Anda di halaman 1dari 8

DALAM MAHKAMAH SESYEN Dl BANDAR BARU BANGI

DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA


SAMAN PEMULA NO:________________________ TAHUN 2015
ANTARA
KB COLOUR IMAGE SDN BHD
(No. Syarikat : 567146- M)
...PLAINTIF
DAN
USRAH CETAK SDN BHD
(No. Syarikat : 1024020-M)
DEFENDAN

..

SAMAN PEMULA
Benarkan semua pihak yang berkenaan hadir di hadapan Hakim pada
haribulan

, 2015 pukul 9.00 pagi untuk mendengarkan permohonan bagi

pihak Plaintif yang memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk memberikan
perintah-perintah seperti yang berikut:(a)

Writ Distres dikeluarkan terhadap Defendan yang dinamakan di atas

dan Bailif

Mahkamah dengan ini diarahkan supaya menahan harta

alih secara sah yang

boleh

sewaan yang dijumpai di premis

dikenakan kepada distres untuk


Defendan yang disebut di

atas yang dikenali sebagai Lot SD-20, Lekas 18 dan

beralamat

No.7 Jalan 2, Kawasan Perindutrian Lekas 18, 453500 Semenyih


Selangor Darul Ehsan yang disewakan kepada Defendan yang dinamakan
di

atas untuk jumlah wang sebanyak Ringgit Malaysia Satu Ratus

Tiga Ribu Dua

Ratus Sahaja (RM 103,200.00) yang merupakan

amaun sewa untuk 12 bulan

dari Mei 2014 hingga April 2015 dibayar

kepada Plaintif-yang dinamakan di atas.


(b)

Bailif Mahkamah dengan ini dibenarkan memasuki Premis yang

disebutkan di

atas

dengan

menggunakan

berpatutan di mana perlu untuk

melaksanakan

paksaan
kemasukan

yang
untuk

Distres.

(c) Suatu Perintah untuk Plaintif-Plaintif mengambil milikan kosong


diberikan berkenaan dengan Premis tersebut dan sekiranya perlu
Bailif Mahkamah dibenarkan memasuki Premis yang disebutkan di
atas dengan menggunakan paksaan yang berpatutan.
(d)

Defendan yang disebutkan di atas akan menanggung segala kos dan

fee yang
ditetapkan dan perbelanjaan bagi melaksanakan Writ, mengikut
peruntukan peruntukan Akta Distres 1951; dan
(e)

Perintah-perintah

sepertimana

lain

atau

perintah

Mahkamah

Mulia

selanjutnya
ini

fikirkan

diberikan
patut

dan

suaimanfaat.
Alasan-alasan permohonan ini adalah seperti di dalam afidavit yang
diikrarkan oleh Afidavit XXXYYYYYYY dan difailkan bersama ini dan secara
ringkasnya adalah seperti
berikut:(i)

Defendan

telah

gaga!

untuk

membayar

jumlah

sebanyak

RM

103,200.00 yang
merupakan amaun sewa untuk Dua belas (12) bulan dari Mei 2014
hingga

April 2015 untuk premis yang disewa daripada Plaintif; dan


(ii)

Defendan masih lagi dan terus menerus menduduki Premis tersebut

sehingga
kini.
Bertarikh pada

haribulan

..........................................
.......................................
Peguamcara bagi Plaintif
Tetuan Godfrey D'Cruz & Co.

, 2015.

Pendaftar
Mahkamah Rendah
Bandar Baru Bangi

Memorandum yang hendak diturunkan pada Saman


Saman ini diambil oleh Tetuan Godfrey D'Cruz & Co yang beraiamat di [ alamat
kami] peguamcara bagi Plaintif tersebut
Nota- Saman ini tidak boleh disampaikan lebih daripada 12 bulan kalender
selepas tarikh di
atas melainkan jika diperbaharui melalui perintah Mahkamah.
Jika Defendan tidak hadir sendiri atau melalui peguamncaranya pada masa dan di
tempat
yang disebutkan di atas maka perintah akan dibuat sebagaimana yang difikirkan
adil dan
suaimanfaat oleh Mahkamah.

SAMAN PEMULA ini telah difailkan oleh Tetuan

DALAM MAHKAMAH SESYEN Dl BANDAR BARU BANGI


DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA
SAMAN PEMULA NO:________________________ TAHUN 2015
ANTARA
KB COLOUR IMAGE SDN BHD
(No. Syarikat : 567146- M)
...PLAINTIF
DAN
USRAH CETAK SDN BHD
(No. Syarikat : 1024020-M)
DEFENDAN
AFIDAVIT SOKONGAN PLAINTIF

..

Saya,

XXXXYYYYYYY

(NRIC

NO.

xxxccvvvvvvv)

Malaysia dan beralamat di [alamat plaintif....]

seorang

warganegara

sesungguhnya berikrar dan

menyatakan seperti berikut:1.

Saya adalah seorang ... dan telah diberikuasa oleh Plaintif dengan

sempurnanya untuk mengikrarkan afidavit ini bagi pihak Plaintif.


2.

Kecuali di mana yang dinyatakan sebaliknya, fakta-fakta yang dinyatakan di

sini adalah dalam pengetahuan peribadi saya dan / atau diperolehi daripada
surat-surat, rekod-rekod
dan dokumen-dokumen yang dalam milikan Plaintiff yang saya mana mempunyai
akses dan saya percaya adalah benar dan tepat.
3.

Plaintif merupakan pemilik sebuah premis yang merupakan sebuah lot kedai

dan dikenali sebagai Lot SD-20, Lekas 18 dan beralamat No.7 Jalan 2,
Kawasan Perindutrian Lekas 18, 453500 Semenyih Selangor Darul Ehsan
(selepas ini dirujuk sebagai Premis tersebut).

4.

Saya menyatakan bahawa Plaintif-dan Defendan telah memasuki satu

Perjanjian Sewaan bertarikh 1.4.2013 (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian


Sewaan

tersebut). Plaintif,

sebagai tuan tanah telah bersetuju untuk

menyewakan dan Defendan telah bersetuju untuk menyewa Premis tersebut.


Dilampirkan sesalinan Perjanjian Sewaan tersebut dan ditandakan sebagai
Ekshibit A- 1".
5.

Saya menyatakan bahawa terma-terma penting di dalam Perjanjian Sewaan

tersebut

adalah seperti berikut:-

Tempoh Perjanjian Sewaan tersebut adalah untuk selama 2 tahun mulai


1.10.2011 dan berakhir pada 30.09.2013 (selepas ini dirujuk sebagai Tempoh Sewaan
tersebut),

Kadar sewaan Premis tesebut adalah sebanyak RM7,000.00 sebulan (selepas


ini dirujuk sebagai Sewaan Bulanan tersebut) dan kena dibayar tanpa tuntutan secara
terdahulu pada 7 haribulan pada setiap bulan sepanjang Sewaan;
Sekiranya Jumlah Sewaan tersebut adalah tertunggak selama 14 hari samaada
dituntut secara undang undang ataupun tidak, Perjanjian Sewaan ini adalah tamat dan
adalah sah bagi Tuan Tanah untuk memasukki semula dan mengambil milikan Premis
tersebut dan menyingkirkan Penyewa dan sesiapa yang berada di situ serta barangbarang kepunyaan Penyewa daripada Premis tersebut.

Di penamatan Perjanjian Sewaan tersebut, Defendan tidak dibenarkan untuk membawa


keluar lekapan dan kelengkapan yang dipasangkan oleh Defendan melainkan perabot
boleh alih kepunyaan Defendan.

6.

Setakat 25.4.2015, Defendan telah gagaI, ingkar dan/atau abai untuk

membuat pembayaran terhadap Sewaan Bulanan Tersebut untuk bulan Mei 2014
sehingga April 2015 yang kesemuanya berjumlah RM 103,200.00 (selepas ini
dirujuk sebagai Jumlah Tunggakan tersebut). Oleh itu, satu surat tuntutan

bertarikh xxxxxxxxx telah dikeluarkan oleh peguamcara Plaintif , tetuan Godfrey


D'Cruz & Co., di atas arahan Plaintif Defendan pada :6.1

Menuntut Defendan untuk membayar kepada Plaintif keseluruhan

jumlah Sewaan Bulanan tersebut yang tertunggak selama duabelas (12) bulan
yang berjumlah RM103,200.00;
6.2

memberikan notis kepada Defendan yang menyatakan bahawa Plaintif

telah melaksanakan hak-hak mereka untuk menamatkan Perjanjian Sewaan


tersebut selaras
dengan peruntukan di bawah Klausa [X] Perjanjian Sewaan tersebut di atas alasan
bahawa
terdapat tunggakan pembayaran seiama 14 hari atau lebih terhadap pembayaran
Sewaan
Bulanan tersebut kepada Plaintif;
6.3

memberikan notis kepada Defendan untuk keluar dari Premis tersebut

dan memberikan milikan kosong kepada Premis tersebut kepada Plaintif.


Dilampirkan sesalinan surat bertarikh 28/6/2012 tersebut dan ditandakan
sebagai
7.

Ekshibit A-2.

Namun begitu, sehingga kini Defendan telah gagaI,ingkar dan/atau abai

untuk keluar dari Premis tersebut dan menyerahkan milikan kosong bagi Premis
tersebutserta membuat apa-apa bayaran kepada Plaintif-Plaintif atau peguamcara
mereka berkenaan tuntutan Plaintif
untuk jumlah keseluruhan Sewaan Bulanan yang tertunggak di dalam surat
bertarikh [..xxxxxxxxxx.....] tersebut. Secara tambahan, Defendan sekarang
adalah penceroboh tanpa lesen untuk menduduki Premis tersebut daripada
Plaintif.

8. Oleh yang demikian dengan rendah diri saya memohon satu Writ Distres
dikeluarkan terhadap Defendan berserta dengan satu Perintah kepada PlaintifPlaintif untuk
memasuki Premis tersebut dengan kekerasan yang munasabah dan/atau PlaintifPlaintif diberikan milikan kosong terhadap Premis tersebut sepertimana yang
difailkan di sini.