Anda di halaman 1dari 2

Surgining puji kasangga ka gusti nu maha suci, sadaya puja kasangga ka pangeran nu maha

kawasa. Kalayan qudrat sareng irodat matenna urang sadaya dina danget ieu tiasa kumpul riung,
amprok jonghok, hempak merbayaksa dina tempat anu kalintang nyugemakeunana. Mudah mudahan
hibar barokah kalih maghfiroh Allah swt ginuluran ka urang sadaya, amin. Teu hilap shalawat mugia
dilelerkeun ka panutan alam, manusia anu pang mulyana nyatana habibbana wanabiyyana Muhammad
saw, katut kaluwargina, para sohabatna oge umat sadaya anu turut tumut ka ajaran anjeuna dugi ka
poe kiamah, amin.

Bapa sinareng Ibu anu ku simkuring dipika hormat, rerencangan sadayana nu ku simkuring
dipikacinta sareng adi-adi sadaya nu ku akang teteh dipikanyaah. Langkung tipayun sim kuring
nyanggakeun nuhun nu saadeung-ageungna parantos sumping dina iye acara nu teu sanes PATURAY
TINEUNG SMPN 1 MARGAHAYU 2013/2014.

Teu karaos pisan tos tilu taun simkuring diajar di sakola ieu, karaosna mah sapertos tilu dinten,
nembe oge kamari simkuring ngalaksanakeun MOPDB di sakola ieu, ayeuna tos ngarayakeun acara
paturay tineung deui. Salami tilu taun urang sadaya nyiar elmu anu dipasihan ku Ibu-Bapa guru
sadayana sareng rerencangan sanasib saperjuangan babarengan. Kusabab elmu ieu urang sadaya
janten gaduh elmu kanggo bekel di sakola anu leuwih luhur. Sagalararasaan boh sedih, seneng, susah,
ambeuk urang jalankeun sareng rerencangan babarengan, ayeuna ngan janten kenangan. Sakola ieu
ngan janten saksi bisu nu ningali sagala kagiatan simkuring sareng rerencangan.

Seueur pisan pangalaman di ieu sakola. Simkuring pasti moal hilap karerencangan sadayana. Teu
hilap simkuring ngahaturkeun nuhun ka Bapa-Ibu guru anu tos lapang dada ngajarkeun simkuring
sagalamateri, anu tos ngajarkeun sagala hal anu positif sangkan simkuring ngartos nu mana anu sae
sareng nu mana anu teu sae. Teu hilap simkuring ngahaturkeun nuhun ka rerencangansadayana anu tos
ngajarkeun simkuring pentingna sahabatan, ngabagi suka sareng dukana, anu tos masihan amanat ka
simkuring. Hatur nuhun oge ka para adi-adi kelas VII sareng VIII anu tos ngahormatan sareng
ngahargaan simkuring salaku kaka kelas.
Sakali deui hatur nuhun kasadayana. Ibu sareng Bapa anu ku simkuring dipihormat . Simkuring
oge nyungkeun dihapunten ku Ibu-Bapa guruku sabab simkuring gaduh seueur pisan kalepatan anu
dihaja nepi ka teu di haja, upami simkuring seueuer lalay kanatugas, upami simkuring ngobrol wae di
kelas, teu nurut tur teu merhatoskeun kana naon-naon anu ku Ibu-Bapa guru carioskeun. Nyungkeun
dihapunten ku rerencangan sarengadi-adi kelas VII sareng VIII upami simkuring kirang sopan ka
hideup. Nyungkeun dihapunten ku sadayana warga-wargi SMPN 1 Margahayu ieu.

Salian ti eta, ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal, simkuring nyuhunkeun piduana
ti Ibu-Bapa guru sadayana supados lancar neraskeun sakola ka jenjang anu leuwih luhur, supados
simkuring janten jalmi anu sukses, janten jalmi anu mangpaat kanggo nusa, bangsa, sarengagama.
Simkuring oe nyuhunkeun pidua ka sadayana mugiasimkuring katampi ka SMA anu parantos janten
pilihan simkuring. Amin.
Harepan simkuring mugia SMPN 1 Margahayu ieulangkung sae deui, sareng nambihan
prestasina. Amin .. Mugipara adi-adi kelas VII sareng VIII anu janten penerusangkatan kelas IX
ayeuna tiasa ngajagaan nama baik sakolaieu. Simkuring kedah pamit sareng ngantunkeun ieu
sakolakusabab simkuring tos LULUS ti sakola ieu anu salajengnaneraskeun ka sakola anu leuwih luhur.

Sakedik ti simkuring kango adi-adi anu balageur,simkuring ngaharepkeun pisan yen anjeun
sadayana tiasa janten siswa-siswi anu sukses saeng tiasa garetol diajarnasangkan janten murid anu
pinter. Ulah sieun kana UN kusabab lamun urang sadaya niat, garetol diajar, sarenggetol
ibadahna.Hadirin anu dipka hormat .
Mung sakitu wae amu tiasa kapihatur.hapunten upami sim kuring gaduh seueur kekecepan anu
teu merenah. Haturnuhun kana perhatosanana. Meuli hurang ti Ciparay, Rek di beuleum di Cicadas,
Upami urang paturay, Bakal nineung matak waas. Lamun aya mobil dilelang, Hayu urang ningali, Lamun
aya umur panjang. Hayu urang tepang deui
Wabillahi Taufiq WalhidayahWaridho WalInnayah, Wassalamualaikum Wr.Wb