riangan
Ja,a Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6652-2001
Kp. :ibeureum +t. 16-02 #$. Tegal
pan<ang Ke;. :ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'1602-2001
Kp. :ieun*eur +t 21-02 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 0111(2-2001
Kp. Nenggeng +t 05-0& #$.Tegal an<ang
Ke;. :ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(&1-2001
Kp. :ipeun*e, +t 02-01 #$.:ikurutug
Ke;. :ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'126&-2001
Kp. Tegal Sere/ +t. 0&-0( #$.:imangk.k
Ke;. Sukalarang
#N.02. Dd 01'1555-2001
Kp. :ika%ung +t 01-10 #$. Margalu,u
Ke;. Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01115(0-2001
Kp. Tang$el +t 1-2 #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 02(5062-2001
Kp. Langen$ari +t '-( #$. a$ir/alang
Ke;. Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 0111016-2001
Kp. :ipetir +t (-2 #$. riangan<a,a Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 0111110-2001
Kp. Ke*ung +t.&2-1 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(11-2001
Kp. :ipamingki$ +t '-& #$. -Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6250-2001
#N.02. Dd 01116&0-2001
Kp. L.kantara +t 2-2 #$.-Ke;. Sukalarang
Sukabumi
#N.02. Dd 01'110(-2001
Kp. "ar.$ +t &1-1 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(15-2001
Kp. :imanggu 1 +t &-5 #$. :imangk.k
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6552-2001
Kp. Sukalarang +t 1-1 #$.- Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 0116(10-2001
Kp. Sukalarang +t &-6 #$.-Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6161-2001
Kp. a$ek.n +t 21-' #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6156-2001
Kp. #ang*eur +t 11-2 #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'12'5-2001
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
MI 112006'-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
#N.02. #* 01'652&-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
MI 11200'&-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. Karamat +t '-2 #$.- Ke;. Sukalarang
Sukabumi
#N.02. Dd 01'615'-2001
Kp. Sukalarang +t 2-6 #$. - Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(0'-2001
Kp. "ar.$ +t &6-( #$.Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'666(-2001
Kp. "ar.$ +t &0-1 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(51-2001
Kp. :iga*.g +t &-( #$.a$ir/alang Ke;.
Sukara<a Sukabumi
Kp. Caru*.,.ng +t &-2 #$. Margalu,u
Ke;. Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 0111121-2001
Kp. #ang*eur +t 11-2 #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'122&-2001
Kp. a;ing +t 1-' #$. :ikurutug Ke;.
:ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'1'&0-2001
Kp. Keken;eng +t &-2 #$. Selaa%i Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 011(0'2-2001
Kp. Karamat +t &-2 #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
Kp. !ent.ng a$ir +t.1-1 #$. Langen$ari
Ke;. Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 0111655-2001
Kp. :iga*.g +t 1-11 #$. Margalu,u Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 0111565-2001
Kp. :ipetir +t &-1 #$. riangan<a,a Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01110(1-2001
Kp. Sungareun +t 1-& #$. riangan<a,a
Ke;. Sukalarang
#N.02. Dd 01'61&2-2001
Kp. :imanggu 1 +t &-5 #$. :imangk.k
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1105-2001
Kp. :ipetir +t 1-2 #$. riangan<a,a Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01110(1-2001
Kp. !ent.ng +t &-1 #$. a$ir/alang Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01110&2-2001
Kp. Caru*.,.ng +t &-2 #$. Margalu,u
Ke;. Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01111'6-2001
Kp. :irumput +t 2-' #$. Selaa%i Ke;.
Sukara<a Sukabumi
Kp. Ka*u !e*e +t '-' #$. Sukalarang
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'10(5-2001
Kp. !SA +t 1-2 #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6111-2001
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. "atukarut +t '-( #$. Selaa%i Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01112&2-2001
Kp. :ipetir +t. 1-2 #$.riangan<a,a Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 0111052-2001
Kp. Marga%angi +t 1(-& #$. Sukama<u
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1226-2001
Kp. :ibeureum +t 1-& #$. Tegalpan<ang
Ke;. :ireung/a$
#N.02. Dd 01'125'-2001
Kp. :ieun*eur +t 20-2 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1166-2001
Kp. Kaban*ungan +t '-( #$. Semplak
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'612&-2001
Kp. Kaban*ungan +t 6-1 #$. Semplak
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6651-2001
Kp. Mananggel +t 16-& #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6615-2001
Kp. :imangk.k +t &-6 #$. :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6601-2001
Kp. :ipamingki$ +t 2-& #$. Sukalarang
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'65&&-2001
Kp. Keken;eng +t 1-2 #$. Selaa%i Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 011(022-2001
Kp. Tegalpan<ang +t 1-20 #$.
Tegalpan<ang Ke;. :ireung/a$
#N.02. Dd 01'1266-2001
Kp. Sukalarang +t 1-6 #$. Sukalarang
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'61(1-2001
Kp. :irumput +t 2-' #$. Selaa%i Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 011(026-2001
Kp. ?ila A*iprima +t &-12 #$. Langen$ari
Ke;. Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 02(&0&5-2001
Kp. :ika%ung +t '-10 #$. Margalu,u Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 011(00'-2001
Kp. Mangli* +t 2-' #$. :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'121(-2001
Kp. a$ek.n +t 21-' #$. Sukama<u
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'615&-2001
Kp. :ika%ung +t 1-10 #$. Margalu,u Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01115(6-2001
Kp. Ke*ung +t 2&-6 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(((-2001
Kp. :irumput +t 1-' #$. Selaa%i Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 0111211-2001
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
#N.02. #* 01'6112-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. a$antren +t. 2-11 #$. Sukara<a Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01115&6-2001
Kp. Sungareun +t 2-' #$. riangan<a,a
Ke;. Sukalarang
#N.02. Dd 01'6121-2001
Kp. Margalu,u +t 1-1 #$. Margalu,u Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 011155(-2001
Kp. :ipetir +t 2-1 #$. riangan<a,a Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01111&&-2001
Kp. Selaeri/ +t 2-1 #$. Selaa%i Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 0111266-2001
Kp. :ipamingki$ +t 2-2 #$. :imangk.k
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6616-2001
Kp. Caru*.,.ng +t &-2 #$. Margalu,u
Ke;. Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01111&0-2001
Kp. Sukalarang +t 2-2 #$. Sukalarang
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(05-2001
Kp. Sungareun +t 2-' #$. riangan<a,a
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6125-2001
Kp. ul.air +t. 2'-' #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1012-2001
Kp. Ke*ung +t.2&-6 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6622-2001
Kp. :ika*u +t2-10 #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'10&&-2001
Kp. a$ek.n +t 21-' #$. Sukama<u
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6165-2001
Kp. Keken;eng +t 2-1 #$. Selaa%i Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 011(012-2001
Kp. a$ek.n +t '-6 #$. Sukama<u
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'66&5-2001
#$. Tegal an<ang Ke;. :ireung/a$
Sukabumi
#N.02. Dd 01'121'-2001
Kp. Marga%angi +t 11-& #$. Sukama<u
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'12&5-2001
Kp. Ke*ung +t 26-6 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
Kp. :ipetir +t 1-2 #$. riangan <a,a Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01110(6-2001
Kp. aga*ungan #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'12'1-2001
Kp. :ieun*eur +t 21-02 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(6'-2001
200( 2005 2010
200( 2005 2010
#N.02. #* 01'11(1-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
#N.02. #* 0111521-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. Mangli* +t '-2 #$. :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1122-2001
Kp. Langen$ari +t '-( #$. a$ir/alang
Ke;. Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 0111102-2001
Kp. :imanggu 2 +t 6-6 #$. :imangk.k
Sukalarang Sukabumi
Kp. Sukalarang +t 1-6 #$ Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1225-2001
Kp. Ka*uge*e +t &-' #$ Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'662&-2001
Kp. Sungareun +t 2-' #$. riangan<a,a
Ke;. Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6100-2001
Kp. :ieun*eur +t 21-02 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1201-2001
Kp. a$ek.n +t 21-' #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'61(2-2001
Kp. Semplak +t 2-10 #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'610'-2001
#$. Tegal an<ang Ke;. :ireung/a$
Sukabumi
#N.02. Dd 01'1262-2001
Kp. :imanggu 2 +t 1-1 #$. :imangk.k
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'121&-2001
Kp. !alu*ra +t 1-' #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6625-2001
Kp. Mangli* +t. 2-1 #$ :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1111-2001
Kp. Ke*ung +t 22-6 #$. Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'11&&-2001
Kp. .l.air +t 22-' #$. Sukama<u Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01'1021-2001
Kp. Ke*ung +t 2'-2 #$ Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1155-2001
Kp. "an*ang +t 1'-' #$ Tegalpan<ang
Ke;. :ireung/a$ Sukabumi
#N.02. Dd 01'161(-2001
Kp. Marga<a,a +t 2'-' #$. Sukama<u Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(0&-2001
Kp. Inggri$ +t &-11 #$. Sukara<a Ke;.
Sukara<a Sukabumi
Kp. :ipetir +t '-1 #$. riangan <a,a Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 0111120-2001
"umi Sukalarang ermai +t 2-1 Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6(12-2001
200( 2005 2010
200( 2005 2010
#N.02. #* 01'6(1(-2001 200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
200( 2005 2010
Kp. Leu%ila,ung +t 1-2 Sukabumi 200( 2005 2010
200( 2005 2010
Sukabumi0 20 N.pember 2005
Kepala Sek.la/0
D.s. ENDANG RUYANA
NIP 19+$#%)19&%#$1##$
PS#)
S1
Kp. :ipriangan +t 2-2 #$. Semplak Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6('1-2001
Kp. :ipriangan +t &-6 #$. Semplak Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6('0-2001
Kp. :ipriangan +t 2-2 #$. Semplak Ke;.
Sukalarang Sukabumi
Kp. Semplak #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6121-2001
Kp. Mangli* +t. '-' #$ :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'112&-2001
Kp. :ika*u +t 2-5 #$. Sukalarang Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1011-2001
Kp. Tang$el +t 1-1 #$. Sukama<u Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 011(002-2001
Kp. Ke*ung +t 2&-6 #$ Titi$an Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'661(-2001
Kp. Mangli* +t. 1-2 #$ :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'1122-2001
Kp. Keken;eng +t 2-2 #$. Selaa%i Ke;.
Sukara<a Sukabumi
#N.02. Dd 01'1&&0-2001
#N.02. Dd 01'12&(-2001
Kp. :imangk.k +t &-6 #$. :imangk.k Ke;.
Sukalarang Sukabumi
#N.02. Dd 01'6622-2001
KE#AS
*.
a'a Peser(a&*'*r $ndu- .ETUK +OTO&!A"A% UKURA 2/3 0M DA UKURA 3/, 0M
Ur(.
DENAH TEMPAT DUDUK PESERTA TR.OUT UN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
PENGAWAS I
RUANG : 1
PENGAWAS II
UJIAN NASIONAL UJIAN NASIONAL
247033700178 247033700277 247033700376 247033700475
A#<54 2)2<A )<IA2A AI ASTIKA AMI API4IA2I A2??A S)TI9A<I
247033700574 247033700673 247033700772 247033700879
AS)P M5-0AMMA< 0I<A9AT544@0AS)P SA)P54 A4AM A95 A>I>A0 #A<5<I2
247033700978 247033701077 247033701176 247033701275
-0A)54 TAMIMI <A<A2 <)S S@4)05<I2 <A2I 25?A0A )KA S59A2I2?SI0
247033701374 247033701473 247033701572 247033701679
)2<)2 >A)2A4 1IKI )5IS S5SI4A=ATI 1)I P5=A<I 1ITI =54A2<AI
247033701778 247033701877 247033701976 247033702075
15:I 1A5>IA0 IKA @SITA I2<A ISMAI4 I2<I9A2I
DENAH TEMPAT DUDUK PESERTA PRA UN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
SMP NEGERI 1 SUKALARANG
PENGAWAS I
RUANG : 1$
PENGAWAS II
UJIAN NASIONAL UJIAN NASIONAL
247033724178 247033724277 247033724376 247033724475
I2A S54ASTI ISA SI AM<A9A2I ISMA SITI A0MA0 ISTA MAS2@2)0
247033724879 247033724772 247033724673 247033724574
SA2TI S)PTIA=ATI I9A2 1)#IA2 @MA2SA0 I>A4<I M5TA(I2
247033724978 247033725077 247033725176 247033725275
S)4A )T2IA=ATI TIA ISTIA2A SAI A)A S5-IATI P5SPITA =I<A=ATI
247033725679 247033725572 247033725473 247033725374
9@0A2 S59A2A 9A<I M549A<I =ITI 2IMA4A =I<IA2
247033725778 a*a7&a*a
952I SA1ITI
B r.gram 9<ian Na$i.nal 2005 SMN 1 Sukalarang .
DA+TAR %AD$R PESERTA U"$A AS$OA# DA SEKO#A%
SMP EGER$ 1 SUKA#ARAG TA%U PE#A"ARA 2008&2009
*. Pas1*(*& "a' %ari dan Tangga2 Pe2a-sanaan U3ian asi*na2
Ur(. *'*r Peser(a&a'a Peser(a -e Senin4 25 A6ri2 09 Se2asa4 28 A6ri2 09 Ra7u4 29 A6ri2 09 Ka'is4 30 A6ri2 09 Senin4 11 Mei 09 Se2asa4 12 Mei 09 Ra7u4 13 Mei 09 Ka'is4 1, Mei 09
1
2,-033-001-8
1
/$ 'ndonesia /$ 'nggris Matematika 'P, Pendidikan ,gama 'PS Seni /uda#a /01
2
P&n 0'& /$ Sunda 3lektronika
A.DU# EDA EDR$AA
2
2,-033-002-5
1
/$ 'ndonesia /$ 'nggris Matematika 'P, Pendidikan ,gama 'PS Seni /uda#a /01
2
P&n 0'& /$ Sunda 3lektronika
A$ RAST$KA
3
2,-033-003-8
1
/$ 'ndonesia /$ 'nggris Matematika 'P, Pendidikan ,gama 'PS Seni /uda#a /01
2
P&n 0'& /$ Sunda 3lektronika
AM$ APR$#$A$
DA+TAR %AD$R PEGA!AS U"$A SEKO#A%
SMP EGER$ 1 SUKA#ARAG TA%U PE#A"ARA 2008&2009
*.
a'a Penga9as
"a' %ari dan Tangga2 Pe2a-sanaan U3ian asi*na2
Ur(. -e Senin4 11 Mei 09 Se2asa4 12 Mei 09 Ra7u4 13 Mei 09 Ka'is4 1, Mei 09
2 Si(i R*'2a:4 S.Pd.
1
Pendidikan ,gama 'PS Seni /uda#a /01
2
P&n 0'& /$ Sunda 3lektronika
3 $-a +ar(i-a4 S.Pd.
1
Pendidikan ,gama 'PS Seni /uda#a /01
2
P&n 0'& /$ Sunda 3lektronika
, Deden Su:er2an4 S.Ag.
1
Pendidikan ,gama 'PS Seni /uda#a /01
2
P&n 0'& /$ Sunda 3lektronika
; D. Sya1ruddin4S.Ag.
1
Pendidikan ,gama 'PS Seni /uda#a /01
2
P&n 0'& /$ Sunda 3lektronika
B r.gram 9<ian Na$i.nal 2005 SMN 1 Sukalarang
DA+TAR %AD$R PEGA!AS U"$A AS$OA#
SMP EGER$ 1 SUKA#ARAG TA%U PE#A"ARA 2008&2009
*.
*'*r Penga9as&a'a Penga9as
%ari dan Tangga2 Pe2a-sanaan U3ian asi*na2
Ur(. Senin4 25 A6ri2 09 Se2asa4 28 A6ri2 09 Ra7u4 29 A6ri2 09 Ka'is4 30 A6ri2 09
1
/$ 'ndonesia /$ 'nggris Matematika 'P,
Drs. An9ar Kurnia
2
/$ 'ndonesia /$ 'nggris Matematika 'P,
Si(i R*'2a:4 S.Pd.
3
/$ 'ndonesia /$ 'nggris Matematika 'P,
$-a +ar(i-a4 S.Pd.
,
/$ 'ndonesia /$ 'nggris Matematika 'P,
Deden Su:er2an4 S.Ag.
B r.gram 9<ian Na$i.nal 2005 SMN 1 Sukalarang 126 .
DA+TAR %AD$R PA$T$A U"$A AS$OA# DA SEKO#A%
SMP EGER$ 1 SUKA#ARAG TA%U PE#A"ARA 2008&2009
*.
AMA PA$T$A
"a' %ari dan Tangga2 Pe2a-sanaan U3ian asi*na2
Ur(. -e Senin4 25 A6ri2 09 Se2asa4 28 A6ri2 09 Ra7u4 29 A6ri2 09 Ka'is4 30 A6ri2 09 Senin4 11 Mei 09 Se2asa4 12 Mei 09 Ra7u4 13 Mei 09 Ka'is4 1, Mei 09
1 Agus A:'ad4 S.Pd
1
/$ 'ndonesia /$ 'nggris Matematika 'P, Pendidikan ,gama 'PS Seni /uda#a /01
2
P&n 0'& /$ Sunda 3lektronika
2 Si(i R*'2a:4 S.Pd
1
/$ 'ndonesia /$ 'nggris Matematika 'P, Pendidikan ,gama 'PS Seni /uda#a /01
2
P&n 0'& /$ Sunda 3lektronika
3 Rini Er<iani4S.Pd
1
/$ 'ndonesia /$ 'nggris Matematika 'P, Pendidikan ,gama 'PS Seni /uda#a /01
2
P&n 0'& /$ Sunda 3lektronika
, P*6*n uraeni4 S.Pd
1
/$ 'ndonesia /$ 'nggris Matematika 'P, Pendidikan ,gama 'PS Seni /uda#a /01
2
P&n 0'& /$ Sunda 3lektronika
DA4TAR KUMPULAN LULUSAN UN3US
TAHUN PELA'ARAN ##%3##9
Nama Sek.la/ A SM Negeri 1 Sukalarang
NSS A 20.1.02.06.0&.01'
Jen<ang Akre*ita$i - Ta/un A A. Amat "aik - 2006
Alamat N..Telep.n-3ak$imil-)mail A Jl.Lembur Km.11 Sukalarang Tlp.(0266)260201 e@mail A $mpn $kalaB,a/...;..i*
Ke;amatan-Kabupaten A Sukalarang-Sukabumi
N787.
L3P
U.ut Indu9
1 $ ! +
1 2'@0&&@001@( 010(0100& A"#9L N)N#A )#+IANA L
2 2'@0&&@002@1 010(01016 AI +ASTIKA
& 2'@0&&@00&@6 010(01015 AMI A+ILIANI
' 2'@0&&@00'@2 010(01021 AN!!A S)TI>A#I L
2 2'@0&&@002@' 010(010&0 AS) M9:6AMMA# 6I#A>AT9LLO6L
6 2'@0&&@006@& 010(010&2 AS) SA)9L ALAM L
1 2'@0&&@001@2 010(010&( A>9 ADIDA6
( 2'@0&&@00(@5 010(010'0 "A#+9#IN L
5 2'@0&&@005@( 010(010'2 :6A)+9L TAMIMI L
10 2'@0&&@010@1 010(010'1 #A#AN #)S SOL)69#IN L
11 2'@0&&@011@6 010(010'5 #ANI N9!+A6A L
12 2'@0&&@012@2 010(0101( )KA S9+>ANIN!SI6
1& 2'@0&&@01&@' 010(010(2 )N#)N DA)NAL 3IK+I L
1' 2'@0&&@01'@& 010(010(5 )9IS S9SILACATI
12 2'@0&&@012@2 010(01052 3)+I 9+CA#I L
16 2'@0&&@016@5 010(0105( 3IT+I C9LAN#A+I
11 2'@0&&@011@( 010(01101 39JI 3A9DIA6
1( 2'@0&&@01(@1 010(01122 IKA +OSITA
15 2'@0&&@015@6 010(011&0 IN#+A ISMAIL L
20 2'@0&&@020@2 010(011&2 IN#+I>ANI
21 2'@0&&@021@' 010(011&& INT)N SA3IT+I
22 2'@0&&@022@& 010(011'& LANI +O6ANI
2& 2'@0&&@02&@2 010(011'2 LIN#A MA+LINA
2' 2'@0&&@02'@5 010(01121 M96AMA# IN#+A SAN9#IN L
22 2'@0&&@022@( 010(0116' M96AMMA# ASIKIN L
Na8a (al7n
Pese.ta
U2:an
Nas:7nal
26 2'@0&&@026@1 010(01112 M. +AM#AN L
21 2'@0&&@021@6 010(011(2 M9L>A#I L
2( 2'@0&&@02(@2 010(011(& NAIS LA+ASATI
25 2'@0&&@025@' 010(011(' NANA S9+IATNA L
&0 2'@0&&@0&0@& 010(011(2 NAN#I A!9N! L
&1 2'@0&&@0&1@2 010(01150 N)NI CA6>9NI
&2 2'@0&&@0&2@5 010(01152 NOI S9SILACATI
&& 2'@0&&@0&&@( 010(01212 )+IS MA9LANA A!9STIAN L
&' 2'@0&&@0&'@1 010(0121' +A6MATT9LLA6 L
&2 2'@0&&@0&2@6 010(0122( +ISMA AN#+IANI
&6 2'@0&&@0&6@2 010(012&' +IDAL JA)LANI L
&1 2'@0&&@0&1@' 010(012&1 +IDKI +OMA#ON )"+IAN L
&( 2'@0&&@0&(@& 010(01221 SITI 6ALIMA6
&5 2'@0&&@0&5@2 010(01262 SITI +A6A>9
'0 2'@0&&@0'0@5 010(01210 S9+>ANI
'1 2'@0&&@0'1@( 010(01211 9JAN! 6AN 6AN S96)+LAN L
'2 2'@0&&@0'2@1 010(012(& CIN#ASA+I
'& 2'@0&&@0'&@6 010(01252 >)TI MAS+IA6
'' 2'@0&&@0''@2 010(0125( >9#I S)TIACAN L
'2 2'@0&&@0'2@' 010(01001 A) MA)M9NA6
'6 2'@0&&@0'6@& 010(01010 A!9S 3AISAL L
'1 2'@0&&@0'1@2 010(01012 A6MA# K69#+I SI"A+ANI L
'( 2'@0&&@0'(@5 010(0102& AN!!I A+>O!A L
'5 2'@0&&@0'5@( 010(0102' AN!!I 9+NAMA L
20 2'@0&&@020@1 010(010&& ASIKIN L
21 2'@0&&@021@6 010(010'6 :9:9 SA=A#A6
22 2'@0&&@022@2 010(01025 #)#) SA)9L ANCA+ L
2& 2'@0&&@02&@' 010(010(1 )L?A 6AN#A>ANI ALI #S.
2' 2'@0&&@02'@& 010(010(' )N#AN! +9SLAN#I L
22 2'@0&&@022@2 010(01051 3AJA+ S)TIAN L
26 2'@0&&@026@5 010(0105' 3)"> ISCANTO L
21 2'@0&&@021@( 010(01051 3I+#ANA >9S9 L
2( 2'@0&&@02(@1 010(01106 6AM#ANI L
25 2'@0&&@025@6 010(01101 6AMDA6 +9S#I L
60 2'@0&&@060@2 010(0110( 6ANIA6
61 2'@0&&@061@' 010(0111& 6)+A L)STA+I
62 2'@0&&@062@& 010(01115 I#A N9+ATONA6
6& 2'@0&&@06&@2 010(01125 INA N9+ANI
6' 2'@0&&@06'@5 010(011'' LINA 6)+LIANA
62 2'@0&&@062@( 010(01126 MI+A +A6MA>ANTI
66 2'@0&&@066@1 010(01125 MISNACATI
61 2'@0&&@061@6 010(011(0 M96AMA# >9S9 L
6( 2'@0&&@06(@2 010(0115' NITA +OSMIATI
65 2'@0&&@065@' 010(01155 N9+ 3IT+I 6AN#A>ANI
10 2'@0&&@010@& 010(01202 N9+LITA )"+IANI
11 2'@0&&@011@2 010(01206 N9+9L AM)LIA
12 2'@0&&@012@5 010(01201 N9+9L 69#A L
1& 2'@0&&@01&@( 010(0120( N9+>ANA S)TIANA L
1' 2'@0&&@01'@1 010(01216 +ATNA NIN!SI6
12 2'@0&&@012@6 010(01222 +IAN +AMA#6AN L
16 2'@0&&@016@2 010(01221 +ISKA MONA+ISA
11 2'@0&&@011@' 010(012&1 +ISMAN L)SMANA L
1( 2'@0&&@01(@& 010(012&2 +ISSALIA 3IT+IANI
15 2'@0&&@015@2 010(0122( SITI J9A+IA6
(0 2'@0&&@0(0@5 010(01260 SITI N9+ADIDA6
(1 2'@0&&@0(1@( 010(01261 SITI N9+#IAN
(2 2'@0&&@0(2@1 010(01265 S96AN#INI L
(& 2'@0&&@0(&@6 010(0121& TIA+ANI 9T+I I+MA>A#I
(' 2'@0&&@0('@2 010(01252 >9#A 6A+>A#I L
(2 2'@0&&@0(2@' 010(01256 >9#6A +ACI+A SA9T+A L
(6 2'@0&&@0(6@& 010(01255 >9JI M96AN#ANI L
(1 2'@0&&@0(1@2 010(01002 A"#9L LATI3 L
(( 2'@0&&@0((@5 010(01026 ANI)S 6I#A>ANTI
(5 2'@0&&@0(5@( 010(010&2 AS+I NA)+9L "A6I>A6
50 2'@0&&@050@1 010(0106& #)#)N N9!+A6A L
51 2'@0&&@051@6 010(0101& #INI MA+INI
52 2'@0&&@052@2 0(050(&20 #I?A FA""AL +AMA#6AN L
5& 2'@0&&@05&@' 010(0101' #O=A 3AJA+CATI
5' 2'@0&&@05'@& 010(01011 )KA ANJANI
52 2'@0&&@052@2 010(010(0 )LSA S9!IA+TI SA9T+A
56 2'@0&&@056@5 010(010(1 )N)N! >ANTI OKTAIANI
51 2'@0&&@051@( 010(01052 3ANI L)STIANI
5( 2'@0&&@05(@1 010(0110& !ILAN! +ATAMA L
55 2'@0&&@055@6 010(0106' !INANJA+ +A6A>9 SA9T+A L
100 2'@0&&@100@2 010(01105 6A+#I CISAST+A L
101 2'@0&&@101@' 010(01110 6)L"IA6 6)N#+A>ANA
102 2'@0&&@102@& 010(01112 6)N#+IK L
10& 2'@0&&@10&@2 010(011&2 I+AN K9+NIA L
10' 2'@0&&@10'@5 010(011'2 K9+NIA SAN#I L
102 2'@0&&@102@( 010(01120 MO:6AMA# !ANJA+ +ATAMA L
106 2'@0&&@106@1 010(01122 M96AMMA# I+MAN TA93IF NOAN#+A L
101 2'@0&&@101@6 010(01122 M)M)> +AS)LA
10( 2'@0&&@10(@2 010(01121 MI+A +OSITA
105 2'@0&&@105@' 010(01162 +IDCAN 6I#A>AT L
110 2'@0&&@110@& 010(01116 M96AMA# +I#CAN L
111 2'@0&&@111@2 010(011(1 NANI >9NIN!SI6
112 2'@0&&@112@5 010(01211 3A+6AN A"#9+O6MAN L
11& 2'@0&&@11&@( 010(010(2 +)LA :6ANIA!O L
11' 2'@0&&@11'@1 010(01220 +)?I M96AMMA# KA33I L
112 2'@0&&@112@6 010(01225 +ISMA AN9!+A6
116 2'@0&&@116@2 010(012'0 +9#I 3AIDAL L
111 2'@0&&@111@' 010(012'& SA)9L "A6+I L
11( 2'@0&&@11(@& 010(012'5 SAN#I NAS+9LLA6 L
115 2'@0&&@115@2 010(01222 SINTA NO?IA SISCANTI
120 2'@0&&@120@5 010(01226 SITI AMANA6
121 2'@0&&@121@( 010(01050 SITI N9+ANI
122 2'@0&&@122@1 010(01266 SOIA6
12& 2'@0&&@12&@6 010(01261 SOIAN ANSO+I L
12' 2'@0&&@12'@2 010(0126( S96A)#I "9#IMAN L
122 2'@0&&@122@' 010(01211 S>IA 9++A6MA6
126 2'@0&&@126@& 010(012(1 C9LANSA+I
121 2'@0&&@121@2 010(012(5 >ANTI S9+>ANTI
12( 2'@0&&@12(@5 010(01&00 >9L>ANA +A6MANSA6 L
125 2'@0&&@125@( 010(01&0' >9NI >9LIANI
1&0 2'@0&&@1&0@1 010(0100( A!9MI 9T+A #A+MA L
1&1 2'@0&&@1&1@6 010(01005 A!9N! 3A6+9LIANI L
1&2 2'@0&&@1&2@2 010(01020 AN#+I S96)N#A+ L
1&& 2'@0&&@1&&@' 010(01025 A+IS M9NAN#A+ L
1&' 2'@0&&@1&'@& 010(010&6 AST> +ISNACATI A!9STIN
1&2 2'@0&&@1&2@2 010(010&1 A>AN! A3+IANTI 9T+I
1&6 2'@0&&@1&6@5 010(010'1 "A>9 +A6MAN L
1&1 2'@0&&@1&1@( 010(01021 #ANS9S A"#9L 6ILMAN L
1&( 2'@0&&@1&(@1 010(01022 #AS) "96O+I L
1&5 2'@0&&@1&5@6 010(01065 #)?I) AL")+T AST+A L
1'0 2'@0&&@1'0@2 010(01010 #)CI SITI KOMALA
1'1 2'@0&&@1'1@' 010(01015 )KI A"#9+O6MAN L
1'2 2'@0&&@1'2@& 010(010(6 N)N! +ANI KANIA
1'& 2'@0&&@1'&@2 010(010(( )+NA NO?A NO?IANSA+I
1'' 2'@0&&@1''@5 010(01250 3AJ+I KOMALASA+I
1'2 2'@0&&@1'2@( 010(011&' I+MA N9+3IT+I
1'6 2'@0&&@1'6@1 010(011&6 ISMAT9LLO6 L
1'1 2'@0&&@1'1@6 010(011&1 JAN! 69#+I L
1'( 2'@0&&@1'(@2 010(011'0 KAMAL9#IN L
1'5 2'@0&&@1'5@' 010(011'6 LIS N9+JANA6
120 2'@0&&@120@& 010(0112' MA+S6)LINA !ITA +AM)SCA+A
121 2'@0&&@121@2 010(0112( MI+ANTI SA+I
122 2'@0&&@122@5 010(0116( M96AMMA# ALI TA93AN L
12& 2'@0&&@12&@( 010(01165 M96AMA# A+I3IN L
12' 2'@0&&@12'@1 010(01111 M96AMA# 6AMIM L
122 2'@0&&@122@6 010(011(6 NANI L
126 2'@0&&@126@2 010(011(( N)LIS #)STIANI
121 2'@0&&@121@' 010(011(5 N)N! >9LL>ANTI
12( 2'@0&&@12(@& 010(01156 NO?A AMAN#A
125 2'@0&&@125@2 010(01151 NO?ITA SA+I
160 2'@0&&@160@5 010(01200 N9+G )LA6
161 2'@0&&@161@( 010(0120& N9+ANI M9N!!A+AN
162 2'@0&&@162@1 0(050(&2& N9+6I#A>A6
16& 2'@0&&@16&@6 010(0122& +IAN SA9T+A L
16' 2'@0&&@16'@2 010(012&2 +IDAL S)TIACAN L
162 2'@0&&@162@' 010(012'2 SITI N9+6ALIMA6
166 2'@0&&@166@& 010(012'( SAN#I 6)N#+IAN#I L
161 2'@0&&@161@2 010(01222 SA+IA6
16( 2'@0&&@16(@5 010(0122' S)LL> MA+S)LIA
165 2'@0&&@165@( 010(01215 9LA6 N9+O6MA6
110 2'@0&&@110@1 010(01251 >A>9 >9LISTIAN
111 2'@0&&@111@6 010(01251 >9#I !9NTA+A L
112 2'@0&&@112@2 010(01&02 >9NI KA+TIKA
11& 2'@0&&@11&@' 010(0101' A6MA# +ISMANTO L
11' 2'@0&&@11'@& 010(01&02 AN#+) M96AMA# AS6A L
112 2'@0&&@112@2 010(01022 AN!!I SA9T+A L
116 2'@0&&@116@5 0(050(&15 A>9 K9S9MANIN!T>AS
111 2'@0&&@111@( 010(010'( #A#AN SOIAN SA9+I L
11( 2'@0&&@11(@1 010(0102' #)"> +AM#ANI L
115 2'@0&&@115@6 010(01022 #)#) 6)N#+A>ANA L
1(0 2'@0&&@1(0@2 010(0102( #)#) +I#CAN L
1(1 2'@0&&@1(1@' 010(01061 #)#) S9+>ANI
1(2 2'@0&&@1(2@& 010(01016 #CI CIS9#A +IDFIACAN L
1(& 2'@0&&@1(&@2 010(01055 3IT+IANA
1(' 2'@0&&@1('@5 010(01111 6)N#+A KA+TA SASMITA L
1(2 2'@0&&@1(2@( 010(0111' 6)+MA 3)"+IANI L
1(6 2'@0&&@1(6@1 010(01116 6)9IS N9+#)9IS
1(1 2'@0&&@1(1@6 010(01111 6ILMACATI
1(( 2'@0&&@1((@2 010(0111( 6IN#A>ANI
1(5 2'@0&&@1(5@' 010(0112' IKA KA+TIKA
150 2'@0&&@150@& 010(0112( IMAS MAST9+O6
151 2'@0&&@151@2 0(050(&21 I+A SAK9+A #)CI
152 2'@0&&@152@5 010(011'( L9SI
15& 2'@0&&@15&@( 010(0116& MO6AMA# A!9STINA L
15' 2'@0&&@15'@1 010(01166 MO6AMA# +OMLI L
152 2'@0&&@152@6 010(01161 M96AMA# A#)N#A 3+ATAMA L
156 2'@0&&@156@2 010(01111 M96AMA# S6ON6AJI L
151 2'@0&&@151@' 0(050(&22 M96AMA# MA6)SA AN#+IAN L
15( 2'@0&&@15(@& 010(01151 NIA +IANTI
155 2'@0&&@155@2 010(0115& NITA K6O)+IA6 !9NIA+TI
200 2'@0&&@200@5 010(01201 N9+AJIDA6
201 2'@0&&@201@( 010(0120' N9+JANA6
202 2'@0&&@202@1 010(01215 +)STI
20& 2'@0&&@20&@6 010(01221 +)DA 3IT+IANI
20' 2'@0&&@20'@2 010(0122' +IKA S9SANTI
202 2'@0&&@202@' 010(012&5 +9#I A"#9L LATI3 L
206 2'@0&&@206@& 010(012'' SA)9L 9+NAMA L
201 2'@0&&@201@2 010(012'2 SALCA AMALIA6
20( 2'@0&&@20(@5 010(0126& SITI +INI
205 2'@0&&@205@( 010(0126' SO"I+IN L
210 2'@0&&@210@1 010(01262 M. SOL)69#IN L
211 2'@0&&@211@6 010(01212 T I T A
212 2'@0&&@212@2 010(0121' TIKA 6A+>ATI
21& 2'@0&&@21&@' 010(012(2 CICIN
21' 2'@0&&@21'@& 010(01&01 >9NI
212 2'@0&&@212@2 010(0100' A"#9LLA6 A+I3IN L
216 2'@0&&@216@5 010(01011 AI >9LIANASA+I
211 2'@0&&@211@( 010(0101( AK"A+ 3A9DI M96A+AM L
21( 2'@0&&@21(@1 010(01021 ANIS ALACI>A6
215 2'@0&&@215@6 010(0102( A+IA MA9LANA >9S9 L
220 2'@0&&@220@2 010(010&' AS+I MA+>ATI
221 2'@0&&@221@' 010(010'& :AN#+A )+MANA L
222 2'@0&&@222@& 010(01026 #)#) 6)N#+I KA+TACIJA>A L
22& 2'@0&&@22&@2 010(01062 #)#)N M9+#6ANI TI+TA L
22' 2'@0&&@22'@5 010(0106( #)?I K9+NIASI6
222 2'@0&&@222@( 010(01012 #INA 3)"+I ANTIA #IST+I
226 2'@0&&@226@1 010(01056 3INI S+I CA6>9NI
221 2'@0&&@221@6 010(01122 IIS LIACATI AN!!+A)NI
22( 2'@0&&@22(@2 010(01126 IKA >9LIA SA+I
225 2'@0&&@225@' 010(01121 IMAN ALI +A6MAN L
2&0 2'@0&&@2&0@& 010(011&( JI6A# AM+ILA6 L
2&1 2'@0&&@2&1@2 010(011'1 KA+LINA +)STIA
2&2 2'@0&&@2&2@5 010(011'1 L9!I A"#9L6OLIK L
2&& 2'@0&&@2&&@( 010(0112& M. M9KSIN AL ATOS L
2&' 2'@0&&@2&'@1 010(01160 MO:6. CI!6+A CI"ACA L
2&2 2'@0&&@2&2@6 010(0111( M96AMA# SOIAN L
2&6 2'@0&&@2&6@2 010(011(1 M9JI" SA)9#IN L
2&1 2'@0&&@2&1@' 010(0115( N9+ASIA6
2&( 2'@0&&@2&(@& 010(0121& +. A#IT>A N9!+A6A L
2&5 2'@0&&@2&5@2 010(01212 +ANI N9+ANI
2'0 2'@0&&@2'0@5 010(0121( +)SA SITI 6IKMA6
2'1 2'@0&&@2'1@( 010(01222 +INA S9LAST+I
2'2 2'@0&&@2'2@1 010(01226 +ISA S+I +AM#A>ANI
2'& 2'@0&&@2'&@6 010(012&0 +ISMA SITI +A6MA6
2'' 2'@0&&@2''@2 010(012&& +ISTA MASNON)6
2'2 2'@0&&@2'2@' 010(012&6 +IDAL#I M9TAFIN L
2'6 2'@0&&@2'6@& 010(012&( +OMANSA6 L
2'1 2'@0&&@2'1@2 010(012'1 +I>AN 3)"+IAN L
2'( 2'@0&&@2'(@5 010(01221 SANTI S)TIACATI
2'5 2'@0&&@2'5@( 010(0122& S)LA +)TNIACATI
220 2'@0&&@220@1 010(01212 TIA +ISTIANA SA+I
221 2'@0&&@221@6 010(012(0 ?)+A S9:IATI 9SITA
222 2'@0&&@222@2 010(012(1 CI#ACATI
22& 2'@0&&@22&@' 010(012(2 CI#IAN L
22' 2'@0&&@22'@& 010(012(' CIT+I NI+MALA
222 2'@0&&@222@2 010(012(( >A#I M9L>A#I L
226 2'@0&&@226@5 010(0125' >O6AN S9+>ANA L
221 2'@0&&@221@( 010(01&0& >9NI SA3IT+I
+ata@rata
4AP@A2 K)TAMATA2 SIS=A
4AP@A2 K)TAMATA2 SIS=A
S4TP 2)?)I 1 S5KA4AA2?
S4TP 2)?)I 1 S5KA4AA2?
TA052 P)4A:AA2 2008B2009
TA052 P)4A:AA2 2008B2009
PEMER$TA% KA.UPATE SUKA.UM$
D$AS PED$D$KA
S#TP EGER$ 1 SUKA#ARAG
"2. #e'7ur K'. 11 Su-a2arang Te26. 280201 Su-a7u'i
DA4TAR KUMPULAN LULUSAN UN3US
TAHUN PELA'ARAN ##%3##9
A Jl.Lembur Km.11 Sukalarang Tlp.(0266)260201 e@mail A $mpn $kalaB,a/...;..i*
A5a8a
Mata Pela2a.an
P
.

A
5
a
8
a
P
P
K
n
B
.

I
n
d
7
n
e
s
:
a
M
a
t
e
8
a
t
:
9
a

) & % 9 1# 11 1
Sukabumi0 2 Maret 155' I$lam O<ak 0.00 0.00 &.60 2.20
Sukabumi0 1& Juli 155' I$lam A$ep Saepul A<i7 0.00 0.00 (.20 2.00
Sukabumi0 2( April 1552 I$lam )man Sulaeman 0.00 0.00 6.'0 6.22
Sukabumi0 26 #e$ember 155& I$lam I*i Seti,a*i 0.00 0.00 6.60 2.12
Sukabumi0 1& Juli 155' I$lam #i*in Saepu*in 0.00 0.00 '.(0 '.20
Sukabumi0 &0 Agu$tu$ 155' I$lam Tateng +./en*i 0.00 0.00 6.(0 2.20
Sukabumi0 2& April 155' I$lam MaGmur 0.00 0.00 1.00 6.22
Sukabumi0 & Januari 1552 I$lam Abun 0.00 0.00 2.(0 2.20
Sukabumi0 2 Juli 155' I$lam A$ep Kurnia 0.00 0.00 6.60 &.12
Sukabumi0 2' #e$ember 155' I$lam epen Supen*i 0.00 0.00 1.00 2.20
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155' I$lam A*e S.bana 0.00 0.00 6.20 2.00
Sukabumi0 2( Juni 1552 I$lam 6. M./ama* Nanang 0.00 0.00 1.'0 '.12
Sukabumi0 5 Mei 155' I$lam A;eng 6api*in 0.00 0.00 6.(0 '.22
Sukabumi0 15 ebruari 1552 I$lam Sulaeman 0.00 0.00 (.20 '.20
Sukabumi0 1( ebruari 1552 I$lam Kurnia%an 0.00 0.00 1.00 2.22
Jakarta0 11 Maret 155' I$lam Sut.,. 0.00 0.00 (.00 '.22
Sukabumi0 12 Januari 1552 I$lam Aba* "a*ru*in 0.00 0.00 6.'0 '.22
Sukabumi0 1 September 155& I$lam Apen 0.00 0.00 1.20 2.12
Sukabumi0 ' Juni 155& I$lam #e*e 0.00 0.00 1.00 2.20
Sukabumi0 1( ebruari 155' I$lam +i*%an$,a/ 0.00 0.00 1.00 2.00
:ileg.n0 ( ebruari 1556 I$lam )*<e S.mantri 0.00 0.00 6.60 '.20
Sukabumi0 2' Juni 155' I$lam en*i 0.00 0.00 (.00 6.00
Sukabumi0 2' Mei 1552 I$lam Mu/. 6uri 0.00 0.00 6.20 '.12
Sukabumi0 21 September 155' I$lam #a*an "an*ani<i 0.00 0.00 (.00 '.12
Sukabumi0 2 Maret 155' I$lam Mumu/ 0.00 0.00 6.00 6.00
Te8<at,
Tan55al La1:.
Na8a
-.an5 tua3=al:
Sukabumi0 6 Juni 1552 I$lam Sapru*in 0.00 0.00 6.60 2.00
Sukabumi0 1( April 1552 I$lam A*e Apen*i 0.00 0.00 6.00 2.22
Sukabumi0 2& Maret 1556 I$lam 9nang Sutri$na 0.00 0.00 1.20 '.20
Sukabumi0 &0 N.pember 155' I$lam A<ang Sapari 0.00 0.00 '.'0 '.20
Sukabumi0 2( Mei 155' I$lam Aban 0.00 0.00 1.'0 2.22
Sukabumi0 2( #e$ember 155' I$lam Ja<ang 0.00 0.00 1.00 2.22
Sukabumi0 16 Maret 1552 I$lam Ja<ang Ma<i* 0.00 0.00 1.60 2.00
Sukabumi0 2 Agu$tu$ 155' I$lam epen Supria*i 0.00 0.00 1.'0 2.00
Sukabumi0 2& Okt.ber 1552 I$lam Nur*in 0.00 0.00 1.20 '.22
Sukabumi0 2 Agu$tu$ 1552 I$lam Jaenal Abi*in 0.00 0.00 '.20 2.00
Sukabumi0 2 Juni 155& I$lam K.mar 0.00 0.00 @ @
Sukabumi0 22 ebruari 1552 I$lam )n*in 0.00 0.00 2.(0 2.12
Sukabumi0 25 Januari 155' I$lam A$ep Saepu*in 0.00 0.00 6.(0 2.00
Sukabumi0 1 Maret 1552 I$lam );e Sugama 0.00 0.00 6.60 '.12
Sukabumi0 21 September 155' I$lam Mu*in 0.00 0.00 (.20 2.00
Sukabumi0 21 Januari 1552 I$lam Sali An%ari 0.00 0.00 6.60 2.12
Sukabumi0 ' ebruari 1552 I$lam An*i 0.00 0.00 6.(0 '.20
Sukabumi0 1 #e$ember 155' I$lam #aman 0.00 0.00 6.'0 2.20
Sukabumi0 5 Agu$tu$ 155' I$lam A*e Setia%an 0.00 0.00 2.00 2.22
Sukabumi0 12 Agu$tu$ 155' I$lam A*um 0.00 0.00 1.00 2.22
Sukabumi0 12 Agu$tu$ 1552 I$lam A*e +.<u*in 0.00 0.00 6.60 '.12
Sukabumi0 2 Agu$tu$155' I$lam Sukrila/ 0.00 0.00 6.(0 6.00
Sukabumi0 6 Maret 1552 I$lam 9<ang 0.00 0.00 2.60 2.00
Sukabumi0' September 155' I$lam Jamalu*in 0.00 0.00 6.60 '.00
Sukabumi0 22 April 155' I$lam Mumu/ 0.00 0.00 1.60 '.22
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155& I$lam Lukman 0.00 0.00 6.20 2.12
Sukabumi0 12 Maret 1552 I$lam Atang 0.00 0.00 6.60 2.22
Sukabumi0 2 Agu$tu$ 155& I$lam #a*ang Supriatman 0.00 0.00 6.20 2.20
Sukabumi0 & N.pember 155' I$lam S.li/in 0.00 0.00 1.60 2.12
Sukabumi0 11 September 155' I$lam S.li/in 0.00 0.00 2.60 6.22
Sukabumi0 6 ebruari 155' I$lam Oli/ S.li/in 0.00 0.00 (.00 '.22
Sukabumi0 21 ebruari 1552 I$lam )<en Abi*in 0.00 0.00 6.60 '.20
Sukabumi0 ( September 1552 I$lam Sa/r.ni 0.00 0.00 1.'0 '.20
Sukabumi0 12 Maret 1552 I$lam A$/ari Ab*ul +.<ak 0.00 0.00 2.00 2.00
Sukabumi0 ' ebruari1552 I$lam Aa, 0.00 0.00 5.00 6.00
Sukabumi0 1' April 155' I$lam Sarip 0.00 0.00 6.60 2.00
Sukabumi0 & Mei 155' I$lam )n<ang 0.00 0.00 1.20 '.20
Sukabumi0 1' Agu$tu$ 1552 I$lam Ma/4u* 0.00 0.00 6.(0 2.20
Sukabumi0 2 Januari 155' I$lam A,i 0.00 0.00 6.'0 2.00
Sukabumi0 ( Januari 1552 I$lam Aep Saepu*in 0.00 0.00 6.60 '.20
Sukabumi0 &0 Juli 155' I$lam )mut 0.00 0.00 1.60 '.12
Sukabumi0 2' Juni 155& I$lam Sam$u*in 0.00 0.00 2.(0 2.00
:ian<ur0 11 Januari 1556 I$lam 9<ang Tatang 0.00 0.00 (.00 '.00
Sukabumi0 ' Januari 1552 I$lam 6am*an 0.00 0.00 1.60 '.20
Sukabumi0 12 ebruari 1552 I$lam Ku$tia%an 0.00 0.00 1.20 '.20
Sukabumi0 26 September 1552 I$lam 9u$ Ku$%a,a 0.00 0.00 6.(0 '.22
Sukabumi0 1( September 155& I$lam +.$i*in 0.00 0.00 6.(0 6.22
Sukabumi0 2 Mei 1552 I$lam 6eri 0.00 0.00 6.'0 2.00
Sukabumi0 1& N.pember 155& I$lam S.li/in 0.00 0.00 1.00 2.20
Sukabumi0 21 ebruari 155' I$lam A*e Mu/a,at 0.00 0.00 6.00 '.22
Sukabumi0 &0 September 1552 I$lam "aban S.ban*i 0.00 0.00 6.'0 '.00
Sukabumi0 ' April 155' I$lam A$ep Suka,at 0.00 0.00 6.'0 '.00
Sukabumi0 11 Juni 155' I$lam #a*ang 0.00 0.00 1.20 '.12
Sukabumi0 2( Okt.ber 155' I$lam )n*in 0.00 0.00 (.20 6.22
Sukabumi0 1( April 155' I$lam Sar.p 0.00 0.00 1.20 6.00
Sukabumi0 25 Okt.ber 155' I$lam A,i 0.00 0.00 6.(0 2.22
Sukabumi0 2 Okt.ber 155' I$lam K/aeru*in 0.00 0.00 2.(0 6.00
Sukabumi0 ( Okt.ber 155' I$lam >.*i Ku$ma,a*i 0.00 0.00 2.60 6.00
Sukabumi0 25 Okt.ber 155' I$lam +a/mat Mul,a*i 0.00 0.00 2.20 '.22
Sukabumi0 2& Okt.ber 1552 I$lam Anen 0.00 0.00 '.60 2.22
Sukabumi0 12 N.pember 1552 I$lam Kumu 0.00 0.00 6.'0 2.12
Sukabumi0 2( Agu$tu$ 155' I$lam A*e Su/erman 0.00 0.00 6.00 6.22
Sukabumi0 22 Juni 1552 I$lam Sa*iun !at.t 0.00 0.00 1.20 2.00
Sukabumi0 ' Januari 1552 I$lam A,i Saepul "a/ri 0.00 0.00 6.00 2.00
Sukabumi0 2 Maret 1552 I$lam ar*i 0.00 0.00 6.20 '.12
Sukabumi0 1 N.pember 155' I$lam A*e +.kib 0.00 0.00 6.(0 6.00
"an*ung0 & ebruari 1556 I$lam Ja<at Su*ra<at 0.00 0.00 6.60 2.20
Sukabumi0 22 Juni 1552 I$lam 6. #a*ang riatna 0.00 0.00 6.00 1.22
Sukabumi0 1 Meret 155' I$lam Tata 0.00 0.00 1.00 '.12
Sukabumi0 15 Juli 155' I$lam On. Sur,atna 0.00 0.00 1.20 6.22
Sukabumi0 2 Okt.ber 1552 I$lam Ab*ul :/.li* 0.00 0.00 1.00 2.12
Sukabumi0 10 #e$ember 1552 I$lam K.maru*in 0.00 0.00 6.'0 2.00
Sukabumi0 1' Juni 1552 I$lam A$ma%i 0.00 0.00 6.'0 &.12
Sukabumi0 22 Maret 1552 I$lam +a/mat 6i*a,at 0.00 0.00 2.(0 6.22
Sukabumi0 1' Maret 1552 I$lam 6en*i AS 0.00 0.00 6.60 '.12
Sukabumi0 12 September 1552 I$lam Su/en*i 6en*ra,ana 0.00 0.00 2.(0 2.22
Sukabumi0 1& Agu$tu$ 155' I$lam Suparman 0.00 0.00 2.60 '.00
Sukabumi0 2' September 155' I$lam #a*ang 0.00 0.00 6.(0 2.20
Sukabumi0 2& September 155' I$lam !.pur 0.00 0.00 1.00 2.22
Sukabumi0 2& Juni 1552 I$lam I%an Sukma%an 0.00 0.00 6.'0 2.22
Sukabumi0 2' N.pember 155' I$lam 9<ang Sam$u*in 0.00 0.00 6.60 2.22
Sukabumi0 25 Mei 1552 I$lam >a,a Suken Su<ana 0.00 0.00 6.'0 2.00
:ian<ur0 1' #e$ember 1552 I$lam 9*in 0.00 0.00 6.'0 '.12
Sukabumi0 ' April 155' I$lam K.*ir Saripu*in 0.00 0.00 '.(0 &.12
Sukabumi0 22 Januari 1552 I$lam ). Ku$ma%an 0.00 0.00 1.00 2.20
Sukabumi0 2& April 155' I$lam #i*in 0.00 0.00 6.60 2.12
Sukabumi0 16 Juni 1552 I$lam Aep Saepu*in 0.00 0.00 1.20 2.22
Sukabumi0 10 Juli 1552 I$lam +empil 0.00 0.00 2.'0 2.00
".g.r0 2& ebruari 1552 I$lam 6erman$,a/ 0.00 0.00 6.60 2.12
Sukabumi0 2 Okt.ber 155' I$lam #i*in 0.00 0.00 6.'0 '.20
Sukabumi0 6 April 155' I$lam 6. #a/lan 0.00 0.00 2.(0 &.12
Sukabumi0 & Maret 155' I$lam Atin Supriatna 0.00 0.00 2.'0 '.12
:ian<ur0 2 April 1552 I$lam 6. Nur*in A4gan*i 0.00 0.00 6.00 '.00
Sukabumi0 6 N.pember 1552 I$lam Ma$kun 0.00 0.00 1.'0 2.00
Sukabumi0 2( September 1552 I$lam S.*ikin 0.00 0.00 1.00 2.00
Sukabumi0 12 Januari 1556 I$lam A$ep Saepul./ 0.00 0.00 6.'0 2.00
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155' I$lam Nanang 0.00 0.00 6.'0 '.00
Sukabumi0 22 Mei 155& I$lam S.le/u*in 0.00 0.00 2.(0 &.12
Sukabumi0 11 Okt.ber 155' I$lam A$ep "u*iman 0.00 0.00 1.'0 6.00
Sukabumi0 1( Januari 1552 I$lam 9$ep 6arun 0.00 0.00 6.(0 2.00
Sukabumi0 22 Okt.ber 155' I$lam 9;i Sanu$i 0.00 0.00 1.'0 2.22
Sukabumi0 10 N.pember 155' I$lam Sur,a*i 0.00 0.00 6.'0 '.20
Sukabumi0 12 Juli 155' I$lam );e Suparman 0.00 0.00 2.20 &.12
Sukabumi0 22 Juli 155' I$lam 9;up Sumarna 0.00 0.00 6.(0 6.00
Sukabumi0 ' N.pember 155' I$lam Ja,a I$kan*ar 0.00 0.00 2.(0 '.22
Sukabumi0 2' Okt.ber 155' I$lam a/rul A$ikin 0.00 0.00 2.00 '.20
Sukabumi0 2 N.pember 155& I$lam Je<en Su/erman 0.00 0.00 6.20 '.00
Sukabumi0 21 April 1552 I$lam Nurka$i/ 0.00 0.00 2.'0 '.12
Sukabumi0 25 Agu$tu$ 155' I$lam :a;u Su/erman 0.00 0.00 1.'0 &.12
"an*ung0 21 April 1552 I$lam A/ma* Sugan*a 0.00 0.00 6.60 '.22
Sukabumi0 26 September 1552 I$lam )n*in Supria*i 0.00 0.00 2.'0 &.22
Sukabumi0 2 ebruari 155& I$lam )n;en 0.00 0.00 6.60 '.12
Sukabumi0 1( April 155' I$lam A<un Junae*i 0.00 0.00 6.20 2.20
Jakarta0 2( April 155& I$lam T.ni A$tra 0.00 0.00 6.'0 '.00
Sukabumi0 22 Juni 155' I$lam Je<en 0.00 0.00 6.20 2.22
Sukabumi0 26 Agu$tu$ 155' I$lam 9<ang Suparman 0.00 0.00 1.20 6.12
Sukabumi0 25 Okt.ber 1552 I$lam S. >ant. 0.00 0.00 1.00 '.12
Sukabumi0 2 Juni 1552 I$lam Sur,a*i 0.00 0.00 2.60 2.22
:ian<ur0 22 Juli 155' I$lam Na$ru*in 0.00 0.00 1.20 '.20
Sukabumi0 22 Maret 155' I$lam Kurnia%an 0.00 0.00 6.20 2.20
Sukabumi0 16 Juli 1552 I$lam Mu$t.4a 0.00 0.00 1.00 &.20
Sukabumi0 12 Mei 155& I$lam Saepul./ 0.00 0.00 2.(0 '.12
Sukabumi0 2& N.pember 155' I$lam :e;e Lukman 0.00 0.00 6.'0 2.20
"an*ung0 11 Juli 1552 I$lam A. S.pan*i 0.00 0.00 6.'0 2.00
Sukabumi0 21 Okt.ber 155' I$lam Iing Mar$u*in 0.00 0.00 1.20 '.22
Sukabumi0 1' Agu$tu$ 155' I$lam Juan*i 0.00 0.00 6.(0 2.22
Sukabumi0 21 Juli 155' I$lam 6. A$ep Ab*ulla/ 0.00 0.00 6.(0 '.12
Sukabumi0 22 Juni 1552 I$lam Ma/mu*in 0.00 0.00 2.20 2.20
Sukabumi0 10 April 155' I$lam Kan*ul +ukan*a 0.00 0.00 @ @
Sukabumi0 1( April 155' I$lam Ma<i* 0.00 0.00 6.60 2.22
Sukabumi0 1 #e$ember 1552 I$lam +a/mat 0.00 0.00 6.'0 '.20
Sukabumi0 5 Agu$tu$ 155' I$lam A;/ma* Mamat 0.00 0.00 6.20 2.20
Sukabumi0 2 N.pember 155& I$lam Aman 0.00 0.00 6.(0 2.22
:ian<ur0 15 April 155' I$lam 6en*i 0.00 0.00 6.(0 2.22
Sukabumi0 11 Maret 155' I$lam Jumena 0.00 0.00 1.'0 2.20
Sukabumi0 16 Okt.ber 155' I$lam Ja<ang Sa*ili 0.00 0.00 6.60 2.22
Sukabumi0 ( Juli 155' I$lam 9<ang Sup,ani 0.00 0.00 1.00 2.22
Sukabumi0 1 Januari 1552 I$lam A*e Car$a 0.00 0.00 2.(0 '.12
Sukabumi012 Juli 1552 I$lam #ian Tau4ik Apan*i 0.00 0.00 6.00 '.22
Sukabumi0 1 Mei 155' I$lam Arip 0.00 0.00 2.60 2.00
Sukabumi0 1 Juni 155' I$lam T/./ir 0.00 0.00 2.00 2.12
Sukabumi0 2 Okt.ber 155' I$lam Ipin 0.00 0.00 6.'0 2.22
Sukabumi0 ( Juni 1552 I$lam 9mar Sai* 0.00 0.00 (.00 2.00
Sukabumi0 ' Juli 1552 I$lam 6. Ab*ul +.<ak 0.00 0.00 6.(0 &.12
Sukabumi0 25 September 1552 I$lam Karta 0.00 0.00 1.60 '.22
Sukabumi0 21 #e$ember 1552 I$lam A*e 0.00 0.00 '.00 2.00
Sukabumi0 1 Juni 1552 I$lam Agu$ 0.00 0.00 6.60 '.22
Sukabumi02( N.pember 1556 I$lam )n*ang +amlan 0.00 0.00 6.(0 '.20
Sukabumi0 11 #e$ember 155' I$lam A*e +u$taman 0.00 0.00 1.20 &.22
Sukabumi0 &0 September 155' I$lam #a*ang 0.00 0.00 2.(0 &.00
Jakarta0 ' Agu$tu$ 1552 I$lam Sae4ul "a$ri 0.00 0.00 1.60 '.12
Sukabumi0 22 September 155' I$lam Sulaeman 0.00 0.00 6.'0 &.12
Sukabumi012 Okt.ber 1552 I$lam A$ep Supriatna 0.00 0.00 2.(0 '.22
Sukabumi0 12 #e$ember 155' I$lam "ubun 0.00 0.00 6.00 '.22
Sukabumi0 1 Januari 155& I$lam #i*in 0.00 0.00 1.20 '.20
Sukabumi0 20 Januari 1552 I$lam #e*en An*ri 0.00 0.00 2.(0 2.00
.ntianak0 1 Agu$tu$ 1552 I$lam Slamet "a/aru*in 0.00 0.00 1.'0 1.00
Sukabumi0 22 Juni 1552 I$lam +i*%an 0.00 0.00 6.00 2.22
Sukabumi0 ( Maret 155' I$lam Su*ra<at 0.00 0.00 6.00 2.22
Sukabumi0 6 ebruari 1552 I$lam A$ep 0.00 0.00 2.(0 2.12
Sukabumi0 2' ebruari 1552 I$lam arman 0.00 0.00 1.60 2.22
Sukabumi0 2' Agu$tu$ 155' I$lam Sumanta 0.00 0.00 '.(0 '.20
Sukabumi0 & September 1552 I$lam 9. Su/an*i 0.00 0.00 (.20 6.20
Sukabumi0 2( Juli 155' I$lam Aep 0.00 0.00 6.60 6.22
"an*ung0 26 Juni 1552 I$lam A,ut Sutar<a 0.00 0.00 (.00 2.12
Sukabumi0 21 Mei 1552 I$lam 9<ang Cil*ani 0.00 0.00 6.'0 2.22
Sukabumi0 11 Mei 155' I$lam Maman 0.00 0.00 6.'0 2.12
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 1552 I$lam Karna 0.00 0.00 6.20 2.22
Sukabumi0 1& Okt.ber 1552 I$lam Nunu/ 0.00 0.00 6.(0 6.00
Sukabumi0 &0 Januari 155' I$lam A*e 0.00 0.00 6.'0 '.12
Sukabumi0 10 Januari 155' I$lam 6. Mu/ibban 3au7i 0.00 0.00 (.20 2.12
"an*ung0 5 Juni 1552 I$lam #.*, +ukman Mei*iant. 0.00 0.00 2.(0 2.00
Sukabumi0 2( Mei 155' I$lam A$ep Su/en*ar 0.00 0.00 1.(0 2.22
Sukabumi0 22 N.pember 1552 I$lam 9<ang Sup,ani 0.00 0.00 2.60 2.12
Sukabumi0 11 N.pember 155' I$lam Saepu*in 0.00 0.00 1.(0 2.22
Sukabumi0 & Juni 1552 I$lam A.m 0.00 0.00 @ @
Sukabumi0 &0 N.pember 155' I$lam :e;ep 0.00 0.00 6.00 2.00
Sukabumi0 2( ebruari 1552 I$lam Ju*in 0.00 0.00 6.'0 2.12
Sukabumi0 1 Juni 155' I$lam Nan*an !inan<ar 0.00 0.00 1.00 6.00
Sukabumi0 12 Juli 1552 I$lam 6. M.;/. >u$up 0.00 0.00 6.60 &.00
Sukabumi0 1 Juni 1552 I$lam Nan*ang A;ep 0.00 0.00 6.20 2.00
Sukabumi0 1& N.pember 155' I$lam Ku$na*i 0.00 0.00 6.20 6.00
Sukabumi0 20 Januari 1552 I$lam Jatman 0.00 0.00 1.(0 2.00
Sukabumi0 12 Juni 155' I$lam Kiki 0.00 0.00 6.00 2.22
Sukabumi0 25 Juli 155' I$lam M. Ab*ul./ 0.00 0.00 6.00 '.22
Sukabumi0 20 Okt.ber 155' I$lam Mamin 0.00 0.00 6.20 '.22
Sukabumi0 ' Agu$tu$ 155' I$lam #./man Ab*ur./man 0.00 0.00 6.60 2.00
Sukabumi0 & April 1552 I$lam #e*e Nur*in 0.00 0.00 6.60 2.20
Sukabumi0 25 Juni 1552 I$lam #a*ang 0.00 0.00 1.00 6.00
Sukabumi0 5 September 155' I$lam MaGmur 0.00 0.00 6.'0 2.20
Sukabumi0 1 Juli 155' I$lam A*e Ab*ur./man 0.00 0.00 1.60 2.12
Sukabumi0 &1 Mei 1552 I$lam #e*en 0.00 0.00 6.00 2.00
Sukabumi0 22 April 1552 I$lam M.#e*i +.$a*i 0.00 0.00 1.'0 2.12
Sukabumi0 1 Januari 1552 I$lam #i*in +a/a,u 0.00 0.00 6.'0 6.00
Sukabumi0 2' N.pember 155' I$lam Mam*u/ 0.00 0.00 1.00 2.20
Sukabumi0 20 Okt.ber 155' I$lam Maman Su/erman 0.00 0.00 6.(0 '.22
Sukabumi0 ( Maret 155' I$lam Su*ra<at 0.00 0.00 6.20 6.00
Sukabumi0 20 ebruari 155& I$lam M.m.n Nurbamin 0.00 0.00 6.00 2.12
Subang0 2 September 155' I$lam Sugit. 0.00 0.00 6.20 '.12
Sukabumi0 ( ebruari 1552 I$lam T.panu*in 0.00 0.00 1.00 2.12
Sukabumi0 21 Agu$tu$ 155' I$lam #e*i Mul,ana 0.00 0.00 2.20 2.00
Sukabumi0 12 Juni 1552 I$lam A/ma* +i4ai 0.00 0.00 2.'0 2.00
Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155' I$lam S.li/in 0.00 0.00 6.'0 '.12
Sukabumi0 1 Okt.ber 155' I$lam +u$%an*i 0.00 0.00 6.20 '.00
Sukabumi0 2 Juli 155' I$lam A/ma* 3ai$al 0.00 0.00 2.(0 2.20
Sukabumi0 2' April 1552 I$lam Sai Sa$mita 0.00 0.00 2.(0 6.22
Kalimantan0 2' Agu$tu$ 155' I$lam I$kan*ar #J. 0.00 0.00 1.00 '.12
Sukabumi0 11 September 155' I$lam Nani 0.00 0.00 2.'0 2.22
Sukabumi0 1 Juni 1552 I$lam A/ma* +ipai 0.00 0.00 1.20 '.12
Sukabumi0 & Juni 155' I$lam Je<en 0.00 0.00 2.00 6.22
Sukabumi0 1& Agu$tu$ 155& I$lam #e*i Suti$na 0.00 0.00 (.60 '.12
Sukabumi0 2 Okt.ber 1552 I$lam ul./ 0.00 0.00 2.60 &.12
Sukabumi0 1( Maret 155' I$lam +.6. M.e;/tar T 0.00 0.00 1.'0 '.22
Sukabumi0 1& Juni 1556 I$lam 9*in 0.00 0.00 6.20 2.22
Sukabumi0 2( Agu$tu$ 155' I$lam "ubun 0.00 0.00 6.'0 '.20
Sukabumi0 & Juli 1552 I$lam Opa 0.00 0.00 2.60 6.00
Sukabumi0 2 ebruari 1552 I$lam Ma<i* 0.00 0.00 1.(0 '.12
Sukabumi0 11 Januari 1552 I$lam #. Ciranta 0.00 0.00 6.00 2.00
Sukabumi0 2( N.pember 155' I$lam Sa/ir 0.00 0.00 6.(0 2.00
:ima/i0 2( September 1552 I$lam S.*ikun 0.00 0.00 6.00 2.22
Sukabumi0 12 ebruari 1552 I$lam 6erman 0.00 0.00 6.00 2.22
Sukabumi0 12 ebruari 1552 I$lam A*e4 S,a/r.m, 0.00 0.00 6.00 2.22
Sukabumi0 ' September 155' I$lam )$a K.$%ara 0.00 0.00 1.00 2.00
Sukabumi0 2( Juni 1552 I$lam A*ang 0.00 0.00 2.00 2.12
Sukabumi0 0( Maret 1552 I$lam Te*i +i$%an*i 0.00 0.00 6.(0 2.00
Sukabumi0 10 ebruari 1552 I$lam Nanang 6a$an Sa*ili 0.00 0.00 6.(0 '.12
Sukabumi0 11 N.pember 155' I$lam #a*in 0.00 0.00 6.(0 6.00
Sukabumi0 2( September 1556 I$lam Sur,a*i 0.00 0.00 6.60 2.12
Sukabumi0 10 Juli 155' I$lam S.le/ 0.00 0.00 (.'0 2.12
Sukabumi0 2' Okt.ber 155' I$lam Ja,a Sunar,a 0.00 0.00 2.(0 &.12
Sukabumi0 ' Juli 155' I$lam >ani >akub 0.00 0.00 1.'0 &.20
Sukabumi0 2' Agu$tu$ 1552 I$lam A$ep 0.00 0.00 2.60 6.22
+ata@rata 0.00 0.00 6.2& 2.02
Tela/ *iperik$a .le/
enga%a$ Sek.la/0
KKKKKKKKKKKKKK.
NIP.
4AP@A2 K)TAMATA2 SIS=A
4AP@A2 K)TAMATA2 SIS=A
S4TP 2)?)I 1 S5KA4AA2?
S4TP 2)?)I 1 S5KA4AA2?
TA052 P)4A:AA2 2008B2009
TA052 P)4A:AA2 2008B2009
PEMER$TA% KA.UPATE SUKA.UM$
"2. #e'7ur K'. 11 Su-a2arang Te26. 280201 Su-a7u'i
DA4TAR KUMPULAN LULUSAN UN3US
TAHUN PELA'ARAN ##%3##9
Mata Pela2a.an
Ket.
I
P
A
I
P
S
K
T
K
P
e
n
2
a
s
9
e
s
B
.

I
n
5
5
.
:
s
B
.

D
a
e
.
a
1
S
e
n
:

B
u
d
a
6
a
B
T
;
E
l
e
9
t
.
7
n
:
9
a
1$ 1! 1+ 1) 1& 1% 19 # 1
'.20 0.00 0.00 0.00 '.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
(.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0.00 0.00 0.00 '.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00 0.00 2.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
'.12 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 '.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 (.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
&.12 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
@ 0.00 0.00 0.00 @ 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 '.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 (.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 '.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 &.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.12 0.00 0.00 0.00 (.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 2.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 '.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(.20 0.00 0.00 0.00 (.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
(.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1.12 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1.12 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.12 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
(.20 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
'.12 0.00 0.00 0.00 '.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 '.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
'.20 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'.22 0.00 0.00 0.00 2.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 2.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
'.12 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
'.12 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 '.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 '.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
'.12 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 &.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 (.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
'.20 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
'.12 0.00 0.00 0.00 '.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'.20 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 2.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 2.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
'.20 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
@ 0.00 0.00 0.00 @ 0.00 0.00 0.00 0.00
'.20 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.12 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
(.00 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.12 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'.00 0.00 0.00 0.00 2.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
&.12 0.00 0.00 0.00 '.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 '.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 (.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.12 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 '.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1.12 0.00 0.00 0.00 (.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 (.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
@ 0.00 0.00 0.00 @ 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 2.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 2.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00 0.00 2.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
'.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 1.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 '.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'.22 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 '.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 0.00 0.00 0.00 1.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 6.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
&.12 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.12 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
'.22 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 6.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 (.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.20 0.00 0.00 0.00 2.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.22 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 1.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 0.00 0.00 0.00 (.60 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
'.22 0.00 0.00 0.00 2.'0 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00
'.12 0.00 0.00 0.00 2.(0 0.00 0.00 0.00 0.00
6.01 0.00 0.00 0.00 6.&1 0.00 0.00 0.00 0.00
Nama A U'ANG HAN HAN SUHERLAN Nama A *INDASARI
Kela$ A 55A Kela$ A 55A
N.m.r e$erta A 2'@0&&@0'1@( N.m.r e$erta A 2'@0&&@0'2@1
N.m.r In*uk A 010(01211 N.m.r In*uk A 010(012(&
Nama A YUDI SETIA*AN Nama A YETI MASRIAH
Kela$ A 55A Kela$ A 55A
N.m.r e$erta A 2'@0&&@0''@2 N.m.r e$erta A 2'@0&&@0'&@6
N.m.r In*uk A 010(0125( N.m.r In*uk A 010(01252
Nama A AE MAEMUNAH Nama A AGUS 4AISAL
Kela$ A 55" Kela$ A 55"
N.m.r e$erta A 2'@0&&@0'2@' N.m.r e$erta A 2'@0&&@0'6@&
N.m.r In*uk A 010(01001 N.m.r In*uk A 010(01010
Nama A ANGGI PARY-GA Nama A AHMAD KHUDRI SIBARANI
Kela$ A 55" Kela$ A 55"
N.m.r e$erta A 2'@0&&@0'(@5 N.m.r e$erta A 2'@0&&@0'1@2
N.m.r In*uk A 010(0102& N.m.r In*uk A 010(01012
Nama A ANGGI PURNAMA Nama A ASIKIN
Kela$ A 55" Kela$ A 55"
N.m.r e$erta A 2'@0&&@0'5@( N.m.r e$erta A 2'@0&&@020@1
N.m.r In*uk A 010(0102' N.m.r In*uk A 010(010&&
Nama A DEDE SAEPUL AN*AR Nama A (U(U SA@ADAH
Kela$ A 55" Kela$ A 55"
N.m.r e$erta A 2'@0&&@022@2 N.m.r e$erta A 2'@0&&@021@6
N.m.r In*uk A 010(01025 N.m.r In*uk A 010(010'6
Nama A ELAA HANDAYANI ALI DS. Nama A ENDANG RUSLANDI
Kela$ A 55" Kela$ A 55"
N.m.r e$erta A 2'@0&&@02&@' N.m.r e$erta A 2'@0&&@02'@&
N.m.r In*uk A 010(010(1 N.m.r In*uk A 010(010('
Nama A 4EBY IS*ANT- Nama A 4A'AR SEPTIAN
Kela$ A 55" Kela$ A 55"
N.m.r e$erta A 2'@0&&@026@5 N.m.r e$erta A 2'@0&&@022@2
N.m.r In*uk A 010(0105' N.m.r In*uk A 010(01051
Nama A 4IRDANA YUSUP Nama A HAMDANI
Kela$ A 55" Kela$ A 55"
N.m.r e$erta A 2'@0&&@021@( N.m.r e$erta A 2'@0&&@02(@1
N.m.r In*uk A 010(01051 N.m.r In*uk A 010(01106
Nama A HANIPAH Nama A HAM,AH RUSDI
Kela$ A 55" Kela$ A 55"
N.m.r e$erta A 2'@0&&@060@2 N.m.r e$erta A 2'@0&&@025@6
N.m.r In*uk A 010(0110( N.m.r In*uk A 010(01101
1 ) 1( 18 33
N5$ N,M,
I

A

r
a
k
t
i
k

(
I

A
)
J
9
M
L
A
6
1 ,/!U:,0'= 1.00 6.00 1&.00
2 ,9UN9 2U!',N05 0.00
3 ,9US =,'S,: 0.00
) ,N!2' 0.00
* ,N!2' 0.00
% ,>,N 2US>,N!' 0.00
( ,?'S M,U:,N, 0.00
8 ,?'?,7 ,'!,7 0.00
- !,N' MUS05=, 0.00
10 !',N ,N92,3N' 0.00
11 3N!,7 >U:,NS,2' 0.00
12 32' 8UN',20' 0.00
13 =,7,! 7US3N /,P,!5: 0.00
1) ='02' NU2,3N' 0.00
1* 9':,N9 /,96, 9UM3:,2 0.00
1% 9'0, ,N99', PU02' 0.00
1( 'M,N 7'!,8,0 0.00
18 'N!2' 2,7M,8,N0' 0.00
1- :':'7 M,S:'7,7 0.00
20 :'S0',N' 0.00
21 :U0=' =,0M,>',7 0.00
22 M32:'S &,2M,8:,N' 0.00
23 MU7,MM,! 2,6'/ 0.00
2) MU7,M,! '2=,N M,U:,N, 0.00
2* MU7,M,! N,632 0.00
2% MU7'!'N 0.00
2( MUMU! S,3PU: MU'S 0.00
28 N,SU28,N, 0.00
2- N3N9 ='N' =U6',N, 0.00
30 N5;,: P2,859, 0.00
31 P,6,2 0.00
32 2',N 7,!'8,NS,7 0.00
33 2'!>,N S,3PU:57 0.00
3) 2'N, =U6' ,S0U0' 0.00
3* 2'N' SUS,N0' 0.00
3% S,3PU:57 0.00
3( S'0' =,0'M,7 0.00
38 S'0' S,:,M,7 0.00
3- S5P8,N S,U2' 0.00
)0 S2' 'N!,20' 0.00
)1 0,0' NU27,8,0' 0.00
)2 85P' 2,M:,N 0.00
)3 8U!' ,2' SUP3N!' 0.00
)) 8UN',N9S'7 0.00
)* ,/!U: >,S' !,S3P MU78,2 0.00
)% ,9US M,U:,N, 6,8, 0.00
)( ,7M,! S,:'M 0.00
)8 ,'S,7 NU257M,7 0.00
)- ,N!2' >'/,>, 0.00
*0 ,N!2'8,N' &5M,:,S,2' 0.00
*1 43P 73N!2' 0.00
*2 !,N' P32M,N, 0.00
*3 !3, ,U:', 0.00
*) !',N 2,7M,>,0' 0.00
** 39, MUS05=, 0.00
*% 3:N'4&5 P,N93S0U 0.00
*( 3U'S 2', ,M,:', 0.00
*8 =3/2'N, S3S'N0, 3N2' 0.00
*- =3228 /UN8,M'N 0.00
%0 ='02',N' 0.00
%1 73N!2'8,NS,7 SU/,&0' 0.00
%2 '0, PU2N,M, S,2' 0.00
%3 6,N' NU28,!' 0.00
%) :':'S P,05N,7 0.00
%* M$ ,/!U: /,2' 0.00
%% MU7,MM,! 8USU= 0.00
%( M30' ;32,>,0' 0.00
%8 MU7 0,U='& &U2N',>,N 0.00
%- MU6'/ 732M,>,N 0.00
(0 N,N,N9 S,3PU!'N 0.00
(1 N3N!' NU257M,N 0.00
(2 N3N9 S2' M,:'N!, 0.00
(3 N3N' SUM'N,20' 0.00
() N', 0.00
(* 2$M$ ;'&052 M$S$ 0.00
(% 23N, SUP2',0N' 0.00
(( 230N5 S7,='02' 0.00
(8 2'=,: =3/',:!' 2 0.00
(- 2'?,: 0.00
80 S,2' N3N9S'7 0.00
81 SU4' NU92,7, 0.00
82 S'0' S8,@!'88,7 0.00
83 S5P',7 0.00
8) S2' >U:,NS,2' 0.00
8* SU28, 0.00
8% 859' !3>,N0,2, 0.00
8( 8USM,N 0,56'2' 0.00
88 8USUP /,70',2 0.00
8- ,9US SUP,2M,N 0.00
-0 ,!3 MU:8,N' 0.00
-1 ,' S5P'8,7 0.00
-2 ,6,N M,26,NU:,7 0.00
-3 ,:=' ,:,>'8,7 0.00
-) ,N99' 9UN0,2, 0.00
-* ,2'S MUN,N!,2 0.00
-% ,S3P MU7,M,! 7,S,N 0.00
-( 43P '7S,N 0.00
-8 !3!3 8USUP 0.00
-- !3N!' M,U:,N, 8USUP 0.00
100 3:S, M,2S3:, 0.00
101 3N3N9 M,2',M 0.00
102 32M, 2,7M,>,0' 0.00
103 =,27,N ,/!U: ,?'? 0.00
10) 9':,N9 8,NU,2 0.00
10* 95PU2 MU7,2,M 0.00
10% 732!' 2,M!,N' 0.00
10( 'N!'2, N,0,2,N' 0.00
108 'SN, M,U:,N, 0.00
10- '0, 2,0N,S,2' 0.00
110 :U4&' M,U:,N, 0.00
111 M$ '2P,N ?,:,:U!'N ,$S 0.00
112 M,NS8U2 7'!,8,0 0.00
113 M57,M,! S,:'M N 0.00
11) M'0, >'!' SU&M,>,0' 0.00
11* MU7,MM,! 2,M!7,N' 2 0.00
11% MU7,M,! 2'!>,N 7 0.00
11( N3N!3N NU2S,='02' 0.00
118 N3S, 'M,N',2 0.00
11- N'N'N9 NU27,S,N,7 0.00
120 N5P' 0.00
121 NU2!'N 0.00
122 2,S'! MUS05P, 0.00
123 2U78,0 9'N,N6,2 0.00
12) 2US0'N' 0.00
12* S,3PU: ,N>,2 0.00
12% S'0' :,:, ,M,N':,7 0.00
12( S5N', SU7,3S'0, 0.00
128 SU&25N 0,M,M' 0.00
12- SU28,N, 0.00
130 U4U S,2'P,7 0.00
131 >'!, 0,M', 0.00
132 >'SNU ,N99, ,P,N!' 0.00
133 8,8U =,2'!,7 0.00
13) ,N!' 732M,>,N 0.00
13* ,!3N 7'&M,7 2,M!,N' 0.00
13% ,9UN9 M,7MU! 0.00
13( ,N'7 0.00
138 ,N'S, 0.00
13- ,S3P SUM,2N, 0.00
1)0 ,?'S 7'!,8,00U:57 0.00
1)1 !3!3 6,M,: 0.00
1)2 !3!3 SUP2',0N, 0.00
1)3 !3N, P,:3S0'N 0.00
1)) !3S' ='02',N' 0.00
1)* !',N NU2!',N0' 0.00
1)% !',N S5P',08 0.00
1)( 39, 6U:', N'2M,:, S,2' 0.00
1)8 3:'S NU2M3:'S, 0.00
1)- ='02',8,N' 0.00
1*0 9UM':,2 0.00
1*1 73N!,2 0.00
1*2 73N0' 2US0'&, 2$ 0.00
1*3 7US3N 0.00
1*) 'M,S !,M,8,N0' 0.00
1** '2=,N NU2!',NS8,7 0.00
1*% '>,N 2USM,N, 0.00
1*( 6,M':,7 0.00
1*8 :US' ,9N3S, 8U:',N, 0.00
1*- :U0=' MU@,=, 2 0.00
1%0 M'=0,7U!'N 0.00
1%1 M547 !3N' 7,28,N05 0.00
1%2 MU205N5 0.00
1%3 N,N5 SUM,2N, 0.00
1%) NU2/,30' 0.00
1%* P32'8,0N, 0.00
1%% P'2M,NS8,7 0.00
1%( 2,0N,S,2' 0.00
1%8 2'&&' 0.00
1%- 2'S0, MU:7'M,7 0.00
1(0 S,N!, S,PU02, 0.00
1(1 S,02', M,7,2!'&, 0.00
1(2 S'N!8 >'::'8,N' 0.00
1(3 SUS' :3S0,2' 0.00
1() UMM' ,U:',N, 0.00
1(* >,N!' SU0',>,N 0.00
1(% >'N!' 02'8,N, 0.00
1(( ?,3N,: ,2'='N 0.00
1(8 ,2!',NS8,7 0.00
1(- ,!' >'!',NS8,7 0.00
180 ,' &5M,:,S,2' 0.00
181 ,M3:', 2,7M,>,0' 0.00
182 ,N'S =3/2',N0' 0.00
183 ,S3P MU7,M,! =,7'2 0.00
18) ,S3P MU7,MM,! ,N>,2 0.00
18* !3!3 2573N!' 0.00
18% !3!3 SU28,N' 0.00
18( !3!3 SU0',>,N 0.00
188 !3N' MU7,M,! ,/!U:,7 0.00
18- !3N'0, ,N!2',N' 0.00
1-0 !3;' PU2N,M,S,2' 0.00
1-1 !>' 7,2MU6' 0.00
1-2 3:S, S,='02' 0.00
1-3 32N, 2,7M,8,N0' 0.00
1-) 9'2' '2,>,N 0.00
1-* 732:,N 7,:'M SU9',205 0.00
1-% 732M,N 0.00
1-( 'M,S S'0' M,S2'P,7 0.00
1-8 'N!2, ,2!',N, 8USUP 0.00
1-- 'N!2' M,U:'!, 2 0.00
200 6,6,N9 2,7M,0 0.00
201 6,&,2', 0.00
202 6,:'N 32'S S3P0',!' 0.00
203 MU7,MM,! ,M'2 N 0.00
20) M30',>,0' 0.00
20* M'S/,7 0.00
20% N,N,N9 0.00
20( NU2:3:, 0.00
208 23S0' PU6' 8UN'N9S'7 0.00
20- 2',N P2,S30'5 0.00
210 2U!' SUP2',!' 0.00
211 S,N!' MU7,2,M 0.00
212 S,N0' &5M,:,S,2' 0.00
213 S,2' >U:,N!,2' 0.00
21) S7,N0' :3S0,2' 0.00
21* S'0' ,'S,7 0.00
21% S'0' NU2:3:, S,2' 0.00
21( SUP8,N S,U2' 0.00
218 SU,3/,7 0.00
21- S8,2'=U!'N 0.00
220 U6,N9 P,2'7'N 0.00
221 U6,N9 2'!>,N 0.00
222 >,N!, S3P0',N!' 0.00
223 ,?'? MUS:'M 0.00
22) ,,N9 7,N,P' 0.00
22* ,7M,! 03!' 0.00
22% ,N!' SU:,3M,N 0.00
22( ,N!'&, /,96, 0.00
228 ,S3P NU92,7, 0.00
22- ,S3P 2'8,!N, 0.00
230 /U!'M,NS8,7 0.00
231 4'4, M,28,0' 0.00
232 !3!3 9UN,NS8,7 0.00
233 !3!3 2U!' 0.00
23) !3!3 0,0,N9 N,>,>' 0.00
23* !3!3N 8US3P 6UN!,N 0.00
23% =32' PU2N,M, 0.00
23( =',N S5P',N 0.00
238 7':M,N NU2P,:,7 0.00
23- '!, :,3:, 0.00
2)0 '&M,: S5:'7'N 0.00
2)1 '>,N &US>,N!' 0.00
2)2 '8US SUP8,!'N 0.00
2)3 :US' =,0'M,7 0.00
2)) MU7,MM,! 2,S'! =,U?' 0.00
2)* M,SP'!57 0.00
2)% N3N9 ='02' 0.00
2)( N3N9 N5P' SUS02',N' 0.00
2)8 N3N9 0', M5N'&, 0.00
2)- 23?&, =,U?' 2,M,N!7,N' 0.00
2*0 2'!>,N ,P'P 0.00
2*1 2'N, M,2:'N, 0.00
2*2 2'?&' S,MPU2N, 0.00
2*3 25//8 ,/!':,7 0.00
2*) S,7'! 0.00
2** S3P0',N !3;' S,3PU: / 0.00
2*% S'0' 6U:,37, 0.00
2*( S'0' P5P'8,7 0.00
2*8 S2' >,78UN' 0.00
2*- SU4' S2' 2,7,8U 0.00
2%0 SUS' 0.00
2%1 S8'=, =,U?',7 0.00
2%2 0', 02',N, ,M3:', 0.00
2%3 >'!8, S'0' 2U/,',7 , 0.00
2%) >'>'N >'N!',N' 0.00
2%* 8U:' ,M3:', 0.00
2%% Rata".ata 1.00 6.00 1&.00
2%(
2%8
2%-
2(0 ANITIA
2(1 #r$. )N#AN! +9>ANA
2(2 ,43P 2U&7'M,0+ S$Pd$
2(3 #r$. JAMAL9#IN
2() KASI2I, S.Pd.
2(* 7'!,8,0+ S$Pd
2(% S5!'&UN+ S$Pd
2(( M,M,0 SU2,47M,0+ S$Pd
2(8 S2' 2,7,8U+ S$Pd
2(-
280
281
282
283
28) )n.e S"'e&man
28* <adang ,S.Pd.I
28% )ndang S"/a&man,A.Md
28( Ma&3iam
288 MaCm"n
28- 0amdan
2-0 <ikdik K&isnadi, S.Pd
2-1 <&s. Ase/ a3a! ?anda P.
2-2 Ila' -asila'
2-3 <&a. Ka&ni Se*ia S"'a&ni
2-) <&a. i*a :an"a&i*a
2-* d. <e%i S"kma%a*i, S.Pd
2-% =a*i K"s*ina%a*i, S.Pd
2-( Si*i 2"&'ida$a*i, S.Pd
2-8 M+.'amad S+le',S.Pd
2-- <&s. 53ang S+le'
300 Ma&k"s S"/&i$ana,S.Pd
301 Am&i 4"m!an #a*"
302 )"is 2"&la&ina, S.IP
303 Si*i >aena!, S.Pd
30) A. 0"*aemi
30* Mis!a'
Mis!a'
Mis!a'
Mis!a'
Mis!a'
Mis!a'
Mis!a'
30%
30(
308 SKALA
30- !rs$ ,nwar &urnia
310 Siti 2omlah+ S$Pd$
311 'ka =artika+ S$Pd
312 Poon Nuraeni+ S$Pd$
313 ,i Nurha#ati+ S$Pd
31) Neng$ri +./ima/0S.*.
31* ,hmad ,andi+ M$Pd
31% !eden Suherlan+ S$,g
31( !adang S#aArudin+ S$,g
318 2ini 3rBiana+ S$Pd
31- ,se 7amCah+ S$Pd
320 Sukarti+ S$Pd$
321 :ena Nurhasanah+ S$Pd
322 =err# ,ndriana+ S$Pd
323 :ina Paridah+ S$Pd
32) 'wan Sur#awan
32* Nia 2osma#anti+ S$Pd
32% 4e<e 7ermana+ S$Pd
32( U#uk Sariudin
328 Nase Mujta"a ,+ S$,g
32- 3ndah Nur ,ADidatu+ S$Pd
330 !eden 7endrawan 8
331 3lis :isnawati+ S$Pd$'$
332 :ina &ahtini
333 !udin Suhendar
33) Maria 7ani
33* Ai
33%
33(
338
33-
3)0
3)1
3)2
3)3
3))
3)$00
+
a
t
a
@
r
a
t
a
6.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
N5$ N5$P3S320, U6',N N'S N,M, 09::,7'2 520U
"
.

I
n
*
.
n
e
$
i
a
"
.

I
n
g
g
r
i
$
M
a
t
e
m
a
t
i
k
a
I

A
"
.

S
9
N
#
A
1 0*-03(-001-8 0%0(0(00) ,/!U:,0'= Sukabumi0 16 N.pember 155& a/ru*in
2 0*-03(-002-( 0%0(0(010 ,9UN9 2U!',N05 Sukabumi0 22 Maret 155' Ca/,u >uliant.
3 0*-03(-003-% 0%0(0(012 ,9US =,'S,: Sukabumi0 2' Juli 155' Mu/ama* An$.r
) 0*-03(-00)-* 0%0(0(031 ,N!2' Sukabumi0 11 Agu$tu$ 1552 Saepul./
* 0*-03(-00*-) 0%0(0(030 ,N!2' Sukabumi0 2& Maret 155' A/,a$
% 0*-03(-00%-3 0%0(0(0*1 ,>,N 2US>,N!' Sukabumi0 2' April 155' Maman
( 0*-03(-00(-2 0%0(0(0*) ,?'S M,U:,N, :ian<ur0 1& Juli 155& N.n.k
8 0*-03(-008-- 0%0(0(0*( ,?'?,7 ,'!,7 Sukabumi0 & Mei 155& 6. I*ri$
- 0*-03(-00--8 0%0(0(0%2 !,N' MUS05=, Sukabumi0 2& N.pember 155& Opa Mu$t.pa
10 0*-03(-010-( 0%0(0(08* !',N ,N92,3N' Sukabumi0 10 April 155' A<at Su*ra<at
11 0*-03(-011-% 0%0(0(100 3N!,7 >U:,NS,2' Sukabumi0 2 Juni 155' #a*un
12 0*-03(-012-* 0%0(0(10) 32' 8UN',20' Sukabumi0 10 Juni 155' A$ep Jamalu*in
13 0*-03(-013-) 0%0(0(108 =,7,! 7US3N /,P,!5: Je*a/0 25 #e$ember 155' 6u$en Ab*ul K.*ir
1) 0*-03(-01)-3 0%0(0(11( ='02' NU2,3N' Sukabumi0 26 April 155' Iip Sur,ana
1* 0*-03(-01*-2 0%0(0(122 9':,N9 /,96, 9UM3:,2 Sukabumi0 22 #e$ember 155& #a*ang +i$n.,a*i
1% 0*-03(-01%-- 0%0(0(12* 9'0, ,N99', PU02' Sukabumi0 ' September 155' +u$lan
1( 0*-03(-01(-8 0%0(0(1)3 'M,N 7'!,8,0 Sukabumi0 & #e$ember 1552 O,an
18 0*-03(-018-( 0%0(0(1)8 'N!2' 2,7M,8,N0' Sukabumi0 2( Okt.ber 155& A,i +i*%an
1- 0*-03(-01--% 0%0(0(1%* :':'7 M,S:'7,7 Sukabumi0 6 Maret 155& #e*en Tarmu*in
20 0*-03(-020-* 0%0(0(1%8 :'S0',N' Sukabumi0 1& Agu$tu$ 155& SaGi
21 0*-03(-021-) 0%0(0(1(3 :U0=' =,0M,>',7 Sukabumi0 2 Mei 155' 6. 9l./
22 0*-03(-022-3 0%0(0(183 M32:'S &,2M,8:,N' Sukabumi0 5 Mei 155' Kar,.n.
23 0*-03(-023-2 0%0(0(1-1 MU7,MM,! 2,6'/ Sukabumi0 15 #e$ember 155& A$ep S.
2) 0*-03(-02)-- 0%0(0(1-) MU7,M,! '2=,N M,U:,N, :ian<ur0 1' Juni 155& Atang Supar*i
2* 0*-03(-02*-8 0%0(0(1-% MU7,M,! N,632 Sukabumi0 11 Juli 155& 9man
2% 0*-03(-02%-( 0%0(0(202 MU7'!'N Sukabumi0 12 Juli 155& S.li/in
2( 0*-03(-02(-% 0%0(0(20) MUMU! S,3PU: MU'S Sukabumi0 &0 Juni 155' A$ep +a/mat
28 0*-03(-028-* 0%0(0(20- N,SU28,N, Sukabumi0 1& #e$ember 155& Nanang
2- 0*-03(-02--) 0%0(0(213 N3N9 ='N' =U6',N, Sukabumi0 2 Okt.ber 155' 6en*rik
30 0*-03(-030-3 0%0(0(22% N5;,: P2,859, Sukabumi0 21 eb 155' .p.n
31 0*-03(-031-2 0%0(0(231 P,6,2 Sukabumi0 &0 Januari 155& A<i<i
32 0*-03(-032-- 0%0(0(2)* 2',N 7,!'8,NS,7 Sukabumi0 16 Juni 155& )mu/
33 0*-03(-033-8 0%0(0(2*0 2'!>,N S,3PU:57 Sukabumi0 2 Juni 155& 6. #a*un
3) 0*-03(-03)-( 0%0(0(2*3 2'N, =U6' ,S0U0' Sukabumi0 11 Okt.ber 155& A. "u*iman
3* 0*-03(-03*-% 0%0(0(2*% 2'N' SUS,N0' Sukabumi0 & September 155& A*e 9$man
3% 0*-03(-03%-* 0%0(0(2%- S,3PU:57 Sukabumi0 &0 September 155& !erpian
3( 0*-03(-03(-) 0%0(0(283 S'0' =,0'M,7 Sukabumi0 11 Okt.ber 1552 Aep
38 0*-03(-038-3 0%0(0(28- S'0' S,:,M,7 Sukabumi0 2( #e$ember 155' Ma/mu*
3- 0*-03(-03--2 0%0(0(2-3 S5P8,N S,U2' Sukabumi0 1 Agu$tu$ 155& Saepu*in
)0 0*-03(-0)0-- 0%0(0(2-* S2' 'N!,20' Sukabumi0 6 September 155& #alimi
)1 0*-03(-0)1-8 0%0(0(311 0,0' NU27,8,0' Sukabumi0 ' Juli 155' 6a*i
)2 0*-03(-0)2-( 0%0(0(330 85P' 2,M:,N Sukabumi0 2 Juli 155& Mak$um I$kan*ar
)3 0*-03(-0)3-% 0%0(0(332 8U!' ,2' SUP3N!' Sukabumi0 2 #e$ 155& #e*i Supen*i
)) 0*-03(-0))-* 0%0(0(33* 8UN',N9S'7 Sukabumi0 1 Juni 155' 9ba, Mubar.k
)* 0*-03(-0)*-) 0%0(0(001 ,/!U: >,S' !,S3P MU78,2 Sukabumi0 11 Mei 155' #a$ep
)% 0*-03(-0)%-3 0%0(0(013 ,9US M,U:,N, 6,8, Sukabumi0 10 Agu$tu$ 155' Ja,a Su/en*ar
)( 0*-03(-0)(-2 0%0(0(01( ,7M,! S,:'M Sukabumi0 1 Januari 155& Ja<ang
)8 0*-03(-0)8-- 0%0(0(022 ,'S,7 NU257M,7 Sukabumi0 2 Juni 155& 6. Mul,a*i
)- 0*-03(-0)--8 0%0(0(032 ,N!2' >'/,>, Sukabumi0 15 Okt.ber 1552 Junae*i
*0 0*-03(-0*0-( 0%0(0(0)- ,N!2'8,N' &5M,:,S,2' "an*ung0 6 Juli 155' Agu$ Suparman
*1 0*-03(-0*1-% 0%0(0(0*- 43P 73N!2' Sukabumi0 16 Agu$tu$ 1552 6. An*i
*2 0*-03(-0*2-* 0%0(0(0%3 !,N' P32M,N, Sukabumi0 22 Maret 155' )n*ang
*3 0*-03(-0*3-) 0%0(0(0%* !3, ,U:', Sukabumi0 20 September 155& 9<ang Ca/i*in
*) 0*-03(-0*)-3 0%0(0(08( !',N 2,7M,>,0' Sukabumi0 1& ebruari 155' Mi4ta/u*in
** 0*-03(-0**-2 0%0(0(0-2 39, MUS05=, :ireb.n0 1( Agu$tu$ 155& >a*i Mul,a*i
*% 0*-03(-0*%-- 0(080830- 3:N'4&5 P,N93S0U Sukabumi0 ( Maret 155' Dainal Abi*in
*( 0*-03(-0*(-8 0%0(0(10( 3U'S 2', ,M,:', Nga%i0 26 Mei 1552 Suparmin
*8 0*-03(-0*8-( 0%0(0(112 =3/2'N, S3S'N0, 3N2' Jakarta0 2 ebruari 155' M. ari*i
*- 0*-03(-0*--% 0%0(0(11* =3228 /UN8,M'N Sukabumi0 2& N.pember 1552 A<i* A. A7i$
%0 0*-03(-0%0-* 0%0(0(118 ='02',N' Sukabumi0 5 April 155' Ku$mana
%1 0*-03(-0%1-) 0%0(0(13) 73N!2'8,NS,7 SU/,&0' Sukabumi0 & Maret 155& N. >ani
%2 0*-03(-0%2-3 0%0(0(1*3 '0, PU2N,M, S,2' Sukabumi0 2 Agu$tu$ 155& );e
%3 0*-03(-0%3-2 0%0(0(1%2 6,N' NU28,!' Sukabumi0 21 ebruari 155& "a*ru*in
%) 0*-03(-0%)-- 0%0(0(1%% :':'S P,05N,7 Sukabumi0 ' September 155& Ma/pu*
%* 0*-03(-0%*-8 0%0(0(1(* M$ ,/!U: /,2' Sukabumi0 ' April 155' 6. Daenal S.*ikin
%% 0*-03(-0%%-( 0%0(0(181 MU7,MM,! 8USU= Sukabumi0 1 Okt.ber 155& Se/abu*in
%( 0*-03(-0%(-% 0%0(0(18) M30' ;32,>,0' Sukabumi0 2( Maret 155& K/.li* Sura/man
%8 0*-03(-0%8-* 0%0(0(1-2 MU7 0,U='& &U2N',>,N Sukabumi0 12 April 1552 Maman
%- 0*-03(-0%--) 0%0(0(203 MU6'/ 732M,>,N Sukabumi0 21 #e$ember 1552 Lili
(0 0*-03(-0(0-3 0%0(0(20% N,N,N9 S,3PU!'N Sukabumi0 & Okt.ber 155& 9$man
(1 0*-03(-0(1-2 0%0(0(212 N3N!' NU257M,N Sukabumi0 11 #e$ember 1552 A*e Su/erman
(2 0*-03(-0(2-- 0%0(0(21% N3N9 S2' M,:'N!, Sukabumi0 1' Juli 155& Ja<ang
(3 0*-03(-0(3-8 0%0(0(21- N3N' SUM'N,20' Sukabumi0 22 September 155& Saepu*in
() 0*-03(-0()-( 0%0(0(221 N', Sukabumi0 1' Agu$tu$ 1552 Saki*in
(* 0*-03(-0(*-% 0%0(0(23* 2$M$ ;'&052 M$S$ Sukabumi0 2 Mei 155' A*e Sukar,a
(% 0*-03(-0(%-* 0%0(0(2)1 23N, SUP2',0N' Sukabumi0 1 Okt.ber 155& >a,an
(( 0*-03(-0((-) 0%0(0(2)3 230N5 S7,='02' Sukabumi0 ' Maret 155' Maman
(8 0*-03(-0(8-3 0%0(0(2*1 2'=,: =3/',:!' 2 Sukabumi0 15 ebruari 155' Jamal
(- 0*-03(-0(--2 0%0(0(2%0 2'?,: Sukabumi0 &0 Maret 155' Oneng
80 0*-03(-080-- 0%0(0(2(% S,2' N3N9S'7 Sukabumi0 22 Agu$tu$ 1552 9<ing
81 0*-03(-081-8 0%0(0(300 SU4' NU92,7, Sukabumi0 1& Agu$tu$ 1552 >u$up
82 0*-03(-082-( 0%0(0(2-0 S'0' S8,@!'88,7 Sukabumi0 1' Mei 155' MuGmin
83 0*-03(-083-% 0%0(0(2-2 S5P',7 Sukabumi0 11 #e$ember 155& K.mar
8) 0*-03(-08)-* 0%0(0(2-8 S2' >U:,NS,2' Sukabumi0 2& Juli 155' Nur$aman
8* 0*-03(-08*-) 0%0(0(30) SU28, Sukabumi0 &0 N.pember 155& Ma/pu*in
8% 0*-03(-08%-3 0%0(0(32- 859' !3>,N0,2, Sukabumi0 2 Okt.ber 155& A,i Suar<i
8( 0*-03(-08(-2 0%0(0(33( 8USM,N 0,56'2' Sukabumi0 21 Juli 155& >u$up
88 0*-03(-088-- 0%0(0(33- 8USUP /,70',2 Sukabumi0 26 Okt.ber 155& Ka$min
8- 0*-03(-08--8 0%0(0(01) ,9US SUP,2M,N Sukabumi0 1 Agu$tu$ 155& )*en
-0 0*-03(-0-0-( 0%0(0(00% ,!3 MU:8,N' Sukabumi0 21 Agu$tu$ 155& Ja<ang
-1 0*-03(-0-1-% 0%0(0(020 ,' S5P'8,7 Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155& );e 3a;/ru*in
-2 0*-03(-0-2-* 0%0(0(023 ,6,N M,26,NU:,7 Sukabumi0 21 Juli 155& #e*en S.
-3 0*-03(-0-3-) 0%0(0(02) ,:=' ,:,>'8,7 Sukabumi0 12 Juli 155' 6. Agu$
-) 0*-03(-0-)-3 0%0(0(03) ,N99' 9UN0,2, Sukabumi0 1 Mei 155& Samba$
-* 0*-03(-0-*-2 0%0(0(03- ,2'S MUN,N!,2 Sukabumi0 1 #e$ember 155& #u*in
-% 0*-03(-0-%-- 0%0(0(0)) ,S3P MU7,M,! 7,S,N Sukabumi0 12 Okt.ber 155& 6. >a/,a
-( 0*-03(-0-(-8 0%0(0(0%0 43P '7S,N Sukabumi0 &0 Maret 155& 6. Il,a$
-8 0*-03(-0-8-( 0%0(0(0(% !3!3 8USUP Sukabumi0 11 Januari 155' A$ep Sab,an
-- 0*-03(-0---% 0%0(0(0(- !3N!' M,U:,N, 8USUP Sukabumi0 21 Agu$tu$ 155' Ma/mu*in
100 0*-03(-100-* 0%0(0(0-( 3:S, M,2S3:, Sukabumi0 2' Juni 155& #e*e Su/erman
101 0*-03(-101-) 0%0(0(101 3N3N9 M,2',M Sukabumi0 2 Agu$tu$ 1552 M.m. Ca/,u*in
102 0*-03(-102-3 0%0(0(10* 32M, 2,7M,>,0' Sukabumi0 16 Maret 155' #e*e Su/an*a
103 0*-03(-103-2 0%0(0(110 =,27,N ,/!U: ,?'? Sukabumi0 12 ebruari 155' >u*i 3er*ian
10) 0*-03(-10)-- 0%0(0(123 9':,N9 8,NU,2 Sukabumi0 20 Januari 155' 6a*in
10* 0*-03(-10*-8 0%0(0(12% 95PU2 MU7,2,M Sukabumi0 1 Juli 155& "a*ru
10% 0*-03(-10%-( 0%0(0(13% 732!' 2,M!,N' Sukabumi0 22 ebruari 1552 Saepull./
10( 0*-03(-10(-% 0%0(0(1)% 'N!'2, N,0,2,N' Sukabumi0 2& N.pember 155' 9<ang Suparman
108 0*-03(-108-* 0%0(0(1*2 'SN, M,U:,N, Sukabumi0 26 Okt.ber 155' );e Saripu*in
10- 0*-03(-10--) 0%0(0(1*) '0, 2,0N,S,2' Sukabumi0 12 ebruari 155' 9*in
110 0*-03(-110-3 0%0(0(1(0 :U4&' M,U:,N, Sukabumi0 1' April 155' 9. Sutarman
111 0*-03(-111-2 0%0(0(1(( M$ '2P,N ?,:,:U!'N ,$S Sukabumi0 11 Juli 155' Je<en Jaenu*in
112 0*-03(-112-- 0%0(0(1(8 M,NS8U2 7'!,8,0 Sukabumi0 5 Januari 155' I$mail
113 0*-03(-113-8 0%0(0(180 M57,M,! S,:'M N Sukabumi0 26 Januari 155& A$ep Su*ra<at
11) 0*-03(-11)-( 0%0(0(188 M'0, >'!' SU&M,>,0' Sukabumi0 16 #e$ember 1552 Sukmana
11* 0*-03(-11*-% 0%0(0(1-( MU7,MM,! 2,M!7,N' 2 Sukabumi0 12 Okt.ber 155' 6. Ali A/ma* Satibi
11% 0*-03(-11%-* 0%0(0(1-- MU7,M,! 2'!>,N 7 Sukabumi0 12 Juli 155& Mu$li/
11( 0*-03(-11(-) 0%0(0(211 N3N!3N NU2S,='02' Sukabumi0 2 Mei 155' M. Nurk.$im
118 0*-03(-118-3 0%0(0(220 N3S, 'M,N',2 :ian<ur0 2( Mei 1552 6. A/,ar Man$,ur
11- 0*-03(-11--2 0%0(0(22) N'N'N9 NU27,S,N,7 Sukabumi0 25 #e$ember 155& Mu$li/at
120 0*-03(-120-- 0%0(0(22* N5P' Sukabumi0 10 N.pember 155' I%an
121 0*-03(-121-8 0%0(0(228 NU2!'N Sukabumi0 1 Januari 155& A,eng
122 0*-03(-122-( 0%0(0(238 2,S'! MUS05P, Sukabumi0 1& Agu$tu$ 155' A$ep Saripu*in
123 0*-03(-123-% 0%0(0(3)* 2U78,0 9'N,N6,2 Sukabumi0 20 Agu$tu$ 155' Ab*ulla/
12) 0*-03(-12)-* 0%0(0(2%% 2US0'N' Sukabumi0 2 Agu$tu$ 155& Ma/mu*
12* 0*-03(-12*-) 0%0(0(2%8 S,3PU: ,N>,2 Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155' Suparman
12% 0*-03(-12%-3 0%0(0(28* S'0' :,:, ,M,N':,7 Sukabumi0 ' September 155& 6. #. Su*ra<at
12( 0*-03(-12(-2 0%0(0(2-1 S5N', SU7,3S'0, :ian<ur0 21 Mei 155' );e Sa$mita
128 0*-03(-128-- 0%0(0(303 SU&25N 0,M,M' Sukabumi0 10 Januari 1552 6. Man$ur
12- 0*-03(-12--8 0%0(0(30% SU28,N, Sukabumi0 12 Juni 155' #ar.<i
130 0*-03(-130-( 0%0(0(313 U4U S,2'P,7 Sukabumi0 10 Januari 1552 )n<ang
131 0*-03(-131-% 0%0(0(322 >'!, 0,M', Sukabumi0 1 September 155' Ari4in I$kan*ar
132 0*-03(-132-* 0%0(0(32* >'SNU ,N99, ,P,N!' Sukabumi0 2( Mei 155' )gen Suan*ana
133 0*-03(-133-) 0%0(0(328 8,8U =,2'!,7 Sukabumi0 22 September 155' 6. "u/.ri
13) 0*-03(-13)-3 0%0(0(02% ,N!' 732M,>,N Sukabumi0 ' Juli 155' #un,ati
13* 0*-03(-13*-2 0%0(0(00( ,!3N 7'&M,7 2,M!,N' Sukabumi0 2 April 155& 6a<i A$ep Saepu*in
13% 0*-03(-13%-- 0%0(0(00- ,9UN9 M,7MU! Sukabumi0 1 #e$ember 155' 9<ang +a/mat
13( 0*-03(-13(-8 0%0(0(03* ,N'7 Sukabumi0 2 Mei 155& 9,e/
138 0*-03(-138-( 0%0(0(03( ,N'S, Sukabumi0 & Okt.ber155' Jaenu*in
13- 0*-03(-13--% 0%0(0(0)8 ,S3P SUM,2N, Sukabumi0 21 Maret 1552 6. Mul,a*i
1)0 0*-03(-1)0-* 0%0(0(0*3 ,?'S 7'!,8,00U:57 Sukabumi0 12 Januari 155& )n;um
1)1 0*-03(-1)1-) 0%0(0(0%8 !3!3 6,M,: Sukabumi0 20 Agu$tu$ 155& A7am
1)2 0*-03(-1)2-3 0%0(0(0(2 !3!3 SUP2',0N, Sukabumi0 5 Okt.ber 155& +ai$ S,a/r.ni
1)3 0*-03(-1)3-2 0%0(0(0(8 !3N, P,:3S0'N Sukabumi0 &0 #e$ember 155& >a*i Supria*i
1)) 0*-03(-1))-- 0%0(0(082 !3S' ='02',N' Sukabumi0 11 #e$ember 155& #a*ang
1)* 0*-03(-1)*-8 0%0(0(08% !',N NU2!',N0' Sukabumi0 15 April 155' #u$ep
1)% 0*-03(-1)%-( 0%0(0(088 !',N S5P',08 Sukabumi0 2& N.pember 155& Opa Mu$t.pa
1)( 0*-03(-1)(-% 0%0(0(0-1 39, 6U:', N'2M,:, S,2' Sukabumi0 11 Juli 155' "ubun
1)8 0*-03(-1)8-* 0%0(0(0-* 3:'S NU2M3:'S, Sukabumi0 25 Okt.ber 155& Nur*in
1)- 0*-03(-1)--) 0%0(0(11- ='02',8,N' Sukabumi0 22 Okt.ber 155' Aba$ S.mantri
1*0 0*-03(-1*0-3 0%0(0(12( 9UM':,2 Sukabumi0 20 #e$ember 155' +a/mat
1*1 0*-03(-1*1-2 0%0(0(133 73N!,2 Sukabumi0 21 Juni 155& 3ala/
1*2 0*-03(-1*2-- 0%0(0(13* 73N0' 2US0'&, 2$ Sukabumi0 5 September 155& 9. Jaenu*in
1*3 0*-03(-1*3-8 0%0(0(1)0 7US3N Sukabumi0 25 Maret 1551 )mu*
1*) 0*-03(-1*)-( 0%0(0(1)) 'M,S !,M,8,N0' Sukabumi0 2& #e$ember 155& Otep
1** 0*-03(-1**-% 0%0(0(1)- '2=,N NU2!',NS8,7 Sukabumi0 2 Juni 155' Nur*in
1*% 0*-03(-1*%-* 0%0(0(1*% '>,N 2USM,N, Sukabumi0 12 September 155' Ca/,u*in
1*( 0*-03(-1*(-) 0%0(0(1%1 6,M':,7 Sukabumi0 21 Januari 155& Saipul "a/ri
1*8 0*-03(-1*8-3 0%0(0(1(1 :US' ,9N3S, 8U:',N, Sukabumi0 6 Agu$tu$ 155' >ana Sur,ana
1*- 0*-03(-1*--2 0%0(0(1() :U0=' MU@,=, 2 Sukabumi0 22 Agu$tu$ 155' +a/mat
1%0 0*-03(-1%0-- 0%0(0(18% M'=0,7U!'N Sukabumi0 1& Okt.ber 155& A. Saepull./u*in
1%1 0*-03(-1%1-8 0%0(0(18- M547 !3N' 7,28,N05 Sukabumi0 1( Juni 155& O.
1%2 0*-03(-1%2-( 0%0(0(20* MU205N5 Jakarta0 1( Okt.ber 155& Ca<i <a$a*i/ar<.
1%3 0*-03(-1%3-% 0%0(0(208 N,N5 SUM,2N, Sukabumi0 5 Agu$tu$ 155& #u*u
1%) 0*-03(-1%)-* 0%0(0(22( NU2/,30' Sukabumi0 ( Juni 155& "un,amin
1%* 0*-03(-1%*-) 0%0(0(232 P32'8,0N, Sukabumi0 &0 Agu$tu$ 155& ). #ura/man
1%% 0*-03(-1%%-3 0%0(0(233 P'2M,NS8,7 ".g.r0 26 Okt.ber 155& )n*ang
1%( 0*-03(-1%(-2 0%0(0(23- 2,0N,S,2' :ian<ur0 15 ebruari 155& "ubun
1%8 0*-03(-1%8-- 0%0(0(2*2 2'&&' Sukabumi0 22 ebruari 155& :e;e
1%- 0*-03(-1%--8 0%0(0(2*- 2'S0, MU:7'M,7 "an*ung0 10 Juli 155& +.r.n Sa/r.ni
1(0 0*-03(-1(0-( 0%0(0(2(3 S,N!, S,PU02, Klaten0 22 Maret 1552 Suparlan
1(1 0*-03(-1(1-% 0%0(0(2(( S,02', M,7,2!'&, Sukabumi0 11 Agu$tu$ 155' "ambang
1(2 0*-03(-1(2-* 0%0(0(281 S'N!8 >'::'8,N' Sukabumi0 15 Maret 155' Mul,ani
1(3 0*-03(-1(3-) 0%0(0(308 SUS' :3S0,2' Sukabumi0 10 September 155& Ki*i 6.eru*in
1() 0*-03(-1()-3 0%0(0(31- UMM' ,U:',N, ".g.r0 &0 Okt.ber 155' 6ar*i
1(* 0*-03(-1(*-2 0%0(0(321 >,N!' SU0',>,N Sukabumi0 21 Maret 155& 9<ang
1(% 0*-03(-1(%-- 0%0(0(32) >'N!' 02'8,N, :ian<ur0 2 Juni 155' K.maru*in
1(( 0*-03(-1((-8 0%0(0(3)0 ?,3N,: ,2'='N Sukabumi0 11 Januari 155' A*e Sa$mita
1(8 0*-03(-1(8-( 0%0(0(038 ,2!',NS8,7 Sukabumi0 &0 Maret 155& Nurka$i/
1(- 0*-03(-1(--% 0%0(0(008 ,!' >'!',NS8,7 Sukabumi0 &1 Juli 1552 Su*arman
180 0*-03(-180-* 0%0(0(01- ,' &5M,:,S,2' Sukabumi0 11 Maret 155& Jamalu*in
181 0*-03(-181-) 0%0(0(02* ,M3:', 2,7M,>,0' Sukabumi0 ' Okt.ber 155& A$ep +a/mat
182 0*-03(-182-3 0%0(0(03% ,N'S =3/2',N0' Sukabumi0 &1 Januari 1551 Ating S.pan*i
183 0*-03(-183-2 0%0(0(0)1 ,S3P MU7,M,! =,7'2 Sukabumi0 22 September 155& 6. Sa*ili
18) 0*-03(-18)-- 0%0(0(0)3 ,S3P MU7,MM,! ,N>,2 Sukabumi0 1& Maret 155' A/ma* +i4ai
18* 0*-03(-18*-8 0%0(0(0%- !3!3 2573N!' Sukabumi0 6 Agu$tu$ 155& 9. Jarka$i/
18% 0*-03(-18%-( 0%0(0(0(3 !3!3 SU28,N' Sukabumi0 ' April 155' #a,i
18( 0*-03(-18(-% 0%0(0(0() !3!3 SU0',>,N Sukabumi0 12 Juni 155& Mu*i
188 0*-03(-188-* 0%0(0(080 !3N' MU7,M,! ,/!U:,7 Sukabumi0 10 Juni 155& 9<ang Mu/i*in
18- 0*-03(-18--) 0%0(0(081 !3N'0, ,N!2',N' Sukabumi0 10 Agu$tu$ 155' #e*en 6en*ra%an$,a/
1-0 0*-03(-1-0-3 0%0(0(083 !3;' PU2N,M,S,2' Sukabumi0 1 September 155& 6. #im,ati
1-1 0*-03(-1-1-2 0%0(0(0-0 !>' 7,2MU6' Sukabumi0 21 Agu$tu$ 155& Mugg.
1-2 0*-03(-1-2-- 0%0(0(0-8 3:S, S,='02' Sukabumi0 12 April 155' )n*ang
1-3 0*-03(-1-3-8 0%0(0(10% 32N, 2,7M,8,N0' Sukabumi0 22 Agu$tu$ 155' M. Ab*ul./
1-) 0*-03(-1-)-( 0%0(0(12) 9'2' '2,>,N Sukabumi0 2( Juni 155' #a*ang
1-* 0*-03(-1-*-% 0%0(0(13( 732:,N 7,:'M SU9',205 Sukabumi0 1( Juli 1552 Oneng
1-% 0*-03(-1-%-* 0%0(0(138 732M,N Sukabumi0 20 Juli 155& A*e Saripu*in
1-( 0*-03(-1-(-) 0%0(0(1)* 'M,S S'0' M,S2'P,7 Sukabumi0 2 Juni 155' Aang 9e$ D.A
1-8 0*-03(-1-8-3 0%0(0(1)( 'N!2, ,2!',N, 8USUP Sukabumi0 1' Juni 155& :u;up Supriatna
1-- 0*-03(-1---2 0(080830% 'N!2' M,U:'!, 2 "an*ung0 1( Agu$tu$ 155' Ali Mupi*in
200 0*-03(-200-- 0%0(0(1*8 6,6,N9 2,7M,0 Sukabumi0 ' Maret 155' 6. :e;e
201 0*-03(-201-8 0%0(0(1*- 6,&,2', Sukabumi0 & Juni 155& Ja<ang Mae*i
202 0*-03(-202-( 0%0(0(3)8 6,:'N 32'S S3P0',!' Sukabumi0 12 Juni 155& A$ep Sua$ip
203 0*-03(-203-% 0%0(0(1(% MU7,MM,! ,M'2 N Sukabumi0 10 September 155& A$ep Saepull./
20) 0*-03(-20)-* 0%0(0(18* M30',>,0' Sukabumi0 &1 Mei 155' #a*ang
20* 0*-03(-20*-) 0%0(0(18( M'S/,7 Sukabumi0 ' April 1552 );e Sugama
20% 0*-03(-20%-3 0%0(0(20( N,N,N9 Sukabumi0 1 Januari 155& Ata
20( 0*-03(-20(-2 0%0(0(230 NU2:3:, :ian<ur0 21 Mei 155& "u/.ri Mu$lim
208 0*-03(-208-- 0%0(0(2)( 23S0' PU6' 8UN'N9S'7 Sukabumi0 2( September155& A$ep "ul*an
20- 0*-03(-20--8 0%0(0(2)% 2',N P2,S30'5 Sukabumi0 12 ebruari 155& Lili Sa*eli
210 0*-03(-210-( 0%0(0(2%* 2U!' SUP2',!' Sukabumi0 1 Agu$tu$ 155& Tatang Supriatna
211 0*-03(-211-% 0%0(0(2(1 S,N!' MU7,2,M :ian<ur0 22 Mei 1552 +a/mat 6i*a,at
212 0*-03(-212-* 0%0(0(2() S,N0' &5M,:,S,2' Sukabumi0 5 Agu$tu$ 155' )man
213 0*-03(-213-) 0(0808310 S,2' >U:,N!,2' Sukabumi0 22 September 1552 Su*ar%ant.
21) 0*-03(-21)-3 0%0(0(2(- S7,N0' :3S0,2' Sukabumi0 2' ebruari 1552 A<at Su*ar<at
21* 0*-03(-21*-2 0%0(0(282 S'0' ,'S,7 :ian<ur0 2 Okt.ber 155' Ani$ Imr.n
21% 0*-03(-21%-- 0%0(0(28( S'0' NU2:3:, S,2' Kara%ang0 12 Juli 155' Mu$a An*ika
HASIL TES TRY-UT UN
SMPN I SUKALARANG
##9 3 #1#
N7 N7. Pese.ta Na8a B.Ind Mt9 B.:n5 IPA 'u8la1 Rata Kete.an5an
1 0*-03(-001-8 A"#9L N)N#A )#+IANA 2.60 '.22 &.00 '.00 1&.(2 2.60 L - TL
2 0*-03(-002-( AI +ASTIKA 6.60 &.20 2.00 2.20 20.60 2.12 L - TL
& 0*-03(-003-% AMI A+ILIANI 1.20 &.20 2.(0 6.12 2&.22 2.(1 L - TL
' 0*-03(-00)-* AN!!A S)TI>A#I '.00 &.12 &.20 '.00 1'.52 &.1' L - TL
2 0*-03(-00*-) '.'0 &.22 &.00 2.22 12.50 &.5(
L - TL
6 0*-03(-00%-3 AS) SA)9L ALAM 6.'0 '.00 &.(0 2.00 15.20 '.(0 L - TL
1 0*-03(-00(-2 A>9 ADIDA6 1.60 &.20 6.60 1.22 2'.52 6.2' L - TL
( 0*-03(-008-- "A#+9#IN 2.00 2.20 &.'0 '.20 12.'0 &.(2 L - TL
5 0*-03(-00--8 :6A)+9L TAMIMI 2.'0 &.22 &.60 '.12 11.00 '.22 L - TL
10 0*-03(-010-( #A#AN #)S SOL)69#IN 2.60 &.20 &.60 '.20 11.20 '.&0 L - TL
11 0*-03(-011-% #ANI N9!+A6A 2.60 '.00 '.20 2.20 15.&0 '.(& L - TL
12 0*-03(-012-* )KA S9+>ANIN!SI6 2.00 '.00 '.00 '.12 11.12 '.'' L - TL
1& 0*-03(-013-) )N#)N DA)NAL 3IK+I 6.00 '.00 2.60 6.20 22.10 2.2& L - TL
1' 0*-03(-01)-3 )9IS S9SILACATI 6.20 '.00 '.00 2.00 15.20 '.(0 L - TL
12 0*-03(-01*-2 3)+I 9+CA#I 1.'0 &.20 &.20 '.22 1(.&2 '.25 L - TL
16 0*-03(-01%-- 3IT+I C9LAN#A+I 1.00 &.12 2.'0 '.12 20.50 2.2& L - TL
11 0*-03(-01(-8 39JI 3A9DIA6 2.20 &.20 &.00 &.12 12.'2 &.(6 L - TL
1( 0*-03(-018-( IKA +OSITA 2.'0 &.12 2.60 '.22 15.00 '.12 L - TL
15 0*-03(-01--% IN#+A ISMAIL 6.'0 &.12 '.00 6.00 20.12 2.0' L - TL
20 0*-03(-020-* IN#+I>ANI 2.(0 '.22 &.60 2.00 1(.62 '.66 L - TL
21 0*-03(-021-) INT)N SA3IT+I 1.00 2.00 2.20 6.12 2&.52 2.55 L - TL
22 0*-03(-022-3 LANI +O6ANI 6.60 '.00 2.60 '.20 20.10 2.1( L - TL
2& 0*-03(-023-2 LIN#A MA+LINA 6.(0 6.22 2.00 6.00 2'.02 6.01 L - TL
2' 0*-03(-02)-- M96AMA# IN#+A SAN9#IN 1.20 6.20 (.20 1.22 25.12 1.25 L - TL
22 0*-03(-02*-8 M96AMMA# ASIKIN 2.00 2.00 2.60 2.12 21.&2 2.&' L - TL
26 0*-03(-02%-( M. +AM#AN '.(0 &.22 '.'0 &.12 16.20 '.02 L - TL
21 0*-03(-02(-% M9L>A#I 1.60 '.12 6.20 1.00 22.22 6.&5 L - TL
2( 0*-03(-028-* NAIS LA+ASATI 2.20 &.20 '.00 '.12 11.'2 '.&6 L - TL
25 0*-03(-02--) NANA S9+IATNA &.60 2.12 &.00 2.12 12.10 &.1( L - TL
&0 0*-03(-030-3 NAN#I A!9N! 2.20 &.12 &.20 '.12 16.50 '.2& L - TL
&1 0*-03(-031-2 N)NI CA6>9NI 6.'0 &.00 1.00 2.00 21.'0 2.&2 L - TL
&2 0*-03(-032-- NOI S9SILACATI 2.00 '.00 2.'0 2.22 15.62 '.51 L - TL
&& 0*-03(-033-8 )+IS MA9LANA A!9STIAN 6.(0 '.22 2.60 2.12 22.'0 2.60 L - TL
&' 0*-03(-03)-( +A6MATT9LLA6 6.20 &.12 2.00 '.00 1(.52 '.1' L - TL
&2 0*-03(-03*-% +ISMA AN#+IANI '.20 '.20 &.(0 &.22 12.12 &.5' L - TL
&6 0*-03(-03%-* +IDAL JA)LANI 2.'0 &.20 &.00 '.22 16.12 '.0' L - TL
&1 0*-03(-03(-) +IDKI +OMA#ON )"+IAN 1.00 2.20 2.'0 2.20 20.'0 2.10 L - TL
&( 0*-03(-038-3 SITI 6ALIMA6 '.(0 &.22 '.00 &.22 12.&0 &.(& L - TL
&5 0*-03(-03--2 SITI +A6A>9 6.20 '.00 '.00 2.22 15.'2 '.(6 L - TL
'0 0*-03(-0)0-- S9+>ANI 6.60 6.00 6.'0 6.00 22.00 6.22 L - TL
'1 0*-03(-0)1-8 9JAN! 6AN 6AN S96)+LAN 6.'0 '.22 6.00 '.12 21.'0 2.&2 L - TL
'2 0*-03(-0)2-( CIN#ASA+I 6.'0 2.12 2.60 '.12 15.20 '.(( L - TL
'& 0*-03(-0)3-% >)TI MAS+IA6 2.60 &.12 &.60 '.00 16.52 '.2' L - TL
'' 0*-03(-0))-* >9#I S)TIACAN '.'0 &.12 &.20 '.00 12.&2 &.(' L - TL
AS) M9:6AMMA#
6I#A>AT9LLO6
9A
Orang Tua $i$%a Kepala SMN 1 Sukalarang
#r$. )n*ang +u,ana
NI 152&0(26 151(0& 1 00&
HASIL TES TRY-UT UN
SMPN I SUKALARANG
##9 3 #1#
N7 N7. Pese.ta Na8a B.Ind Mt9 B.:n5 IPA 'u8la1 Rata Kete.an5an
1 0*-03(-0)*-) A) MA)M9NA6 1.20 &.12 1.00 2.12 2&.10 2.5& L - TL
2 0*-03(-0)%-3 A!9S 3AISAL 2.'0 &.00 '.20 2.20 1(.10 '.2& L - TL
& 0*-03(-0)(-2 A6MA# K69#+I SI"A+ANI (.00 &.00 6.20 2.22 22.'2 2.61 L - TL
' 0*-03(-0)8-- AN!!I A+>O!A '.(0 '.00 2.00 2.22 15.02 '.16 L - TL
2 0*-03(-0)--8 AN!!I 9+NAMA 2.'0 '.12 6.00 2.22 21.'0 2.&2 L - TL
6 0*-03(-0*0-( ASIKIN '.60 '.00 2.00 '.12 1(.&2 '.25 L - TL
1 0*-03(-0*1-% :9:9 SA=A#A6 1.(0 &.20 6.20 2.12 2&.22 2.(1 L - TL
( 0*-03(-0*2-* #)#) SA)9L ANCA+ &.20 &.12 &.00 2.22 12.20 &.(0 L - TL
5 0*-03(-0*3-) )L?A 6AN#A>ANI ALI #S. 6.60 &.22 '.00 '.22 1(.10 '.2& L - TL
10 0*-03(-0*)-3 )N#AN! +9SLAN#I 2.20 &.20 '.00 &.12 16.'2 '.11 L - TL
11 0*-03(-0**-2 3AJA+ S)TIAN 6.00 '.22 &.00 2.20 1(.12 '.65 L - TL
12 0*-03(-0*%-- 3)"> ISCANTO 1.(0 2.22 6.(0 6.22 26.10 6.2& L - TL
1& 0*-03(-0*(-8 3I+#ANA >9S9 1.00 '.12 &.(0 6.00 21.22 2.&5 L - TL
1' 0*-03(-0*8-( 6AM#ANI 2.20 '.20 &.00 2.00 11.10 '.'& L - TL
12 0*-03(-0*--% 6AMDA6 +9S#I 6.20 &.20 &.20 &.20 16.'0 '.10 L - TL
16 0*-03(-0%0-* 6ANIA6 (.00 (.00 (.'0 (.22 &2.62 (.16 L - TL
11 0*-03(-0%1-) 6)+A L)STA+I 2.(0 '.12 2.00 2.00 20.22 2.1' L - TL
1( 0*-03(-0%2-3 I#A N9+ATONA6 6.00 &.12 '.'0 2.20 15.62 '.51 L - TL
15 0*-03(-0%3-2 INA N9+ANI 6.'0 '.00 '.00 2.12 20.12 2.0' L - TL
20 0*-03(-0%)-- LINA 6)+LIANA 6.00 &.00 2.'0 2.12 20.12 2.0' L - TL
21 0*-03(-0%*-8 MI+A +A6MA>ANTI 6.'0 '.12 2.20 2.20 21.(2 2.'6 L - TL
22 0*-03(-0%%-( MISNACATI 1.(0 &.12 2.'0 6.20 2&.'2 2.(6 L - TL
2& 0*-03(-0%(-% M96AMA# >9S9 6.'0 '.20 '.00 2.20 20.'0 2.10 L - TL
2' 0*-03(-0%8-* NITA +OSMIATI 1.00 '.22 2.60 2.12 22.60 2.62 L - TL
22 0*-03(-0%--) N9+ 3IT+I 6AN#A>ANI 1.60 2.00 1.00 2.00 2'.60 6.12 L - TL
26 0*-03(-0(0-3 N9+LITA )"+IANI 6.'0 '.22 2.60 '.12 21.00 2.22 L - TL
21 0*-03(-0(1-2 N9+9L AM)LIA 6.60 '.22 2.'0 2.12 22.00 2.20 L - TL
2( 0*-03(-0(2-- N9+9L 69#A 6.00 &.22 &.00 '.20 16.12 '.15 L - TL
25 0*-03(-0(3-8 N9+>ANA S)TIANA 6.'0 2.12 '.'0 '.22 11.(0 '.'2 L - TL
&0 0*-03(-0()-( +ATNA NIN!SI6 2.(0 '.00 '.'0 '.22 1(.'2 '.61 L - TL
&1 0*-03(-0(*-% +IAN +AMA#6AN 1.60 &.12 2.00 2.22 21.60 2.'0 L - TL
&2 0*-03(-0(%-* +ISKA MONA+ISA '.'0 &.00 '.60 &.20 12.20 &.(( L - TL
&& 0*-03(-0((-) +ISMAN L)SMANA 1.00 2.00 6.60 2.20 2'.10 6.0& L - TL
&' 0*-03(-0(8-3 +ISSALIA 3IT+IANI 1.00 '.00 1.60 6.22 2'.(2 6.21 L - TL
&2 0*-03(-0(--2 SITI J9A+IA6 1.(0 1.20 2.(0 6.20 21.60 6.50 L - TL
9#
&6 0*-03(-080-- SITI N9+ADIDA6 6.60 &.20 6.(0 6.00 22.50 2.1& L - TL
&1 0*-03(-081-8 SITI N9+#IAN 6.20 '.22 6.20 &.12 20.'0 2.10 L - TL
&( 0*-03(-082-( S96AN#INI 2.60 &.22 '.'0 &.12 11.00 '.22 L - TL
&5 0*-03(-083-% TIA+ANI 9T+I I+MA>A#I 1.00 2.12 2.(0 &.00 21.22 2.&5 L - TL
'0 0*-03(-08)-* >9#A 6A+>A#I '.00 &.22 '.'0 &.22 1'.50 &.1& L - TL
'1 0*-03(-08*-) >9#6A +ACI+A SA9T+A '.60 2.22 '.00 &.20 11.&2 '.&' L - TL
'2 0*-03(-08%-3 >9JI M96AN#ANI 6.00 &.22 &.20 '.22 16.10 '.1( L - TL
Sukalarang0 3ebruari 2010
Orang Tua $i$%a Kepala SMN 1 Sukalarang
#r$. )n*ang +u,ana
NI 152&0(26 151(0& 1 00&
HASIL TES TRY-UT UN
SMPN I SUKALARANG
##9 3 #1#
N7 N7. Pese.ta Na8a B.Ind Mt9 B.:n5 IPA 'u8la1 Rata Kete.an5an
1 0*-03(-08(-2 A"#9L LATI3 6.(0 2.12 &.20 &.22 15.00 '.12 L - TL
2 0*-03(-088-- ANI)S 6I#A>ANTI 1.'0 &.22 6.'0 2.12 22.(0 2.10 L - TL
& 0*-03(-08--8 AS+I NA)+9L "A6I>A6 6.20 &.12 2.60 '.22 15.(0 '.52 L - TL
' 0*-03(-0-0-( #)#)N N9!+A6A 6.60 &.00 2.20 2.22 20.02 2.01 L - TL
2 0*-03(-0-1-% #INI MA+INI 6.'0 '.20 '.'0 &.12 15.02 '.16 L - TL
6 0*-03(-0-2-* #I?A FA""AL +AMA#6AN 2.'0 &.22 2.'0 &.12 11.(0 '.'2 L - TL
1 0*-03(-0-3-) #O=A 3AJA+CATI 1.00 '.12 2.'0 '.22 21.'0 2.&2 L - TL
( 0*-03(-0-)-3 )KA ANJANI 6.60 &.22 2.00 '.22 15.10 '.1( L - TL
5 0*-03(-0-*-2 )LSA S9!IA+TI SA9T+A 6.(0 2.00 '.(0 &.12 20.&2 2.05 L - TL
10 0*-03(-0-%-- )N)N! >ANTI OKTAIANI 1.60 &.20 1.60 2.20 2'.20 6.02 L - TL
11 0*-03(-0-(-8 3ANI L)STIANI 2.60 '.22 &.(0 &.12 11.'0 '.&2 L - TL
12 0*-03(-0-8-( !ILAN! +ATAMA 2.(0 &.20 '.'0 2.12 15.'2 '.(6 L - TL
1& 0*-03(-0---% !INANJA+ +A6A>9 SA9T+A 6.(0 &.20 '.00 '.22 1(.22 '.6' L - TL
1' 0*-03(-100-* 6A+#I CISAST+A 6.(0 &.12 '.00 '.12 15.&0 '.(& L - TL
12 0*-03(-101-) 6)L"IA6 6)N#+A>ANA 2.(0 '.00 6.00 2.20 21.&0 2.&& L - TL
16 0*-03(-102-3 6)N#+IK 2.'0 '.00 '.20 2.20 15.10 '.1( L - TL
11 0*-03(-103-2 I+AN K9+NIA 6.60 2.22 2.00 &.20 20.&2 2.05 L - TL
1( 0*-03(-10)-- K9+NIA SAN#I '.00 '.00 '.60 '.00 16.60 '.12 L - TL
15 0*-03(-10*-8 1.00 '.00 6.20 2.22 22.'2 2.61
L - TL
20 0*-03(-10%-( 6.00 '.00 '.'0 '.20 1(.50 '.1&
L - TL
21 0*-03(-10(-% M)M)> +AS)LA 6.(0 '.22 2.00 '.12 20.(0 2.20 L - TL
22 0*-03(-108-* MI+A +OSITA 6.00 '.12 '.00 2.20 20.22 2.06 L - TL
MO:6AMA# !ANJA+
+ATAMA
M96AMMA# I+MAN TA93IF
NOAN#+A
9-
2& 0*-03(-10--) +IDCAN 6I#A>AT 2.'0 &.22 &.00 '.22 12.50 &.5( L - TL
2' 0*-03(-110-3 M96AMA# +I#CAN 6.20 &.00 '.(0 &.12 11.12 '.'' L - TL
22 0*-03(-111-2 NANI >9NIN!SI6 1.20 &.20 '.60 '.12 20.02 2.01 L - TL
26 0*-03(-112-- 3A+6AN A"#9+O6MAN 6.00 2.22 '.60 '.12 20.60 2.12 L - TL
21 0*-03(-113-8 +)LA :6ANIA!O 2.60 &.20 '.'0 2.20 15.00 '.12 L - TL
2( 0*-03(-11)-( +)?I M96AMMA# KA33I 6.00 &.22 &.60 '.20 11.&2 '.&' L - TL
25 0*-03(-11*-% +ISMA AN9!+A6 6.'0 &.22 '.00 2.22 1(.50 '.1& L - TL
&0 0*-03(-11%-* +9#I 3AIDAL 2.'0 2.12 '.00 '.12 16.50 '.2& L - TL
&1 0*-03(-11(-) SA)9L "A6+I 6.60 &.20 &.'0 '.12 1(.22 '.26 L - TL
&2 0*-03(-118-3 SAN#I NAS+9LLA6 '.20 &.22 '.'0 '.00 12.(2 &.56 L - TL
&& 0*-03(-11--2 SINTA NO?IA SISCANTI 1.60 2.12 1.(0 6.00 21.12 6.15 L - TL
&' 0*-03(-120-- SITI AMANA6 6.'0 &.22 2.'0 2.22 20.&0 2.0( L - TL
&2 0*-03(-121-8 SITI N9+ANI 6.(0 '.20 6.'0 2.12 2&.'2 2.(6 L - TL
&6 0*-03(-122-( SOIA6 2.(0 &.00 '.'0 '.20 11.10 '.'& L - TL
&1 0*-03(-123-% SOIAN ANSO+I 2.00 &.22 '.'0 '.12 11.'0 '.&2 L - TL
&( 0*-03(-12)-* S96A)#I "9#IMAN '.(0 2.12 '.(0 2.00 11.&2 '.&' L - TL
&5 0*-03(-12*-) S>IA 9++A6MA6 1.60 2.22 1.20 2.12 22.(0 6.'2 L - TL
'0 0*-03(-12%-3 C9LANSA+I 6.'0 &.00 '.'0 '.20 1(.&0 '.2( L - TL
'1 0*-03(-12(-2 >ANTI S9+>ANTI 6.'0 &.00 2.00 2.00 15.'0 '.(2 L - TL
'2 0*-03(-128-- >9L>ANA +A6MANSA6 &.60 2.20 &.00 2.12 11.(2 2.56 L - TL
'& 0*-03(-12--8 >9NI >9LIANI 1.'0 '.12 2.'0 2.20 2&.02 2.16 L - TL
Sukalarang0 3ebruari 2010
Orang Tua $i$%a Kepala SMN 1 Sukalarang
#r$. )n*ang +u,ana
NI 152&0(26 151(0& 1 00&
HASIL TES TRY-UT UN
SMPN I SUKALARANG
##9 3 #1#
N7 N7. Pese.ta Na8a B.Ind Mt9 B.:n5 IPA 'u8la1 Rata Kete.an5an
1 0*-03(-130-( A!9MI 9T+A #A+MA &.'0 '.00 &.(0 2.00 16.20 '.02 L - TL
2 0*-03(-131-% A!9N! 3A6+9LIANI 2.'0 &.22 '.'0 &.20 16.22 '.1' L - TL
& 0*-03(-132-* AN#+I S96)N#A+ 2.'0 2.22 2.00 2.00 11.62 '.'1 L - TL
' 0*-03(-133-) A+IS M9NAN#A+ '.60 &.20 '.00 &.20 12.60 &.50 L - TL
2 0*-03(-13)-3 AST> +ISNACATI A!9STIN 6.20 2.12 2.60 '.22 1(.(0 '.10 L - TL
6 0*-03(-13*-2 A>AN! A3+IANTI 9T+I 6.'0 &.00 2.'0 '.00 1(.(0 '.10 L - TL
1 0*-03(-13%-- "A>9 +A6MAN 6.60 2.00 '.'0 &.20 16.20 '.1& L - TL
( 0*-03(-13(-8 #ANS9S A"#9L 6ILMAN 6.00 2.12 2.(0 &.12 1(.&0 '.2( L - TL
5 0*-03(-138-( #AS) "96O+I '.(0 2.20 '.00 &.12 12.02 &.16 L - TL
10 0*-03(-13--% #)?I) AL")+T AST+A 2.00 &.00 2.20 &.20 16.10 '.1( L - TL
11 0*-03(-1)0-* #)CI SITI KOMALA 2.60 2.20 2.'0 6.22 15.12 '.5' L - TL
12 0*-03(-1)1-) )KI A"#9+O6MAN 1.'0 6.12 6.60 6.12 21.20 6.(( L - TL
1& 0*-03(-1)2-3 N)N! +ANI KANIA 2.(0 &.20 2.20 '.00 1(.20 '.6& L - TL
9<
1' 0*-03(-1)3-2 )+NA NO?A NO?IANSA+I 6.60 '.22 2.00 2.12 21.60 2.'0 L - TL
12 0*-03(-1))-- 3AJ+I KOMALASA+I 6.'0 6.20 6.(0 2.12 22.'2 6.&6 L - TL
16 0*-03(-1)*-8 I+MA N9+3IT+I 1.20 '.20 2.'0 2.22 22.&2 2.25 L - TL
11 0*-03(-1)%-( ISMAT9LLO6 6.'0 '.12 '.60 6.00 21.12 2.'' L - TL
1( 0*-03(-1)(-% JAN! 69#+I 2.00 '.00 '.60 2.22 1(.(2 '.11 L - TL
15 0*-03(-1)8-* KAMAL9#IN &.20 &.20 '.60 2.22 16.22 '.1' L - TL
20 0*-03(-1)--) LIS N9+JANA6 6.00 &.12 '.(0 2.12 20.&0 2.0( L - TL
21 0*-03(-1*0-3
6.20 '.12 '.60 6.22 21.(0 2.'2
L - TL
22 0*-03(-1*1-2 MI+ANTI SA+I 1.(0 2.22 (.00 1.12 2(.(0 1.20 L - TL
2& 0*-03(-1*2-- M96AMMA# ALI TA93AN 6.'0 '.20 '.'0 2.22 20.22 2.1' L - TL
2' 0*-03(-1*3-8 M96AMA# A+I3IN 2.20 '.00 2.(0 '.12 15.12 '.5' L - TL
22 0*-03(-1*)-( M96AMA# 6AMIM @ @ @ @ @ @ L - TL
26 0*-03(-1**-% NANI 6.60 '.12 &.00 2.12 20.10 2.0& L - TL
21 0*-03(-1*%-* N)LIS #)STIANI 1.60 &.20 6.60 2.00 22.10 2.6( L - TL
2( 0*-03(-1*(-) N)N! >9LL>ANTI 6.60 &.20 6.00 6.22 22.&2 2.25 L - TL
25 0*-03(-1*8-3 NO?A AMAN#A 1.20 &.00 6.60 2.22 22.02 2.21 L - TL
&0 0*-03(-1*--2 NO?ITA SA+I 6.00 '.00 2.20 6.12 21.52 2.'5 L - TL
&1 0*-03(-1%0-- N9+G )LA6 (.00 6.12 (.00 1.00 25.12 1.'' L - TL
&2 0*-03(-1%1-8 N9+ANI M9N!!A+AN 1.'0 &.12 '.(0 '.20 20.'2 2.11 L - TL
&& 0*-03(-1%2-( N9+6I#A>A6 1.00 '.00 6.20 '.20 21.10 2.'& L - TL
&' 0*-03(-1%3-% +IAN SA9T+A 6.(0 '.12 '.(0 '.12 21.10 2.2( L - TL
&2 0*-03(-1%)-* +IDAL S)TIACAN 6.(0 2.22 '.(0 '.12 21.60 2.'0 L - TL
&6 0*-03(-1%*-) SITI N9+6ALIMA6 2.60 2.12 2.00 2.20 1(.(2 '.11 L - TL
&1 0*-03(-1%%-3 SAN#I 6)N#+IAN#I '.00 2.12 '.00 &.12 1'.20 &.6& L - TL
&( 0*-03(-1%(-2 SA+IA6 2.'0 '.12 '.'0 2.12 20.&0 2.0( L - TL
&5 0*-03(-1%8-- S)LL> MA+S)LIA 1.'0 '.12 1.00 6.22 22.'0 6.&2 L - TL
'0 0*-03(-1%--8 9LA6 N9+O6MA6 1.60 '.20 6.(0 6.20 22.'0 6.&2 L - TL
'1 0*-03(-1(0-( >A>9 >9LISTIAN 1.20 &.00 2.00 '.00 15.20 '.(0 L - TL
'2 0*-03(-1(1-% >9#I !9NTA+A 2.00 &.22 &.60 &.20 12.&2 &.(' L - TL
'& 0*-03(-1(2-* >9NI KA+TIKA 6.'0 &.12 2.00 &.20 1(.62 '.66 L - TL
Sukalarang0 3ebruari 2010
Orang Tua $i$%a Kepala SMN 1 Sukalarang
#r$. )n*ang +u,ana
NI 152&0(26 151(0& 1 00&
HASIL TES TRY-UT UN
SMPN I SUKALARANG
##9 3 #1#
N7 N7. Pese.ta Na8a B.Ind Mt9 B.:n5 IPA 'u8la1 Rata Kete.an5an
1 0*-03(-1(3-) A6MA# +ISMANTO 2.20 '.12 2.00 6.22 21.20 2.&0 L - TL
2 0*-03(-1()-3 AN#+) M96AMA# AS6A 1.'0 &.12 '.00 '.20 15.62 '.51 L - TL
MA+S6)LINA !ITA
+AM)SCA+A
9)
& 0*-03(-1(*-2 AN!!I SA9T+A 6.60 '.22 2.60 6.22 22.10 2.6( L - TL
' 0*-03(-1(%-- A>9 K9S9MANIN!T>AS 6.60 '.20 2.60 '.12 21.'2 2.&6 L - TL
2 0*-03(-1((-8 #A#AN SOIAN SA9+I 2.60 '.22 2.00 2.22 20.10 2.0& L - TL
6 0*-03(-1(8-( #)"> +AM#ANI 2.60 2.12 2.00 6.00 15.&2 '.(' L - TL
1 0*-03(-1(--% #)#) 6)N#+A>ANA 2.'0 2.00 2.00 2.00 20.'0 2.10 L - TL
( 0*-03(-180-* #)#) +I#CAN 2.60 '.00 2.(0 2.00 20.'0 2.10 L - TL
5 0*-03(-181-) #)#) S9+>ANI '.(0 2.22 2.00 '.22 15.&0 '.(& L - TL
10 0*-03(-182-3 #CI CIS9#A +IDFIACAN (.20 (.00 (.'0 2.12 &0.&2 1.25 L - TL
11 0*-03(-183-2 3IT+IANA 1.20 '.22 2.60 '.20 21.22 2.&5 L - TL
12 0*-03(-18)-- 6)N#+A KA+TA SASMITA 6.00 '.22 6.00 '.12 21.00 2.22 L - TL
1& 0*-03(-18*-8 6)+MA 3)"+IANI 6.60 '.12 6.20 2.00 22.22 2.6' L - TL
1' 0*-03(-18%-( 6)9IS N9+#)9IS 2.20 &.12 2.'0 '.22 1(.60 '.62 L - TL
12 0*-03(-18(-% 6ILMACATI '.60 &.12 2.00 &.12 11.10 '.2( L - TL
16 0*-03(-188-* 6IN#A>ANI 1.20 2.12 1.00 2.00 2'.52 6.2' L - TL
11 0*-03(-18--) IKA KA+TIKA 6.20 '.12 2.00 '.20 20.'2 2.11 L - TL
1( 0*-03(-1-0-3 IMAS MAST9+O6 1.00 '.22 (.00 6.12 26.00 6.20 L - TL
15 0*-03(-1-1-2 I+A SAK9+A #)CI 6.60 6.00 2.60 '.20 22.10 2.6( L - TL
20 0*-03(-1-2-- L9SI 2.60 &.12 2.'0 '.12 15.20 '.(( L - TL
21 0*-03(-1-3-8 MO6AMA# A!9STINA 6.20 '.12 '.00 2.20 20.'2 2.11 L - TL
22 0*-03(-1-)-( MO6AMA# +OMLI 6.60 &.12 2.'0 '.22 20.00 2.00 L - TL
2& 0*-03(-1-*-% M96AMA# A#)N#A 3+ATAMA 2.'0 '.20 '.(0 '.20 15.20 '.(0
L - TL
2' 0*-03(-1-%-* M96AMA# S6ON6AJI 6.60 2.00 1.20 1.20 26.&0 6.2( L - TL
22 0*-03(-1-(-) M96AMA# MA6)SA AN#+IAN '.60 2.22 '.'0 2.00 15.22 '.(1 L - TL
26 0*-03(-1-8-3 NIA +IANTI 1.20 '.22 6.(0 '.12 2&.00 2.12 L - TL
21 0*-03(-1---2 NITA K6O)+IA6 !9NIA+TI 2.20 '.12 2.00 '.00 1(.52 '.1' L - TL
2( 0*-03(-200-- N9+AJIDA6 1.'0 2.20 6.60 2.20 22.00 6.22 L - TL
25 0*-03(-201-8 N9+JANA6 @ @ @ @ @ @ L - TL
&0 0*-03(-202-( +)STI 2.(0 &.20 2.00 2.00 15.&0 '.(& L - TL
&1 0*-03(-203-% +)DA 3IT+IANI 6.60 '.22 6.20 '.12 21.(0 2.'2 L - TL
&2 0*-03(-20)-* +IKA S9SANTI 6.00 &.20 2.(0 2.22 20.22 2.1' L - TL
&& 0*-03(-20*-) +9#I A"#9L LATI3 6.60 '.20 6.20 2.20 22.(0 2.10 L - TL
&' 0*-03(-20%-3 SA)9L 9+NAMA 2.20 &.22 2.00 2.12 15.20 '.(0 L - TL
&2 0*-03(-20(-2 SALCA AMALIA6 2.60 &.20 '.(0 2.12 15.62 '.51 L - TL
&6 0*-03(-208-- SITI +INI 1.(0 &.12 6.00 1.22 2'.(0 6.20 L - TL
&1 0*-03(-20--8 SO"I+IN 6.20 2.22 6.00 2.12 2&.20 2.(0 L - TL
&( 0*-03(-210-( M. SOL)69#IN 6.00 2.20 '.'0 '.20 11.'0 '.&2 L - TL
&5 0*-03(-211-% T I T A 6.'0 2.12 '.'0 6.22 15.(0 '.52 L - TL
'0 0*-03(-212-* TIKA 6A+>ATI 6.20 &.12 6.'0 &.22 15.60 '.50 L - TL
'1 0*-03(-213-) CICIN 2.20 &.20 2.00 &.12 11.'2 '.&6 L - TL
'2 0*-03(-21)-3 >9NI 2.60 2.20 2.20 '.00 11.&0 '.&& L - TL
Sukalarang0 3ebruari 2010
Orang Tua $i$%a Kepala SMN 1 Sukalarang
#r$. )n*ang +u,ana
NI 152&0(26 151(0& 1 00&
HASIL TES TRY-UT UN
SMPN I SUKALARANG
##9 3 #1#
N7 N7. Pese.ta Na8a B.Ind Mt9 B.:n5 IPA 'u8la1 Rata Kete.an5an
1 0*-03(-21*-2 A"#9LLA6 A+I3IN 6.(0 6.22 6.20 '.12 2'.00 6.00 L - TL
2 0*-03(-21%-- AI >9LIANASA+I 1.(0 '.20 6.(0 2.12 2'.(2 6.21 L - TL
& 0*-03(-21(-8 AK"A+ 3A9DI M96A+AM 6.'0 2.20 6.(0 '.00 22.10 2.6( L - TL
' 0*-03(-218-( ANIS ALACI>A6 6.'0 &.20 6.20 6.22 22.&2 2.25 L - TL
2 0*-03(-21--% A+IA MA9LANA >9S9 2.60 2.22 2.(0 '.00 20.62 2.16 L - TL
6 0*-03(-220-* AS+I MA+>ATI 6.60 2.12 1.00 '.12 21.10 2.2( L - TL
1 0*-03(-221-) :AN#+A )+MANA 6.20 2.00 2.60 '.20 21.&0 2.&& L - TL
( 0*-03(-222-3 #)#) 6)N#+I KA+TACIJA>A '.60 &.20 '.00 2.12 11.(2 '.'6 L - TL
5 0*-03(-223-2 #)#)N M9+#6ANI TI+TA 6.20 '.12 2.60 '.22 20.(0 2.20 L - TL
10 0*-03(-22)-- #)?I K9+NIASI6 2.20 &.22 &.(0 2.20 11.12 '.'' L - TL
11 0*-03(-22*-8 #INA 3)"+I ANTIA #IST+I 1.(0 '.22 2.'0 2.22 22.10 2.6( L - TL
12 0*-03(-22%-( 3INI S+I CA6>9NI '.'0 2.12 &.00 &.00 1&.12 &.25 L - TL
1& 0*-03(-22(-% IIS LIACATI AN!!+A)NI 2.'0 '.12 2.00 '.00 15.12 '.15 L - TL
1' 0*-03(-228-* IKA >9LIA SA+I '.(0 '.00 2.'0 2.12 15.52 '.55 L - TL
12 0*-03(-22--) IMAN ALI +A6MAN 1.20 &.00 6.20 2.00 21.'0 2.&2 L - TL
16 0*-03(-230-3 JI6A# AM+ILA6 '.'0 &.22 2.60 '.00 11.22 '.&1 L - TL
11 0*-03(-231-2 KA+LINA +)STIA 1.'0 '.20 2.00 2.20 22.'0 2.60 L - TL
1( 0*-03(-232-- L9!I A"#9L6OLIK 1.20 2.20 6.(0 2.20 22.00 6.22 L - TL
15 0*-03(-233-8 M. M9KSIN AL ATOS 6.(0 2.22 6.00 &.12 21.(0 2.'2 L - TL
20 0*-03(-23)-( MO:6. CI!6+A CI"ACA 6.60 6.20 6.(0 &.12 2&.62 2.51 L - TL
21 0*-03(-23*-% M96AMA# SOIAN &.(0 &.12 &.00 &.12 1'.&0 &.2( L - TL
22 0*-03(-23%-* M9JI" SA)9#IN 1.(0 2.00 1.(0 1.00 21.60 6.50 L - TL
2& 0*-03(-23(-) N9+ASIA6 6.(0 '.22 '.00 &.20 1(.22 '.6' L - TL
2' 0*-03(-238-3 +. A#IT>A N9!+A6A 6.20 &.12 1.20 &.12 20.50 2.2& L - TL
22 0*-03(-23--2 +ANI N9+ANI 6.60 '.12 '.'0 '.20 20.22 2.06 L - TL
26 0*-03(-2)0-- +)SA SITI 6IKMA6 6.60 &.20 '.(0 '.20 15.'0 '.(2 L - TL
21 0*-03(-2)1-8 +INA S9LAST+I 6.00 &.12 6.00 '.12 20.20 2.1& L - TL
2( 0*-03(-2)2-( +ISA S+I +AM#A>ANI 1.20 '.00 2.(0 2.20 22.20 2.6& L - TL
25 0*-03(-2)3-% +ISMA SITI +A6MA6 2.60 2.22 2.60 '.20 20.52 2.2' L - TL
&0 0*-03(-2))-* +ISTA MASNON)6 2.(0 &.12 6.00 2.00 20.22 2.1' L - TL
&1 0*-03(-2)*-) +IDAL#I M9TAFIN 6.'0 '.00 1.20 2.22 22.(2 2.11 L - TL
&2 0*-03(-2)%-3 +OMANSA6 6.'0 2.22 2.20 &.20 20.&2 2.05 L - TL
&& 0*-03(-2)(-2 +I>AN 3)"+IAN 6.00 2.22 6.20 &.20 20.52 2.2' L - TL
&' 0*-03(-2)8-- SANTI S)TIACATI 1.'0 2.00 6.(0 2.12 2'.52 6.2' L - TL
&2 0*-03(-2)--8 S)LA +)TNIACATI '.(0 &.22 '.00 '.12 16.(0 '.20 L - TL
&6 0*-03(-2*0-( TIA +ISTIANA SA+I '.(0 '.22 6.60 '.12 20.'0 2.10 L - TL
&1 0*-03(-2*1-% ?)+A S9:IATI 9SITA 6.60 &.12 6.00 '.22 20.60 2.12 L - TL
&( 0*-03(-2*2-* CI#ACATI 6.'0 '.20 2.'0 2.00 21.&0 2.&& L - TL
&5 0*-03(-2*3-) CI#IAN 6.'0 2.22 6.(0 2.00 2&.'2 2.(6 L - TL
'0 0*-03(-2*)-3 CIT+I NI+MALA 1.00 2.20 1.20 2.12 22.'2 6.&6 L - TL
'1 0*-03(-2**-2 >A#I M9L>A#I 6.00 &.12 2.00 '.22 16.00 '.00 L - TL
'2 0*-03(-2*%-- >O6AN S9+>ANA 2.(0 '.00 &.(0 '.20 1(.10 '.2& L - TL
'& 0*-03(-2*(-8 >9NI SA3IT+I 2.(0 '.00 2.00 &.12 1(.22 '.6' L - TL
91
Sukalarang0 3ebruari 2010
Orang Tua $i$%a Kepala SMN 1 Sukalarang
#r$. )n*ang +u,ana
NI 152&0(26 151(0& 1 00&

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->