Anda di halaman 1dari 30

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS


______________________________________________________
PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TINGKATAN 5
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SEMBILAN 2014

SEJARAH
Kertas 2

Peraturan Pemarkahan

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 29 halaman bercetak

1
1249/1&2

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
KERTAS 2

SOALAN
1

7
8

9
10

11

1249/2

PECAHAN
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)
(b)
(c)
(d)
(a) (i)
(a) (ii)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c) (i)
(c) (ii)
(a)
(b)
(c)
(a) (i)
(a) (ii)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
(a) (i)
(a) (ii)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c) (i)
(c) (ii)

M/S
58
57
KBAT
KBAT
156
157
156-157
KBAT
KBAT
22
22
22
KBAT
KBAT
211
210
KBAT
KBAT
119
120
122 - 124
KBAT
209 210
210
KBAT
KBAT
215 - 216
KBAT
KBAT
33 34
41 - 42
KBAT
KBAT
119 -121
KBAT
KBAT
163
165
KBAT
KBAT
261
263
KBAT
KBAT

TING.
4

4
5

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

ARAS
Pengetahuan
Pengetahuan
Penilaian
Penilaian
Pengetahuan
Pengetahuan
Pemahaman
Penilaian
Aplikasi
Pengetahuan
Pemahaman
Penilaian
Penilaian
Aplikasi
Pengetahuan
Pemahaman
Pengetahuan
Aplikasi
Pengetahuan
Penilaian
Pengetahuan
Aplikasi
Pengetahuan
Pemahaman
Penilaian
Penilaian
Pemahaman
Pemahaman
Aplikasi
Pemahaman
Pemahaman
Penilaian
Pemahaman
Pengetahuan
Pemahaman
Pengetahuan
Pengetahuan
Pemahaman
Pemahaman
Aplikasi
Pemahaman
Pengetahuan
Penilaian
Penilaian

ASPEK
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Politik
Politik
Politik
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Politik
Politik
Politik
Politik
Politik
Politik
Politik
Politik
Politik
Sosial
Politik
Politik
Sosiopolitik
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
KERTAS 2
Bahagian A

Bidang sains dan teknologi berkembang dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China.
a

Apakah X dan Y?

[2 markah]
Butiran

F1
F2
b

Yin / Kuasa Pasif


Yang / Kuasa Aktif
ms. 58

[Mana-mana 2 x 1m]

Nyatakan dua bidang sains dan teknologi yang berkembang dalam tamadun
tersebut.
[2 markah]
Butiran

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Markah
1
1
[2 m]

Matematik
Astronomi
Perubatan
Geometri
Fizik
Seni bina
Kejuruteraan
Muzik
ms. 57

[Mana-mana 2 x 1m]

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

Mengapak
c.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
M

1249/2

Mengapakah masyarakat tamadun tersebut berjaya menghasilkan pelbagai teknologi?


[3 markah]
Butiran
Markah
Berani mencuba
1
Tidak berputus asa
1
Berfikiran terbuka
1
Menguasai ilmu pengetahuan
1
Mempunyai kemahiran
1
Saling bekerjasama
1
Memanfaatkan alam sekeliling
1
Pegangan agama / kepercayaan
1
Sokongan / kewibawaan pemerintah
1
Keamanan / keharmonian / kemakmuran
1
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 3 x 1m]
[3 m]

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

Apakah kesan perkembangan sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia pada
masa ini?
[3 markah]
[3 markah]

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
M

Butiran
Lebih mudah menguruskan kehidupan
Mampu bersaing / lebih berdaya maju
Meningkatkan kemajuan / kemakmuran
Menghasilkan lebih banyak ciptaan baru
Menimba lebih banyak ilmu / kemahiran
Negara lebih dikenali / imej negara meningkat
Kehidupan lebih selamat / terjamin
Menjamin kehidupan yang selesa
Menjimatkan masa / tenaga
Mana-mana jawapan munasabah

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 3 x 1m]

1249/2

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

[3 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

Salah satu kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah ialah terbinanya baitulhikmah semasa
pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid.
a
F1
F2
F3
F4
b

F1
F2
F3
F4
F5
F6

c.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
1249/2

Apakah maksud baitulhikmah?


Butiran
Institusi keilmuan / pendidikan
Pusat pengajian tinggi
Pusat kecemerlangan ilmu
Pusat penterjemahan
ms. 156 157

[Mana-mana 1 x 1m]

[1 markah]
Markah
1
1
1
1
[1 m]

Nyatakan tokoh ulama yang terlibat dalam bidang penulisan pada zaman kerajaan Bani
Abbasiyah.
[1 markah]
Butiran
Markah
Imam Malik
1
Ibn Ishaq
1
Abu Hanifah
1
Imam Abu Hanifah
1
Imam Syafii
1
Imam Ahmad bin Hanbal
1
ms. 157
[Mana-mana 1 x 1m]
[1 m]
Nyatakan dua sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah kepada perkembangan ilmu
pengetahuan di Kota Bahgdad.
[2 markah]
Butiran
Markah
Penterjemahan karya pelbagai bidang daripada pelbagai bahasa ke
1
bahasa Arab / penterjemahan karya asing
Kegiatan penulisan berkembang
1
Ramai ulama / Imam Malik / Ibn Ishaq / Abu Hanifah / Imam
1
Syafii / Imam Ahmad bin Hanbal
Menghasilkan karya / penulisan dalam pelbagai bidang / menyusun
1
hadis / fikah / tafsir / sejarah
Penulisan terbahagi kepada tiga tahap / mencatat idea / percakapan /
1
mengumpul idea serupa / mengumpul hadis Nabi Muhammad
s.a.w. / mengarang
Mencipta / membuat pembaharuan dalam karya terjemahan
1
Membuat penambahbaikan dalam karya terjemahan
1
Memelihara warisan ilmu tamadun Eropah
1

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

SULIT

SULIT
F9

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
M
e

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F8
M

1249/2

Meningkatkan kegiatan penyelidikan


ms. 156 -157

1249/ 2 (PP)
1
[Mana-mana 2 x 1m]
[2 m]

Pada pandangan anda, mengapakah bidang penterjemahan penting dalam menyebarkan


ilmu?
[3 markah]
Butiran
Markah
Memperkasa bahasa kebangsaan
1
Memindah / menambah seberapa banyak maklumat / ilmu dalam
1
penulisan
Membina kekuatan tamadun manusia
1
Pemecah tembok ilmu
1
Relevan sepanjang masa
1
Meningkatkan penguasaan bahasa asing
1
Ilmu berkembang / difahami
1
Memahami pola pemikiran / idea ilmuan dunia
1
Membuka minda masyarakat / mengelakkan pemikiran jumud
1
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 3 x 1m]
[3 m]
Cadangkan tiga langkah yang berkesan untuk menggalakkan generasi muda hari ini
meminati bidang penulisan dan penterjemahan.
[3 markah]
Butiran
Mendedahkan kepentingan bidang penulisan
Mendedahkan bidang penterjemahan sejak di bangku sekolah
Peranan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia / ITBM / ITNM
Kempen / menggalakkan generasi muda membaca karya terjemahan
Mendedahkan kerjaya berkaitan bidang penulisan / penterjemahan
Pendedahan tentang aspek penulisan / penterjemahan melalui media
massa / media sosial
Menganjurkan / mengadakan lebih banyak bengkel penulisan kreatif
Menganjurkan pertandingan menulis esei bahasa asing
Menawarkan subjek bahasa antarabangsa di sekolah-sekolah
Lebih banyak IPTA / IPTS menawarkan kursus dalam bidang
penulisan / penterjemahan
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 3 x 1m]

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza daripada yang berlaku di negara Asia Tenggara
yang lain kerana bersifat antipenjajah.
Namakan dua orang tokoh yang telah membawa perubahan di Thailand.

(a)

F1
F2
F3
F4
(b)

[ Mana-mana 2 x 1m]

Markah
1
1
1
1
[2 m]

Nyatakan sebab-sebab Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai pada gerakan


nasionalisme tahap pertama.
[2 markah]
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

(c)

Butiran
Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik kerabat diraja
Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak
Perkembangan sistem pendidikan Barat
Pendedahan terhadap fahaman liberal
Pendedahan sistem demokrasi
Pendedahan sistem raja berperlembagaan
Kelemahan sistem pentadbiran
Sikap boros Vajiravudh
ms. 22
[Mana-mana 2 x 1m]

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

Bagaimanakah pemimpin Thailand menyelesaikan masalah ketidakpuasan hati rakyat


pada gerakan nasionalisme tahap kedua?
[2 markah]
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

1249/2

Butiran
Mongkut
Chulalongkorn
Field Marshall Phibul Songram
Nai Pridi Panomyong
ms. 22

[2 markah]

Butiran
Phibul Songram meluluskan undang-undang
Menyekat kebebasan orang Cina
Penguasaan ekonomi orang Cina
Pembubaran sekolah Cina
Penutupan akhbar Cina
Penduduk pribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi
Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut Buddha
ms. 22
[Mana-mana 2 x 1m]

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

Markah
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]
SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

(d)

Nyatakan dua kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mempunyai semangat


nasionalisme.
[2 markah]
F1
F2
F3
F4
F5
F6
M

(e)

Markah
1
1
1
1
1
1
[2 m]

Sebagai pemimpin Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan program yang sesuai
dilaksanakan sepanjang Bulan Patriotisme.
[2 markah]
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
M

1249/2

Butiran
Rakyat dijajah sekali lagi
Rakyat ditindas
Ekonomi mundur / jatuh / merosot
Minda / pemikiran mudah dijajah / dikuasai / dikongkong
Perpaduan tergugat / sukar dibentuk / dicapai
Cepat mengalah / tiada semangat / lemah
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 2 x 1m]

Butiran
Mengadakan program Bicara Tokoh
Mengadakan seminar / ceramah / forum patriotisme
Mengadakan pertandingan pidato kemerdekaan
Mengadakan pertandingan drama / pentomin bertemakan sejarah
Menghias kelas / asrama / motosikal pelajar bertemakan kemerdekaan
Mengutip derma untuk Tabung Pahlawan
Mengadakan perarakan kemerdekaan di peringkat sekolah
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 2 x 1m]

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

Markah
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

Gagasan pembentukan Rukun Negara merupakan kesan daripada Peristiwa 13 Mei 1969.
(a)
F1
F2
F3
F4
F5
(b)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

(c)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
M

Nyatakan dua prinsip Rukun Negara?


Butiran
Kepercayaan Kepada Tuhan
Kesetian Kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan Kesusilaan
ms. 211

[2 markah]
Markah
1
1
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1m]
[2 m]

Pada pendapat anda, mengapakah Rukun Negara dibentuk?


[2 markah]
Butiran
Markah
Peristiwa rusuhan kaum
1
Keselamatan / keamanan / ketenteraman negara terancam
1
Untuk mengukuhkan perpaduan
1
Untuk memelihara corak hidup demokratik
1
Mencipta sebuah masyarakat yang adil
1
Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai
1
Membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains /
1
teknologi
ms. 210
[Mana-mana 2 x 1m]
[2 m]
Apakah nilai yang perlu dihayati melalui prinsip Rukun Negara yang kedua?
[3 markah]
Markah
1
1
1
1
1
1
1

Butiran
Taat / setia kepada pemimpin / raja
Patuh kepada pemimpin / raja
Menghormati pemimpin / raja
Berbangga dengan institusi beraja
Mempertahankan kedaulatan negara
Memelihara maruah negara
Melambangkan identiti negara
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 3 x 1m]

1249/2

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

[3 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

(d)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
M

1249/2

Sebagai pelajar, bagaimanakah anda dapat mengamalkan prinsip-prinsip Rukun


Negara?
[3 markah]
Butiran
Markah
Mempunyai pegangan agama / tuhan
1
Mematuhi / mengamalkan kepercayaan agama
1
Menghormati amalan kebebasan beragama
1
Setia kepada raja
1
Bangga terhadap institusi beraja
1
Menghormati / menghargai pemimpin
1
Mematuhi undang-undang
1
Mematuhi perlembagaan
1
Bersopan
1
Bertatasusila
1
Mengamalkan nilai-nilai murni
1
Saling menghormati
1
Mementingkan keharmonian
1
Sayang menyayangi
1
Mengamalkan cara hidup demokratik
1
Mengamalkan sikap liberal dalam kehidupan
1
Menghormati budaya / adat semua kaum
1
Menjadi masyarakat progresif
1
Memelihara keamanan / keharmonian
1
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 3 x 1m]
[3 m]

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

10

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

Bahagian B
5

Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12
September tahun 622 M..
(a) (i) Jelaskan maksud hijrah .
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
(b)

1249/2

Butiran
Perkataan Arab bermaksud berpindah
Perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain
Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah
Perjuangan menegakkan kebenaran
Meninggalkan keburukan / kejahatan
Semangat ingin berubah dari segi sikap
Semangat ingin berubah dari segi cara berfikir
Semangat ingin berubah dari segi tingkah laku
Berubah daripada sifat negatif kepada sifat yang positif
ms. 119
[Mana-mana 2 x 1m]

[2 markah]
Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

(ii) Nyatakan hujah untuk membuktikan peristiwa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w. bukan
sebagai suatu pelarian.
[2 markah]
Butiran
Markah
Jemputan orang Arab Madinah
1
Tercatat dalam Perjanjian Aqabah Kedua
1
Disambut dengan rela
1
Disambut dengan meriah
1
Diberi tempat tinggal
1
Dijamin keselamatan
1
Nabi Muhammad s.a.w dilantik sebagai pemimpin
1
Nabi Muhammad s.a.w diterima oleh semua golongan
1
ms. 120
[Mana-mana 2 x 1m]
[2 m]

Pada pendapat anda, apakah kepentingan peristiwa Hijrah dalam perkembangan


tamadun Islam
[8 markah]
Butiran
Markah
F1
Mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj
1
H1a
mewujudkan semangat persaudaraan sesama Islam
1
F2
Mempersaudarakan orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah
1
H2a
menyatukan masyarakat yang sebelum ini berbeza dalam aspek
1
ekonomi / sosial
H2b
mewujudkan masyarakat Muhajirin
1
H2c
mewujudkan masyarakat Ansar
1
F3
Menyatupadukan penduduk Madinah yang berbilang bangsa
1
2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan
SULIT
11

SULIT

1249/ 2 (PP)
H3a
F4
H4a
H4b
H4c
H4d
H4e
F5
H5a
H5b
H5c
H5d
F6
H6a
H6b
H6c
H6d
H6e
H6f
F7
H7a
H7b
F8
H8a
H8b
H8c
H8d
F9
F9a
F9b
F10
H10a
H10b
F11
H11a
F12
H12a
H12b
H12c

1249/2

mewujudkan kehidupan yang harmoni


Membina masjid Quba/ An-Nabawi / masjid Nabi
berfungsi sebagai tempat beribadat
berfungsi sebagai tempat pertemuan membincangkan masalah orang
Islam
kawasan persekitaran masjid sebagai tempat aktiviti harian
tempat berniaga
tempat beriadah
Mengadakan takwim Islam / kalendar hijrah
menggunakan kiraan tahun hijrah Islam
kalendar hijrah digunakan pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab
kalendar hijrah digunakan di Malaysia
sambutan Maal Hijrah untuk memperingati perjuangan umat Islam
terdahulu
Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah
bermaksud Kota Bercahaya
terbentuk sebuah negara Islam yang pertama
merangka Piagam Madinah
Madinah sebagai pusat tamadun Islam
Islam sebagai cara hidup / ad-din
Yang merangkumi aspek politik/ ekonomi/ sosial Islam
Dakwah Islamiah dilakukan secara aman
Agama Islam tersebar secara terbuka
Agama Islam dianuti secara sukarela
Memupuk semangat toleransi kaum
sikap tolong menolong melahirkan masyarakat cemerlang
orang Madinah menyediakan tempat tinggal / memberikan makanan/
memberikan keperluan asas yang lain
Menerima orang Islam Makkah sebagai saudara
Menerima orang Islam Makkah sebagai sebahagian daripada
masyarakat Madinah
Sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat
Abu Bakar al-Siddiq / Ali bin Abu Talib / Abdul Rahman bin Auf
Bergadai nyawa dan harta / menggantikan tempat tidur baginda /
menyumbang hartanya untuk membantu masyarakat Islam
Menghargai peranan wanita
Asma iaitu Puteri Abu Bakar
yang menghantar makanan / menyalurkan berita tentang pergerakan
tentera Arab Quraisy
Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w.
Mengatur strategi perjuangan
Ketabahan Nabi Muhammad
Sanggup berkorban
Meninggalkan kesenangan hidup demi memperjuangkan dakwah
Islamiah
Tidak berputus asa dalam menempuh kegagalan

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
M
(c)

Mana-mana jawapan munasabah


ms. 122 - 124

[Mana-mana 8 x 1m]

[8 m]

Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada peristiwa penghijrahan Nabi


Muhammad s.a.w untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang?
[8 markah]
Butiran

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
M

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Berusaha bersungguh-sungguh
Bekerjasama untuk menambah ilmu
Mematuhi peraturan / undang-undang
Berani mencuba sesuatu untuk memajukan diri
Menguasai ilmu pengetahuan
Menguasai sains / teknologi
Saling membantu untuk berjaya
Tidak mudah berputus asa
Mengamalkan hidup bertoleransi antara kaum
Menjadi bangsa yang kreatif / inovatif
Menyelesaikan masalah melalui perbincangan
Bijak menyusun strategi untuk berjaya
Menyumbang idea untuk kemajuan
Berkemahiran mereka cipta
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 8 x 1m]

1249/2

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

13

[8 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

Kemunculan Islam di Malaysia telah membawa kesan besar kepada orang Melayu khususnya
dalam bidang ekonomi.
(a)
F1
H1a
H1b
H1c
H1d
H1e
H1f
F2
H2a
F3
F4
H4a
H4b
F5
H5a
H5b
H5c
H5d
H5e
F6
H6a
F7
F8
H8a
H8b
H8c
H8d
H8e
H8f
F9
F10

1249/2

Jelaskan perkembangan perdagangan di Tanah Melayu sebelum kedatangan


Barat.
[4 markah]
Butiran
Markah
Pedagang Islam mendominasi / menguasai aktiviti perdagangan
1
membabitkan Lautan Hindi / Laut China Selatan
1
pedagang Melayu turut membabitkan diri secara aktif
1
dalam rangkaian perdagangan Timur / Barat
1
selaras dengan ajaran Islam
1
Islam menganggap perdagangan merupakan sumber rezeki yang besar
1
mencontohi Nabi Muhammad s.a.w. yang pernah berdagang
1
Perdagangan dilakukan dengan dua cara
1
melalui jual beli / tukar barang
1
Perdagangan menjadi saluran terpenting memesatkan penyebaran Islam
1
Menjelang abad ke-15, Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting
1
kedudukan strategik membantu perkembangan Melaka
1
Melaka membekalkan barangan seperti rempah ratus yang mendapat
1
permintaan yang tinggi
Kerajaan Melaka menyediakan kemudahan / pentadbiran yang licin /
1
teratur
agar aktiviti perdagangan berjalan lancar
1
melantik / mewujudkan jawatan Laksamana
1
untuk menjaga urusan kelautan
1
Melantik Jawatan Syahbandar
1
sebagai ketua pelabuhan
1
Menggubal Undang-Undang Laut Melaka
1
Mengandungi tanggungjawab nakhoda / jurumudi
1
84 bahasa dipertuturkan di Melaka
1
Mempunyai sistem timbang / sukat
1
Menggunakan sistem tahil / kati
1
Untuk menimbang emas / perak / bahan wangian / batu permata
1
Timbangan menggunakan sistem bahara
1
1 bahara bersamaan dengan 205 kati
1
Alat timbangan bahara menggunakan dachim (dacing)
1
untuk menimbang rempah ratus seperti lada / buah pala / bunga cengkeh
1
Dua kaedah perdagangan iaitu kaedah pertukaran barang / kaedah jual
1
beli
Perdagangan diteruskan di Johor / Kedah / Terengganu / Kelantan
1
sepanjang abad ke-17 / ke- 18
ms. 209 -210
[Mana-mana 4 x 1m]
[4 m]

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

14

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
(b)
F1
F2
H2a
F3
H3a
H3b
H3c
H3d
H3e
F4
H4a
F5
H5a
H5b
H5c
H5d
F6
H6a
H6b
H6c
H6d
F7
F8
H8a
H8b
H8c
H8d
H8e
H8f
H8g
F9
H9a
H9b
F10
F11
F12
F13

1249/2

Terangkan penggunaan mata wang dalam urusan perdagangan di Tanah Melayu.


[4 markah]
Butiran

Markah

Mata wang sebagai perantara nilai barang


Memudahkan urusan perdagangan / jual beli
alternatif kepada sistem pertukaran barang / barter
Negeri-negeri Melayu menggunakan mata wang timah
Zaman Melaka mata wang berbentuk bulat
beratnya 1 kati lapan tahil
tercatat nama sultan yang memerintah
tarikh Islam dicatat
dikeluarkan semasa pemerintahan Sultan Melaka keempat
Mata wang Pasai/ Cambay / Hormuz digunakan di Melaka
boleh ditukar dengan mata wang tempatan
Di Johor / mata wang timah dipanggil Katun
bentuk bulat/ segi enam
tiada tarikh
terdapat tulisan jawi / Arab
terdapat nama sultan / Malik / sultan Al-adil
Di Kedah mata wang timah dikeluarkan
berbentuk seekor ayam jantan hinggap di atas beberapa cincin
boleh dipatah-patahkan
digunakan secara berasingan
semasa pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin II
Wang emas juga digunakan di Kedah
Mata wang emas tertua terdapat di Johor
dipanggil kupang
bertarikh 1527M
pada zaman pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Shah
mengandungi emas seberat 10 grain (0.65 gram) / 40 grain (2.6 gram)
mengikut nama / pangkat sultan yang memerintah
di belakang mata wang tertulis gelaran Islam sultan berkenaan
tertulis Khalifatul Muslimin
Di Kelantan mata wang emas digunakan
dikenali sebagai kijang
terdapat gambar kijang pada muka wang emas
Pedagang Eropah menggunakan wang perak
Pedagang India / China / Arab menggunakan wang emas
Zaman Portugis di Melaka, mata wang bastardos / soldos / dinheiros
digunakan
Zaman Belanda di Melaka, mata wang ducats / lion dollars / rix dollars /
syiling Belanda digunakan
ms. 210
[Mana-mana 4 x 1m]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

15

1
[4 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
(c)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
M

1249/2

(i)

Pada pendapat anda, apakah usaha yang perlu dilaksanakan untuk menjadikan
Malaysia sebagai hab perdagangan antarabangsa.
[6 markah]
Butiran

Markah

Memastikan Malaysia menjadi negara yang aman / selamat


Memajukan sektor ekonomi yang berpotensi / berdaya saing
Menghayati nilai-nilai murni
Menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap
Memajukan sektor pelancongan
Menggalakkan pelaburan asing dalam negara
Meningkatkan teknologi / inovasi
Penggunaan teknologi terkini
Perdagangan berorientasikan eksport
Melaksanakan e - dagang
Melaksanakan k - ekonomi
Memberi bantuan teknologi / insentif / kepakaran
Menjana modal insan
Penguasaan kemahiran ICT
Menambah tenaga pakar / mahir / profesional
Menyediakan pendidikan berkualiti / bertaraf dunia
Mencari pasaran baharu dunia
Mempergiat promosi / pameran barangan buatan Malaysia
Menjadi pusat industri hab halal
Menggalakkan kajian dan penyelidikan / R & D
Menghasilkan produk berkualiti
Menambahkan dana bagi penyelidikan teknologi
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 6 x 1m]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

16

[6 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

Butiran

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
M

1249/2

Markah

Wujud pusat kewangan Islam / Bank Islam / perbankan Islam oleh


1
bank-bank konvensional
Pelaksanaan undang-undang / akta berkaitan ekonomi Islam / Akta
1
Bank Islam / Akta Pelaburan Kerajaan 1983
Menarik ramai pelabur dalam kalangan negara Islam / negara luar
1
Berperanan sebagai hab halal dunia Islam
1
Melahirkan ramai usahawan tempatan
1
Pengiktirafan dunia kepada pengesahan / logo halal JAKIM
1
Pengurusan ibadah / pelancongan yang berteraskan Islam / pengurusan
1
haji oleh Lembaga Tabung Haji
Pengamalan nilai-nilai ekonomi Islam / jujur / amanah / integriti
1
Pengutipan / pengagihan zakat secara sistematik
1
Pengurusan sistem zakat yang sistematik
1
Melahirkan pakar ekonomi Islam
1
Keadilan / kesejahteraan / keseimbangan ekonomi
1
Peningkatan kadar kedatangan pelancong
1
Peningkatan taraf hidup / sumber pendapatan penduduk
1
Menjana pertumbuhan / kemakmuran ekonomi negara
1
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 6 x 1m]
[6 m]
(ii) Apakah manfaat yang diperoleh setelah Malaysia mengamalkan sistem
ekonomi Islam?
[6 markah]

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

17

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)

Selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah mengalami zaman mundur yang dikenali sebagai
Zaman Gelap.
(a)
F1
H1a
H1b
F2
H2a
H2b
H2c
H2d
H2e
F3
H3a
H3b
F4
H4a
H4b

1249/2

Terangkan ciri-ciri masyarakat Eropah pada Zaman Gelap.


Butiran
Pusat pemerintahan yang lemah
Tiada pusat pentadbiran yang berkesan / kuasa pusat gagal mentadbir
wilayah
Berlaku kerana kejatuhan empayar Rom Barat
Kemunculan golongan baron / tuan tanah
Tuan tanah menindas petani
Petani terpaksa mendapat perlindungan daripada tuan tanah
Petani terpaksa membayar cukai yang tinggi sebagai syarat
pelindungan
Petani terpaksa menyerahkan tanah
menjadi hamba kepada baron untuk membayar cukai
Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja
Sebagai tukaran, tuan tanah memberi khidmat / membayar cukai
kepada raja
Jalinan tersebut membentuk sistem feudal di Eropah
Sikap gereja yang mengongkong
Institusi Gereja Katolik sangat berkuasa
serta memiliki hartanah yang banyak

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

18

[8 markah]
Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SULIT

SULIT
H4c
F5
H5a
H5b
H5c
H5d
H5e
H5f
H5g
F6
H6a

(b)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
M
1249/2

1249/ 2 (PP)
Gereja menumpukan aktiviti keagamaan / keakhiratan sahaja
1
Kegiatan ekonomi terhad
1
Aktiviti perdagangan tidak berkembang
1
kerana serangan orang gasar / Viking / Magyar
1
Orang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur Jauh
1
kerana penguasaan orang Islam di kawasan Meditteranean
1
Orang Eropah memberi tumpuan kepada ekonomi pertanian
1
Perniagaan barangan dijalankan secara sistem tukar barang / barter
1
Penggunaan mata wang yang terhad di pasaran
1
Kelembapan / kemerosotan ilmu pengetahuan
1
Tidak menghargai ilmu yang dihasilkan oleh cendekiawan dalam
1
tamadun Yunani / Rom
ms. 215 - 216
[Mana-mana 8 x 1m]
[8 m]

Jelaskan iktibar yang boleh kita pelajari daripada kehidupan masyarakat Zaman Gelap
di Eropah.
[6 markah]
Butiran
Markah
Mementingkan ilmu pengetahuan
1
Perlu mempunyai pemimpin yang berwibawa
1
Mengukuhkan sistem pentadbiran
1
Menguasai ilmu dalam pelbagai bidang
1
Mempunyai semangat / daya juang yang tinggi / jati diri
1
Memupuk sifat gigih berusaha
1
Mengutamakan perpaduan dalam kalangan masyarakat
1
Perlu berfikiran kreatif / kritis / inovatif
1
Bersedia menghadapi perubahan dunia / transformasi
1
Memajukan ekonomi perdagangan
1
Bertindak proaktif
1
Mempunyai perancangan ekonomi jangka panjang yang jelas
1
Menangani masalah dengan tabah / rasional
1
Mementingkan bidang penyelidikan / pembangunan
1
Berkongsi ilmu / kepakaran dengan pihak luar
1
Pembelajaran sepanjang hayat
1
Berdaya saing menghadapi cabaran global
1
Penerapan nilai-nilai murni
1
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 6 x 1m]
[6 m]

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

19

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
(c)

Sekiranya anda pemimpin, apakah ciri-ciri kepimpinan yang akan anda laksanakan bagi
mengekalkan keamanan dan kestabilan negara?
[6 markah]
Butiran
Markah
F1
Adil
1
F2
Berwawasan
1
F3
Musyawarah / muafakat / syura
1
F4
Demokrasi
1
F5
Tidak mengamalkan rasuah
1
F6
Rakyat didahulukan
1
F7
Pemerintahan berlandaskan syariat Islam
1
F8
Mementingkan perpaduan kaum
1
F9
Memastikan kestabilan politik / ekonomi / sosial
1
F10
Bertoleransi dalam membuat keputusan
1
F11
Rasional dalam membuat keputusan
1
F12
Telus / berintegriti
1
M
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 6 x 1m]
[6 m]

Gerakan penentangan pemimpin dan masyarakat tempatan pada awal kedatangan British di
Tanah Melayu merupakan reaksi spontan mereka untuk menjaga kepentingan daripada
dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar.
(a)
Jelaskan :
(i)
Peristiwa penentangan Rentap terhadap James Brooke di Sarawak. [4 markah]
Butiran
Markah
F1
Menentang James Brooke pada tahun 1853
1
H1a
kerana menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang
1
H1b
dan dianggap sebagai lanun
1
F2
Menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang
1
H2a
untuk menghalang kezaliman
1
F3
Berjaya mengusir James Brooke
1
H3a
Tentera James Brooke bertindak balas / membakar kampung
1
F4
Rentap / pengikut berundur ke Bukit Sadok
1
H4a
Sekali lagi diserang oleh James Brooke
1
F5
Tentera James Brooke berjaya mengalahkan Rentap pada tahun 1861
1
H5a
Rentap terpaksa berundur ke Ulu Sungai Entabai
1
H5b
Serangan Rentap semakin lemah
1
ms 33-34
[Mana-mana 4 x 1m]
[4 m]
(ii)
F1

1249/2

Peristiwa penentangan Tok Janggut terhadap British di Kelantan.


Butiran
Berlaku di Pasir Puteh

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

20

[4 markah]
Markah
1
SULIT

SULIT
H1a
H1b
F2
H2a
H2b
H2c
H2d
F3
H3a
F4
H4a
H4b
H4c
F5
H5a
H5b
F6
H6a
H6b
H6c
F7
H7a
H7b
H7c

1249/ 2 (PP)
kerana sistem Penasihat British diperkenalkan pada tahun 1910
1
British memaksa penduduk menerima sistem cukai
1
Tok Janggut membantah sistem cukai
1
Tok Janggut enggan membayar cukai
1
Bantahan tidak dilayan oleh Pegawai Daerah
1
Polis cuba menangkap Tok Janggut
1
tetapi mereka gagal
1
Engku Besar Jeram / Tuan Ahmad / Haji Said / Che Ishak / rakyat
1
bersetuju menyerang Pasir Puteh
Mereka berjaya menduduki Pasir Puteh
1
Sebuah kerajaan berjaya dibentuk
1
Engku Besar Jeram sebagai Raja
1
Tok Janggut sebagai Perdana Menteri
1
Che Ishak sebagai Pegawai Daerah
1
British menggunakan nama Sultan
1
untuk membawa masuk tentera dari Negeri-Negeri Selat
1
Kapal Perang H.M.S Cadmus berlabuh di Tumpat
1
British memulakan serangan pada Mei 1915 di Saring
1
Serangan British lebih tersusun
1
dan menggunakan senjata moden
1
Berjaya melumpuhkan perjuangan Tok Janggut / pengikut
1
Tok Janggut telah terkorban
1
Mayat diarak di seluruh pekan Kota Bharu
1
Mayat digantung dalam keadaan kepala ke bawah / kaki ke atas
1
sebagai amaran kepada masyarakat tempatan yang berani menentang
1
ms. 41-42
[Mana-mana 4 x 1m]
[4 m]

(b)

Bagaimanakah pemimpin tempatan dapat mengekalkan kedudukan mereka tanpa


pertumpahan darah ?
[6 markah]
Butiran
Markah
F1
Mengadakan rundingan / musyawarah
1
F2
Menggunakan diplomasi
1
F3
Menjalinkan hubungan baik
1
F4
Menerangkan kepada rakyat keburukan peperangan
1
F5
Mengelakkan persengketaan / pergaduhan / perbalahan
1
F6
Menawarkan pelan damai
1
F7
Menandatangani perjanjian persefahaman
1
F8
Mengukuhkan perpaduan rakyat
1
F9
Memantapkan pentadbiran
1
F10
Mengamalkan demokrasi
1
F11
Bertindak waras / rasional
1
M
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 6 x 1m]
[6 m]

(c)
1249/2

Apakah iktibar daripada perjuangan pemimpin tempatan dalam usaha mengekalkan


kedaulatan negara ?
[6 markah]

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

21

SULIT

SULIT
Butiran
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
M

Semangat juang yang kental


Sedia mempertahankan tanah air
Mempertahankan kedaulatan negara
Memiliki sikap berani menentang musuh
Memiliki jati diri yang tinggi
Tidak mudah menerima pengaruh luar
Tidak mudah berputus asa
Semangat setia kepada negara
Sanggup berkorban demi agama / bangsa / negara
Mengenepikan kepentingan diri
Mengutamakan perpaduan
Berfikiran strategik
Cekal menghadapi cabaran
Memperkukuh iman / kepercayaan kepada Tuhan
Bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 6 x 1m]

[6 m]

Pakatan murni merupakan usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkan satu
kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan sebelum mencapai kemerdekaan.
(a)

F1
H1a
H1b
H1c
H1d
H1e
H1f
F2
H2a
H2b
F3
1249/2

1249/ 2 (PP)
Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Terangkan usaha-usaha yang telah dilakukan bagi mengadakan pakatan murni dalam
kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu antara tahun 1949-1953.
[8 markah]
Butiran
Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum / Communities
Laison Comitte / CLC
Dianggotai oleh dua kaum terbesar di Tanah Melayu
Melayu dan Cina
Orang Melayu bernaung di UMNO
Diketuai oleh Dato Onn Jaafar
Orang Cina dinaungi oleh Persatuan Cina Malaya / Malayan Chinese
Association / MCA
Diterajui oleh Tan Cheng Lock
Oktober 1950 Lembaga Pembangunan Industri Desa / Rural
Industrial Development Authority / RIDA telah ditubuhkan
Ditubuhkan untuk memajukan ekonomi / pendidikan masyarakat luar
bandar / kaum Melayu
Dipengerusikan oleh Dato Onn Jaafar
Kerakyatan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di
Persekutuan Tanah Melayu.

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

22

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SULIT

SULIT
H3a
F4
H4a
H4b
H4c
H4d
F5
H5a
H5b
H5c
F6
H6a
H6b
H6c
H6d
H6e
F7
H7a
H7b
F8
H8a
H8b
(b)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F6
F7
F8
1249/2

1249/ 2 (PP)
dengan syarat ibu / bapa telah menjadi rakyat Tanah Melayu
1
Pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur telah diadakan pada
1
tahun 1952
UMNO dan MCA telah membentuk kerjasama
1
hasil usaha Dato Abdul Razak Yahya / Ong Yoke Lin
1
Gabungan UMNO dan MCA telah memenangi sembilan kerusi
1
daripada dua belas kerusi yang dipertandingkan.
Di beberapa bandar lain UMNO dan MCA menang / 26 kerusi
1
daripada 37 kerusi yang dipertandingkan.
Pada tahun 1951 Dato Onn Jaafar mencadangkan agar UMNO
1
membuka keahlian kepada bukan Melayu
Ahli UMNO mengecam Dato Onn Jaafar
1
Orang Melayu enggan mengubah struktur UMNO
1
Dato Onn Jaafar telah meninggalkan UMNO
1
Dato Onn Jaafar telah menubuhkan Pari Kemerdekaan Malaya /
1
Independence Party / IMP
Ahlinya terbuka kepada semua kaum
1
yang bekerjasama untuk mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah
1
Melayu
IMP gagal mendapat sambutan orang Cina / India / kaum-kaum lain
1
Orang Cina / India beranggapan mereka tidak sebangsa dengan
1
bangsa di Tanah Melayu
Rasa perpaduan terlalu asing kepada mereka.
1
Februari 1953, Sir Malcom MacDonald / Gabenor Jeneral Asia
1
Tenggara telah menubuhkan Persidangan Kebangsaan di Kings
House Kuala Lumpur
yang bertujuan untuk mencapai kerjasama politik
1
untuk mengurangkan perasaan perkauman dalam kalangan penduduk
1
Tanah Melayu.
Tunku Abd Rahman telah menganjurkan Konvensyen Kebangsaan
1
Disertai oleh UMNO / MCA / parti-parti politik / persatuan politik
1
Membawa kepada pembentukan Parti Perikatan
1
ms.119 -121
[Mana-mana 8 x 1m]
[8 m]
Apakah usaha yang dilakukan untuk memperkukuh perpaduan di Malaysia?
Butiran
Mengamalkan prinsip Rukun Negara
Menghormati lambang-lambang negara
Setia kepada raja / negara
Fasih berbahasa Melayu
Mengamalkan budaya kebangsaan
Menghormati adat / budaya kaum lain
Melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan
Merealisasikan Wawasan 2020
Bersemangat ketika menyanyikan lagu Negaraku

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

23

[6 markah]
Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SULIT

SULIT
F9
F10
F11
F12
F13
F14
M

1249/ 2 (PP)
1
1
1
1
1
1

Sentiasa mematuhi undang-undang


Mengiktiraf Islam sebagai agama bagi Persekutuan
Kebebasan beragama dihormati
Berbangga sebagai bangsa Malaysia
Hidup bersatu padu
Menyokong semangat Malaysia Boleh
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 6 x 1m]

[6 m]

(c)

Apakah
nilai-nilai murni yang perlu dimiliki oleh warganegara Malaysia
dalam menyuburkan semangat perpaduan?
[6 markah]
Butiran
Markah
F1
Sikap hormat mengormati antara satu sama lain
1
F2
Tidak menyentuh isu-isu sensitif
1
F3
Masalah perlu ditangani dengan bijak / berhati-hati
1
F4
Menghormati pemimpin negara
1
F5
Bersama-sama menjaga perpaduan kaum
1
F6
Menghormati lambang-lambang negara
1
F7
Ketaatan kepada raja / negara
1
F8
Berbangga dengan pencapaian / kemajuan negara
1
F9
Memantapkan kerjasama antara kaum dalam pelbagai bidang
1
F10
Sedia berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara
1
M
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 6 x 1m]
[6 m]

1249/2

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

24

SULIT

SULIT

10

1249/ 2 (PP)

Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan


sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen di Malaysia.
(a)
(i)
Apakah maksud keluhuran perlembagaan?
[4 markah]
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Butiran

Markah

Merupakan prinsip Rukun Negara yang ketiga


Keagungan undang-undang / perlembagaan
Ketertinggian undang-undang / perlembagaan
Mengatasi Yang di-Pertuan Agong / Parlimen / Jemaah Menteri /
Mahkamah
Semua undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan
Malaysia adalah tidak sah
Terbatal dengan sendirinya
Undang-undang negeri mestilah selaras dengan Perlembagaan
Persekutuan
Peruntukan kuasa kepada mahkamah untuk membatalkan akta yang
diluluskan di luar bidang kuasa Parlimen / bercanggah dengan Parlimen
Mahkamah berkuasa menentukan kesahihan setiap undang-undang
ms. 163
[Mana-mana 4 x 1m]

1
1
1
1

(ii)

1
1
1
1
[4 m]

Mengapakah Perlembagaan Malaysia dipinda beberapa kali sejak tahun


1957?
[4 markah]
Butiran

1249/2

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

25

Markah

SULIT

SULIT
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
M

(b)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
M

1249/2

1249/ 2 (PP)
Bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat
1
Menjaga keselamatan negara
1
Melicinkan urusan pentadbiran negara
1
Supaya sentiasa relevan
1
Sesuai dengan keperluan semasa
1
Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah
1
Memastikan kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati
1
Melarang perkara sensitif / Pemerintahan beraja / agama Islam /
1
kedudukan Bahasa Melayu / hak istimewa orang Melayu dipersoalkan
secara terbuka
Untuk memelihara ketenteraman / keharmonian masyarakat berbilang
1
kaum
Untuk memelihara keamanan negara
1
Mana-mana jawapan munasabah
ms. 165
[Mana-mana 4 x 1m]
[4 m]

Berdasarkan pengetahuan anda, nyatakan kebaikan mematuhi undang-undang dalam


sesebuah negara.
[6 markah]
Butiran

Markah

Menjamin kedaulatan sesebuah negara


Memelihara ketaatan rakyat kepada raja / negara / pemerintah
Memelihara hak asasi rakyat / manusia
Melaksanakan hukuman yang adil / saksama / setimpal
Menjalankan pentadbiran mengikut protokol
Membentuk sistem pentadbiran yang kemas / teratur / sistematik
Memastikan rakyat berdisiplin
Memastikan rakyat sentiasa bersatu padu
Membentuk sikap bertoleransi dalam masyarakat berbilang kaum
Memupuk sikap hormat menghormati
Menjamin keamanan / ketenteraman negara
Menjamin kemakmuran / kemajuan ekonomi negara
Menjamin keselamatan negara
Menjamin keharmonian rakyat
Mematuhi undang-undang / peraturan
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 6 x 1m]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

26

[6 m]

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
Sebagai warganegara yang patriotik, apakah bukti yang menunjukkan anda telah
mematuhi undang-undang negara?
[6 markah]

(c)

Butiran

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
M

Markah

Taat kepada raja / pemimpin / negara


Menghormati lambang-lambang negara
Tidak terlibat dengan jenayah
Tidak terlibat dengan demontrasi jalanan
Tidak menimbulkan isu-isu sensitif
Menghormati bangsa / kaum lain
Tidak melakukan vandalisme
Tidak melakukan gejala sosial
Membenci rasuah
Cintakan kedamaian
Mengutamakan integriti
Menghayati prinsip Rukun Negara
Tidak mengamalkan sifat perkauman
Mengutamakan permuafakatan / musyawarah
Mana-mana jawapan munasabah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 6 x 1m]

11

Koridor Raya Multimedia atau Multimedia Super Corridor (MSC) merupakan projek teknologi
maklumat dan komunikasi utama di Malaysia bagi menghadapi era globalisasi.
(a)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

1249/2

[6 m]

Jelaskan latar belakang projek Koridor Raya Multimedia.

[4 markah]

Butiran

Markah

Dilancarkan pada 27 Jun 1998


Merujuk kepada sebuah kawasan yang mencakupi KLCC sehingga
KLIA
MSC dibangunkan secara berperingkat-peringkat
Tujuannya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat /
multimedia global
Melahirkan masyarakat yang bermaklumat
MSC telah memulakan e-pendidikan / pendidikan maya
Pemasaran tanpa sempadan
E-dagang
Penyiaran digital
Kerajaan Malaysia memperuntukkan RM5.2 billion projek berasaskan
ICT dalam RM8
Peruntukan RM1.0 billion diagihkan bagi program luar bandar
Kerajaan Malaysia menggalakkan perkembangan / penggunaan ICT
secara positif

1
1

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

27

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SULIT

SULIT

1249/ 2 (PP)
Melaksanakan k-ekonomi
1
Membangunkan ekonomi negara
1
Meletakkan Malaysia dalam posisi yang lebih baik pada era globalisasi
1
ms. 261
[Mana-mana 4 x 1m]
[4 m]

F13
F14
F15

(b)

Nyatakan usaha kerajaan dalam menjayakan k-masyarakat


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15

(c)

(i)

Butiran

Markah

Mewujudkan masyarakat yang sentiasa berusaha membaiki /


memperkaya diri dengan pengetahuan
Melahirkan masyarakat yang terus bersaing
Mewujudkan konsep pembelajaran sepanjang hayat dalam masyarakat
Prasarana untuk pertumbuhan k-masyarakat dibangunkan dengan
secekapnya oleh kerajaan Malaysia
Terutama dalam pendidikan
Membangun / menyusun semula sistem pendidikan Malaysia
Mewujudkan Sekolah Wawasan
Memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai kaum yang
dapat meningkatkan daya saing
Mewujudkan Sekolah Bestari
Dilengkapi dengan prasarana teknologi maklumat dalam usaha
memupuk rasa cinta terhadap IT
Kurikulum diubah suai / dibentuk semula
Melahirkan pelajar yang kreatif / dinamis / berfikiran kritis / analitis
Melahirkan kumpulan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi /
bermotivasi tinggi / berkemahiran tinggi
Bagi menyahut cabaran globalisasi
Matlamat k-masyarakat selari dengan Wawasan 2020 yang berusaha
mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju / saintifik
ms. 263
[Mana-mana 4 x 1m]

Pada pandangan anda, bagaimanakah pertukaran


dengan negara luar dapat menjana kemajuan negara?
Butiran

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
1249/2

[4 markah]

Melahirkan masyarakat yang kreatif


Melahirkan masyarakat yang berdaya saing
Melahirkan warganegara yang berfikiran terbuka
Melahirkan insan yang inovatif
Meningkatkan pemikiran masyarakat
Meningkatkan pelbagai kemahiran
Menambahkan pelbagai ilmu pengetahuan
Meneroka bidang baru
Bersedia menerima perubahan / transformasi
Peningkatan dalam reka cipta
Peningkatan dalam sektor perindustrian
Kemajuan sistem pengangkutan / perhubungan

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

28

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[4 m]

ilmu dan teknologi


[6 markah]
Markah

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SULIT

SULIT
F13
F14
F15
M

1249/ 2 (PP)
1
1
1

Mempunyai semangat inkuiri


Kemajuan teknologi / komunikasi
Kemajuan dalam bidang pembinaan / pembuatan
Mana-mana jawapan munasabah

[Mana-mana 6 x 1m]
(ii)

Apakah kesan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap


generasi muda hari ini.
[6 markah]
Butiran

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
M

[6 m]

Markah

Kesan negatif
Kecenderungan kepada kegiatan plagiat / ciplak
Keruntuhan nilai-nilai murni
Kemerosotan akhlak
Pembaziran masa
Pembaziran wang
Bersikap individualistik
Kemahiran sosial yang rendah
Mewujudkan jurang komunikasi
Nilai ketimuran / budaya / adat terhakis
Nilai keagamaan diketepikan
Terdedah kepada gejala sosial
Terdedah kepada budaya kuning / hedonisme
Meningkatkan kadar jenayah
Menyebarkan maklumat yang tidak benar
Mudah terpengaruh dengan idea / pemikiran negatif
Kesan positif
Penguasaan teknologi terkini
Peningkatan ilmu pengetahuan
Melahirkan masyarakat yang berfikiran terbuka
Melahirkan insan yang inovatif
Kreatif
Proaktif
Menjana minda kelas pertama
Meningkatkan pemikiran
Melahirkan masyarakat yang berdaya saing
Melahirkan masyarakat yang berkeyakinan tinggi
Mana-mana jawapan munasabah
[Mana-mana 6 x 1m]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[6 m]

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1249/2

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

29

SULIT

SULIT

1249/2

1249/ 2 (PP)

2014 Hak cipta MPSM Cawangan Negeri Sembilan

30

SULIT